Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Personer, som modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Den fulde tekst

Vejledning om jobrotation

1. Indledning

Private og offentlige arbejdsgivere med virksomhed beliggende i Danmark har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse af jobcenteret, når en medarbejder fra virksomheden midlertidigt deltager i uddannelse, og der i uddannelsesperioden ansættes en ledig person som vikar for den beskæftigede. Formålet med jobrotation er, at den beskæftigede gennem efteruddannelse skal vende retur til virksomheden med styrkede kompetencer, og at en ledig samtidig kan få konkret erhvervserfaring.

De gældende regler vedrørende jobrotation findes i:

§§ 75 m, 75 o, 97 – 98 b og 123, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)

§§ 117 - 119, 124 og 135 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (BAB)

Reglerne for personer, som modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. er gengivet nedenfor i bilag 1.

I et jobrotationsprojekt indgår følgende parter:

Arbejdsgiveren

Medarbejderen i virksomheden (herefter benævnt den beskæftigede)

Vikaren

Jobcenter/kommune

2. Arbejdsgiveren

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 
§ 97. Private eller offentlige arbejdsgivere kan i forbindelse med beskæftigedes midlertidige fravær aftale jobrotationsordninger med jobcenteret, hvor ledige erstatter beskæftigede.
Stk. 2. Hvor private eller offentlige arbejdsgivere indgår aftale om jobrotation i tilknytning til beskæftigedes fravær på grund af orlov, uddannelse m.v., udbetales der støtte i overensstemmelse med de gældende regler herom.
Stk. 3. Hvis der i forbindelse med jobrotation ansættes en ledig med løntilskud, finder reglerne i lovens kapitel 12 anvendelse.
§ 98 a. Private og offentlige arbejdsgivere har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse af jobcenteret, når en beskæftiget midlertidigt deltager i uddannelse og der i uddannelsesperioden ansættes en person som vikar for den beskæftigede. Der kan dog ikke udbetales jobrotationsydelse, hvis den uddannelse, den beskæftigede deltager i, er knyttet til en uddannelsesaftale, der fører frem til en erhvervsuddannelse i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller lov om maritime uddannelser, og hvis der er tale om en uddannelse, der efter beslutning truffet af bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan sidestilles med en erhvervsuddannelse.
Stk. 2. Jobrotationsydelsen udgør 173,09 kr. (pr. 1. januar 2013) for hver time, en beskæftiget er i uddannelse og der samtidig er ansat en vikar. Jobrotationsydelsen til private arbejdsgivere, der indgår aftale om en jobrotationsordning, der påbegyndes i perioden fra den 1. januar 2013 og indtil den 1. juli 2014, udgør dog 194,84 kr. (pr. 1. januar 2013).
Stk. 3. . . .
Stk. 4. . . .
Stk. 5. Arbejdsgiveren afgør, hvilke offentlige eller privat udbudte uddannelser der kan indgå i en jobrotation, og betaler udgiften til private uddannelser og uddannelser med brugerbetaling.
Stk. 6. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler efter denne bestemmelse.

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats
 
§ 117. Jobrotationsydelse udbetales af jobcenteret til private og offentlige arbejdsgivere, når beskæftigede midlertidigt deltager i uddannelse og der ansættes en person som vikar for den beskæftigede, jf. § 98 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Jobrotationsydelsen er et tilskud til arbejdsgiverens samlede løn- og uddannelsesudgifter, herunder lønnen til den beskæftigede og vikaren.
Stk. 2. Virksomheden afgrænses som en arbejdsplads med selvstændigt produktionsenhedsnummer (P-nummer), jf. lov om det centrale virksomhedsregister.
Stk. 3. Ved uddannelse efter stk. 1, forstås efteruddannelse, som den beskæftigede midlertidigt deltager i efter aftale med arbejdsgiveren.
Stk. 4. Der kan ikke gives jobrotationsydelse for den del af et uddannelsesforløb, der består af praktik, herunder praktikforløb hos arbejdsgiveren.
Stk. 5. . . .

2.1. Ydelsen

Jobrotationsydelsen er et tilskud til arbejdsgiverens samlede løn- og uddannelsesudgifter, herunder lønnen til den beskæftigede og vikaren. Ydelsen udbetales til arbejdsgiveren og udgør 178,84 kr. (2015-niveau) for hver time, hvor en beskæftiget er i uddannelse, og der samtidig er ansat en vikar, jf. den såkaldte ”time-til-time-relation”. Beløbet reguleres årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent og udmeldes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

2.2. Krav til uddannelsen

Ved uddannelse forstås efteruddannelse, som den beskæftigede midlertidigt deltager i efter aftale med arbejdsgiveren.

Det er arbejdsgiveren, som afgør, hvilken privat eller offentligt udbudt uddannelse den beskæftigede kan deltage i. Arbejdsgiveren kan dog ikke modtage jobrotationsydelse, hvis den beskæftigede er elev eller lærling, og uddannelsen, som den beskæftigede deltager i, er knyttet til en uddannelsesaftale, der fører frem til en erhvervsuddannelse i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller lov om maritime uddannelser, eller der er tale om en uddannelse, som efter beslutning truffet af bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan sidestilles med en erhvervsuddannelse.

