Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 14. april 2015

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand

(Regler for grundvandskortlægning efter 2015 og nedsættelse og forlængelse af bidrag til drikkevandsbeskyttelse m.v.)

[af miljøministeren (Kirsten Brosbøl)]:

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 26. februar 2015 og var til 1. behandling den 10. marts 2015. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Miljøudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og miljøministeren sendte den 28. november 2014 dette udkast til udvalget, jf. MIU alm. del – bilag 67. Den 26. februar 2015 sendte miljøministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 6 spørgsmål til miljøministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Venstres, Dansk Folkepartis, Liberal Alliances og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget støtter umiddelbart lovforslaget om den danske grundvandskortlægning, som har til formål at fastsætte rammen og de økonomiske grænser for grundvandskortlægningen frem til 2020 og dermed udvider kortlægningsperioden fra 2017 til udgangen af 2020. Vi hilser desuden velkommen, at den gradvise nedtrapning af grundvandskortlægningen også vil medføre en gradvis nedtrapning af de finansierende afgifter. Vi støtter lovforslaget, men vil samtidig gøre opmærksom på, at vi forventer, at fremtidige analyserapporter viser et retvisende billede af vores grundvandsmagasiners tilstand i Danmark.

Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Yildiz Akdogan (S) Flemming Møller Mortensen (S) Jens Joel (S) John Dyrby Paulsen (S) Mette Reissmann (S) Torben Hansen (S) Simon Kollerup (S) Lone Loklindt (RV) fmd. Lotte Rod (RV) Lisbeth Bech Poulsen (SF) Steen Gade (SF) Per Clausen (EL) Lars Dohn (EL) Johan Lund Olsen (IA) Uffe Elbæk (ALT) Erling Bonnesen (V) Anne-Mette Winther Christiansen (V) Henrik Høegh (V) Esben Lunde Larsen (V) Hans Christian Schmidt (V) Anni Matthiesen (V) nfmd. Hans Christian Thoning (V) Eyvind Vesselbo (V) Pia Adelsteen (DF) René Christensen (DF) Mette Hjermind Dencker (DF) Hans Kristian Skibby (DF) Villum Christensen (LA) Daniel Rugholm (KF)

Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 47
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 17
Socialistisk Folkeparti (SF) 12
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Alternativet (ALT) 1
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 155

Bilagsnr.
Titel
1
Høringsnotat og høringssvar, fra miljøministeren
2
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
1. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 155

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om udviklingen i tabel 1 på side 5 i lovforslagets bemærkninger, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om, hvilke bemyndigelser ministeren får med det fremsatte forslag, og hvilke præcise konsekvenser det vil få for kommunerne, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm., om ministeren er enig i, at råstofområdet og jordforurening med fordel kunne flyttes til Naturstyrelsen, så der er sammenhæng mellem indsatserne, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm., om der i fastlæggelsen af ambitionsniveauet for grundvandskortlægningen er taget højde for indvirkningerne fra klimaændringerne; om indsatsniveauet så at sige er klimatilpasset, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm., om det er ministerens forventning, at etableringen af de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO’erne) fremover kommer af sig selv, fordi finansieringen af kortlægningen klares på anden vis, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
6
Spm. om, hvornår ministeren venter at kunne svare endeligt på definitionen af grundvand, idet det er væsentligt at få afklaret definitionsspørgsmålet, inden ny lovgivning vedtages på området, til miljøministeren, og ministerens svar herpå