Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32013L0030
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund1)

(Gennemførelse af offshoresikkerhedsdirektivet, subsidiært ansvar for afvikling af anlæg, plan for afvikling af anlæg, sikkerhedsstillelse, forlængelse af geotermitilladelser, beredskab for forsyningsmæssige forhold, forsikring, digital kommunikation m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 13. september 2011, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til lovens titel affattes således:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF af 30. maj 1994 om betingelser for tildeling og udnyttelse af tilladelser til prospektering, efterforskning og produktion af kulbrinter, EF-Tidende 1994, nr. L 164, side 3, dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrørende miljø på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 193, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/99/EF af 19. november 2008 om strafferetlig beskyttelse af miljøet, EU-Tidende 2008, nr. L 328, side 28, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF, EU-Tidende 2009, nr. L 140, side 16, som ændret ved Rådets direktiv 2013/18/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 230, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF af 23. april 2009 om geologisk lagring af kuldioxid og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF, 2001/80/EF, 2004/35/EF, 2006/12/EF, 2008/1/EF og forordning (EF) nr. 1013/2006, EU-Tidende 2009, nr. L 140, side 114, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, EU-Tidende 2012, nr. L 26, side 1, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, som ændret ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrørende miljø på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 193, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, EU-Tidende 2011, nr. L 26, side 1, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/30/EU af 12. juni 2013 om sikkerheden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter og om ændring af direktiv 2004/35/EF, EU-Tidende 2013, nr. L 178, side 66.«

2. I § 1, stk. 2, nr. 2, ændres »råstoffer og« til: »råstoffer,«.

3. I § 1, stk. 2, nr. 3, ændres »virksomhed.« til: »virksomhed og«.

4. I § 1, stk. 2, indsættes som nr. 4:

»4) beredskab vedrørende tilstødende olie- og naturgasrørledningsanlæg, separationsfaciliteter og terminalanlæg for råolie til sikring af samfundets forsyning af kulbrinter.«

5. I § 1, stk. 3, indsættes efter »gælder også i«: »dansk territorialfarvand,«.

6. Efter § 1 indsættes:

»§ 1 a. I denne lov forstås ved følgende:

1) Operatør: Den, som i henhold til en tilladelse udstedt i medfør af denne lov udfører aktiviteter på vegne af rettighedshaveren eller sole risk-aktiviteter på vegne af nogle af deltagerne i en tilladelse.

2) Havområdet: Dansk territorialfarvand, dansk eksklusiv økonomisk zone eller dansk kontinentalsokkel som defineret i De Forende Nationers Havretskonvention.

3) Rettighedshaver: Den eller de deltagere, som i henhold til denne lov har en tilladelse til forundersøgelse, til efterforskning og indvinding af råstoffer, til etablering og drift af rørledningsanlæg, til efterforskning og anvendelse af undergrunden til lagring eller andre formål end indvinding eller til videnskabelige undersøgelser. En rettighedshaver kan bestå af en eller flere fysiske eller juridiske personer i forening, herunder bevillingshavere og bistandsydere.«

7. § 5, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 3 og 4.

8. I § 12 a, stk. 1, litra a, ændres »ansøgerens sagkundskab og økonomiske baggrund« til: »ansøgerens tekniske og finansielle kapacitet«.

9. I § 17, stk. 2, indsættes efter »dimensioner,«: »transportkapacitet,«.

10. Efter § 17 indsættes:

»§ 17 a. Rettighedshavere med tilladelse til efterforskning og indvinding af kulbrinter, jf. § 5, eller etablering og drift af rørledningsanlæg i forbindelse med indvinding af kulbrinter, jf. § 17, skal planlægge med hensyn til opretholdelse og videreførelse af forsyningen af kulbrinter til samfundet i tilfælde af krisesituationer, herunder udarbejde beredskabsplaner og gennemføre nødvendige foranstaltninger til sikring af egne anlæg, rørledninger, kritiske systemer og data m.v. Dette gælder også ejere af tilstødende olie- og naturgasrørledningsanlæg, separationsfaciliteter og terminalanlæg for råolie, jf. § 1 i lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat og § 4 i lov om kontinentalsoklen. Rettighedshavere og ejere skal koordinere dette beredskab med beredskab efter anden lovgivning.

