Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udnyttelse af tv-rettigheder til begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse

I medfør af § 90, stk. 1, og § 93, stk. 2, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter fjernsynsforetagenders udnyttelse af enerettigheder til begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse. Ved fjernsynsforetagender forstås foretagender, der udøver programvirksomhed i medfør af §§ 1 og 2 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed.

Stk. 2. Enerettigheder til sådanne begivenheder må ikke udnyttes på en sådan måde, at en betydelig del af befolkningen forhindres i at kunne følge dem via direkte eller tidsforskudt transmission på gratis fjernsyn.

Begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse

§ 2. Ved en begivenhed af væsentlig samfundsmæssig interesse forstås i denne bekendtgørelse en sportsbegivenhed, som opfylder mindst to af følgende betingelser:

1) Den er af interesse for andre end dem, der normalt følger den pågældende sportsgren eller sportsgrene i tv.

2) Den tilhører en sportsgren, som traditionelt er centralt placeret i dansk idrætskultur.

3) Den følges almindeligvis af mange seere.

§ 3. Følgende begivenheder anses for at være af væsentlig samfundsmæssig interesse:

1) OL, sommer- og vinterlege: Legene i deres helhed, herunder åbnings- og afslutningsceremonier, jf. dog § 7, stk. 2.

2) VM- og EM-slutrunder i fodbold (herrer): Alle kampe med dansk deltagelse samt semifinaler og finaler.

3) VM- og EM-slutrunder i håndbold (herrer og damer): Alle kampe med dansk deltagelse samt semifinaler og finaler.

4) Danmarks VM- og EM-kvalifikationskampe i fodbold (herrer).

5) Danmarks VM- og EM-kvalifikationskampe i håndbold (herrer og damer).

Udnyttelse af tv-rettigheder

§ 4. En betydelig del af befolkningen anses for at være forhindret i at følge en begivenhed på gratis fjernsyn, medmindre

1) begivenheden transmitteres på en tv-kanal eller tv-kanaler, som i alt 90 pct. af alle husstande på udsendelsestidspunktet har faktisk adgang til at modtage via antenne, satellit, kabel eller som IP/fiber-tv på husstandenes tv-modtager(e), og

2) modtagning af begivenheden ikke har omkostninger for husstandene, bortset fra

a) medielicens samt evt.,

b) betaling af abonnement til tv-distributører forudsat at disse distributører tilbyder den pågældende kanal i den billigste pakke, eller

c) betaling af abonnement for at modtage kanalen som enkeltkanal, hvis der er tale om et abonnement, der ikke forudsætter, at der er tegnet abonnement på en programpakke.

§ 5. Fjernsynsforetagender, der ikke er i stand til at udnytte enerettigheder til en begivenhed af væsentlig samfundsmæssig interesse på en måde, der er i overensstemmelse med den i § 1, stk. 2, jf. § 4 anførte begrænsning af udnyttelsesretten, og som har erhvervet enerettigheder til at transmittere en begivenhed af væsentlig samfundsmæssig interesse, jf. § 3, kan kun udnytte disse enerettigheder, hvis de gennem aftale med fjernsynsforetagender kan sikre, at en betydelig del af befolkningen ikke er forhindret i at følge den pågældende begivenhed via direkte eller tidsforskudt transmission på gratis fjernsyn.

Stk. 2. Fjernsynsforetagender, der ikke er i stand til at udnytte enerettigheder til en begivenhed af væsentlig samfundsmæssig interesse på en måde der er i overensstemmelse med den i § 1, stk. 2, jf. § 4 anførte begrænsning af udnyttelsesretten og som har erhvervet enerettigheder til at transmittere en begivenhed af væsentlig samfundsmæssig interesse, jf. § 3, skal i passende tid, og i det omfang tidspunktet for erhvervelse af rettighederne muliggør det senest 6 måneder, forud for begivenheden tilbyde rettighederne til fjernsynsforetagender eller grupper af sådanne, som er i stand til at udnytte enerettigheder til en begivenhed af væsentlig samfundsmæssig interesse på en måde, der er i overensstemmelse med den i § 1, stk. 2, jf. § 4 anførte begrænsning af udnyttelsesretten, med henblik på at afklare, om der er fjernsynsforetagender eller grupper af sådanne, der ønsker at indgå aftale på rimelige markedsvilkår om at vise den pågældende begivenhed, jf. stk. 3 og 4, samt § 8. I tilfælde, hvor det i henhold til § 6, stk. 1, nr. 1 er en mulighed at sende begivenheden forskudt, skal tilbuddet om aftale fra fjernsynsforetagendet eller udbyderen, der ikke er i stand til at udnytte enerettigheder til en begivenhed af væsentlig samfundsmæssig interesse på en måde, der er i overensstemmelse med den i § 1, stk. 2, jf. § 4 anførte begrænsning af udnyttelsesretten, omfatte retten til både direkte og forskudt transmission.