I forlængelse af ovenstående kan der ikke gives jobrotationsydelse ud over den bevilling vedrørende eleven/lærlingen, der blev givet før 1. juli 2013. Er jobrotationsprojektet påbegyndt før den 1. juli 2013, og blev det ved etableringen aftalt, at den beskæftigede deltager i en uddannelse, der knytter sig til en uddannelsesaftale om en erhvervsuddannelse, vil arbejdsgiveren dog kunne modtage jobrotationsydelse i den resterendende bevillingsperiode (afløb). Dette gælder også, selv om der ansættes nye vikarer i projektet.

Personer, som deltager i GVU (grunduddannelse for voksne), kan deltage i jobrotationsprojekter. Opmærksomheden henledes dog på, at GVU afskaffes fra den 1. august 2015 som led i, at erhvervsuddannelse for voksne, euv, oprettes. Herefter er det ikke muligt at påbegynde GVU, men en GVU påbegyndt før denne dato kan færdiggøres.

Er der tale om privat udbudte uddannelser og uddannelser med brugerbetaling, herunder offentligt udbudte uddannelser, betaler virksomheden selv deltagergebyret.

Arbejdsgiveren kan ikke få jobrotationsydelse for den del af et uddannelsesforløb, der består af praktik, herunder praktikforløb hos arbejdsgiveren.

2.3. Time-til-time-relation mellem uddannelse og arbejde

Der skal være sammenfald mellem uddannelses- og ansættelsesperioden, således at vikaren påbegynder sin ansættelse undervejs i uddannelsesperioden. Har arbejdsgiveren en vikar ansat ud over det antal timer, som beskæftigede deltager i uddannelse, kan der ikke udbetales jobrotationsydelse for disse timer. Såfremt vikaren ikke ansættes på fuld tid, vil det være muligt at modtage supplerende dagpenge efter de almindelige regler herom.

I jobrotationsforløbet behøver der ikke være et fuldstændigt tidsmæssigt sammenfald mellem den periode, hvor beskæftigede deltager i uddannelse, og den periode hvor vikaren er ansat. Det afgørende for, at arbejdsgiveren kan få udbetalt jobrotationsydelse i projektperioden, er, at der er en time-til-time-relation mellem beskæftigede på uddannelse og vikaren/vikarerne. Arbejdsgiveren skal ansætte en vikar for den beskæftigede i et antal timer, der svarer til de timer, som den beskæftigede deltager i uddannelse. I den periode, hvor et jobrotationsprojekt løber, vil der kunne være perioder, hvor de beskæftigede ikke er i uddannelse, fx kan der være 1-4 ugers pause mellem uddannelsesperioder.

2.4. Krav til ansættelsesvilkår

I forhold til krav til løn- og ansættelsesvilkår henvises vedrørende den beskæftigede til afsnit 3.1 og vedrørende vikaren til afsnit 4.3.

2.5. Sammenhæng med løntilskud, VEU, fleksjob, anden offentlig støtte mv.

Hvis der i forbindelse med jobrotation ansættes en ledig med løntilskud, finder reglerne herom anvendelse, og arbejdsgiver er ikke berettiget til jobrotationsydelse. Tilsvarende gælder, såfremt der udbetales

1) VEU- eller SVU-godtgørelse til den beskæftigede eller arbejdsgiveren, eller

2) lønrefusion fra AUB

Det er endvidere en betingelse for udbetaling af jobrotationsydelse, at arbejdsgiveren ikke modtager anden offentlig støtte for de timer, som den beskæftigede og vikaren deltager i jobrotation.

Fleksjob kan være etableret efter henholdsvis den gamle og den nye ordning. Er jobbet etableret efter den gamle ordning, udbetaler arbejdsgiveren fuld løn og modtager herefter tilskud fra kommunen. Der er således tale om støtte til arbejdsgiveren, og der vil ikke kunne udbetales jobrotationsydelse.

Under den nye ordning vil der kunne udbetales jobrotationsydelse til fleksjobbere. Ved fleksjob, der er etableret efter den nye ordning, som trådte i kraft den 1. januar 2013, får den fleksjobansatte løn fra sin arbejdsgiver for den arbejdsindsats, som personen reelt yder. Den fleksjobansatte modtager herudover fleksjobtilskud fra kommunen. Da der således ikke ydes støtte til arbejdsgiveren, vil der kunne udbetales jobrotationsydelse omfattende de timer, som arbejdsgiveren udbetaler løn for, og hvor den fleksjobansatte deltager i uddannelse, imens der ansættes en vikar. Det bemærkes, at den fleksjobansatte maksimalt kan sendes i jobrotation i det antal timer, som vedkommende sædvanligvis arbejder og er visiteret til at kunne arbejde i.