Stk. 2. Hvis rettighedshaveren eller ejeren består af en eller flere fysiske eller juridiske personer i forening, gælder stk. 1 for hver enkelt af disse.

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om varetagelse af de opgaver, som er anført i stk. 1, herunder om fremsendelse af oplysninger af relevans for dette arbejde til ministeren, og nærmere regler om gennemførelse af EU-regler.«

11. I § 18 b, stk. 1, litra a, ændres »ansøgernes sagkundskab og økonomiske baggrund« til: »ansøgernes tekniske og finansielle kapacitet«.

12. § 18 c, stk. 1, affattes således:

»Tilladelser efter § 5 til efterforskning og indvinding af geotermisk energi meddeles for et tidsrum af indtil 6 år, der, såfremt særlige omstændigheder foreligger, kan forlænges med henblik på efterforskning med indtil 2 år ad gangen. Den samlede efterforskningsperiode kan kun undtagelsesvis overstige 10 år.«

13. I § 18 c indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Det tidsrum for indvinding, der er fastsat i medfør af stk. 2 eller i den pågældende tilladelse, kan forlænges, når særlige omstændigheder taler herfor. Såfremt det samlede tidsrum for tilladelsen dermed vil overstige 50 år, finder reglerne i § 6 tilsvarende anvendelse.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

14. I § 23 c, stk. 1, litra a, ændres »ansøgernes sagkundskab og økonomiske baggrund« til: »ansøgernes tekniske og finansielle kapacitet«.

15. Efter kapitel 7 indsættes:

»Kapitel 7 a

Krav til teknisk og finansiel kapacitet, udpegning og godkendelse af operatører, forsikring, sikkerhedsstillelse og opdeling af tilladelser m.v.

§ 24 a. Rettighedshaveren til en tilladelse efter §§ 3, 5, 17, 23 eller 24 skal have fornøden teknisk og finansiel kapacitet og kunne forventes at udøve virksomheden sådan, at samfundet har mest mulig indsigt i og gavn af denne.

Stk. 2. Den tekniske kapacitet hos rettighedshaveren, jf. stk. 1, skal være tilstrækkelig til, at virksomheden kan drives på en ressourcemæssigt forsvarlig måde, og til, at uforudsete hændelser kan håndteres på sikker og betryggende vis. Rettighedshaveren skal herved bl.a. have den fornødne tekniske kapacitet til at kunne sikre en forsvarlig forberedelse, øjeblikkelig iværksættelse og uafbrudt fortsættelse af alle de foranstaltninger, der er nødvendige for en effektiv beredskabsindsats og efterfølgende genopretning.

Stk. 3. Den finansielle kapacitet hos rettighedshaveren, jf. stk. 1, skal være tilstrækkelig til, at rettighedshaveren kan udføre alle aktiviteter, som indgår i den forestående fase af virksomheden i henhold til tilladelsen, herunder med en reserve til uforudsete udgifter og finansiel sikkerhedsstillelse til at dække et muligt erstatningsansvar som følge af aktiviteterne. Den finansielle kapacitet skal herved bl.a. omfatte midler til øjeblikkelig iværksættelse og uafbrudt fortsættelse af alle de foranstaltninger, der er nødvendige for en effektiv beredskabsindsats og efterfølgende genopretning, herunder fjernelse af anlæg, når produktionen er tilendebragt.

§ 24 b. Rettighedshaveren til en tilladelse efter §§ 3, 5, 17, 23 eller 24 skal, hvis virksomheden i henhold til tilladelsen er opdelt i faser, forud for overgang til en ny fase i et program for arbejdsforpligtelserne, inden godkendelse af en efterforsknings- eller vurderingsboring, jf. § 28, eller en plan for indvindingsvirksomhed, jf. §§ 10 og 17, og inden iværksættelse af en plan for afvikling af anlæg til indvinding og transport, jf. § 32 a, dokumentere at have fornøden teknisk og finansiel kapacitet til at kunne udføre den virksomhed, der er omfattet af tilladelsen.

