Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 9. april 2015 i sag 04.2015 og 05.2015

A og B

v/forhandlingssekretær Morten Fischer-Nielsen, 3F/Den Grønne Gruppe

mod

C v/D

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), advokat Tine Benedikte Skyum (DA) og advokat Pernille Leidersdorff-Ernst (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget advokat Charlotte Strøm Petersen, udpeget af GLS-A, og forhandlingssekretær Peter Kaae Holm, udpeget af 3F.

Denne sag drejer sig om efterbetaling af løn, herunder for overarbejde, samt godtgørelse for overtrædelse af arbejdstidsdirektivet.

Mellem klageren, A, født den 22. marts 1996, og indklagede, C v/D, blev den 28. marts 2014 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som Skov- og naturtekniker med speciale i biotop- og vildtpleje med uddannelsesperiode fra den 1. april 2014 til den 31. marts 2015.

Mellem klageren, B, født den 8. juli 1995, og indklagede, C v/D, blev den 28. marts 2014 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter B skulle uddannes som Skov- og naturtekniker med speciale i biotop- og vildtpleje med uddannelsesperiode fra den 1. april 2014 til den 31. marts 2015.

A og B har ved deres faglige organisation, 3F, Den Grønne Gruppe, ved klageskrift modtaget den 21. januar 2015 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede, C v/D, tilpligtes til A at betale 116.194,81 kr. og til B at betale 116.106,69 kr. med procesrente fra de enkelte ydelsers forfaldsdato, til betaling sker.

Påstandsbeløbene udgør henholdsvis 76.995,72 kr. for A og 76.907,61 kr. for B i manglende løn inklusiv sh-opsparing, særlig opsparing og feriepenge samt til hver af eleverne 43.890,34 kr. i godtgørelse efter arbejdstidsdirektivet og 10.000 kr. i godtgørelse efter ansættelsesbevisloven.

Indklagede har ikke afgivet svarskrift og har trods lovligt indkaldt ikke givet møde i Tvistighedsnævnet, som behandlede sagen mundtligt på sit møde den 10. februar 2015.

Sagsfremstilling

Eleverne ophævede deres uddannelsesaftaler i prøvetiden med virkning fra den 22. maj 2014

Ifølge elevernes timeopgørelser har de i gennemsnit arbejdet 10 timer pr. dag, dog nogle dage 8 timer. De har begge arbejdet alle dage i ugen, dog således at B havde en enkelt sygedag. Af timeopgørelserne fremgår det, hvilket arbejde de har lavet.

Forklaringer

A og B har forklaret bl.a., at de som led i uddannelsen fik stillet en bolig til rådighed, som de hver skulle betale 3.000 kr. for om måneden. De flyttede ind den 21. marts 2014 og begyndte at arbejde den 24. marts. De mødte kl. 7 om morgenen og blev til i hvert fald kl. 16, men normalt til solnedgang. Den tid, der er skrevet på timesedlerne, var den planlagte arbejdstid. D og hans hustru N1 havde fastlagt, hvilke arbejdsopgaver de skulle udføre i løbet af en uge. De arbejdede alle dage i ugen uden en eneste fridag. De havde selvbetalt pause kl. 12-13, og denne pause er fratrukket ved beregningen af den samlede arbejdstid. De afleverede ikke timesedlerne til indklagede, for de turde ikke gøre opmærksom på arbejdstiden for ikke at få et dårligt ry som nogen, der ikke ville arbejde. De tildelte arbejdsopgaver kunne dog på ingen måde nås inden for almindelig arbejdstid. De fik kun udbetalt løn for april måned, men fik lønsedler for både april og maj. Feriepenge og skat er ikke blevet afregnet.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Ad efterbetaling af løn mv.

Efter de fremlagte timeopgørelser og elevernes forklaring for Tvistighedsnævnet lægges det til grund, at eleverne har arbejdet i mindst den tid, der fremgår af timeopgørelserne, og som danner grundlag for beregningen af deres efterbetalingskrav. Herefter, og da kravet er opgjort i overensstemmelse med den for uddannelsesområdet gældende overenskomst, tages elevernes krav på efterbetaling af løn mv. til følge.

Ad godtgørelse for overtrædelse af arbejdstidsdirektivet

3 voterende udtaler:

Det fremgår af § 4 i lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet, at den gennemsnitlige arbejdstid i løbet af en syvdagesperiode beregnet over en periode på 4 måneder ikke må overstige 48 timer inkl. overarbejde.

Eleverne har igennem deres ansættelsesperiode arbejdet 58,3 timer i gennemsnit pr. uge og dermed væsentligt mere end 48 timer om ugen. De har imidlertid på grund af ophævelsen af uddannelsesaftalen ikke arbejdet i minimum 4 måneder, som er referenceperioden i gennemførelsesloven.

Til støtte for at fastholde referenceperioden kan anføres, at virksomheden ved en vurdering alene på grundlag af ansættelsestiden på ophævelsestidspunktet har været afskåret fra at tilrettelægge arbejdstiden således, at den over en 4 måneders periode ikke oversteg 48 timer. På den anden side er der intet i de foreliggende oplysninger, der tyder på, at arbejdstiden inden for de kommende to måneder ville have ændret sig i forhold til de forudgående to måneder.

På denne baggrund og henset til, at virksomheden ikke har svaret eller givet møde i nævnet under denne sag, stemmer vi for at give eleverne medhold i deres krav på en godtgørelse i medfør af gennemførelseslovens § 8, stk. 1, der efter nævnets praksis fastsættes til 20.000 kr. til hver.

2 voterende udtaler:

Under hensyn til at den aftalte arbejdstid var 37 timer om ugen, at eleverne i uddannelsesperioden ikke sagde fra over for virksomheden, at eleverne selv ophævede uddannelsesaftalerne, og at ansættelsesperioden som følge af denne ophævelse blev kortere end 4 måneder, finder vi, at der ikke foreligger en overtrædelse af arbejdstidsdirektivet og stemmer derfor for at frifinde virksomheden for det rejste krav på godtgørelse.

Ad godtgørelse efter ansættelsesbevisloven

Det fremgår af uddannelsesaftalen, at lønnen udgør den gældende mindstebetaling for elever i henhold til den overenskomst, der er gældende for uddannelsen, men det er ikke anført, hvilken referenceoverenskomst, der er tale om. Uddannelsesaftalen er derfor mangelfuld i ansættelsesbevislovens forstand.

3 voterende udtaler:

Henset til på den ene side, at der er tale om en alvorlig mangel, som har indebåret risiko for væsentlige løntab, og på den anden side, at manglen næppe har været afgørende for nærværende tvist, finder vi, at godtgørelsen passende kan fastsættes til 7.500 kr.

2 voterende udtaler:

Vi finder navnlig under hensyn til, at den løn, som eleverne har fået udbetalt, er fastsat i overensstemmelse med overenskomstens satser, at manglen ikke har haft betydning for tvisten mellem parterne, at godtgørelsen skal fastsættes til et mindre beløb.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.

T h i b e s t e m m e s:

C v/D skal inden 14 dage betale 104.495,72 kr. til A med procesrente fra de enkelte ydelsers forfaldsdato, til betaling sker, og 104.407,61 kr. til B med procesrente fra de enkelte ydelsers forfaldsdato, til betaling sker.