3. Den beskæftigede

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 
§ 98 a. . . .
Stk. 2. . . .
Stk. 3. Det er en betingelse for, at arbejdsgiveren kan få udbetalt jobrotationsydelse, at
1) den beskæftigede, der deltager i uddannelse, ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med erhvervsuddannelse, medmindre uddannelsen ikke har været anvendt i de sidste 5 år,
2) den beskæftigede modtager sædvanlig løn fra arbejdsgiveren i uddannelsesperioden,
3) den beskæftigede eller arbejdsgiveren ikke modtager godtgørelse efter lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse eller støtte efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte,
4) der ikke udbetales løntilskud til arbejdsgiveren for vikaren efter reglerne i kapitel 12 og
5) arbejdsgiveren ikke modtager anden offentlig støtte til de timer, den beskæftigede og vikaren deltager i jobrotation.
Stk. 4. Har den beskæftigede, der deltager i uddannelse som led i jobrotation, en kort videregående uddannelse eller en mellemlang videregående uddannelse, vil der inden for en afsat pulje kunne udbetales jobrotationsydelse til arbejdsgiveren, når betingelserne i stk. 3 er opfyldt, bortset fra betingelsen i stk. 3, nr. 1, 2. led, om, at uddannelsen ikke har været anvendt i de sidste 5 år.
Stk. 5. . . .
Stk. 6. . . .

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats
 
§ 117. . . .
Stk. 2. . . .
Stk. 3. . . .
Stk. 4. . . .
Stk. 5. Det er en betingelse for jobcenterets bevilling af jobrotationsydelse, at den beskæftigede har været i ordinær ansættelse hos arbejdsgiveren umiddelbart i minimum 3 måneder forud for uddannelsens begyndelse.
§ 118. Den beskæftigede skal modtage sædvanlig løn under uddannelsen. Herved forstås den løn, som den beskæftigede modtog i sit job hos samme arbejdsgiver før påbegyndelse af uddannelsesforløbet.

3.1. Krav til ansættelsesvilkår

Den beskæftigede, som deltager i uddannelse under jobrotationsprojektet, skal

være ordinært ansat i en virksomhed beliggende i Danmark,

have været i ordinær ansættelse hos arbejdsgiveren i minimum 3 måneder umiddelbart forud for uddannelsens begyndelse,

deltage midlertidigt i uddannelse og

modtage sædvanlig løn under uddannelsen.

Tilbud efter LAB, herunder virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud, eller anden støttet beskæftigelse samt elev-, lærlinge- og tilsvarende uddannelsesansættelse, er ikke ordinær ansættelse.

Formålet med jobrotation er at opkvalificere beskæftigede og at give ledige konkret erhvervserfaring på det danske arbejdsmarked. Jobrotationsydelsen kan derfor kun tildeles til fordel for arbejdstagere med tilknytning til det danske arbejdsmarked.

Det betyder, at den beskæftigedes forudgående ansættelse skal have fundet sted i en virksomhed beliggende i Danmark. Det udelukker ikke beskæftigelse i en virksomhed i Danmark, at den beskæftigede som led i sine sædvanlige arbejdsopgaver i afgrænsede perioder har udført en del af sine arbejdsopgaver i udlandet, fx på tjenesterejser, som udstationeret eller lignende, såfremt dette er sædvanligt på det konkrete ansættelsesområde.

Såfremt den beskæftigede har tilknytning til arbejdsmarkeder i flere lande, fx fordi vedkommende er beskæftiget i en virksomhed, der har filialer i flere lande, vil jobrotationsydelse kun kunne tildeles i forhold til den del af beskæftigelsen, der har tilknytning til det danske arbejdsmarked.

Kravet om, at den beskæftigede deltager midlertidigt i uddannelse, betyder, at det ved forløbets start skal være aftalt eller i hvert fald forudsat, at den beskæftigede efter endt uddannelse vender tilbage til sin danske arbejdsplads med forbedrede kompetencer. Dette indskrænker ikke den beskæftigedes og arbejdsgiverens ret til at afslutte ansættelsesforholdet efter almindeligt gældende regler. Kravet er derimod ikke opfyldt, hvis det kan dokumenteres, at arbejdsgiveren ved uddannelsens start har forudsat, at den beskæftigede ikke skal vende tilbage til den samme arbejdsplads efter endt uddannelse. Ved vurderingen heraf kan det tillægges vægt, om den samme arbejdsgivers beskæftigede systematisk ophører i ansættelsen umiddelbart efter endt uddannelse.

Den beskæftigede skal modtage sædvanlig løn for de timer, som bruges under uddannelsen. Det betyder, at den beskæftigede fortsat modtager den løn, som pågældende havde forud for jobrotationsforløbet.

3.2. Forudgående uddannelse

Offentlige og private arbejdsgivere har ret til jobrotationsydelse fra jobcenteret, når beskæftigede, der ikke har en uddannelse, der overstiger en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles hermed, deltager i uddannelse. Målgruppen omfatter tillige ansatte med en forældet videregående uddannelse, der ikke har haft beskæftigelse inden for uddannelsens område i de sidste 5 år.

Arbejdsgiveren har herudover ret til at få jobrotationsydelse til beskæftigede med en kort eller mellemlang videregående uddannelse inden for en økonomisk ramme. Der er således tale om en pulje, som administreres af STAR efter først-til-mølle-princippet. Når den særlige pulje er tom, kan der ikke længere gives tilsagn til nye projekter i det pågældende år. Det bemærkes desuden, at STAR ikke kan give tilsagn om timer, der ligger før den dato, hvor styrelsen har modtaget ansøgningen. Styrelsen modtager tidligst en ansøgning 3 måneder før projektstart.

