Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2 Et af udvalgets spørgsmål til erhvervs- og vækstministeren og dennes svar herpå
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 14. april 2015

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om kreditaftaler, lov om finansielle rådgivere, lov om pantebrevsselskaber, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og forskellige andre love

(Ret til basal indlånskonto, gennemførelse af ændringer til gennemsigtighedsdirektivet, modernisering af reglerne for indsendelse af årsrapporter, udvidelse af forsikringsselskabers drift af anden virksomhed, præcisering af regulering af refinansieringsrisiko for realkreditobligationer m.v. og gennemførelse af boligkreditdirektivet m.v.)

[af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen)]:

1. Ændringsforslag

Der er stillet 23 ændringsforslag til lovforslaget. Erhvervs- og vækstministeren har stillet ændringsforslag nr. 1-4 og 6-23. Enhedslistens medlemmer af udvalget har stillet ændringsforslag nr. 5.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 25. februar 2015 og var til 1. behandling den 19. marts 2015. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og erhvervs- og vækstministeren sendte den 30. oktober 2014 dette udkast til udvalget, jf. ERU alm. del – bilag 26. Den 25. februar 2015 sendte erhvervs- og vækstministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra Mybanker.dk og FTF, som erhvervs- og vækstministeren har kommenteret over for udvalget.

Deputation

Endvidere har Mybanker.dk mundtligt over for udvalget redegjort for sin holdning til lovforslaget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 7 spørgsmål til erhvervs- og vækstministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

1 af udvalgets spørgsmål og erhvervs- og vækstministeren svar herpå er optrykt som bilag 2 til betænkningen.

3. Indstillinger

Et flertal i udvalget (V, S, RV og KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de af erhvervs- og vækstministeren under nr. 1-4 og 6-23 stillede ændringsforslag. Flertallet vil stemme imod det af Enhedslisten under nr. 5 stillede ændringsforslag.

Et mindretal i udvalget (SF, EL og ALT) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Et andet mindretal i udvalget (DF) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme for de stillede ændringsforslag.

Et tredje mindretal i udvalget (LA) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme for de af erhvervs- og vækstministeren under nr. 1, 2, 10, 13, 18 og 21-23 stillede ændringsforslag. Mindretallet vil stemme imod de af erhvervs- og vækstministeren under nr. 3, 4 og 7-9 stillede ændringsforslag og stemme hverken for eller imod det af Enhedslisten under nr. 5 og de af erhvervs- og vækstministeren under nr. 6, 11, 12, 14-17, 19 og 20 stillede ændringsforslag.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 1

Af erhvervs- og vækstministeren, tiltrådt af udvalget:

1) Efter nr. 3 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 14, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres to steder »stk. 4« til: »stk. 5«.«

[Konsekvensrettelse]

2) Nr. 31 affattes således:

»31. I § 84 a, stk. 12, 1. pkt., ændres »24-27« til: »25-28«, og i 2. pkt. ændres »27« til: »28«.«

[Konsekvensrettelse]

Til § 2

Af erhvervs- og vækstministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af LA):

3) I indledningen ændres »og § 1 i lov nr. 1490 af 23. december 2014« til: », § 1 i lov nr. 1490 af 23. december 2014, lov nr. 308 af 28. marts 2015 og § 1 i lov nr. 334 af 31. marts 2015«.

[Konsekvensændring som følge af vedtagelse af lovforslag nr. L 105 og L 114]

4) Nr. 1 affattes således:

»1. I fodnoten til lovens titel indsættes efter »EU-Tidende 2013, nr. L 176, side 338 (CRD IV),«: »dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/17/EU af 4. februar 2014 om forbrugerkreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010, EU-Tidende 2014, nr. L 60, side 34 (boligkreditdirektivet),«.«

[Konsekvensændring som følge af vedtagelsen af lovforslag nr. L 105]

Af et mindretal (EL), tiltrådt af et mindretal (DF, SF og ALT):

5) Nr. 3 affattes således:

»3. I § 43, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Erhvervs- og vækstministeren fastsætter, jf. 1. pkt., regler om indholdet af en basal indlånskonto og om, at en sådan konto skal tilbydes forbrugerne vederlagsfrit.««

[Ændring af bemyndigelsesbestemmelse, således at en basal indlånskonto skal tilbydes forbrugerne vederlagsfrit]

Af erhvervs- og vækstministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af LA):

6) I den under nr. 5 foreslåede § 77 f affattes stk. 4 således:

»Stk. 4. For personer i ansættelsesforhold, der er omfattet af en kollektiv overenskomst, finder stk. 1 og 3 kun anvendelse på aftaler om aflønning, hvis aftalerne om aflønning ikke er fastsat i overenskomsten.«

[Udvidelse af undtagelsesbestemmelsen til at omfatte alle former for aflønning omfattet af kollektiv overenskomst]

7) Efter nr. 14 indsættes som nyt nummer:

»01. § 344 affattes således:

»§ 344. Finanstilsynet påser overholdelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, forordninger og regler udstedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, forordninger udstedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber og denne lov og af de regler, der er udstedt i medfør af loven, undtagen § 75 b og § 77, stk. 1 og 2. Dog påser Erhvervsstyrelsen overholdelsen af § 15, stk. 1, 2 og 4, og §§ 83, 87, 91 og 112. Finanstilsynet kontrollerer, at reglerne for finansiel information i årsrapporter og delårsrapporter i §§ 183-193 og i regler udstedt i medfør af § 196 er overholdt for finansielle virksomheder, som har udstedt værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked, jf. § 83, stk. 2 og 3, og § 83 b i lov om værdipapirhandel m.v. Finanstilsynet påser endvidere overholdelsen af regler udstedt i medfør af § 31, stk. 8, i lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder.

Stk. 2. Finanstilsynet skal tilrettelægge den sædvanlige tilsynsvirksomhed med henblik på at fremme den finansielle stabilitet og tilliden til de finansielle virksomheder og markeder. Finanstilsynet skal i sin tilsynsvirksomhed lægge vægt på holdbarheden af den enkelte finansielle virksomheds forretningsmodel. Tilrettelæggelsen af tilsynsvirksomheden skal ske ud fra et væsentlighedshensyn, hvor den tilsynsmæssige indsats står i forhold til de potentielle risici eller skadevirkninger. Finanstilsynet gennemgår hvert år solvensbehovet hos de penge- og realkreditinstitutter, der har en arbejdende kapital på mere end 250 mio. kr. Væsentlighedshensynet medfører, at Finanstilsynet fører et intensiveret tilsyn med de systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) og de globalt systemisk vigtige finansielle institutter (G-SIFI). Finanstilsynets direktion har ansvaret for tilsynsvirksomhedens tilrettelæggelse.

Stk. 3. Finanstilsynet skal i tilrettelæggelsen af tilsynsvirksomheden overveje de potentielle konsekvenser for den finansielle stabilitet i andre lande inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område. Det gælder navnlig i forbindelse med krisesituationer. For filialer beliggende her i landet af udenlandske virksomheder, der er meddelt tilladelse til at udøve den i §§ 7-11 nævnte virksomhed i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, skal Finanstilsynet overvåge filialerne og bistå de kompetente tilsynsmyndigheder i tilsynet med filialerne. Finanstilsynet skal for væsentlige filialer og datterselskaber af udenlandske virksomheder, der er meddelt tilladelse til at udøve den i §§ 7-11 nævnte virksomhed i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, deltage i eventuelle samarbejdsfora om tilsynet med den samlede koncern.

Stk. 4. Finanstilsynet kan indgå aftaler om at udføre visse typer af opgaver eventuelt mod betaling for offentlige myndigheder, statslige institutioner m.v., såfremt Finanstilsynet vurderer, at udførelsen af opgaven kan bidrage til at sikre den finansielle stabilitet.

Stk. 5. Finanstilsynet kan i særlige tilfælde anvende fremmed bistand.

Stk. 6. Vurderer Finanstilsynet, at et pengeinstitut, et realkreditinstitut eller et fondsmæglerselskab I ikke opfylder eller forventeligt ikke opfylder kravene i denne lov eller Europa-Parlamentets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber til opretholdelse af sin tilladelse, kan Finanstilsynet føre drøftelser med interesserede parter og interessenter med henblik på at finde en løsning på virksomhedens situation.

Stk. 7. Finanstilsynet skal orientere Finansiel Stabilitet, hvis Finanstilsynet vurderer, at der er en risiko for, at et pengeinstitut, et realkreditinstitut eller et fondsmæglerselskab I vil blive nødlidende eller forventeligt nødlidende, og Finanstilsynet træffer afgørelse efter § 224 a, stk. 3, eller § 225, stk. 1, og der ikke er udsigt til en løsning på virksomhedens situation i henhold til stk. 7.

Stk. 8. Finanstilsynet skal orientere erhvervs- og vækstministeren, når Finanstilsynet træffer afgørelse efter § 224 a, stk. 3, over for et pengeinstitut, et realkreditinstitut, et fondsmæglerselskab I eller en koncern om, at virksomheden eller koncernen er nødlidende eller forventeligt nødlidende, såfremt afgørelsen kan få betydning for realøkonomien eller for den finansielle stabilitet.

Stk. 9. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om Finanstilsynets forpligtelser i forhold til samarbejdet med andre kompetente myndigheder og afviklingsmyndigheder i lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, herunder krav til tilsynskollegier og afviklingskollegier.

Stk. 10. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler for Finanstilsynets procedurer i overensstemmelse med bestemmelser herom fastsat i EU-retlige regler.

Stk. 11. Finanstilsynet kan i visse tilfælde, hvor en modervirksomhed i en koncern er en finansiel holdingvirksomhed, en forsikringsholdingvirksomhed eller en finansiel virksomhed, fravige bestemmelser for koncerner fastsat i denne lov eller i regler udstedt i medfør af loven under hensyntagen til formålet med de pågældende bestemmelser og aktiviteterne i koncernen.

