Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32013R1303
 
32013R1380
 
32014R0508
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Administration
Kapitel 4 Betingelser for tilsagn om tilskud
Kapitel 5 Tilskudsberettigede udgifter
Kapitel 6 Beregning af tilskud
Kapitel 7 Ændring af projekt og overdragelse af tilsagn
Kapitel 8 Udbetaling af tilskud
Kapitel 9 Oplysningspligt
Kapitel 10 Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud
Kapitel 11 Force majeure
Kapitel 12 Klageadgang
Kapitel 13 Ikrafttræden m.v.
Bilag 1 Havne og landingssteder, hvor projekter kan gennemføres
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder1)

I medfør af § 2, stk. 1-3, og § 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. NaturErhvervstyrelsen kan i henhold til forordning nr. 508/2014, artikel 43, give tilsagn om tilskud til investeringer,

1) der bidrager til at gennemføre landingsforpligtelsen, eller

2) der forbedrer infrastrukturen med henblik på at øge kvaliteten af, kontrollen med og sporbarheden for de produkter, der landes, at øge energieffektiviteten, at bidrage til miljøbeskyttelsen, og at forbedre sikkerheden og arbejdsvilkårene på fiskerihavne og auktionshaller eller landingssteder.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan ikke give tilsagn om tilskud til bygning af nye havne, nye landingssteder eller nye auktionshaller, jf. forordning nr. 508/2014, artikel 43, stk. 4.

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen kan ikke give tilsagn om tilskud til investeringer, hvor de samlede tilskudsberettigede udgifter overstiger 7,4 mio. kr.

Stk. 4. NaturErhvervstyrelsen offentliggør årligt en liste over fiskerihavne og landingssteder, hvor projekter kan gennemføres, jf. bilag 1.

§ 2. Tilsagn om tilskud kan gives til operatører, der forestår aktiviteter på fiskerihavne eller landingssteder.

Kapitel 2

Definitioner

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Operatør: En fysisk eller juridisk person, der driver eller ejer en virksomhed, som udfører aktiviteter på ethvert trin i produktions-, forarbejdnings-, afsætnings-, distributions- og detailkæderne for fiskevarer og akvakulturprodukter, jf. forordning nr. 1380/2013, artikel 4, stk. 1, nr. 30.

2) Landingsforpligtelsen: Forpligtelsen i henhold til artikel 15 i forordning nr. 1380/2013.

3) Kystfiskeri: Fiskeri med et fiskerfartøj med en længde overalt på maksimalt 17 meter.

4) Forordning nr. 508/2014: Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 508/2014/EU af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1255/2011.

5) Forordning nr. 1303/2013: Europa-Parlamentets og Rådet forordning nr. 1303/2013/EU af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning nr. 1083/2006.

6) Forordning nr. 1380/2013: Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1380/2013/EU af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF.

7) Projekter af kollektiv interesse: Projekter, der er til gavn for alle fiskere i fiskerihavnen eller på landingsstedet, hvor projektet gennemføres.

Kapitel 3

Administration

Kontrol

§ 4. NaturErhvervstyrelsen forestår den fysiske og den administrative kontrol samt den efterfølgende regnskabskontrol af projekter, der modtager tilskud.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan efter lovens § 10 indhente de oplysninger, der er nødvendige for kontrollen af reglerne i denne bekendtgørelse.

Ansøgning om tilsagn om tilskud

§ 5. Ansøgning kan indsendes fra den 22. april og skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 15. juni.

Stk. 2. Er ansøgningsfristen i medfør af stk. 1 en lørdag, søndag, mandag eller helligdag, udløber ansøgningsfristen den anden hverdag (lørdag ikke medregnet), der følger herefter.

Stk. 3. Ansøgning om tilsagn om tilskud skal indsendes på et særligt skema, der findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

Stk. 4. NaturErhvervstyrelsen kvitterer for ansøgningens modtagelse og kan i forbindelse hermed give tilladelse til at iværksætte projektet.

Afgørelse og prioritering

§ 6. NaturErhvervstyrelsen kan give afslag eller delvist afslag på ansøgninger, hvis NaturErhvervstyrelsen vurderer, at

1) ansøgningen ikke er tilstrækkeligt oplyst,

2) ansøgningen ikke kan antages i medfør af artikel 10 i forordning nr. 508/2014,

3) effekten af det ansøgte projekt ikke i tilstrækkeligt omfang bidrager til at opfylde formålet med tilskudsordningen,

4) effekten af det ansøgte projekt ikke er tilstrækkelig set i forhold til projektets samlede udgifter, eller

5) de anslåede tilskudsberettigede udgifter ikke er rimelige.