Beskæftigelsesministeren har tidligere givet tilladelse til, at alle jobcentre kunne gennemføre forsøg, hvor målgruppen blev udvidet med beskæftigede med en lang videregående uddannelse. Forsøgsperioden løb fra 1. januar 2013 til 31. december 2014. For projekter, hvor beskæftigede med en lang videregående uddannelse indgår, og som er påbegyndt inden den 31. december 2014, kan der være afløb ud over denne periode.

4. Vikaren

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 
§ 97. Private eller offentlige arbejdsgivere kan i forbindelse med beskæftigedes midlertidige fravær aftale jobrotationsordninger med jobcenteret, hvor ledige erstatter beskæftigede.
Stk. 2. . . .
Stk. 3. . . .
§ 98 a. Private og offentlige arbejdsgivere har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse af jobcenteret, når en beskæftiget midlertidigt deltager i uddannelse og der i uddannelsesperioden ansættes en person som vikar for den beskæftigede. . . .
Stk. 2. . . .
§ 98 b. For at arbejdsgiveren kan få udbetalt jobrotationsydelse, skal den person, der ansættes som vikar,
1) være omfattet af § 2, nr. 1, og ved ansættelsen have en sammenlagt ledighedsperiode på mindst 6 måneder,
2) være omfattet af § 2, nr. 2, 3, 12 eller 13, og ved ansættelsen have modtaget arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge i en ledighedsperiode, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, særlig uddannelsesydelse efter lov om uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, været i tilbud efter kapitel 12, eller været ledig selvforsørgende i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder eller
3) modtage kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik og ved ansættelsen have været omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder.
Stk. 2. Vikaren skal som minimum være ansat 10 timer pr. uge og kan maksimalt være ansat i en periode på 6 måneder.
Stk. 3. En person, som er omfattet af stk. 1, nr. 2, har ret til at indgå som vikar i en jobrotationsordning, såfremt betingelserne i dette kapitel i øvrigt er opfyldt og personen selv har fundet vikariatet. Arbejdsgiveren og personen aftaler varigheden.
Stk. 4. Arbejdsgiveren skal betale overenskomstmæssig løn eller den for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende løn til vikaren. Vikaren er omfattet af de for lønmodtagere gældende regler fastsat i henhold til eller ved lov eller ved kollektiv overenskomst m.v.
Stk. 5. Arbejde som vikar i forbindelse med jobrotation medregnes ikke ved opgørelsen af beskæftigelseskravet efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Stk. 6. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler efter denne bestemmelse, herunder om, hvilke opgaver vikaren i jobrotation kan varetage, og hvor i virksomheden vikaren kan ansættes. Beskæftigelsesministeren kan endvidere fastsætte regler om, at vikaren ikke kan ansættes i jobrotation i den virksomhed, hvor personen senest har været ansat.

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats
 
§ 117. Jobrotationsydelse udbetales af jobcenteret til private og offentlige arbejdsgivere, når beskæftigede midlertidigt deltager i uddannelse og der ansættes en person som vikar for den beskæftigede, jf. § 98 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Jobrotationsydelsen er et tilskud til arbejdsgiverens samlede løn- og uddannelsesudgifter, herunder lønnen til den beskæftigede og vikaren.
Stk. 2. . . .
§ 119. Arbejdsgiveren skal ansætte en vikar for den beskæftigede i et antal timer, svarende til de timer, som den beskæftigede deltager i uddannelse. Vikaren skal ansættes i samme eller tilsvarende jobfunktion, som den beskæftigede, der deltager i uddannelse. Vikaren vil kunne vikariere for flere beskæftigede, der deltager i uddannelse.
Stk. 2. Vikaren kan ikke ansættes i jobrotation i den virksomhed, hvor personen senest har været ansat i ordinær beskæftigelse.
§ 124. Jobcenteret underretter pågældendes arbejdsløshedskasse, når en person, der er omfattet af § 1, nr. 1,
1) . . .
2) . . .
3) . . .
4) ansættes som vikar i forbindelse med jobrotation, jf. kapitel 18 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,
5) . . .
§ 135. For personer, der er omfattet af § 1, nr. 1, medregnes perioder, hvor personen har modtaget dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller været i tilbud om ansættelse med løntilskud, ved opgørelsen af sammenlagt ledighed efter følgende bestemmelser i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:
1) . . .
2) . . .
3) . . .
4) . . .
5) § 98 b, stk. 1, nr. 1, om ansættelse som vikar i jobrotation og
6) . . .
Stk. 2. I opgørelsen efter stk. 1 medregnes som hele uger de uger, hvor personen helt eller delvist har modtaget dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller været i tilbud om ansættelse med løntilskud. I opgørelsen efter stk. 1, nr. 4, medregnes dog ikke uger, hvor pligten til tilbud bortfalder efter § 43 eller efter reglerne om mindre intensiv indsats i § 21 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

4.1. Målgruppe

Vikaren er en ledig, som bliver ansat, mens den beskæftigede er under uddannelse.

