Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet

§ 1

I bekendtgørelse nr. 59 af 15. januar 2013 om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljø-området, som ændret ved bekendtgørelse nr. 855 af 27. juni 2013, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

”I medfør af § 12, § 13 c, § 21, stk. 2, § 73, § 77 a, § 81 c og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010, som ændret ved lov nr. 238 af 18. marts 2014, fastsættes:”

2. § 30, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Arbejdsgiveren skal ved tilbagemeldingen erklære, at arbejdsmiljøorganisationen eller en repræsentant for de ansatte i virksomheder, der ikke har pligt til at etablere arbejdsmiljøorganisation, inden den for tilbagemeldingen fastsatte frist er gjort bekendt med indholdet af tilbagemeldingen.«

3. § 31, stk. 2, affattes således:

»Stk. 3. Arbejdsgiveren skal ved tilbagemeldingen erklære, at arbejdsmiljøorganisationen eller en repræsentant for de ansatte i virksomheder, der ikke har pligt til at etablere arbejdsmiljøorganisation, inden den for tilbagemeldingen fastsatte frist er gjort bekendt med indholdet af tilbagemeldingen.«

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. april 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på tilbagemelding på rådgivningspåbud, hvor tilbagemeldingen skal indgives fra og med den 18. april 2015.

Stk. 3. Såfremt tilbagemeldingen skal gives på en afgørelse truffet før den 18. april 2015, kan denne dog gives efter de regler, der var gældende på afgørelsestidspunktet.

Arbejdstilsynet, den 15. april 2015

Peter Vesterheden

/ Anette Lerche