Stk. 2. Såfremt en rettighedshaver til en tilladelse ikke dokumenterer den fornødne tekniske og finansielle kapacitet, jf. stk. 1, kan forundersøgelses-, efterforsknings-, indvindings- og afviklingsaktiviteter i henhold til tilladelsen ikke videreføres og godkendelser og tilladelser efter § 10, stk. 2 og 3, og §§ 17 og 28 ikke meddeles. Rettighedshaveren kan i et sådant tilfælde efter ansøgning få fastsat en frist på op til 3 måneder med henblik på afhjælpning af forholdet. Under særlige omstændigheder kan perioden yderligere forlænges. Kan forholdet ikke afhjælpes inden for den fastsatte frist, tilbagekaldes tilladelsen, jf. § 30.

Stk. 3. Såfremt rettighedshaveren meddeles en frist for indhentelse af fornøden dokumentation efter stk. 2, kan klima-, energi- og bygningsministeren tillade udførelse af visse aktiviteter. Der kan fastsættes vilkår herfor.

§ 24 c. Klima-, energi- og bygningsministeren kan til enhver tid anmode rettighedshaveren til en tilladelse meddelt efter §§ 3, 5, 17, 23 eller 24 om at dokumentere, at denne er i besiddelse af den fornødne tekniske og finansielle kapacitet til at kunne udføre de aktiviteter, der er omfattet af tilladelsen, jf. § 24 a.

Stk. 2. Kan en eller flere af de deltagere, der i forening udgør en rettighedshaver til en tilladelse, jf. stk. 1, ikke dokumentere at have fornøden teknisk og finansiel kapacitet, kan klima-, energi- og bygningsministeren give påbud om, at forholdet afhjælpes inden en nærmere fastsat frist. Der kan endvidere gives påbud om helt eller delvis at indstille virksomheden.

§ 24 d. Klima-, energi- og bygningsministeren udpeger en operatør i forbindelse med meddelelse af tilladelser efter §§ 3, 5, 17, 23 eller 24. Alene operatører, der vurderes at besidde den nødvendige tekniske og finansielle kapacitet, kan udpeges som operatører. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte vilkår for udpegning. Klima- energi- og bygningsministeren hører tilsynsmyndigheden i henhold til offshoresikkerhedsloven, inden der udpeges en operatør.

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren godkender en efterfølgende udskiftning af operatøren. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte vilkår for godkendelse. Klima- energi- og bygningsministeren hører tilsynsmyndigheden i henhold til offshoresikkerhedsloven, inden der godkendes en operatør.

Stk. 3. Rettighedshaveren skal løbende sikre, at operatøren udpeget eller godkendt efter stk. 1 eller 2 har kapacitet til at opfylde kravene for specifik drift inden for rammerne af tilladelsen, herunder tage alle rimelige skridt for at sikre, at operatøren opfylder kravene, udfører sine funktioner og lever op til sine forpligtelser.

Stk. 4. Træffer tilsynsmyndigheden i henhold til offshoresikkerhedsloven eller havmiljøloven afgørelse om, at en operatør ikke længere har kapacitet til at opfylde de relevante krav i henhold til direktiv 2013/30/EU af 12. juni 2013 om sikkerheden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter, underretter den klima-, energi- og bygningsministeren herom. Klima-, energi- og bygningsministeren underretter rettighedshaveren til den pågældende tilladelse om afgørelsen.

Stk. 5. I situationer, hvor der er truffet afgørelse om, at en operatør ikke har kapacitet til at opfylde kravene for specifik drift inden for rammerne af en tilladelse, jf. stk. 4, 1. pkt., overtager rettighedshaveren til den pågældende tilladelse ansvaret for operatørens forpligtelser fra det tidspunkt, hvor underretningen efter stk. 4, 2. pkt., er kommet frem. Rettighedshaveren skal straks foreslå en anden operatør til klima-, energi- og bygningsministerens godkendelse i henhold til stk. 2.