Følgende målgrupper kan ansættes som vikarer i jobrotationsprojekter:

Dagpengemodtagere

Kontanthjælpsmodtagere

Kontanthjælpsmodtagere, der er omfattet af integrationsprogrammet efter Integrationsloven

Uddannelseshjælpsmodtagere

Modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse

4.2. Forudgående ledighed

For at blive ansat som vikar i et jobrotationsprojekt skal man - ud over at være ledig - opfylde et krav om forudgående ledighed, hvilket indebærer følgende:

Dagpengemodtagere skal ved ansættelsen som jobrotationsvikar have en sammenlagt ledighedsperiode på mindst 6 måneder. Der medregnes i henhold til BAB § 135 perioder, hvor personen har modtaget arbejdsløshedsdagpenge eller har været i tilbud om ansættelse med løntilskud.

Kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere skal ved ansættelsen som jobrotationsvikar have modtaget arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge i en ledighedsperiode, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, særlig uddannelsesydelse efter lov om uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, været i tilbud efter kapitel 12 eller været ledig selvforsørgende i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder.

Kontanthjælpsmodtagere, der er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, skal have været omfattet af integrationsprogrammet i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder.

Personer, som modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kan indgå som vikar i jobrotation efter de regler, der gælder for dagpengemodtagere. Ved opgørelsen af kravet om forudgående ledighed medregnes dog alle perioder, hvor personen har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge i en ledighedsperiode, uddannelseshjælp, kontanthjælp, særlig uddannelsesydelse eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse, har været i tilbud om ansættelse med løntilskud eller har været ledig selvforsørgende. Det bemærkes, at ansættelsen ikke kan række ud over det tidspunkt, hvortil personen er berettiget til midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Det er jobcenteret, som påser, at kravet om forudgående ledighed er opfyldt.

4.3. Krav til ansættelsen

Vikaren er omfattet af de for lønmodtagere gældende regler fastsat ved lov, i henhold til lov eller ved kollektiv overenskomst mv. Arbejdsgiveren skal betale overenskomstmæssig løn eller den for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende løn til vikaren.

Vikaren erstatter den beskæftigede, der deltager i uddannelse og skal ansættes på samme arbejdsplads i samme eller tilsvarende jobfunktion, som den beskæftigede. I kravet ligger, at der skal være et sammenfald mellem de opgaver, som den beskæftigede og vikaren udfører.

Når der er tale om et vikariat, betyder det således, at vikaren skal ansættes samme sted, som den beskæftigede sædvanligvis arbejder, og med samme eller tilsvarende arbejdsopgaver.

Vikaren skal være ansat i samme virksomhed som den beskæftigede. Virksomheden afgrænses som en arbejdsplads med selvstændigt produktionsenhedsnummer (P-nummer), jf. bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 117, stk. 2. Det kan ikke aftales at fravige denne bestemmelse, som det fx kan lade sig gøre på løntilskudsområdet.

En produktionsenhed er den eller de adresser, hvor virksomheden driver virksomhed fra. Da virksomheden tildeles en produktionsenhed for hver fysisk beliggenhed, hvorfra der drives virksomhed, kan der således være tilknyttet flere produktionsenhedsnumre til samme CVR-nummer. Vikaren ansættes således på samme P-nummer, som de beskæftigede, der er i uddannelse, arbejder.

En produktionsenhed er det sted (geografisk adresse), hvor en virksomhed har sin produktion (udøver økonomisk aktivitet), og hvor der samtidigt er beskæftigede.

Eksempler:

En arbejdsgiver har kun én hovedaktivitet, og al aktivitet udøves på eller fra samme geografiske adresse: Arbejdsgiveren skal kun have et produktionsenhedsnummer.

En arbejdsgiver har flere hovedaktiviteter, der udøves på eller fra én geografisk adresse: Den enkelte hovedaktivitet skal have et produktionsenhedsnummer.

En arbejdsgiver har aktiviteter, der udøves på eller fra flere geografiske adresser: Den enkelte aktivitet skal have et produktionsenhedsnummer.

Vikaren skal som minimum være ansat 10 timer pr. uge og kan maksimalt være ansat i en periode på 6 måneder. Da et jobrotationsprojekt kan løbe over en længere periode end 6 måneder, kan arbejdsgiveren ansætte fx to vikarer af hver seks måneders varighed som erstatning for en medarbejder, der efteruddannes i 12 måneder.

Vikaren kan ikke ansættes i jobrotation i den virksomhed, hvor personen senest har været ansat i ordinær beskæftigelse på P-nummer-niveau. Det betyder, at hvis en ledig seneste har været ansat i en virksomhed (CVR), men på et andet P-nummer, kan vedkommende således godt ansættes i samme virksomhed (CVR), så længe ansættelsen finder sted på et andet P-nummer. Der stilles ikke noget krav i forhold til længden eller omfanget af den seneste ansættelse. Ansættelse med løntilskud er ikke ordinær ansættelse og derfor ikke omfattet af begrænsningen.

Det er ikke hensigten med ansættelse som jobrotationsvikar, at den ledige ansættes i mere end et vikariat udover den maksimale ansættelsesperiode på 6 måneder. Hvis den ledige ikke opnår fast tilknytning til arbejdsmarkedet efter jobrotationsvikariatet, bør jobcenteret finde alternative tilbud og muligheder for den ledige.