Stk. 12. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om samordning af tilsynspraksis.««

[Konsekvensændring som følge af vedtagelsen af lovforslag nr. L 73 og L 105]

8) Efter nr. 14 indsættes som nyt nummer:

»02. § 344 affattes således:

»§ 344. Finanstilsynet påser overholdelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, forordninger og regler udstedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, forordninger udstedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, forordninger udstedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) og denne lov og af de regler, der er udstedt i medfør af loven, undtagen § 75 b og § 77, stk. 1 og 2. Dog påser Erhvervsstyrelsen overholdelsen af § 15, stk. 1, 2 og 4, og §§ 83, 87, 91 og 112. Finanstilsynet kontrollerer, at reglerne for finansiel information i årsrapporter og delårsrapporter i §§ 183-193 og i regler udstedt i medfør af § 196 er overholdt for finansielle virksomheder, som har udstedt værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked, jf. § 83, stk. 2 og 3, og § 83 b i lov om værdipapirhandel m.v. Finanstilsynet påser endvidere overholdelsen af regler udstedt i medfør af § 31, stk. 8, i lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder.

Stk. 2. Finanstilsynet skal tilrettelægge den sædvanlige tilsynsvirksomhed med henblik på at fremme den finansielle stabilitet og tilliden til de finansielle virksomheder og markeder samt for forsikringsbranchen at varetage beskyttelsen af forsikringstagernes interesser. Finanstilsynet skal i sin tilsynsvirksomhed lægge vægt på holdbarheden af den enkelte finansielle virksomheds forretningsmodel. Tilrettelæggelsen af tilsynsvirksomheden skal ske ud fra et væsentlighedshensyn, hvor den tilsynsmæssige indsats står i forhold til de potentielle risici eller skadevirkninger. Finanstilsynet gennemgår hvert år solvensbehovet hos de penge- og realkreditinstitutter, der har en arbejdende kapital på mere end 250 mio. kr. Væsentlighedshensynet medfører, at Finanstilsynet fører et intensiveret tilsyn med de systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) og de globalt systemisk vigtige finansielle institutter (G-SIFI). Finanstilsynets direktion har ansvaret for tilsynsvirksomhedens tilrettelæggelse

Stk. 3. Finanstilsynet skal i tilrettelæggelsen af tilsynsvirksomheden overveje de potentielle konsekvenser for den finansielle stabilitet i andre lande inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område. Det gælder navnlig i forbindelse med krisesituationer. For filialer beliggende her i landet af udenlandske virksomheder, der er meddelt tilladelse til at udøve den i §§ 7-11 nævnte virksomhed i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, skal Finanstilsynet overvåge filialerne og bistå de kompetente tilsynsmyndigheder i tilsynet med filialerne. Finanstilsynet skal for væsentlige filialer og datterselskaber af udenlandske virksomheder, der er meddelt tilladelse til at udøve den i §§ 7-11 nævnte virksomhed i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, deltage i eventuelle samarbejdsfora om tilsynet med den samlede koncern.

Stk. 4. Finanstilsynet kan indgå aftaler om at udføre visse typer af opgaver eventuelt mod betaling for offentlige myndigheder, statslige institutioner m.v., såfremt Finanstilsynet vurderer, at udførelsen af opgaven kan bidrage til at sikre den finansielle stabilitet.

Stk. 5. Finanstilsynet kan i særlige tilfælde anvende fremmed bistand.

Stk. 6. Vurderer Finanstilsynet, at et pengeinstitut, et realkreditinstitut eller et fondsmæglerselskab I ikke opfylder eller forventeligt ikke opfylder kravene i denne lov eller Europa-Parlamentets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber til opretholdelse af sin tilladelse, kan Finanstilsynet føre drøftelser med interesserede parter og interessenter med henblik på at finde en løsning på virksomhedens situation.

Stk. 7. Finanstilsynet skal orientere Finansiel Stabilitet, hvis Finanstilsynet vurderer, at der er en risiko for, at et pengeinstitut, et realkreditinstitut eller et fondsmæglerselskab I vil blive nødlidende eller forventeligt nødlidende, og Finanstilsynet træffer afgørelse efter § 224 a, stk. 3, eller § 225, stk. 1, og der ikke er udsigt til en løsning på virksomhedens situation i henhold til stk. 7.

Stk. 8. Finanstilsynet skal orientere erhvervs- og vækstministeren, når Finanstilsynet træffer afgørelse efter § 224 a, stk. 3, over for et pengeinstitut, et realkreditinstitut, et fondsmæglerselskab I eller en koncern om, at virksomheden eller koncernen er nødlidende eller forventeligt nødlidende, såfremt afgørelsen kan få betydning for realøkonomien eller for den finansielle stabilitet.

