Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Rejseforsikring under statslige tjenesterejser mv. i udlandet
Den fulde tekst

Cirkulære om tjenesterejseforsikringen

§ 1. Indledning

Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen har indgået aftale med Europæiske Rejseforsikring A/S om administration af rejseforsikring under statslige tjenesterejser mv. i udlandet. Tjenesterejseforsikringen administreres i overensstemmelse med Europæiskes forsikringsbetingelser nr. 205, der er medtaget som bilag 1 til cirkulæret.

Stk. 2. Aftalen trådte i kraft 1. januar 2011 og ophører 31. december 2015.

§ 2. Om tjenesterejseforsikringen

Tjenesterejseforsikringen er en del af statens selvforsikring, idet aftalen med Europæiske alene går ud på, at Europæiske skal administrere tjenesterejseforsikringen. Dette indebærer for den enkelte statsinstitution, at

a) institutionen bærer den økonomiske risiko i skadetilfælde

b) Europæiske afgør, om der foreligger erstatningspligt efter forsikringen, og fastsætter erstatningens størrelse

c) Europæiske udbetaler erstatningen, betaler lægeregninger mv.

d) institutionen refunderer Europæiske de udlagte beløb.

Stk. 2. Institutionen skal registrere sig hos Europæiske, jf. § 5.

Stk. 3. Der er adgang til at søge Europæiske om at få et forhåndstilsagn om, at forsikringen dækker, hvis vedkommende har en kronisk eller eksisterende sygdom. Ved ansøgningen anvendes en blanket om forhåndstilsagn, der kan hentes på serviceportalen

www.erf.dk/tjenesterejser

. Honorar til Europæiskes læge er inkluderet i betalingen for administrationsaftalen, mens honorar til egen læge skal betales af den ansatte.

§ 3. Geografisk område og tidsrum

Tjenesterejseforsikringen gælder kun for rejser til udlandet – herunder Grønland og Færøerne. Forsikringen gælder ikke for rejser, der alene sker internt i Danmark, i Grønland eller på Færøerne. Forsikringen gælder ikke for rejser mellem Bornholm og det øvrige Danmark, der sker via Sverige.

Stk. 2. Rejseforsikringen dækker fra det tidspunkt, sikrede forlader sin bopæl eller arbejdsplads for at foretage en rejse til udlandet. Dækningen ophører ved hjemkomst til bopæl eller arbejdsplads, eller når dækningsperioden (ved rejsens ophør) udløber, hvis dette sker før hjemkomsten. Rejseforsikringen dækker ikke mellem sikredes bopæl og arbejdsplads.

§ 4. Personkredsen og de omfattede rejser

Statsansatte på tjenesterejse er den primære personkreds for tjenesterejseforsikringen, og de er omfattet heraf, jf. tjenesterejseaftalens § 52.

Stk. 2. Statsansatte og andre personer, der helt eller delvist rejser på statens regning, kan omfattes af forsikringen, hvis institutionen ønsker det, jf. herved § 6, stk. 3 og 5. Rejser af privat karakter kan således ikke omfattes. Sidstnævnte gælder fx også feriedage, fridage o.l., der holdes i tilslutning til en rejse, der i øvrigt er omfattet.

§ 5. Registrering samt rekvirering og udlevering af forsikringskort

Det er en betingelse for at kunne bruge forsikringen, at institutionen bliver registreret hos Europæiske. Institutionen skal hertil benytte den registreringsblanket, der findes på serviceportalen

www.erf.dk/tjenesterejser

.

Stk. 2. Efter at have modtaget blanketten i udfyldt stand sender Europæiske en informationsmail om forsikringen, der bl.a. indeholder kundenummer og adgangskode til portalen

www.erf.dk/tjenesterejser

. Det fremgår også af serviceportalen, hvorledes institutionen kan rekvirere forsikringskort.

Stk. 3. Institutionens skal påføre sit CVR-nr. på forsikringskortet, og den rejsende skal underskrive det med tydelig underskrift. Den rejsende skal endvidere kvittere for modtagelsen af kortnummeret. I øvrigt henvises til § 6.

Stk. 4. Den rejsende skal have udleveret en skadevejledning samt modtage information om Europæiske Coaching Line om psykologisk rådgivning samt om Voyager Information Portal. På begæring skal den rejsende tillige have udleveret forsikringsbetingelserne.

§ 6. Retningslinjer om kontrol med og brug af forsikringskort

Forsikringskort tjener i relation til tredjemand - et hospital, en læge mv. - som legitimation for, at indehaveren af kortet er omfattet af forsikringen, og at tredjemand vil få sine udgifter refunderet. Institutionen skal derfor fastsætte retningslinjer med henblik på at sikre, at kort ikke misbruges.