 

Eksempel på én vikar som afløser flere beskæftigede

En folkeskole sender de beskæftigede, som alle er lærere, på efteruddannelse inden for en uge svarende til 10 timer pr. medarbejder. På skolen er der i alt 20 medarbejdere, og de sendes af sted i fem hold med fire lærere ad gangen. Første hold tager på efteruddannelse i uge 1, andet hold tager på efteruddannelse i uge 2, tredje hold tager på uddannelse i uge 3 etc. Samlet er der 200 timers efteruddannelse. De beskæftigede har forskellige undervisningsområder (dansk, matematik, engelsk, idræt etc.) men er alle uddannet som folkeskolelærere. Der ansættes én ledig folkeskolelærer med speciale i dansk og tysk i 200 timer (10 X 20 timer), og vedkommende påbegynder sin ansættelse i uge 2.

 

Eksempel på to vikarer som afløsere for flere beskæftigede

En anden folkeskole sender de beskæftigede, som består af henholdsvis 17 folkeskolelærere og 3 kontorassistenter, på efteruddannelse i en uge svarende til 37 timer pr. medarbejder. Første hold tager på efteruddannelse i uge 1, og andet hold tager på efteruddannelse i uge 3. Samlet set er der 740 timers efteruddannelse. Der skal i dette tilfælde ansættes én ledig folkeskolelærer i 629 timer (17 X 37 timer) og én ledig kontorassistent i 111 timer (3 X 37 timer). De påbegynder begge deres ansættelser i uge 2.

 

Eksempel på to virksomheder om én vikar

To folkeskoler i samme kommune sender hver fem medarbejdere på efteruddannelse. Der er samlet set 200 uddannelsestimer, der ønskes at blive brugt på én vikar. Folkeskole A bidrager med 100 uddannelsestimer, og Folkeskole B bidrager ligeledes med 100 uddannelsestimer. Vikaren ansættes undervejs i uddannelsesperioden 100 timer på den ene folkeskole og 100 timer på den anden folkeskole i de beskæftigedes arbejdsfunktioner.

4.4. Time-til-time-relationen

Vikaren kan vikariere for flere beskæftigede. Det afgørende er, at der er en time-til-time-relation mellem den beskæftigedes uddannelsesperiode og vikarens ansættelse.

Det er muligt at lade en jobrotationsvikar på fuld tid vikariere for en beskæftiget på deltid. Der vil dog kun kunne udbetales jobrotationsydelse for det antal timer, den beskæftigede får løn for.

Det er under alle omstændigheder et krav, at antallet af uddannelsestimer modsvares af et tilsvarende antal faktiske arbejdstimer.

En vikar har mulighed for at modtage supplerende dagpenge efter de gældende regler herom.

4.5. Forholdet til dagpengeretten

Arbejde som vikar i forbindelse med jobrotation medregnes ikke ved opgørelsen af beskæftigelseskravet efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Vikaren optjener således ikke dagpengeret under ansættelsen. Grunden til dette er, at jobrotationsydelsen er en støtte til virksomhedens samlede løn- og uddannelsesudgifter. Virksomheden betaler således alle udgifter i forbindelse med uddannelsen og lønnen til ansatte og vikarer. Perioder med ansættelse i vikarjobbet forbruger ikke af ydelsesperioden, men forbruger af referenceperioden.

4.6. Ret til selvfundet vikariat

En jobparat kontanthjælpsmodtager har ret til at indgå som vikar i en jobrotationsordning, såfremt betingelserne i øvrigt er opfyldt, og personen selv har fundet vikariatet. Arbejdsgiveren og personen aftaler varigheden inden for rammen på 6 måneder. Derudover skal de øvrige regler for jobrotationsforløb opfyldes.

5. Jobcenter/kommune

5.1. Ansøgning, udbetaling, og underretning

Jobrotationsordningen administreres af kommunen, som modtager ansøgninger og udbetaler jobrotationsydelsen til arbejdsgiveren.

Et eksempel på en forretningsgang i jobrotationssag:

En arbejdsgiver henvender sig og ønsker tilskud til et jobrotationsprojekt. Der udfyldes en blanket, fx AB 522 og evt. også AB 522B. Af blanketten skal bl.a. følgende fremgå:

Virksomhedens kontaktoplysninger.

Oplysninger om de beskæftigede, der sendes i uddannelse, herunder navn, CPR.nr. og uddannelsesniveau.

Uddannelsens navn, adresse, starttidspunkt, sluttidspunkt og antallet af timer.

Antal vikarer eller antal forventede vikarer samt forventede antal vikartimer i alt.

Det samlede beløb der søges om.

Det skal bemærkes, at det er forudsat, at jobcentret har udarbejdet en forretningsgangsbeskrivelse og tilrettelagt et ledelsestilsyn, der sikrer at kommunen har tilrettelagt administrative procedurer, der understøtter, at kommunens afgørelser er rigtige og at kommunen har tilrettelagt et nødvendigt og tilstrækkeligt løbende tilsyn, der gør det muligt for jobcentret at følge op på at virksomhederne gennemfører jobrotationsforløbene på de aftalte vilkår.

