Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om studenterkørsel, optog mv.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 372 af 18. maj 2004 om studenterkørsel, optog mv. foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 83, § 118, stk. 8, og § 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som ændret ved lov nr. 373 af 14. april 2014, lov nr. 736 af 25. juni 2014 og lov nr. 154 af 18. februar 2015, og efter forhandling med Trafikstyrelsen fastsættes:«

2. § 3, stk. 1, affattes således:

»Tilladelse til kørsel omfattet af § 1 som skal finde sted i Fyns politikreds, Midt- og Vestjyllands politikreds, Nordjyllands politikreds, Østjyllands politikreds, Sydøstjyllands politikreds eller Syd- og Sønderjyllands politikreds meddeles af politidirektøren i Midt- og Vestjyllands Politi. Skal kørslen finde sted i Københavns politikreds, Københavns Vestegns politikreds, Nordsjællands politikreds, Midt- og Vestsjællands politikreds, Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds eller Bornholms politikreds meddeles tilladelsen af politidirektøren i Københavns Vestegns Politi. Politiet kan bestemme, at der kun meddeles én tilladelse, der omfatter flere politikredse.«

3. § 4, stk. 2, nr. 1, affattes således:

»1) inden kørslen skal køretøjet eller køretøjerne være godkendt af en synsvirksomhed i medfør af bekendtgørelse om indretning og udstyr for køretøjer, der anvendes til studenterkørsel, optog mv.,«.

4. I § 4, stk. 2, nr. 2, og § 5, stk. 2, ændres »Statens Bilinspektion« til: »en synsvirksomhed«.

5. I § 7, stk. 1 og 2, ændres »Rigspolitichefen« til: »Rigspolitiet«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. april 2015.

Justitsministeriet, den 9. april 2015

Mette Frederiksen

/ Sidsel Kathrine Møller