§ 7. Hvis de økonomiske rammer ikke er tilstrækkelige til at give tilsagn om tilskud til alle tilskudsberettigede ansøgninger, giver NaturErhvervstyrelsen tilsagn om tilskud efter en prioritering af ansøgningerne.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen prioriterer ansøgningerne efter følgende kriterier i den anførte rækkefølge:

1) Investeringer, der bidrager til gennemførelse af landingsforpligtelsen i forhold til projektets omkostninger.

2) Investeringer, der øger kystfiskeriets konkurrenceevne gennem forbedring af fiskens kvalitet og gennem adgang til servicefaciliteter.

3) Investeringer vedrørende værdikædeoptimering og forbedring af fiskeriets konkurrenceevne.

4) Øvrige investeringer i infrastruktur til brug for fiskerierhvervet.

Stk. 3. Prioritering foretages på baggrund af en prioriteringsmodel, som fastlægges af NaturErhvervstyrelsen, og som offentliggøres på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

Kapitel 4

Betingelser for tilsagn om tilskud

§ 8. Det er en betingelse for tilsagn om tilskud til et projekt, at

1) ansøger indsender en forretningsplan samt en gennemførlighedsundersøgelse, herunder en teknisk og økonomisk redegørelse for, om projektet er levedygtigt efter gennemførelsen,

2) projektet er af kollektiv interesse,

3) de samlede tilskudsberettigede udgifter til projektet udgør mindst 100.000 kr.,

4) de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder er opnået inden anmodning om første udbetaling,

5) ansøger afgiver de oplysninger, NaturErhvervstyrelsen anmoder om til brug for sagsbehandlingen,

6) projektet afsluttes senest den dato, der er anført i tilsagnet,

7) projektet ikke ændres væsentligt, ophører eller flyttes uden for programområdet, i fem år fra slutudbetaling, jf. forordning nr. 1303/2013, artikel 71, stk. 1,

8) tilsagnshaver indsender udbetalingsanmodning, opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter, alle udgiftsbilag, dokumentation for betaling og slutrapport rettidigt til NaturErhvervstyrelsen, jf. § 16, stk. 1,

9) tilsagnshaver, hvis projektet eller dele heraf er omfattet af EU’s udbudsregler eller tilbudslovens regler, holder dokumenter, som dokumenterer, at EU’s udbudsregler eller tilbudslovens regler er overholdt, tilgængelige i mindst fem år fra slutudbetaling,

10) tilsagnshaver sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til at kontrollere projektet, og

11) tilsagnshaver har et særskilt regnskabssystem eller en passende regnskabskode for alle transaktioner med tilknytning til projektet, jf. forordning nr. 1303/2013, artikel 125, stk. 4, b.

Stk. 2. Det er, udover hvad der fremgår af stk. 1, en betingelse for tilskud, at tilsagnshaver afgiver de oplysninger, som NaturErhvervstyrelsen beder om, to år efter projektet er afsluttet. Oplysningerne skal være nødvendige for at kunne overvåge og evaluere Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet, navnlig med hensyn til at opfylde specifikke mål og prioriteter, i overensstemmelse med artikel 111 i forordning nr. 508/2014.

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen fastsætter i tilsagnet nærmere betingelser om tilsagnshavers forpligtelse til at informere om den offentlige medfinansiering af projektet, herunder krav om skiltning.

Stk. 4. NaturErhvervstyrelsen fastsætter i tilsagnet nærmere betingelser om tilsagnshavers forpligtelse til at opbevare udbetalingsanmodninger med tilhørende originale regnskabsbilag i overensstemmelse med artikel 140 i forordning nr. 1303/2013.

Kapitel 5

Tilskudsberettigede udgifter

§ 9. De tilskudsberettigede udgifter kan omfatte

1) udgifter til investeringer på fiskerihavnen eller landingsstedet, og

2) honorar til konsulentbistand, herunder arkitekt og ingeniør, dog højst 10 pct. af de samlede udgifter til projektet.

Stk. 2. Udgifterne skal være nødvendige for at gennemføre projektet og skal være direkte relateret til gennemførelsen af projektet.

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning godkende andre udgifter, end dem nævnt i stk. 1, som tilskudsberettigede. Det er en betingelse for godkendelse, at NaturErhvervstyrelsen vurderer, at udgifterne er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse.

