Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 8. april 2015 i sag 53.2014

A

v/administrationschef Kim Bøg Brandt, Blik- og Rørarbejderforbundet

mod

B

v/konsulent Susanne Wismar Oldenburg, TEKNIQ

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), advokat Tine Benedikte Skyum (DA) og advokat Ulrik Mayland (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget konsulent Jesper Elan Ahrenst, udpeget af Tekniq, og forbundssekretær Søren Schytte, udpeget af Blik- og Rørarbejderforbundet.

Denne sag drejer sig om virksomhedens ensidige ophævelse af uddannelsesaftalen.

Mellem klageren, A, født den 10. november 1988, og indklagede, B, blev den 27. november 2012 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som VVS- og energispecialist med uddannelsesperiode fra den 3. december 2012 til den 15. oktober 2014. Ved tillæg af 1. april 2013 blev uddannelsen ændret til energispecialist, og uddannelsesperioden ændret fra den 3. december 2012 til den 15. april 2014.

A har ved sin faglige organisation, Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark, ved klageskrift modtaget den 23. september 2014 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at B skal betale 30.000 kr.

Beløbet vedrører godtgørelse for tab af uddannelsesgode i medfør af erhvervsuddannelsesloven.

Indklagede har påstået frifindelse.

Sagen har været mundtligt forhandlet i Tvistighedsnævnet den 27. januar 2015

Sagsfremstilling

Uddannelsesaftalen blev den 13. marts 2014 ophævet ensidigt af indklagede med den begrundelse, at eleven ikke havde ”bestået de manglende fag for at kunne komme på sidste skoleperiode og derved ikke overholdt aftalen ved forlængelse af læreforhold”. Af et brev af samme dato fra indklagede til eleven blev baggrunden for ophævelsen uddybet som følger:

”Vi er blevet kontaktet af TEC vedr. din gasprøve dags dato og er blevet oplyst, at du ikke mødte op til prøven. Da du ikke har været til prøven har du af gode grunde ikke bestået.

Dette var betingelse for forlængelse af din uddannelsesaftale at du bestod de fag du manglede at bestå.

Du har ikke overholdt vores aftale og vi opsiger herved din uddannelsesaftale pr. dags dato. ”

TEC indkaldte ved mail af 18. marts 2014 eleven til omprøve i gasteori den 20. marts 2013. Det fremgår af mailen, der er skrevet af elevens lærer, N1, om omprøven den 13. marts 2014 bl.a.:

”Som jeg husker det, mødtes du og jeg på skolen ugen før i forbindelse med at du skulle aflevere en anden prøve. Ved den lejlighed oplyste jeg dig om dagen for afholdelse, nemlig torsdag 13-03-2014. Imidlertid kendte jeg endnu ikke til, om det om morgenen eller om eftermiddagen, det skulle foregå, og derfor fik jeg dit telefonnummer for at kunne ringe og give dig besked. Det glemte jeg at gøre, og det undskylder jeg for. Dog kan jeg ikke genkende din udlægning om at du ikke kendte dagen for omprøven. Som jeg husker det, vidste både din arbejdsplads og du selv besked om datoen. Hvis du ikke føler, at jeg har kommunikeret det godt nok, er det selvfølgelig kedeligt. Men så burde du måske selv have været mere opsøgende i at finde svar på, hvornår prøven skulle foregå. Jeg vil ikke fralægge mig mit ansvar for at glemme at ringe til dig om tidspunkt for afholdelse. Den del af skylden tager jeg på mig. ”

Ophævelsen af uddannelsesaftalen blev behandlet på et møde i det faglige udvalg den 30. april 2014, uden at enighed kunne opnås. Tekniq skrev i mail af 3. juni 2014 til klager og foreslog sagen forligt ved virksomhedens betaling af løn indtil udløbet af uddannelsesaftalen, men dette tilbud blev ikke accepteret.

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at hans uddannelsesaftale blev forlænget med 3 måneder, fordi han skulle ind og afsone en fængselsdom for indbrud. Han var sygemeldt fra den 8. januar 2014 på grund af en arbejdsskade, men gennemførte skoleopholdet i foråret 2014. Han havde tidligere dumpet til gasprøven og skulle derfor til omprøve. Han havde af sin lærer N1 fået at vide, at han ville blive ringet op med nærmere oplysning om prøvetidspunktet, men da det ikke skete, mødte han ikke til omprøven, som blev afholdt den 13. marts 2014. Samme dag blev han ringet op af virksomheden med oplysning om, at uddannelsesforholdet blev ophævet. Skolen anerkendte over for ham, at der var tale om en fejl, og han blev indkaldt til omprøve den 20. marts 2014, som han bestod. Han talte med virksomheden herom, men de indgik ikke nogen aftale om genoptagelse af uddannelsesaftalen, og han påbegyndte skolepraktik den 24. marts 2014. Han stoppede dog skolepraktikken den 20. juni 2014, da han ikke havde råd til at gå fra lærlingeløn til skolepraktikløn. Han erindrer ikke, at han fik betalt løn fra virksomheden i november 2014.

B har forklaret bl.a., at A var meget dygtig og mødestabil, og han var vellidt i virksomheden blandt svendene. Han var derfor også indforstået med at forlænge uddannelsesaftalen, da A skulle afsone sin fængselsdom.

