Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om muligheden for at indgå decentrale arbejdstidsaftaler

(Til stiftsøvrigheder, menighedsråd m.v.)

I medfør af § 16 i lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 864 af 25. juni 2013, fastsættes:

§ 1. Kirkeministeriet bemyndiger hermed menighedsrådene til, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 151 af 6. oktober 1999 om decentrale arbejdstidsaftaler, at forhandle og indgå decentrale arbejdstidsaftaler med de faglige organisationer/centralorganisationer.

Stk. 2. De af menighedsrådene indgåede decentrale arbejdstidsaftaler indsendes – ad tjenestevejen – til stiftet for endelig godkendelse.

Stk. 3. De indgåede aftaler kan først træde i kraft, når stiftets godkendelse foreligger.

§ 2. Cirkulæret træder i kraft 20. april 2015.

Kirkeministeriet, den 14. april 2015

Christa Hector Knudsen