Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til flymekaniker

I medfør af § 4, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015, og til dels efter bestemmelse fra Metalindustriens Uddannelsesudvalg, jf. lovens § 38, stk. 2, fastsættes:

Formål og opdeling

§ 1. Erhvervsuddannelsen til flymekaniker har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområde: Vedligeholdelse af fly/helikoptere til civil luftfart i henhold til gældende EU-regler inden for luftfartsområdet.

Stk. 2. Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det trin eller speciale, jf. stk. 3 og 4, som eleven har valgt.

Stk. 3. Uddannelsen indeholder trin 1 flymekanik, niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Stk. 4. Uddannelsen kan afsluttes med specialet flyelektronik (trin 2), niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer fra 5 år til 6 år og 6 måneder, inklusive grundforløbet. Grundforløbet kan ikke erstattes af grundlæggende praktisk oplæring i en virksomhed.

Stk. 2. Uddannelsens trin 1, flymekanik, varer 4 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 60 uger fordelt på mindst fire skoleperioder. Uddannelsens speciale, flyelektronik (trin 2), varer yderligere 1 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 16 uger tilrettelagt på mindst én skoleperiode.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne i stk. 2-6.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Flytekniske arbejdsmetoder, begreber og værktøjer.

2) Matematik svarende til modul 1 i EU-forordning nr. 1321/2014 del 66.

3) Fysik svarende til modul 2 i EU-forordning nr. 1321/2014 del 66.

4) Elektricitet svarende til modul 3 i EU-forordning nr. 1321/2014 del 66.

5) Elektronik svarende til modul 4 i EU-forordning nr. 1321/2014 del 66.

6) Vedligeholdelsespraksis for flyindustrien i relevante elementer fra modul 7a, 9a og 10 i EU-forordning nr. 1321/2014 del 66.

7) Kvalitetskrav og metoder til at tilgodese egen og andres sikkerhed.

8) Arbejdsrelevant ergonomi.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:

1) Flytekniske arbejdsmetoder, begreber og værktøjer til udvalgte opgaver.

2) Udførelse af en hensigtsmæssig mundtlig og skriftlig kommunikation med kunder og kollegaer på både dansk og engelsk.

3) Vurdering af, om eget arbejde opfylder de af underviseren udvalgte kvalitetsmæssige krav.

4) Gældende sikkerheds- og miljømæssige regler i forhold til egen og andres sikkerhed ved udførelse af arbejdet.

5) Ergonomisk korrekt udførelse af enkle arbejdsopgaver.

6) It til faglig informationssøgning og kommunikation.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) anvende og redegøre for flytekniske og relevante naturvidenskabelige arbejdsmetoder, begreber og værktøjer,

2) under vejledning foretage simpel fejlfinding på enkelte dele af fly,

3) afgøre om ukomplicerede sammensatte kredsløb har en tilfredsstillende funktion,

4) selvstændigt planlægge enkle arbejdsopgaver,

5) tage stilling til arbejdsrelevant ergonomi samt sikkerheds- og miljømæssige krav og

6) udvise en ansvarlig holdning til flysikkerhed og luftdygtighed.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveauer og med følgende karakterkrav:

1) Dansk på E-niveau.

2) Matematik på C-niveau, bestået.

3) Engelsk på D-niveau, bestået.

4) Fysik på C-niveau, bestået.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:

1) Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater, jf. Arbejdstilsynets retningslinjer.

2) Kompetencer svarende til førstehjælp, mellem niveau, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september 2014.

3) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

Kompetencer i hovedforløbet

§ 4. Hovedforløbet har følgende kompetencemål:

1) Eleven kan inden for gældende EU-regler anvende viden om service, vedligeholdelse og idriftsættelse af fly/helikoptere samt foretage service, vedligeholdelse og idriftsættelse af enten fastvingede fly med turbinemotor, fastvingede fly med stempelmotor eller helikoptere med turbinemotor.

2) Eleven kan koble relevant teori til tilrettelæggelse, udførelse og evaluering af komplekse arbejdsopgaver fra praktikken i overensstemmelse med vedligeholdelseshåndbøger.

3) Eleven kan udvise en ansvarlig holdning til flysikkerhed og luftdygtighed.

4) Eleven kan foretage reparation og fejlfinding af el- og elektroniksystemer på fly/helikoptere.

Stk. 2. Kompetencemålene nr. 1 -3, jf. stk. 1, gælder for alle elever i hovedforløbet.

Stk. 3. Kompetencemål nr. 4, jf. stk. 1, gælder for specialet flyelektronik (trin 2).

Stk. 4. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning og merit

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse samt bestemmelser om merit, er fastsat i bilag 1.

Stk. 2. Elevens uddannelsesforløb afkortes yderligere, i det omfang elevens individuelle kompetencer giver grundlag herfor.

Afsluttende prøve

§ 6. Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsens trin 1, flymekanik, afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Prøven består af en opgave, som stilles inden for de uddannelsesspecifikke fag og besvares kombineret praktisk og mundtligt. Opgaven løses inden for en varighed af 6 klokketimer. Trinprøven aflægges af alle elever, uanset om eleverne fortsætter til næste trin.

Stk. 2. Skolen afholder en afsluttende prøve som afslutning på sidste skoleperiode i specialet flyelektronik (trin 2). Prøven består af en opgave, som stilles inden for de uddannelsesspecifikke fag, og besvares kombineret praktisk og mundtligt. Opgaven løses inden for en varighed af 3 klokketimer.

Stk. 3. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have bestået hvert af de uddannelsesspecifikke fag. Eleven skal endvidere have bestået den afsluttende prøve på det pågældende trin, jf. stk. 1 og 2.

Stk. 4. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et svendebrev til elever, der afslutter på trin 1, og et uddannelsesbevis til elever, der afslutter på trin 2, som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 341 af 25. marts 2015 om erhvervsuddannelsen til flymekaniker ophæves.

Stk. 3. Elever, der påbegynder eller er påbegyndt uddannelsen før den 1. august 2015, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse.

Stk. 4. For elever, som er nævnt i stk. 3, og som ønsker at overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse, fastsætter skolen i den lokale uddannelsesplan eventuelle overgangsordninger. Elever, som på tidspunktet for uddannelsens påbegyndelse var fyldt 25 år, skal ved overgang til uddannelse efter denne bekendtgørelse gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv).

Undervisningsministeriet, den 13. april 2015

P.M.V.
Lars Mortensen
Afdelingschef

/ Henrik Saxtorph


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

Er ikke muligt