Stk. 3. Fjernsynsforetagender, som i medfør af stk. 1 har fået tilbudt en aftale om at sende en begivenhed af væsentlig samfundsmæssig interesse, jf. § 3, skal skriftligt tilkendegive deres interesse i at indgå en sådan aftale senest 14 dage efter modtagelsen af et skriftligt tilbud, der foruden prisforslag og øvrige aftalevilkår indeholder konkrete oplysninger om begivenheden, herunder hvor og hvornår den finder sted.

Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor et fjernsynsforetagende eller en udbyder kan påvise, at ingen fjernsynsforetagender eller grupper af sådanne, som er i stand til at udnytte enerettigheder til en begivenhed af væsentlig samfundsmæssig interesse på en måde, der er i overensstemmelse med den i § 1, stk. 2, jf. § 4 anførte begrænsning af udnyttelsesretten, ønsker at indgå aftale på rimelige markedsvilkår om at vise den pågældende begivenhed.

§ 6. Begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse, jf. § 3, skal som udgangspunkt sendes direkte. De kan dog sendes forskudt, forudsat at tidsforskydningen skyldes objektive forhold, som f.eks. at

1) begivenheden finder sted om natten (kl. 24-06) dansk tid,

2) begivenheden består af flere sideløbende begivenheder som f.eks. OL, eller

3) direkte udsendelse ville kræve flytning af udsendelsen af andre begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse end dem, der er nævnt i § 3.

Stk. 2. Tidsforskudt transmission af en begivenhed af væsentlig samfundsmæssig interesse skal som hovedregel finde sted inden for et døgn efter, at begivenheden har fundet sted.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1-2 finder ikke anvendelse, hvis begivenheden udsendes i medfør af § 5, stk. 4.

§ 7. Begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse, jf. § 3, skal transmitteres i deres helhed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Transmission fra OL, sommer- og vinterlege, jf. § 3, nr. 1, kan begrænses til en bred og repræsentativ dækning af betydeligt tidsmæssigt omfang af den samlede begivenhed i form af uddrag, der fyldestgørende afspejler mangfoldigheden af sportsdiscipliner og deltagende lande. Der skal endvidere lægges vægt på dækning af den danske deltagelse samt på betingelserne i § 2. Åbnings- og afslutningsceremonier skal sendes direkte og i deres helhed, jf. dog § 6. Dele af OL, der ikke udsendes i medfør af første og andet punktum, kan udsendes på kanaler, som ikke opfylder kravene i § 4.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1-2 finder ikke anvendelse, hvis begivenheden udsendes i medfør af § 5, stk. 4.

Andre bestemmelser

§ 8. I tilfælde af uenighed i forbindelse med den i § 5, stk. 1-3, nævnte aftale om at sende en begivenhed af væsentlig samfundsmæssig interesse, herunder om pris, løses tvisten ved voldgift, jf. lov om voldgift.

§ 9. Kulturministeriet gennemfører en evaluering af bekendtgørelsen senest tre år efter dens ikrafttræden, bl.a. i lyset af udviklingen mht. distributionsformer og på baggrund af drøftelser med de berørte parter.

Overtrædelse

§ 10. Med bøde straffes den, der overtræder § 1, stk. 2, § 5, stk. 1 og 2, § 6, stk. 1 og 2 samt § 7, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 11. Ifølge § 50, stk. 1, 1. pkt. i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed kan en programtilladelse udstedt i medfør af lovens § 45 inddrages midlertidigt eller endeligt, hvis indehaveren overtræder loven eller bestemmelser fastsat efter loven, såfremt en overtrædelse er grov, eller overtrædelser er ofte gentagne.

Stk. 2. Ifølge § 50, stk. 2, 1. pkt. i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed kan Radio- og tv-nævnet træffe afgørelse om midlertidig eller endelig indstilling af programvirksomhed i medfør af lovens § 47, hvis det registrerede foretagende overtræder loven eller bestemmelser fastsat efter loven, såfremt en overtrædelse er grov, eller overtrædelser er ofte gentagne.

Ikrafttrædelse

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2015 og finder anvendelse for begivenheder, hvorom der er indgået aftale om udnyttelse af enerettigheder efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

Kulturministeriet, den 19. april 2015

Marianne Jelved

/ Lars M. Banke