Stk. 2. Institutionens retningslinjer skal indeholde bestemmelser om registrering af

a) numre på modtagne kort

b) numre på udleverede kort

c) til hvem og hvornår et kort er udleveret

d) de situationer, hvor kort skal tilbageleveres

e) hvornår et kort er blevet tilbageleveret

f) de situationer, hvor kort skal makuleres

g) hvornår et kort er blevet makuleret.

Stk. 3. Retningslinjerne skal endvidere indeholde bestemmelser om, hvornår den rejsende må bruge kortet. Det er i den forbindelse væsentligt, at der er bestemmelser om, hvorledes det fx inden en rejse, der ikke er en tjenesterejse eller ikke fuldt ud er en tjenesterejse, jf. § 4, stk. 2, afklares, om institutionen ønsker, at den rejsende bliver omfattet af forsikringen.

Stk. 4. Det skal endvidere fremgå af retningslinjerne, at Europæiske hurtigst muligt skal underrettes, hvis et kort bortkommer.

Stk. 5. Endelig skal det i retningslinjerne indskærpes, at kortet ikke må bruges på private rejser, jf. § 4, stk. 2.

§ 7. Anmeldelse af skader

Anmeldelse af skader sker til Europæiske. Blanket til anmeldelse kan hentes via institutionens kundenummer og adgangskode på

www.erf.dk/tjenesterejser

.

Stk. 2. I forbindelse med skadesbehandlingen skal institutionen skriftligt bekræfte, at den pågældende medarbejder var ansat og på tjenesterejse på sygdoms- eller skadestidspunktet.

§ 8. Serviceportal Tjenesterejser

Portalen findes på

www.erf.dk/tjenesterejser

og giver rejsende og rejseansvarlige én samlet adgang til alle serviceydelser hos Europæiske Rejseforsikring.

På portalen er der blandt andet mulighed for at

1) finde blanketter og bestille materiale som forsikringskort, betingelser, forhåndstilsagn m.v.

2) søge sikkerheds- og sundhedsinformationer om 166 lande på Voyager Information Portal

§ 9. Ikrafttræden mv.

Cirkulæret træder i kraft den 15. april 2015. Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære nr. 9705 af 21. december 2010 om tjenesterejseforsikringen (Perst. nr. 050-10).

Moderniseringsstyrelsen, den 15. april 2015

Stine Graaskov Jensen


Bilag 1

Rejseforsikring under statslige tjenesterejser mv. i udlandet

 
AE2182_1_1.wmf Size: (271 X 358)
Forsikringsbetingelser nr. 205
I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark
Gældende fra 1. januar 2011
 
AE2182_1_2.wmf Size: (190 X 41)
 

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

Forsikringsbetingelser nr. 205

I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark

Rejseforsikringen er en del af statens selvforsikringsordning, hvor forsikringen administreres af Europæiske Rejseforsikring A/S (herefter kaldet Europæiske) som står for skadebehandling, herunder udbetaling af erstatning og efterfølgende opkrævning hos den statslige institution.

Rejseforsikringen hviler på en aftale med ikrafttrædelse 1. januar 2011 indgået mellem Personalestyrelsen og Europæiske.

KAPITEL 1 – INDLEDENDE BESTEMMELSER

Bemærk, at ord, der er angivet med kursiv, er defineret i pkt. 10.8.

Hvem er omfattet af rejseforsikringen?

Følgende personkreds er omfattet af rejseforsikringen:

a) Statsansatte på tjenesterejse.

b) Personer, der rejser på statens regning, hvorved forstås personer på rejse, der helt eller delvist betales af staten, og hvor den pågældende statsinstitution beslutter, at den rejsende skal være omfattet.

Den enkelte person kaldes herefter sikrede.

Statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, er omfattet af rejseforsikringen, bortset fra den almindelige ulykkesforsikring i pkt. 5.A. For disse sikrede gælder bestemmelserne om den særlige ulykkesforsikring i pkt. 5.B.

Statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet uden for de i forrige afsnit nævnte områder, og som i forbindelse med opholdet omkommer eller kommer til skade som følge af terrorhandlinger, udløsning af atomenergi, krig eller krigslignende tilstande, oprør, borgerlige uroligheder, gidseltagning, kidnapning og hijacking, er ligeledes omfattet af rejseforsikringen, bortset fra den almindelige ulykkesforsikring i pkt. 5.A. For disse sikrede gælder ligeledes bestemmelserne om den særlige ulykkesforsikring i pkt. 5.B.

Hvornår dækker rejseforsikringen?