V1 har forklaret bl.a., at hun, der er bogholder hos indklagede, den 13. marts 2014 blev ringet op om eftermiddagen af læreren N1, der sagde, at A ikke var mødt til gasprøven den 13. marts 2014, og at A derfor ikke kunne gennemføre det sidste skoleforløb og indstille sig til svendeprøve. På denne baggrund besluttede hun og Kurt Jeppson at ophæve uddannelsesaftalen. Hun havde af N1 forinden fået at vide, at det var den 13. marts, A skulle til gasprøven, som var den sidste af et prøveforløb i foråret med 4 prøver, hvoraf A havde bestået de tre. Hun havde haft et stort arbejde med at få A’s skoleforløb tilpasset, så han ekstraordinært kunne gå op til de 4 prøver, han ikke tidligere havde bestået. Hun opfattede udeblivelsen fra gasprøven som et udslag af A’s manglende engagement i uddannelsen, hvilket der tidligere havde været problemer med, og de syntes på den baggrund, at de ikke kunne strække sig yderligere. Den 19. marts 2014 talte hun med N1 i forbindelse med ansættelse af en ny lærling i virksomheden, og han fortalte da, at der alligevel var lavet en ekstra gasprøve for A, der skulle afholdes den 20. marts 2014. N1 ringede den 20. marts og sagde, at A havde bestået, og han spurgte, om de kunne finde ud af at forlænge uddannelsesaftalen eller annullere ophævelsen, men hertil svarede de nej.

Under behandlingen i det faglige udvalg afviste de at betale løn til A, fordi de ikke ønskede nogle udgifter ved at tage ham i praktik igen. Der blev på mødet også drøftet en løsning om at genoptage uddannelsesaftalen, hvilket virksomheden var indstillet på, såfremt det ikke gav yderligere udgifter for dem. De kontaktede TEC for at høre, om TEC ville betale løndifferencen. Da TEC erkendte dels den mangelfulde indkaldelse til gasprøven, dels den efterfølgende misinformation om, at konsekvensen var, at lærlingen ikke kunne nå at blive indstillet til svendeprøve og uddannelsesaftalen derfor måtte forlænges yderligere, accepterede TEC at dække virksomhedens lønudgifter den 27. maj 2014. I slutningen af september 2014 sendte hun en faktura på A’s løn fra den 14. marts til den 27. juni 2014, hvorefter hun betalte lønnen til A i slutningen af november 2014.

Procedure

Klager har anført, at det ikke kan bebrejdes eleven, at han ikke mødte op til prøven den 13. marts 2014, da han ikke var blevet behørigt indkaldt af skolen og ikke kendte til tidspunktet for prøvens afholdelse. Ophævelsen af uddannelsesaftalen var derfor ikke berettiget, og da den heller ikke ensidigt kan tilbagekaldes af virksomheden, tilkommer der eleven en godtgørelse for tab af uddannelsesgode som påstået.

Indklagede har anført, at da virksomheden har betalt eleven løn for den resterende uddannelsesperiode efter ophævelsen, er ophævelsen de facto ikke sket, og der er allerede af den grund ikke krav på betaling af godtgørelse for tab af uddannelsesgode. Hertil kommer, at ophævelsen var berettiget i elevens udeblivelse fra gasprøven den 13. marts 2014, idet virksomheden fik oplyst at skolen, at eleven herefter ikke kunne fuldføre sin uddannelse, og eleven burde i øvrigt selv have været mere opsøgende i relation til at få oplyst tidspunktet for prøven. Indklagede skal derfor frifindes.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

3 voterende udtaler:

Vi finder efter oplysningerne fra skolen om, at eleven ikke blev behørigt indkaldt til prøven i gasteori den 13. marts 2014, at eleven ikke groft misligholdt sin uddannelsesaftale ved at udeblive fra denne prøve. Indklagede, der besluttede at ophæve uddannelsesaftalen uden forinden at spørge eleven eller skolen om baggrunden for udeblivelsen, bærer dermed risikoen for, at oplysningen fra læreren N1 om, at eleven ikke havde mulighed for at indstille sig til en omprøve og dermed fuldføre uddannelsen, ikke var korrekt.

Herefter, og da indklagede ikke ensidigt kan tilbagekalde ophævelsen af uddannelsesaftalen, stemmer vi for at give eleven medhold i kravet på godtgørelse for tab af uddannelsesgode.

2 voterende udtaler:

Under hensyn til, at eleven efter det af indklagede og læreren oplyste kendte datoen for gasprøven, men ikke selv undersøgte nærmere, hvornår på dagen prøven skulle afholdes, finder vi, at eleven bærer risikoen for sin udeblivelse til prøven den 13. marts 2014, og at ophævelsen derfor var berettiget i elevens grove misligholdelse af uddannelsesaftalen. Under alle omstændigheder tilbød indklagede den 3. juni 2014 at betale elevens løn i den resterende uddannelsesperiode, hvilket man gjorde i november 2014. Dette beløb overstiger en eventuel godtgørelse for tab af uddannelsesgode.

Vi stemmer derfor for at frifinde indklagede for det rejste krav.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.

T h i b e s t e m m e s:

B skal inden 14 dage betale 30.000 kr. til A.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.