Stk. 6. Rettighedshaveren til tilladelser efter §§ 3, 5, 17, 23 og 24, hvor der ikke er udpeget en operatør af klima-, energi- og bygningsministeren, skal inden 6 måneder efter lovens ikrafttræden indsende ansøgning om godkendelse af en operatør til klima-, energi- og bygningsministeren. Operatøren skal opfylde kravene til teknisk og finansiel kapacitet, jf. stk. 1. Kan klima-, energi- og bygningsministeren ikke godkende den operatør, der er indstillet af rettighedshaveren, skal rettighedshaveren inden en nærmere angivet frist foreslå klima-, energi- og bygningsministeren en anden operatør til ministerens godkendelse. Klima- energi- og bygningsministeren hører tilsynsmyndigheden i henhold til offshoresikkerhedsloven, inden der godkendes en operatør. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte vilkår for godkendelsen.

§ 24 e. En rettighedshavers erstatningsansvar i henhold til tilladelser efter denne lov skal være dækket af forsikring. Forsikringen skal give en rimelig dækning ud fra hensynet til risikoen ved virksomhedens udøvelse og præmieomkostningerne.

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan stille krav om, at yderligere forsikringer tegnes. Klima-, energi og bygningsministeren kan godkende, at der i stedet for forsikring stilles sikkerhed.

Stk. 3. En rettighedshaver til tilladelser efter §§ 3, 5, 17, 23 eller 24 skal etablere en procedure til sikring af omgående og passende behandling af erstatningskrav, herunder med hensyn til skadeserstatning for grænseoverskridende hændelser.

Stk. 4. Proceduren efter stk. 3 skal godkendes af klima-, energi- og bygningsministeren, som kan fastsætte vilkår for godkendelsen.

Stk. 5. Rettighedshaveren skal bekendtgøre proceduren efter stk. 3 for offentligheden.

Stk. 6. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om forsikring af og sikkerhedsstillelse for den virksomhed, der er omfattet af tilladelsen, om procedurer og bekendtgørelse heraf og om meddelelse af oplysninger om gældende forsikringer til brug for ministerens tilsyn med virksomheden.

§ 24 f. I tilladelser efter denne lov kan der fastsættes nærmere bestemmelser om, at rettighedshavere skal stille sikkerhed for opfyldelse af samtlige forpligtelser i henhold til tilladelsen. Sikkerheden kan kræves ændret eller suppleret med et varsel. Sikkerhedsstillelsen skal godkendes af klima-, energi- og bygningsministeren, som kan fastsætte vilkår for godkendelsen.

§ 24 g. Klima-, energi- og bygningsministeren kan efter ansøgning fra en rettighedshaver godkende, at en tilladelse meddelt i henhold til §§ 5 eller 23 opdeles i to eller flere tilladelser omfattende områder inden for den oprindelige tilladelses areal. Tilladelsens vilkår og betingelser vil være gældende for de enkelte områder efter opdelingen.

Stk. 2. Opdeling af området for en tilladelse meddelt i medfør af §§ 5 eller 23 må ikke føre til deling af en forekomst eller til deling af en geologisk struktur, der kan benyttes eller benyttes til lagring eller andre formål end indvinding af råstoffer, hvis opdelingen vanskeliggør en hensigtsmæssig udnyttelse af den pågældende forekomst eller en hensigtsmæssig anvendelse af den pågældende geologiske struktur.«

16. § 27, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Det kan i tilladelser efter denne lov bestemmes, at repræsentanter for tilsynet skal kunne overvære møder i rettighedshaverens besluttende organer og andre samarbejdsorganer, der oprettes i forbindelse med virksomhed, der er omfattet af tilladelsen. Tilsynet skal indkaldes med samme varsel og have samme materiale, herunder mødereferater, som de øvrige deltagere.«

17. I § 28 indsættes efter »tilfælde«: », jf. dog stk. 2 og 3«.

18. I § 28 indsættes som stk. 2-4:

»Stk. 2. Arbejder i forbindelse med udførelse eller ændring af boringer på havområdet med henblik på efterforskning og indvinding af kulbrinter i medfør af tilladelser udstedt efter § 5 er ikke omfattet af stk. 1, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Arbejder i forbindelse med udførelse eller ændring af boringer på havområdet med henblik på efterforskning og indvinding af kulbrinter i medfør af tilladelser udstedt efter § 5 må kun iværksættes, såfremt klima-, energi- og bygningsministerens godkendelse af ressourcemæssige forhold vedrørende udstyr, program og udførelsesmåde er indhentet i hvert enkelt tilfælde.