Stk. 9. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om Finanstilsynets forpligtelser i forhold til samarbejdet med andre kompetente myndigheder og afviklingsmyndigheder i lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, herunder krav til tilsynskollegier og afviklingskollegier.

Stk. 10. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler for Finanstilsynets procedurer i overensstemmelse med bestemmelser herom fastsat i EU-retlige regler.

Stk. 11. Finanstilsynet kan i visse tilfælde, hvor en modervirksomhed i en koncern er en finansiel holdingvirksomhed, en forsikringsholdingvirksomhed eller en finansiel virksomhed, fravige bestemmelser for koncerner fastsat i denne lov eller i regler udstedt i medfør af loven under hensyntagen til formålet med de pågældende bestemmelser og aktiviteterne i koncernen.

Stk. 12. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om samordning af tilsynspraksis.««

[Konsekvensændring som følge af vedtagelsen af lovforslag nr. L 73, L 105 og L 114]

9) I nr. 15 ændres i rykningsklausulen til ændringen af § 354, stk. 6, »28-38 bliver herefter nr. 29-39« til: »28-39 bliver herefter nr. 29-40«.

[Konsekvensændring som følge af vedtagelsen af lovforslag nr. L 105]

Af erhvervs- og vækstministeren, tiltrådt af udvalget:

10) Efter nr. 19 indsættes som nyt nummer:

»03. I § 354, stk. 13, 2. pkt., ændres »32« til: »33«.«

[Konsekvensrettelse]

Til § 4

Af erhvervs- og vækstministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af LA):

11) I den under nr. 20 foreslåede § 7 a affattes stk. 4 således:

»Stk. 4. For personer i ansættelsesforhold, der er omfattet af en kollektiv overenskomst, finder stk. 1 og 3 kun anvendelse på aftaler om aflønning, hvis aftalerne om aflønning ikke er fastsat i overenskomsten.«

[Udvidelse af undtagelsesbestemmelsen til at omfatte alle former for aflønning omfattet af kollektiv overenskomst]

Til § 5

12) I den under nr. 19 foreslåede § 8 b affattes stk. 4 således:

»Stk. 4. For personer i ansættelsesforhold, der er omfattet af en kollektiv overenskomst, finder stk. 1 og 3 kun anvendelse på aftaler om aflønning, hvis aftalerne om aflønning ikke er fastsat i overenskomsten.«

[Udvidelse af undtagelsesbestemmelsen til at omfatte alle former for aflønning omfattet af kollektiv overenskomst]

Til § 6

Af erhvervs- og vækstministeren, tiltrådt af udvalget:

13) I den under nr. 1 foreslåede affattelse af § 6, stk. 1-4, ændres i stk. 4, 2. pkt., »den effektive rente« til: »renten«.

[Konsekvensrettelse]

Til § 11

Af erhvervs- og vækstministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af LA):

14) I de under nr. 1 foreslåede § 2, stk. 13 og 14, udgår »med hjemsted«.

[Præcisering af omfattede virksomheder]

Nye paragraffer

15) Efter § 11 indsættes som nye paragraffer:

Ȥ 01

I lov nr. 1490 af 23. december 2014 om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge og forskellige andre love (Erstatningsansvar ved handlinger i strid med god skik-reglerne, forbrugerbeskyttelse ved kaution, krav om grundkursus til bestyrelsesmedlemmer, brugerbeskyttelse ved udbud af betalingstjenester og udstedelse af elektroniske penge m.v.) foretages følgende ændring:

1. § 1, nr. 18, ophæves.

§ 02

I lov nr. 308 af 28. marts 2015 om ændring af lov om finansiel virksomhed (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) foretages følgende ændring:

1. § 1, nr. 69 og 70, ophæves.

§ 03

I lov om en garantifond for indskydere og investorer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1271 af 4. november 2013, som ændret ved § 14 i lov nr. 403 af 28. april 2014, og som ændres ved § 3 i det af Folketinget den 26. marts 2015 vedtagne forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansiel stabilitet, lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om værdipapirhandel m.v. og ligningsloven (Gennemførelse af direktiv om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber (BRRD) og direktiv om indskudsgarantiordninger (DGSD)), foretages følgende ændring:

1. § 3, stk. 1, nr. 5, affattes således:

»5) Filialer beliggende i Danmark af kreditinstitutter, investeringsselskaber, investeringsforvaltningsselskaber og forvaltere af alternative investeringsfonde med hjemsted i et land uden for Den Europæiske Union bortset fra lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvis dækningen af indskydere og investorer i landet hvor filialen har hjemsted, ikke svarer til dækningen af indskydere og investorer efter denne lov.«

§ 04

I lov nr. 334 af 31. marts 2015 om finansiel virksomhed, lov om finansiel stabilitet, lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om værdipapirhandel m.v. og ligningsloven (Gennemførelse af direktiv om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber (BRRD) og direktiv om indskudsgarantiordninger (DGSD)), foretages følgende ændring:

1. § 3, nr. 6, ophæves.«

[§§ 01 og 02 er konskvensændringer som følge af vedtagelse af lovforslag nr. L 105 og nr. L 114. §§ 03 og 04 er tekniske korrektioner]

Til § 12

16) I stk. 1 ændres »stk. 2-7« til: »stk. 2-9«.