§ 10. De tilskudsberettigede udgifter kan ikke omfatte

1) udgifter hvortil der gives andre EU-tilskud,

2) udgifter hvortil der er modtaget tilskud fra anden offentlig myndighed, undtagen særlige garantier, kautioner og lignende, jf. § 12,

3) køb af grunde og bygninger og omkostninger forbundet hermed,

4) køb af brugt udstyr og brugt materiel,

5) leje og leasing af udstyr og materiel,

6) moms, med mindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver, jf. forordning nr. 1303/2013, artikel 69, stk. 3, c,

7) finansierings- og pengeinstitutomkostninger, jf. forordning nr. 1303/2013, artikel 69, stk. 3, a,

8) udgifter, i form af naturalydelser, som omhandlet i artikel 69, stk. 1, i forordning nr. 1303/2013,

9) udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning,

10) udgifter som tilsagnshaver har afholdt, inden NaturErhvervstyrelsen har givet tilladelse til at iværksætte projektet,

11) investeringer vedrørende kontor og kantine,

12) køb af køretøjer til ekstern transport,

13) eget arbejde,

14) simple genanskaffelser og

15) almindelige driftsudgifter, jf. forordning nr. 508/2014, artikel 25, stk. 2.

Kapitel 6

Beregning af tilskud

§ 11. NaturErhvervstyrelsen kan i henhold til forordning nr. 508/2014, artikel 95, give tilskud på 50 pct. af de tilskudsberettigede udgifter.

§ 12. Tilskud efter denne bekendtgørelse kan kombineres med anden offentlig national støtte i form af garanti, kaution eller lignende, til udgifter der er tilskudsberettigede efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Ydes der anden støtte, som nævnt i stk. 1, nedsættes tilskuddet efter denne bekendtgørelse, så den samlede offentlige støtte ikke overstiger det maksimale tilskudsloft, der er fastsat i § 11.

Kapitel 7

Ændring af projekt og overdragelse af tilsagn

§ 13. Ændring af et projekt, kan godkendes af NaturErhvervstyrelsen på betingelse af, at ændringen er i overensstemmelse med projektets formål. Ansøgning om ændring af et projekt skal godkendes af NaturErhvervstyrelsen, inden ændringen iværksættes.

Stk. 2. Anmodning om ændring af et projekt skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 3. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af et projekt.

§ 14. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning tillade, at tilsagnet overdrages til en anden, der ifølge § 2 kan være tilsagnshaver. Den, der får overdraget tilsagnet, overtager alle rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet.

Kapitel 8

Udbetaling af tilskud

§ 15. Udbetaling af tilskud sker på baggrund af tilsagnshavers opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter. Anmodning om udbetaling af tilskud skal indsendes på et særligt skema og vedlægges alle udgiftsbilag samt dokumentation for betaling. Skema til udbetalingsanmodning findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

Stk. 2. Tilskud kan udbetales i én rate og én slutudbetaling. En anmodning om udbetaling skal udgøre mindst 20 pct. af det samlede tilsagnsbeløb.

§ 16. Anmodning om slutudbetaling skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest tre måneder efter datoen, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 2. Anmodning om slutudbetaling skal være vedlagt en opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter, alle udgiftsbilag, dokumentation for betaling og slutrapport. Slutrapporten skal udfærdiges på et særligt skema, der findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

§ 17. NaturErhvervstyrelsen overfører tilskuddet til tilsagnshavers NemKonto.

Kapitel 9

Oplysningspligt

§ 18. Efter lovens § 8, stk. 1, skal tilsagnshaver i hele perioden, hvor betingelserne for tilsagn om tilskud skal være opfyldt, på forlangende afgive en erklæring til NaturErhvervstyrelsen om, hvorvidt betingelserne for tilsagn om tilskud er opfyldte.

Stk. 2. Efter lovens § 8, stk. 2, skal tilsagnshaver i hele perioden, hvor betingelserne for tilskud skal være opfyldt, underrette NaturErhvervstyrelsen, hvis betingelserne for tilsagn om tilskud ikke længere er opfyldt.

Kapitel 10

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud

§ 19. NaturErhvervstyrelsen kan træffe afgørelse om bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud, hvis

1) ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter lovens § 8 og § 9, stk. 2,

3) betingelserne for tilsagn om tilskud ikke er opfyldt, eller

4) projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet.

§ 20. Uanset § 19 kan NaturErhvervstyrelsen opretholde tilsagnet eller foretage en proportional nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter, hvis NaturErhvervstyrelsen vurderer, at følgende ikke er overholdt:

1) Betingelsen i § 8, stk. 1, nr. 7.

2) Betingelsen i § 8, stk. 1, nr. 9.

3) Betingelser fastsat i tilsagn om tilskud efter § 8, stk. 2-4.

4) Tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter lovens § 8 og § 9, stk. 2.

5) Projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagn om tilskud.