Stk. 4. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte vilkår ved godkendelser efter stk. 1 og 3.«

19. Efter § 28 c indsættes:

»§ 28 d. Udførelse af en efterforskningsboring på havområdet, hvor efterforskningsmålet er kulbrinter, fra anlæg, som ikke benyttes til indvinding, må kun iværksættes, hvis der forinden har været foretaget en tidlig og effektiv offentlig deltagelse vedrørende de eventuelle virkninger af de planlagte aktiviteter på miljøet i henhold til regler, som gennemfører andre EU-regler end direktiv 2013/30/EU af 12. juni 2013 om sikkerheden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter, herunder direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet eller direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet.

Stk. 2. Er der ikke iværksat foranstaltninger som anført i stk. 1, sikrer klima-, energi- og bygningsministeren, at der sker offentlig deltagelse. Ministeren fastsætter regler om underretning og høring af offentligheden og de berørte myndigheder og organisationer, herunder om tidsrammer herfor.«

20. I § 29 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan alene godkende overdragelser som nævnt i stk. 1, hvis rettighedshaveren også efter overdragelsen skønnes at have den fornødne tekniske og finansielle kapacitet og kan forventes at udøve virksomheden sådan, at samfundet har mest mulig indsigt i og gavn af denne. Ministeren kan stille vilkår for godkendelse af overdragelser.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

21. Efter § 29 indsættes:

»§ 29 a. En deltager i en tilladelse efter §§ 5, 17 eller 23, som helt eller delvis overdrager tilladelsen, er subsidiært økonomisk ansvarlig over for de øvrige deltagere med andel i tilladelsen, for så vidt angår udgifter til afvikling af anlæg, herunder afvikling af påbegyndte anlæg m.v., jf. § 32 a, som eksisterer på tidspunktet for overdragelsen. Den overdragende deltager er subsidiært økonomisk ansvarlig over for staten, hvis de udgifter, der er nævnt i 1. pkt., ikke dækkes af en anden deltager i tilladelsen.

Stk. 2. En overdragende deltager er ligeledes subsidiært økonomisk ansvarlig over for staten for de i stk. 1 omhandlede udgifter, såfremt staten har måttet påtage sig afvikling for rettighedshaverens regning.

Stk. 3. Det økonomiske ansvar efter stk. 1 og 2 beregnes på grundlag af størrelsen af den overdragede andels del af omkostningerne til gennemførelse af afviklingen.

Stk. 4. Den overdragende deltagers økonomiske ansvar gælder, uanset om andelen eller dele heraf senere overdrages, dog således at krav først rettes mod den deltager, som senest overdrog andelen.

Stk. 5. Det er en forudsætning for godkendelse efter § 29 af en overdragelse af en tilladelse efter §§ 5, 17 eller 23 eller en andel af en sådan, at den overdragende deltager har afgivet en erklæring om subsidiært ansvar, jf. stk. 1-4, over for de deltagere, som til enhver tid udgør rettighedshaveren til tilladelsen, og over for staten.

Stk. 6. Klima-, energi- og bygningsministeren skal godkende erklæringer efter stk. 5 og kan fastsætte vilkår herfor.«

22. Efter § 32 indsættes:

»§ 32 a. Ansøgning om tilladelse eller godkendelse efter §§ 10, 17, 23 eller 28 skal ledsages af en plan for afvikling af samtlige anlæg og installationer m.v. omfattet af ansøgningen og alle eventuelt tidligere godkendte anlæg og installationer m.v. i forbindelse med den tilladelse efter §§ 5, 17 eller 23, som ansøgningen vedrører.