[Konsekvensændring som følge af ændringsforslag nr. 17 og 19]

17) Efter stk. 2 indsættes som nyt stykke:

»Stk. 3. §§ 03 og 04 træder i kraft den 1. juni 2015.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

[Ikrafttrædelsesbestemmelse for §§ 03 og 04]

Af erhvervs- og vækstministeren, tiltrådt af udvalget:

18) I stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »41« til: »42«.

[Korrektion]

Af erhvervs- og vækstministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af LA):

19) Efter stk. 4, der bliver stk. 5, indsættes som nyt stykke:

»Stk. 6. § 2, nr. 02, og § 02 træder i kraft den 1. januar 2016.«

Stk. 5-15 bliver herefter stk. 7-17.

[Konsekvensændring som følge af ændringsforslag nr. 8 og 15]

20) I stk. 7, der bliver stk. 9, ændres »§ 1, nr. 3 og 4« til: »§ 1, nr. 3, 01 og 4«, og »§ 2, nr. 7 og 9-11« til: »§ 2, nr. 7, 9-11 og 01«, og efter »nr. 1, 3 og 4« indsættes: », og § 01«.

[Konsekvensændring som følge af ændringsforslag nr. 1, 7 og 15]

Til bilag 2

Af erhvervs- og vækstministeren, tiltrådt af udvalget:

21) I det foreslåede bilag 5 ændres i del A, afsnit 11, »(Hvis relevant) De« til: »(Hvis relevant) Du«, »Deres« ændres to steder til: »din«, »De« ændres fire steder til: »du«, »Dem« ændres til: »dig«, og »Deres øvrige« ændres til: »dine øvrige«.

[Sproglig korrektion]

22) I det foreslåede bilag 5, del B, afsnit 7, nr. 1, udgår »Medlemslandene kan træffe afgørelse om, at den illustrative amortiseringstabel er obligatorisk i andre tilfælde.«

[Lovteknisk justering]

23) I det foreslåede bilag 5, del B, afsnit 7, udgår nr. 2.

Nr. 3-5 bliver herefter nr. 2-4.

[Lovteknisk justering]

Bemærkninger

Til nr. 1

Der er alene tale om en lovteknisk ændring af § 14, stk. 5, som med lovforslaget bliver stk. 6, i lov om værdipapirhandel m.v. De to henvisninger i § 14, stk. 5, til stk. 4, skal ændres til stk. 5, som følge at der indsættes et nyt stk. 1 og 2 i § 14.

Til nr. 2

Der er alene tale om en lovteknisk ændring, idet henvisningen til § 84 a i lov om værdipapirhandel m.v. fejlagtigt er foreslået ændret til nr. 21.

Til nr. 3

Der er alene tale om en lovteknisk ændring som følge af vedtagelsen af lovforslag nr. L 105 og lovforslag nr. L 114, som begge ændrer i lov om finansiel virksomhed.

Til nr. 4.

Der er alene tale om en lovteknisk ændring som følge af vedtagelsen af lovforslag nr. L 105. Både lovforslag nr. L 105 og lovforslag nr. L 154 ændrer i fodnoten til lov om finansiel virksomhed. Den foreslåede ændring sikrer en korrekt affattelse af fodnoten, når ændringen træder i kraft.

Til nr. 5

Med ændringsforslaget foreslås det, at erhvervs- og vækstministeren fastsætter regler om, at en basal indlånskonto skal tilbydes forbrugerne vederlagsfrit. Det vil således blive præciseret i den gældende bekendtgørelse nr. 928 af 28. juni 2013 om god skik for finansielle virksomheder, at pengeinstitutter hverken vil kunne opkræve et fast årligt gebyr eller et gebyr, der fastsættes på baggrund af antallet af transaktioner på kontoen.

Til nr. 6

Der er tale om en udvidelse af undtagelsesbestemmelsen i det foreslåede stk. 4. Det foreslåede stk. 4 undtager alene variable løndele, der er omfattet af kollektiv overenskomst. Da bestemmelsen omfatter alle former for aflønning, bør undtagelsen tilsvarende finde anvendelse på alle former for aflønning omfattet af kollektiv overenskomst, således at arbejdsmarkedets parters rettigheder respekteres.

Til nr. 7

Ved lov nr. 1490 af 23. december 2014 (lovforslag nr. L 73) blev § 344 i lov om finansiel virksomhed nyaffattet. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af ændringen, jf. § 14, stk. 2, i lov nr. 1490 af 23. december 2014. Dette er endnu ikke sket. Lovforslag nr. L 105 ændrer i den nugældende § 344 i lov om finansiel virksomhed. Ændringen træder i kraft den 1. juni 2015. Den foreslåede ændring sikrer, at ændringerne, som foretages med lovforslag nr. L 105, bliver indarbejdet i bestemmelsen, som den blev affattet ved lov nr. 1490 af 23. december 2014, således at bestemmelsen har en korrekt ordlyd, når erhvervs- og vækstministeren sætter bestemmelsen i kraft. I ændringsforslag nr. 20 foreslås, at erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af denne ændring.