6) EU’s udbudsregler eller reglerne i tilbudsloven.

7) Tilsagnshaver, efter modtagelsen af tilsagn om tilskud og inden fem år efter udbetaling, overtræder artikel 10 i forordning nr. 508/2014.

Stk. 2. Overtrædelse af bestemmelsen nævnt i stk. 1, nr. 1, vil altid medføre delvis inddrivelse af tilskud. Størrelsen af beløbet, der vil blive inddrevet, vil være forholdsmæssigt i forhold til den periode, hvor betingelsen ikke er blevet opfyldt, jf. forordning nr. 1303/2013, artikel 71, stk. 1.

Stk. 3. Overtrædelse af bestemmelserne nævnt i stk. 1, nr. 2-6, vil medføre, at tilskud nedsættes forholdsmæssigt ud fra en vurdering af art og grovhed af overtrædelsen og det eventuelle tab for Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, jf. forordning nr. 1303/2013, artikel 143, stk. 2.

Stk. 4. Overtrædelse af bestemmelsen nævnt i stk. 1, nr. 7, vil medføre, at tilskud nedsættes forholdsmæssigt ud fra en vurdering af art, grovhed, varighed og hyppighed af overtrædelsen og betydningen af tilskuddet for tilsagnshavers økonomiske aktivitet, jf. forordning nr. 508/2014, artikel 99.

Kapitel 11

Force majeure

§ 21. NaturErhvervstyrelsen kan anerkende tilfælde af force majeure og andre ekstraordinære omstændigheder, der forhindrer tilsagnshaver i at gennemføre projektet, og dermed ikke medfører bortfald af tilsagn og tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud.

Stk. 2. Hvis tilsagnshaver eller dennes dødsbo ønsker at påberåbe sig force majeure eller andre ekstraordinære omstændigheder, skal dette meddeles NaturErhvervstyrelsen skriftligt senest 15 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor tilsagnshaver eller dennes dødsbo er i stand til at gøre det. Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende dokumentationsmateriale.

Stk. 3. Det er en betingelse for anerkendelse af force majeure eller andre ekstraordinære omstændigheder i konkrete tilfælde, at de indtrufne begivenheder forhindrer tilsagnshaver i at opfylde sine forpligtelser, og at tilsagnshaver ikke ved en forholdsmæssig indsats kunne have sikret sig herimod.

Kapitel 12

Klageadgang

§ 22. Afgørelser truffet af NaturErhvervstyrelsen kan påklages til Fødevareministeriets Klagecenter.

Stk. 2. Klagen skal være skriftlig og skal indgives gennem NaturErhvervstyrelsen.

Stk. 3. Klagefristen er 4 uger for afgørelser, der er truffet i medfør af denne bekendtgørelse.

Stk. 4 Fødevareministeriets Klagecenter kan inden for 6 måneder efter afgørelsen se bort fra overskridelse af klagefristen, når overskridelsen af særlige grunde er undskyldelig.

Stk. 5. NaturErhvervstyrelsen kan genoptage en sag, efter at der er indgivet klage.

Stk. 6. Afgørelser truffet af Fødevareministeriets Klagecenter i klagesager kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 13

Ikrafttræden m.v.

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. april 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1204 af 22. oktober 2010 om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for tilsagn, der er givet i medfør heraf, og ansøgninger der er modtaget i NaturErhvervstyrelsen inden den 22. april 2015.

NaturErhvervstyrelsen, den 16. april 2015

Jette Petersen

/ Lone Pinnerup Frederiksen


Bilag 1

Havne og landingssteder, hvor projekter kan gennemføres

Gennemsnitlig landingsværdi i kr. for 2012-2014 for landinger i danske havne fra danske og udenlandske fartøjer