Stk. 2. I afviklingsplanen skal indgå en opgørelse af de forventede udgifter til gennemførelse af afviklingsplanen og en beskrivelse af, hvorledes der etableres sikkerhed for, at midlerne til gennemførelse af afviklingsplanen er til rådighed. Afviklingsplanen skal godkendes af klima-, energi- og bygningsministeren. Der kan fastsættes vilkår for godkendelsen.

Stk. 3. Godkendelse efter § 28, stk. 1 eller 3, af et program for midlertidigt at efterlade en efterforsknings- eller vurderingsboring kan kun meddeles, hvis rettighedshaver har stillet sikkerhed for udgifterne til permanent lukning.

Stk. 4. Rettighedshavere til tilladelser omfattende anlæg og installationer m.v. til brug for virksomhed omfattet af loven, som er etableret inden den 19. juli 2015, og anlæg og installationer m.v., som er godkendt efter §§ 10, 17 eller 23, men som endnu ikke er etableret på dette tidspunkt, skal inden den 19. juli 2018 fremsende afviklingsplaner for deres anlæg til klima-, energi- og bygningsministerens godkendelse. Afviklingsplaner skal dog fremsendes senest 2 år inden en tilladelses ophør eller senest 2 år før det tidspunkt, hvor et eller flere anlæg forventes at ville have udtjent deres formål. Afviklingsplanerne skal godkendes af klima-, energi- og bygningsministeren, som kan fastsætte vilkår for godkendelsen.

Stk. 5. Rettighedshavere og ejere af anlæg og installationer m.v. etableret i medfør af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat, jf. lovbekendtgørelse nr. 277 af 25. marts 2014, skal ligeledes fremsende afviklingsplaner, for så vidt angår anlæg fra Nordsøen og indtil første terminal på land. Afviklingsplanerne skal godkendes af klima-, energi- og bygningsministeren, som kan fastsætte vilkår for godkendelsen.

Stk. 6. Afviklingsplaner efter stk. 1 og 3 skal omfatte afvikling af samtlige anlæg og installationer m.v. og en opgørelse af forventede udgifter til gennemførelse af planen. I afviklingsplanen skal indgå, hvordan og på hvilke tidspunkter der etableres sikkerhed for, at midlerne til gennemførelse af afviklingsplanerne er til rådighed.

Stk. 7. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om indholdet af en afviklingsplan, herunder om de forudsætninger, som skal anvendes for afvikling af anlæg og installationer m.v., opgørelse af udgifterne og krav til etablering af sikkerhed for midler til fjernelse. Ministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om opgørelse af udgifter og krav til etablering af sikkerhed for midler til permanent lukning af efterforsknings- og vurderingsboringer.«

23. Efter § 34 a indsættes:

»§ 34 b. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra ministeren om forhold, som er omfattet af denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, skal foregå digitalt.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.

Stk. 3. En digital meddelelse anses efter denne lov for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.«

24. I § 37 a, stk. 3, 1. pkt., og stk. 5, ændres »§§ 28 a og 28 b« til: »§§ 28 a eller 28 b«.

§ 2

Loven træder i kraft den 19. juli 2015.

§ 3

Stk. 1. § 28, stk. 2 og 3, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund som affattet ved denne lovs § 1, nr. 18, finder anvendelse for arbejder, som er under udførelse eller påbegyndes den 19. juli 2016 eller senere.

Stk. 2. § 28 d, stk. 1, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund som affattet ved denne lovs § 1, nr. 19, finder ikke anvendelse på efterforskningsboringer, der udføres på baggrund af tilladelser meddelt inden den 18. juli 2013.

Stk. 3. § 1, nr. 21, finder anvendelse på overdragelser godkendt efter § 29, stk. 1, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, hvis godkendelsen er givet efter lovens ikrafttræden.

Givet på Christiansborg Slot, den 29. april 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Rasmus Helveg Petersen

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/30/EU af 12. juni 2013 om sikkerheden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter og om ændring af direktiv 2004/35/EF, EU-Tidende 2013, nr. L 178, side 66.