Til nr. 8

Ved lov nr. 1490 af 23. december 2014 (lovforslag nr. L 73) blev § 344 i lov om finansiel virksomhed nyaffattet. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af ændringen, jf. § 14, stk. 2, i lov nr. 1490 af 23. december 2014. Dette er endnu ikke sket. Såvel lovforslag nr. L 105 som lovforslag nr. L 114 ændrer i den nugældende § 344 i lov om finansiel virksomhed. Den foreslåede ændring sikrer, at ændringerne, som foretages med lovforslag nr. L 105 og lovforslag nr. L 114, bliver indarbejdet i bestemmelsen, som den blev affattet ved lov nr. 1490 af 23. december 2014, således at bestemmelsen har en korrekt ordlyd, når ændringen, som foretages i L 114, skal træde i kraft den 1. januar 2016. I ændringsforslag nr. 19 foreslås derfor, at ændringen træder i kraft den 1. januar 2016.

Til nr. 9

Der er alene tale om en lovteknisk ændring som følge af vedtagelsen af lovforslag nr. L 105, som indsætter et nyt nr. 39 i § 354, stk. 6, i lov om finansiel virksomhed. Lovforslag nr. L 154 indsætter efter nr. 27 i § 354, stk. 6, i lov om finansiel virksomhed et nyt nummer 28, hvilket medfører, at nr. 28-38 bliver nr. 29-39. Dette forårsager, at det indsatte nr. 39 ved lovforslag nr. L 105 skal rykkes til nr. 40. Dette sker ved ændringen til rykningsklausulen.

Til nr. 10

Der er alene tale om en lovteknisk ændring. Ved ændringen af § 354, stk. 6, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovforslagets § 2, nr. 15, bliver § 354, stk. 6, nr. 28-38, ændret til nr. 29-39. Der er imidlertid ikke medtaget en konsekvensændring af § 354, stk. 13, 2. pkt., hvor henvisningen til stk. 6, nr. 32, retteligt skal ændres til nr. 33. Dette foreslås herved ændret.

Til nr. 11

Der er tale om en udvidelse af undtagelsesbestemmelsen i det foreslåede stk. 4. Det foreslåede stk. 4 undtager alene variable løndele, der er omfattet af kollektiv overenskomst. Da bestemmelsen omfatter alle former for aflønning, bør undtagelsen tilsvarende finde anvendelse på alle former for aflønning omfattet af kollektiv overenskomst, således at arbejdsmarkedets parters rettigheder respekteres.

Til nr. 12

Der er tale om en udvidelse af undtagelsesbestemmelsen i det foreslåede stk. 4. Det foreslåede stk. 4 undtager alene variable løndele, der er omfattet af kollektiv overenskomst. Da bestemmelsen omfatter alle former for aflønning, bør undtagelsen tilsvarende finde anvendelse på alle former for aflønning omfattet af kollektiv overenskomst, således at arbejdsmarkedets parters rettigheder respekteres.

Til nr. 13

Der er tale om en konsekvensrettelse. Det foreslåede § 6, stk. 4, 1. pkt., omtaler ikke den effektive rente. Det foreslåede § 6, stk. 4, 2. pkt., som henviser til stk. 4, 1. pkt., omtaler derimod den effektive rente. Det foreslås derfor, at henvisningen til den effektive rente udgår af stk. 4, 2. pkt.

Til nr. 14

Formålet med forslaget er at medvirke til at øge væksten og fornyelsen i færøske og grønlandske virksomheder til gavn for virksomhederne og for det færøske og grønlandske samfund generelt. Med den foreslåede præcisering af de af lovforslaget omfattede virksomheder sikres det, at Vækstfondens investeringer vil gå til virksomheder med en reel tilknytning til enten Grønland eller Færøerne og dermed ikke til virksomheder, som kun har en formel tilknytning i form af adresse, registrering el.lign. Hvornår der er tale om en omfattet virksomhed som følge af en reel tilknytning, afhænger af en konkret vurdering, som vil blive foretaget i forbindelse med den samlede vurdering af ansøgningen om finansiering. I forbindelse med vurderingen kan der eksempelvis lægges vægt på, om virksomheden har hovedsæde og betaler skat på enten Færøerne eller i Grønland, eller om virksomheden har produktionsfaciliteter og ansatte på enten Færøerne eller i Grønland.