Rejseforsikringen dækker fra det tidspunkt, sikrede forlader sin bopæl eller arbejdsplads for at foretage en rejse til udlandet. Dækningen ophører ved hjemkomst til bopæl eller arbejdsplads, eller når dækningsperioden (ved rejsens ophør) udløber, hvis dette sker før hjemkomsten. Rejseforsikringen dækker ikke mellem sikredes bopæl og arbejdsplads.

Hvor dækker rejseforsikringen?

Geografisk dækker rejseforsikringen samtlige rejser, bortset fra rejser, der enten alene sker internt i Danmark eller i Grønland eller på Færøerne.

Dog er rejser mellem Bornholm og det øvrige Danmark via Sverige ikke omfattet af forsikringen.

KAPITEL 2 – DÆKNINGSOVERSIGT

Dækning
Forsikringssum
Formål med dækningen
Sygdom og Hjemtransport
Ubegrænset
Hvis sikrede bliver akut syg eller kommer til skade på en rejse, dækkes nødvendige udgifter til lægebehandling, hospitalsophold - herunder garantistillelse over for hospital - overflytning til egnet behandlingssted og transport til hjemlandet.
Lægelig fejlbehandling
DKK 250.000
I tilfælde af lægelig fejlbehandling under hospitalsindlæggelse eller ambulant behandling, vil sikrede få udbetalt en erstatning.
Sygeledsagelse/Til-kaldelse
Ekstraudgifter til rejse og ophold for op til to personer efter sikredes valg.
Hvis sikrede rammes af alvorlig akut sygdom eller alvorlig tilskadekomst under rejse, sikrer dækningen, at op til to personer kan rejse ud til sikrede og/eller blive hos sikrede samt følge med sikrede under evt. syge- og hjemtransport.
Rejseafbrydelse
Rejseudgifter ved hjemkaldelse
Dækningen sikrer, at sikrede kan rejse til hjemlandet, hvis alvorlige hændelser blandt den nærmeste familie kræver sikredes øjeblikkelige tilstedeværelse.
Almindelig ulykkesforsikring
Ved død:
DKK 1.000.000
Ved invaliditet:
DKK 1.000.000
Rammes sikrede af et ulykkestilfælde under rejsen, dækker rejseforsikringen:
* Invaliditetserstatning
* Dødsfaldserstatning
* Tandbehandling
Særlig ulykkesforsikring
Summerne fremgår af tekstanmærkning nr. 100 på § 12 i de årlige finanslove
Der henvises til pkt. 5 B.
Bagageforsinkelse
DKK 3.000
Dækningen giver sikrede mulighed for at indkøbe toiletsager og tøj, når indskreven bagage er forsinket mere end 3 timer i forhold til forventet ankomst til et bestemmelsessted uden for hjemlandet.
Bagage
DKK 15.000.
Dette beløb forhøjes dog til DKK 30.000, hvis rejseperioden overstiger 3 måneder.
Dækningen erstatter tyveri, brand og røveri af den bagage som sikrede medbringer, eller køber på opholdsstedet. Dækningen erstatter endvidere bortkomst/beskadigelse af indskreven bagage.
Privatansvar i udlandet
Personskade
DKK 5.000.000
Tingskade
DKK 2.000.000
Dækningen beskytter sikrede, hvis der rejses uberettigede erstatningskrav og yder erstatning hvis sikrede bliver gjort erstatningsansvarlig for skader på personer og ting.
Global juridisk assistance:
Retshjælp
Sikkerhedsstillelse
DKK 75.000
DKK 100.000
Dækningen erstatter betaling af advokat- og rejseudgifter i forbindelse med retssager opstået på rejsen. Derudover sikrer dækningen, at sikrede eller sikredes ejendele - om muligt - kan blive frigivet fra tilbageholdelse af lokale myndigheder.
     

KAPITEL 3 – FORSIKRINGSDÆKNINGER

1) SYGDOM/HJEMTRANSPORT

1.0) Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen?

Rejseforsikringen dækker skadetilfælde forårsaget af akut sygdom eller tilskadekomst, som er opstået på rejsen.

Rejseforsikringen dækker endvidere fødsel indtil 4 uger før forventet fødselstidspunkt - se pkt. 1.1e.

1.1) Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen?