Jobcenteret tager på baggrund de fastlagte administrative forretningsgange stilling til, om de materielle betingelser for ret til jobrotationsydelse er opfyldt, herunder om den beskæftigede og den ledige, som deltager i jobrotationsordningen, opfylder kriterierne for at indgå i et jobrotationsprojekt. Hvis projektet opfylder betingelserne, udbetaler jobcenteret herefter jobrotationsydelse til virksomheden, når jobcenteret er blevet forelagt tilstrækkelig dokumentation for de timer, hvor en beskæftiget er under uddannelse, og der er ansat en vikar i stedet.

Det bemærkes samtidig, at såfremt virksomheden ønsker løbende udbetalinger, skal virksomheden eksplicit anmode herom og inden hver udbetaling fremvise tilstrækkelig dokumentation for de afholdte aktiviteter.

Arbejdsgiveren skal dokumentere den beskæftigedes deltagelse i efteruddannelsen, ligesom jobcenteret kan kræve den fornødne dokumentation for arbejdsgiverens afholdte udgifter til uddannelse og løn - både for den beskæftigede og vikaren.

Jobcenteret skal sikre sig, at vilkårene for bevillingen, og dermed betingelserne for udbetaling af jobrotationsydelse, er opfyldt i hele jobrotationsforløbet. Derfor skal arbejdsgiveren straks underrette jobcenteret, hvis der sker væsentlige ændringer i de forudsætninger, som ligger til grund for jobrotationsbevillingen, og/eller hvis de vilkår, hvorunder bevillingen er givet, ændres eller ikke vil kunne overholdes.

Jobcenteret skal sørge for, at den ledige, der ansættes som vikar, er bekendt med, at ansættelsen ikke kan anvendes til at optjene dagpengeret.

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats
 
§ 124. Jobcenteret underretter pågældendes arbejdsløshedskasse, når en person, der er omfattet af § 1, nr. 1,
1) . . .
2) . . .
3) . . .
4) ansættes som vikar i forbindelse med jobrotation, jf. kapitel 18 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,
5) . . .

Jobcenteret skal underrette a-kassen, når en forsikret ledig ansættes som vikar i forbindelse med jobrotation.

5.2. Sammenhæng med løntilskud og anden offentlig støtte mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 
§ 98 a. . . .
Stk. 2. . . .
Stk. 3. Det er en betingelse for, at arbejdsgiveren kan få udbetalt jobrotationsydelse, at
1) . . .
2) . . .
3) . . .
4) . . .
5) arbejdsgiveren ikke modtager anden offentlig støtte til de timer, den beskæftigede og vikaren deltager i jobrotation.
Stk. 4. . . .

Der kan ikke samtidig med jobrotationsydelsen udbetales godtgørelse efter lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU), ydelser efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) eller lønrefusion fra AUB.

Arbejdsgiveren kan desuden ikke samtidig med udbetaling af jobrotationsydelsen modtage løntilskud efter reglerne herom til vikaren.

Det er endvidere en betingelse for udbetaling af jobrotationsydelse, at arbejdsgiveren ikke modtager anden offentlig støtte for de timer, som den beskæftigede og vikaren deltager i jobrotation.

Vedrørende fleksjob og henvises til punkt 2.5. ovenfor.

5.3. Særlig pulje - personer med KVU og MVU

Før igangsætning af et jobrotationsforløb for grupper med korte og mellemlange videregående uddannelser skal jobcentrene søge STAR om et beløb fra puljen svarende til 60 pct. af de samlede udgifter for projektet. I ansøgningen skal jobcenteret påskrive både de samlede udgifter for hele projektet (100 pct.) såvel som det ansøgte beløb (60 pct. af de samlede udgifter). STAR udbetaler 60 pct. af de samlede udgifter for projektet svarende til det i tilsagnet angivne beløb til jobcenteret/kommunen, når projektet er afsluttet, dog maksimalt op til det i tilsagnet angivne beløb.

Hvis der er udisponeret bevilling, meddeler STAR dette til jobcenteret. Styrelsen behandler tidligst en ansøgning til den særlige pulje, når der er maksimalt tre måneder til projektstart. Et jobrotationsprojekt under den særlige pulje skal afsluttes med indsendelse af revisorpåtegnet regnskab, ledelsespåtegnet regnskab, en kort evaluering af projektet samt en udfyldt udbetalingsanmodningsskabelon.

5.4. Refusion

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 
§ 123. Staten refunderer 60 pct. af en kommunes udgifter til jobrotationsydelse efter § 98 a.
Stk. 2. . . . .

Staten refunderer 60 pct. af en kommunes udgifter til jobrotationsydelse. Den konkrete virksomhed, hvori jobrotationen foregår, modtager fortsat en bevilling svarende til 100 pct. af de faktiske udgifter efter ”time-til-time-relationen”.

En kommune kan dog fortsat hjemtage 100 pct. refusion af udgifter til jobrotationsforløb, hvortil der er bevilliget jobrotationsydelse før fremsættelsen af lovforslaget vedr. beskæftigelsesreformen den 12. november 2014, og indtil projektet ophører. For projekter, hvortil der er bevilliget jobrotationsydelse i perioden fra den 12. november 2014 til den 1. januar 2015, kan der hjemtages 100 pct. refusion i perioden indtil 1. januar 2015.

Bevilliges der efter den 1. januar 2015 yderligere timer til et eksisterende jobrotationsforløb, der blev igangsat før beskæftigelsesreformens fremsættelse den 12. november 2014, vil disse yderligere uddannelsestimer være omfattet af de nye regler med en refusionssats på 60 pct.