Til nr. 15

Ad § 01

§ 344 i lov om finansiel virksomhed er ændret ved § 1, nr. 18, i lov nr. 1490 af 23. december 2014 (lovforslag nr. L 73). Da § 344 tillige er ændret ved lovforslag nr. L 105 og lovforslag nr. L 114 foreslås af lovtekniske årsager en nyaffattelse af bestemmelsen, jf. nr. 7 og 8. Som konsekvens heraf foreslås § 1, nr. 18, i lov nr. 1490 af 23. december 2014 ophævet.

Ad § 02

§ 344 i lov om finansiel virksomhed er ændret ved § 1, nr. 18, i lov nr. 1490 af 23. december 2014 (lovforslag nr. L 73). Da § 344 tillige er ændret ved lovforslag nr. L 105 og lovforslag nr. L 114, foreslås af lovtekniske årsager en nyaffattelse af bestemmelsen, jf. nr. 7 og 8. Som konsekvens heraf foreslås § 1, nr. 69 og 70, i lovforslag nr. L 105 ophævet.

Ad §§ 03 og 04

Der er alene tale om en teknisk ændring, som har til formål at præcisere, at § 3, stk. 1, nr. 5, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning omfatter filialer beliggende i Danmark og således ikke filialer af kreditinstitutter, investeringsselskaber og investeringsforvaltningsselskaber, som er beliggende i Danmark.

For bemærkninger i øvrigt til ændringen af § 3, stk. 1, nr. 5, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning henvises til bemærkningerne til lovforslag nr. L 105, som blev vedtaget af Folketinget den 26. marts 2015.

Til nr. 16

Der er tale om en konsekvensændring som følge af ændringsforslag nr. 17 og 19.

Til nr. 17

Det foreslås at ændre ikrafttrædelsesbestemmelsen med henblik på at sikre, at de foreslåede ændringer i ændringsforslag nr. 15, §§ 03 og 04, træder i kraft den 1. juni 2015 i overensstemmelse med ikrafttrædelsen af lovforslag nr. L 105.

Til nr. 18

Der er alene tale om en lovteknisk korrektion, idet lovforslagets § 1, nr. 42, og ikke § 1, nr. 41, skal træde i kraft den 26. november 2015.

Til nr. 19

Ændringen skal ses i sammenhæng med ændringsforslag nr. 8 og nr. 15, § 02, som foreslås at træde i kraft den 1. januar 2015.

Til nr. 20

Ændringen skal ses i sammenhæng med ændringsforslag nr. 1, 7 og 15, for hvilken det foreslås, at erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunkt for ikrafttræden.

Til nr. 21

Der er tale om en sproglig korrektion således, at »De«, »Deres« og »Dem« i afsnittet ændres til henholdsvis »Du«, »du«, »din«, »dine« og »dig« i overensstemmelse med sprogbrugen i ESIS i øvrigt.

Til nr. 22

Der er tale om en lovteknisk justering, idet der ikke med lovforslaget lægges op til at gøre den illustrative amortiseringstabel obligatorisk i andre tilfælde end, når kreditten er en kredit med udskudt rentebetaling, hvor renten ikke betales fuldt ud i ydelserne og lægges til den samlede restgæld, eller hvor der er en fast debitorrente i kreditaftalens løbetid. Sætningerne »Medlemslandene kan træffe afgørelse om, at den illustrative amortiseringstabel er obligatorisk i andre tilfælde« udgår således af afsnit 7, nr. 1, i vejledningen til udfyldelse af ESIS i det foreslåede bilag 5, del B.

Til nr. 23

Der er tale om en lovteknisk justering, idet der ikke med lovforslaget lægges op til at kræve, at kreditgiver, hvis debitorrenten kan variere i kredittens løbetid, i afsnit 7 anfører den periode, i løbet af hvilken den oprindelige debitorrente forbliver uændret. Nr. 2 om, at medlemslandene kan kræve, at kreditgiver, hvis debitorrenten kan variere i kredittens løbetid, anfører den periode, i løbet af hvilken den oprindelige debitorrente forbliver uændret, udgår således af afsnit 7 i vejledningen til udfyldelse af ESIS i det foreslåede bilag 5, del B. Som konsekvens heraf bliver nr. 3-5 herefter til nr. 2-4.

Trine Bramsen (S) Julie Skovsby (S) Anne Sina (S) Mette Reissmann (S) Karin Gaardsted (S) fmd. Thomas Jensen (S) Ole Sohn (S) Ida Auken (RV) Nadeem Farooq (RV) Jeppe Mikkelsen (RV) Steen Gade (SF) Lisbeth Bech Poulsen (SF) Frank Aaen (EL) Stine Brix (EL) Uffe Elbæk (ALT) Kim Andersen (V) Michael Aastrup Jensen (V) Anne-Mette Winther Christiansen (V) nfmd. Preben Bang Henriksen (V) Torsten Schack Pedersen (V) Jakob Engel-Schmidt (V) Hans Christian Schmidt (V) Hans Christian Thoning (V) Hans Kristian Skibby (DF) Dennis Flydtkjær (DF) Mette Hjermind Dencker (DF) Kim Christiansen (DF) Joachim B. Olsen (LA) Brian Mikkelsen (KF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 47
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 17
Socialistisk Folkeparti (SF) 12
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Alternativet (ALT) 1
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 154

