Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Uddannelses- og Forskningsudvalget den 24. marts 2015

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om maritime uddannelser og lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.

(Harmonisering af visse regler for de maritime uddannelser)

[af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen)]:

1. Ændringsforslag

Uddannelses- og forskningsministeren har stillet 3 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 4. februar 2015 og var til 1. behandling den 17. februar 2015. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Uddannelses- og Forskningsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og uddannelses- og forskningsministeren sendte den 3. november 2014 dette udkast til udvalget, jf. FIV alm. del – bilag 29. Den 4. februar 2015 sendte uddannelses- og forskningsministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

3. Indstillinger

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Alternativet, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 1

Af uddannelses- og forskningsministeren, tiltrådt af udvalget:

1) Efter nr. 12 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 9 j, stk. 1, 1. pkt., og stk. 3, og to steder i § 9 k, stk. 1, 1. pkt., og stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »dette kapitel«: »og kapitel 3«.«

[Konsekvens af lovforslagets § 1, nr. 10]

2) Efter nr. 14 indsættes som nyt nummer:

»02. I § 12, stk. 1, nr. 1, ændres »de i § 2 nævnte uddannelser« til: »maritime uddannelser omfattet af denne lov«.«

[Konsekvens af lovforslagets § 1, nr. 2]

3) Efter nr. 18 indsættes som nyt nummer:

»03. I § 23, stk. 3, ændres »§ 2, stk. 2« til: »§ 5, stk. 2«.«

[Konsekvens af lovforslagets § 1, nr. 2]

Bemærkninger

Til nr. 1

Som følge af at det i det fremsatte lovforslag er foreslået, at kapitel 3, der omfatter §§ 8-10, opdeles i to kapitler, bør henvisningerne i §§ 9 j og 9 k, der med lovforslaget bliver flyttet fra kapitel 3 til kapitel 3 a, afspejle dette forhold. Derfor foreslås det med ændringsforslaget, at formuleringen »dette kapitel« tilføjes »og kapitel 3«.

Til nr. 2

Det følger af det fremsatte lovforslag, at § 2 ændres, sådan at der ikke fremover skal fremgå en opremsning af maritime uddannelser i loven. Denne ændring skal ligeledes afspejles i § 12, der bl.a. vedrører optag på de maritime uddannelser, der er godkendt i medfør af lov om maritime uddannelser. Det foreslås derfor med ændringsforslaget, at bestemmelsen omformuleres, sådan at der fremover henvises til maritime uddannelser, der er godkendt i medfør af lov om maritime uddannelser.

Til nr. 3

I det fremsatte lovforslag foreslås § 2, stk. 2, nyaffattet, hvorefter bestemmelsen ikke længere vil være relevant i forhold til efteruddannelse. Som følge heraf skal der ikke længere henvises til denne bestemmelse i § 23, stk. 3, men derimod til bestemmelsen i § 5, stk. 2, der vedrører efteruddannelse.

Med ændringsforslaget er det hensigten, at uddannelses- og forskningsministeren fortsat skal have hjemmel til at kunne fastsætte regler i en bekendtgørelse om deltagerbetaling i forbindelse med deltagelse i efter- og videreuddannelse, herunder prøveafholdelse, med henblik på opfyldelse af kvalifikationskrav fastsat af Søfartsstyrelsen i henhold til lov om skibes besætning. Det er således ikke hensigten at ændre ved retsstillingen.

Bestemmelsen i § 23, stk. 3, skal fremover ses i sammenhæng med lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. Det følger af denne lovs § 3, stk. 1 og 3, at alle nye udbud af maritim efter- og videreuddannelse på videregående niveau skal udbydes efter denne lov. Det vil betyde, at disse udbud fremover skal følge de vilkår for tilskud og deltagerbetaling, der følger af reglerne i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.

De eksisterende udbud af maritim efter- og videreuddannelse bliver fortsat udbudt i medfør af lov om maritime uddannelser og udløser taxametertilskud efter loven, indtil udredningsarbejdet, der er beskrevet i bemærkningerne til lovforslag nr. L 65 om ændring af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Understøttelse af de videregående uddannelsesinstitutioners muligheder for mere og bedre videregående voksen- og efteruddannelse m.v.) fra folketingsåret 2014-15, er afsluttet.

Jeppe Bruus (S) Jesper Petersen (S) Mette Reissmann (S) Rasmus Prehn (S) fmd. Simon Kollerup (S) Yildiz Akdogan (S) Trine Bramsen (S) Lotte Rod (RV) Liv Holm Andersen (RV) Jeppe Mikkelsen (RV) Annette Vilhelmsen (SF) Jonas Dahl (SF) Pernille Vigsø Bagge (SF) Pernille Skipper (EL) Rosa Lund (EL) Bertel Haarder (V) Kristian Jensen (V) Karen Ellemann (V) nfmd. Esben Lunde Larsen (V) Tina Nedergaard (V) Mads Rørvig (V) Anne-Mette Winther Christiansen (V) Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) Marie Krarup (DF) Alex Ahrendtsen (DF) Christian Langballe (DF) Merete Riisager (LA) Villum Christensen (LA) Per Stig Møller (KF)

Alternativet, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 47
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 17
Socialistisk Folkeparti (SF) 12
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Alternativet (ALT) 1
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1


Bilag

Oversigt over bilag vedrørende L 131

Bilagsnr.
Titel
1
Høringsnotat og høringssvar, fra uddannelses- og forskningsministeren
2
Orientering om de fremtidige rammer for de maritime uddannelser, fra uddannelses- og forskningsministeren
3
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4
1. udkast til betænkning
5
Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
6
Ændringsforslag, fra uddannelses- og forskningsministeren
7
2. udkast til betænkning