Havn
Kommune
Gennemsnitlig værdi 2012-2014
Skagen
Frederikshavn
803.036.471,69 kr.
Hanstholm
Thisted
622.856.059,01 kr.
Thyborøn
Lemvig
529.677.186,64 kr.
Hirtshals
Hjørring
474.586.379,74 kr.
Hvide Sande
Ringkøbing-Skjern
194.486.196,30 kr.
Grenå
Norddjurs
71.478.939,75 kr.
Nexø
Bornholm
65.657.978,34 kr.
Strandby (Nordjylland)
Frederikshavn
45.284.083,94 kr.
Esbjerg
Esbjerg
39.369.465,79 kr.
Havneby
Tønder
38.771.470,94 kr.
Gilleleje
Gribskov
37.541.817,05 kr.
Thorsminde
Holstebro
35.910.127,07 kr.
Ørodde
Morsø
27.993.788,41 kr.
Østerby
Læsø
26.144.208,65 kr.
Thorup Strand
Jammerbugt
17.328.754,76 kr.
Rødvig
Stevns
14.315.474,86 kr.
Rønne
Bornholm
13.920.472,73 kr.
Klintholm Havn
Vordingborg
12.867.818,27 kr.
Bagenkop
Langeland
11.927.357,45 kr.
Køge
Køge
9.970.746,00 kr.
Hundested
Frederiksværk-Hundested
8.919.460,06 kr.
Langø
Lolland
8.049.992,49 kr.
Glyngøre
Skive
7.724.764,17 kr.
Årøsund
Haderslev
7.446.011,72 kr.
Nykøbing Mors
Morsø
6.596.917,07 kr.
Kerteminde
Kerteminde
6.231.473,56 kr.
Jegindø
Struer
6.052,658,44 kr.
Bønnerup
Norddjurs
5.965,491,68 kr.
Assens (Fyn)
Assens
5.433.892,79 kr.
Spodsbjerg
Langeland
5.319.483,59 kr.
Vesterø
Læsø
4.591.298,57 kr.
Stubbekøbing
Guldborgsund
4.573.804,28 kr.
Odden
Odsherred
4.456.270,55 kr.
Skudehavnen/København
København
4.368.964,77 kr.
Sønderborg
Sønderborg
4.325.041,97 kr.
Sletten
Fredensborg
3.814.858,56 kr.
Anholt
Norddjurs
3.665.003,13 kr.
Søby
Ærø
3.645.531,92 kr.
Holbæk
Holbæk
3.589.425,75 kr.
Tejn
Bornholm
3.448.601,71 kr.
Sillerslev
Morsø
3.381.410,32 kr.
Fåborg
Faaborg-Midtfyn
3.110.482,63 kr.
Hasle
Bornholm
3.023.912,14 kr.
Gedser
Guldborgsund
2.841.225,64 kr.
Mosede
Greve
2.780.707,82 kr.
Vedbæk
Rudersdal
2.769.377,13 kr.
Nyborg
Nyborg
2.487.281,44 kr.
Juelsminde
Hedensted
2.242.364,17 kr.
Korsør
Slagelse
2.185.474,97 kr.
Omø
Slagelse
2.153.005,58 kr.
Marstal
Ærø
2.151.164,87 kr.
Horsens
Horsens
2.085.570,24 kr.
Agersø
Slagelse
2.804.219,58 kr.
Dragør
Dragør
2.021.106,33 kr.
Fakse Ladeplads
Faxe
1.929,189,00 kr.
Frederikshavn
Frederikshavn
1.694.109,65 kr.
Løkken
Hjørring
1.665.476,36 kr.
Hesnæs
Guldborgsund
1.602.825,62 kr.
Årsdale
Bornholm
1.571.664,37 kr.
Arresø
Frederiksværk-Hundested
1.505.883,30 kr.
Karrebæksminde
Næstved
1.471.755,19 kr.
Kramnitze
Lolland
1.449.888,03 kr.
Oddesund Nord
Thisted
1.399.202,60 kr.
Århus
Århus
1.347.378,56 kr.
Thisted
Thisted
1.284.093,30 kr.
Branden
Skive
1.223.480,08 kr.
Mommark
Sønderborg
1.159.820,34 kr.
Rødby Havn
Lolland
1.106.851,11 kr.
Bogense
Nordfyn
1.103.547,61 kr.
Hvalpsund
Vesthimmerland
1.067.971,67 kr.
Lynæs
Frederiksværk-Hundested
1.067.808,55 kr.
Kalvehave
Vordingborg
1.036.017,80 kr.
Listed
Bornholm
958.536,99 kr.
Ringkøbing
Ringkøbing-Skjern
888.707,90 kr.
Agger
Thisted
874.863,40 kr.
Nørre Vorupør
Thisted
866.518,44 kr.
Strøby Ladeplads
Stevns
833.762,08 kr.
Kastrup
Tårnby
821.862,67 kr.

Note: Fordelt på havne og kommune. Sorteret faldende efter landingsværdi. Data er udtrukket den 20. marts 2015. Værdien er i DKKR. Gennemsnitsværdien er de samlede landinger i 2012-2014 divideret med 3.

Kilde: NaturErhvervstyrelsens Afregningsregister.

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 508/2014/EU af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1255/2011, EU-Tidende 2014, nr. L 149, side 1, Europa-Parlamentets og Rådet forordning nr. 1303/2013/EU af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning nr. 1083/2006, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1380/2013/EU af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF, EU-Tidende 2013, nr. L 354, side 22. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.