Bilagsnr.
Titel
1
Høringssvar og høringsnotat, fra erhvervs- og vækstministeren
2
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Endelig tidsplan
4
1. udkast til betænkning
5
Henvendelse af 1/4-15 fra Mybanker.dk
6
Ændringsforslag fra erhvervs- og vækstministeren
7
2. udkast til betænkning
8
Henvendelse af 9/4-15 fra Mybanker.dk
9
Henvendelse af 9/4-15 fra FTF
10
Ændringsforslag fra erhvervs- og vækstministeren
11
3. udkast til betænkning
   

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 154

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om virksomheder, der bistår med formidling af realkreditlån, f.eks. Mybanker.dk, vil være omfattet af lovforslaget og komme ind under Finanstilsynets tilsyn, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm., om ministeren vil yde teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag, der sikrer direkte lovhjemmel til, at det skal være gratis at have en indlånskonto, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. om, hvorfor det i dag ikke er teknisk muligt at tilknytte betalingsservice, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm., om ministeren vil overveje at indføre en regulering af gebyret, der tages for benyttelse af Betalingsservice, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm. om kommentar til henvendelsen af 1/4-15 fra Mybanker.dk, til erhvervs -og vækstministeren, og ministerens svar herpå
6
Spm. om kommentar til henvendelsen af 9/4-15 fra Mybanker.dk, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
7
Spm. om kommentar til henvendelsen af 9/4-15 fra FTF, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå


Bilag 2

Et af udvalgets spørgsmål til erhvervs- og vækstministeren og dennes svar herpå

Et af udvalgets spørgsmål til erhvervs- og vækstministeren og dennes svar herpå er optrykt efter ønske fra udvalget:

Spørgsmål 6:

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 9/4-15 fra Mybanker.dk, jf. L 154 bilag 8.

Svar:

Som anført i besvarelsen af spørgsmål 5 gennemfører de i lovforslaget foreslåede ændringer i lov om finansielle rådgivere direktivet om forbrugerkreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse (boligkreditdirektivet).

Ifølge lovforslaget er en boligkreditformidler en virksomhed eller en person, der erhvervsmæssigt – det vil sige mod betaling – som hoved- eller bibeskæftigelse præsenterer eller tilbyder boligkreditaftaler til forbrugere på vegne af en kreditgiver eller bistår en forbruger med rådgivning, administration eller andet forberedende arbejde forud for indgåelsen af en boligkreditaftale.

Som anført i mit svar til spørgsmål 5 er rene prisoplysningsportaler om boligkredit ikke omfattet af denne definition. Det medfører, at en virksomhed eller en person, som blot formidler generel information om boliglån eller skaber kontakt til kreditgivere, som udbyder boliglån, ikke vil være omfattet af lovforslaget. Modsat vil en virksomhed eller person være omfattet, i det omfang virksomheden eller personen mod vederlag præsenterer eller tilbyder kreditaftaler for forbrugeren, bistår forbrugeren med at udføre andet forberedende arbejde eller anden administration forud for aftaleindgåelse eller indgår kreditaftaler med forbrugere på kreditgivers vegne.

At bistå en forbruger med at udføre andet forberedende arbejde skal i denne forbindelse forstås således, at der redegøres for relevante oplysninger, herunder navnlig de vigtigste karakteristika ved de foreslåede produkter, for forbrugeren med udgangspunkt i den pågældendes personlige forhold, så forbrugeren kan forstå de virkninger, som produkterne kan få for dennes økonomiske situation. Med andre ord skal der være tale om konkret rådgivning om det konkrete produkt i forhold til den enkelte forbruger og dennes økonomiske situation.

Det er ikke muligt generelt at tage stilling til, om virksomheder, der udover de nævnte aktiviteter udbyder tilknyttede tjenester, bliver omfattet af loven. Det vil bero på en konkret vurdering af den enkelte tilknyttede ydelse. Det gælder også den af Mybanker.dk udbudte skifte-bank-tjeneste.

Som nævnt i mit svar til spørgsmål 5 kræver forsikringsformidling tilladelse fra Finanstilsynet. Sammenligningsportaler på forsikringsområdet vil blive reguleret af forsikringsformidlingsdirektivet, der er under revision, hvorfor de endelige regler ikke endnu foreligger.

Som jeg også har anført i svar til spørgsmål 5, så er det vurderingen, at hverken myndigheder eller organisationer i dag udøver boligkreditformidling på et erhvervsmæssigt grundlag, hvorfor disse ikke bør omfattes af lovforslaget.

Omtryksnote
  • 15-04-2015:
  • (Korrektion af ændringsforslag nr. 20 og bem. til ændringsforslag nr. 15 m.v.)
  • (Korrektion af ændringsforslag nr. 20 og bem. til ændringsforslag nr. 15 m.v.)