5.5. Mellemkommunal refusion og registrering

For at sikre en ensartet administration af jobrotationsprojekter, der omfatter aktiviteter hos flere jobcentre, bør følgende refusionsmodel benyttes:

Det administrerende jobcenter er det jobcenter, som har en aftale med virksomheden, der ønsker at ansætte en jobrotationsvikar. Det administrerende jobcenter er ikke nødvendigvis beliggende i samme kommune som virksomheden, der ønsker en jobrotationsvikar. Det vil sige, at hvis virksomheden er beliggende i kommune A, skal virksomheden ikke nødvendigvis henvende sig til jobcenteret i kommune A. Det står virksomheden frit for at henvende sig i kommune B, hvis virksomheden ønsker, at kommune B skal administrere jobrotationsforløbet. Hvis der er tale om en virksomhed med ét CVR-nummer, som har afdelinger (P-numre) flere steder i landet, kan hver afdeling med selvstændigt P-nummer henvende sig i den kommune, som afdelingen ønsker.

Det er jobcentret, som administrerer jobrotationsforløbet, der skal udbetale jobrotationsydelsen til den relevante arbejdsgiver.

I tilfælde hvor den ledige ikke er bosat i den kommune, der administrerer jobrotationsforløbet, kan der indgås en aftale mellem den administrerende kommune og bopælskommunen. En sådan aftale kan give den administrerende kommune ret til at hjemtage et beløb svarende til 100 pct. af de afholdte udgifter til jobrotationsydelsen fra den lediges bopælskommune. Med en sådan aftale har den administrerende kommune 0 kr. i nettoudgifter til jobrotationsydelsen, da bopælskommunen betaler 100 pct. af udgifterne til den administrerende kommune for den pågældende lediges aktiviteter.

I tilfælde hvor den ledige ikke er bosat i den kommune, der administrerer jobrotationsforløbet, er det derfor bopælskommunen, der hjemtager 60 pct. i statsrefusion til jobrotationsydelsen. Hvis der samtidig er indgået en aftale som beskrevet ovenfor, bliver bopælskommunens nettoudgifter 40 pct. af jobrotationsydelsen til den pågældende ledige, da bopælskommunen hjemtager 60 pct. statsrefusion samtidig med, at bopælskommunen betaler 100 pct. af den administrerende kommunes udgifter til jobrotationsydelsen.

Hvis to eller flere kommuner i fællesskab kan indgå en aftale, der indebærer, at jobrotationsaktiviteterne registreres korrekt, men hvor løsningsmodellen ser anderledes ud end ovenstående, er det frit for kommunerne at gøre dette.

Det er jobcenteret i den lediges bopælskommune, der skal registrere, at den ledige er jobrotationsvikar. I tilfælde hvor en ledig er i jobrotation på en arbejdsplads i en anden kommune end vedkommendes bopælskommune, er det således bopælskommunen og ikke den kommune, der administrer jobrotationsforløbet, der skal registrere den lediges aktivitet i jobrotationsforløbet. Det skyldes, at det er bopælskommunen, der afholder udgifterne og hjemtager statsrefusion. Når jobcenteret i bopælskommunen registrerer den ledige som jobrotationsvikar, skal jobcenteret for det første registrere jobordretypen som enten jobrotationsvikar i stat, kommune, privat eller selvejende institution. For det andet skal jobcenteret registrere aktivitetstypen som ”øvrig indsat – jobrotation og servicejob”.

Afsluttes et jobrotationsforløb tidligere end aftalt, skal bopælskommunen gøre den administrerende kommune opmærksom herpå, således at den administrerende kommune kan stoppe udbetalingen af jobrotationsydelse til den pågældende virksomhed.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 15. april 2015

Kristjan Gundsø Jensen

/ Morten Gatzwiller


Bilag 1

Personer, som modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Kapitel 13 d
Indsats over for personer, som modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
 
§ 75 j. . . . .
§ 75 m. Personen kan få tilbud om nytteindsats efter kapitel 11 efter de regler, der gælder for personer omfattet af § 2, nr. 2. Antallet af timer i nytteindsats skal udgøre 20 timer ugentligt. Personen kan tillige få tilbud om virksomhedspraktik efter kapitel 11 og ansættelse med løntilskud efter kapitel 12 og kan indgå som vikar i jobrotation efter kapitel 18 efter de regler, der gælder for personer omfattet af § 2, nr. 1, jf. dog stk. 2, og §§ 75 n, 75 o, 75 r og 75 s.
Stk. 2. Et tilbud om ansættelse med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver kan højst have en varighed på 13 uger.
Stk. 3. §§ 42 b og 52 a finder ikke anvendelse.
§ 75 n. . . . .
§ 75 o. Ved opgørelsen af kravet om forudgående ledighed ved ansættelse med løntilskud, jf. § 51, stk. 2, og ved ansættelse i jobrotation, jf. § 98 b, stk. 1, nr. 1, medregnes alle perioder, hvor personen har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge i en ledighedsperiode, uddannelseshjælp, kontanthjælp, særlig uddannelsesydelse eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse, har været i tilbud efter kapitel 12 eller har været ledig selvforsørgende.