Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om aftagerpaneler ved videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet

I medfør af § 16 i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet fastsættes:

§ 1. Følgende uddannelsesinstitutioner har et aftagerpanel:

1) Den Danske Filmskole.

2) Den Danske Scenekunstskole.

3) Det Jyske Musikkonservatorium.

4) Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler.

5) Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

6) Rytmisk Musikkonservatorium.

7) Syddansk Musikkonservatorium.

Stk. 2. Kulturministeren kan bestemme, at andre uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet omfattes af denne bekendtgørelse.

§ 2. Aftagerpanelets opgave er at rådgive rektor om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet samt om udvikling af nye og eksisterende uddannelser og udvikling af nye undervisnings- og prøveformer.

Stk. 2. Rektor skal drøfte alle væsentlige spørgsmål om uddannelsernes kvalitet, relevans og udvikling med aftagerpanelet.

Stk. 3. Aftagerpanelet kan afgive udtalelse og stille forslag om alle spørgsmål, der vedrører uddannelsernes kvalitet, relevans og udvikling.

Stk. 4. Aftagerpanelets anbefalinger og institutionens opfølgning herpå indgår i institutionens årlige rapportering til ministeriet.

Stk. 5. Formændene for aftagerpanelerne kan afgive fælles anbefalinger til kulturministeren på tværs af et uddannelsesområde.

Stk. 6. Aftagerpanelet kommenterer årligt beskæftigelsessituationen for de færdiguddannede fra uddannelsesinstitutionen.

§ 3. Aftagerpanelet består af 5-7 eksterne medlemmer, som repræsenterer aftagerne af de færdiguddannede. Medlemmerne skal tilsammen have erfaring med og indsigt i den pågældende institutions uddannelsesområde og de ansættelsesområder, som uddannelsesområdet giver adgang til. Medlemmerne udpeges på grundlag af deres erfaring med og viden om det pågældende arbejdsmarked, herunder – hvis det er muligt – det internationale arbejdsmarked.

Stk. 2. Kulturministeren udpeger formanden. Rektor og formanden udpeger sammen de øvrige medlemmer efter drøftelse med Kulturministeriet.

Stk. 3. Medlemmerne udpeges for en periode på 4 år. Udtræder et medlem af aftagerpanelet, udpeges et nyt medlem for den resterende del af perioden. Medlemmerne kan genudpeges én gang.

Stk. 4. Formanden indkalder aftagerpanelet til møde mindst 3 gange årligt, samt efter behov.

Stk. 5. Rektor deltager i aftagerpanelets møder.

§ 4. Formanden deltager i skole- og konservatorierådsmøder i de tilfælde, hvor rådets drøftelser vedrører overordnede spørgsmål om uddannelsernes kvalitet, relevans og udvikling, dog mindst to gange årligt.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. maj 2015.

Kulturministeriet, den 5. maj 2015

Marianne Jelved

/ Kristoffer Nilsson