Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32001L0037
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer1)

(Forbud mod salg af løs snus og lignende tobaksprodukter i Danmark)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1022 af 21. oktober 2008, foretages følgende ændring:

1. § 19 affattes således:

»§ 19. Detailsalg af tobak, der indtages oralt, og som ikke er bestemt til at ryges eller tygges, er ikke tilladt på det danske marked.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. For tobaksvarer, der er fremstillet eller importeret inden lovens ikrafttræden, finder § 1, nr. 1, anvendelse fra den 1. juli 2016.

Givet på Christiansborg Slot, den 29. april 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Nick Hækkerup

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/37/EF af 5. juni 2001 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer, EF-Tidende 2001, nr. L 194, side 26.