Rejseforsikringen dækker sikredes nødvendige udgifter til

a) behandling hos læge med autorisation i det land, hvor sikrede bliver behandlet (behandlende læge),

b) behandling hos tandlæge med autorisation i det land, hvor sikrede bliver behandlet med op til DKK 10.000,

c) behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor i det land, hvor sikrede bliver behandlet med op til DKK 10.000,

d) indlæggelse på tosengsstue på hospital (“semi private”), medmindre andet er aftalt med eller ordineret af Europæiskes læge,

d1) levering af screenet blod, såfremt Europæiskes læge skønner det nødvendig af hensyn til sikredes sikkerhed,

d2) overvågning på stedet af, at sikrede modtager det screenede blod,

e) fødsel, behandling af et ufødt barn eller et barn, der er født for tidligt. Det er en betingelse, at behandlingsbehovet opstår senest 4 uger før forventet fødselstidspunkt. Udgifterne er dækket under moderens rejseforsikring. Udgifterne til behandling af ufødt eller for tidligt født barn skal være omfattet af indeværende sygdomsdækning,

f) medicin, som den behandlende læge eller Europæiskes læge ordinerer,

g) lægeordineret lokaltransport med taxa eller ambulance til og fra hospital, behandlende læge, tandlæge eller lufthavn,

h) sygetransport, i tilfælde af behandlingssvigt, til nærmest egnede behandlingssted, hvis Europæiskes læge beslutter dette,

i) hjemtransport til sikredes bopæl/hospital i hjemlandet, hvis Europæiskes læge - efter kontakt med behandlende læge - vurderer, at en sådan hjemtransport er nødvendig og forsvarlig. Europæiske afgør - efter en lægelig bedømmelse af sikredes tilstand - om sikrede skal hjemtransporteres med ambulance, ordinært trafikmiddel, ambulancefly eller lign. Europæiske afgør hvornår hjemtransporten skal finde sted,

i1) returrejse - som udgangspunkt på økonomiklasse - til udgangspunktet for hjemtransporten, såfremt der på tidspunktet for hjemtransporten var mindst 1 måned tilbage af rejsens planlagte varighed. Returrejsen skal foretages senest 3 måneder efter, at sikrede er blevet rask.

j) enten hjemtransport til bedemand/krematorium i hjemlandet ved dødsfald inkl. udgifter til lovbefalede foranstaltninger - f.eks. balsamering og zinkkiste, eller

j1) udgifter til kremering og/eller begravelse på stedet, hvis sikredes pårørende ønsker dette. Rejseforsikringen dækker i så fald maksimalt et beløb, der svarer til, hvad en hjemtransport ville koste.

Har sikrede, som følge af et dækningsberettiget skadetilfælde, ikke været i stand til at følge den fastlagte rejserute, herunder hjemrejse som planlagt, og er sikrede ikke blevet hjemtransporteret, dækker rejseforsikringen ekstraudgifter til enten

k) indhentning af fastlagt rejserute - maksimalt på økonomiklasse - til det sted, sikrede i henhold til den fastlagte rejserute skulle befinde sig eller

k1) transport til hjemlandet, som udgangspunkt på økonomiklasse.

Rejseforsikringen dækker nødvendige ekstraudgifter til

l) ophold på hotel samt kost med op til DKK 2.500,00 om dagen, når den behandlende læge eller Europæiskes læge skønner, at sikrede kan behandles ambulant i stedet for på hospital,

m) ophold på hotel samt kost med op til DKK 2.500,00 om dagen efter endt behandling, og indtil sikrede kan hjemtransporteres, rejse hjem eller indhente den fastlagte rejserute.

1.2) Undtagelser

Rejseforsikringen dækker ikke udgifter

a) til behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme, der inden for de sidste 2 måneder før afrejsen har medført

hospitalsindlæggelse,

vurdering/behandling hos læge, som ikke er et led i kontrol eller

ændret medicinering.

b) til behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme, hvis sikrede

ikke har søgt læge, har afslået eller opgivet behandling for sygdommen, selv om sikrede burde vide eller formode, at sygdommen krævede behandling eller var væsentligt forværret,

er blevet opgivet eller har fået afslag på behandling,

er skrevet op til, henvist til eller er på venteliste til vurdering/behandling,

er udeblevet fra aftalte kontrolbesøg inden for de sidste 2 måneder, eller på grund af tidligere udeblivelser har opgivet normale kontrolbesøg.

c) til kontrol og behandling, herunder medicin, til at holde en kronisk eller eksisterende sygdom stabil og velreguleret,

d) til et før afrejsen kendt behandlingsbehov,

e) til behandling af AIDS-diagnosticerede patienter, uanset årsagen til behandlingen,

f) til behandling eller ophold efter hjemkomst til bopæl eller hospital i hjemlandet,

g) til rekreations- eller kurophold,

h) til behandling og hospitalsindlæggelse, når Europæiskes læge har besluttet, at behandlingen kan afvente sikredes hjemkomst,

i) til fortsat behandling og hospitalsindlæggelse, såfremt sikrede nægter at lade sig hjemtransportere, når Europæiskes læge har besluttet hjemtransporten,

j) i forbindelse med en hjemtransport arrangeret af sikrede selv, som Europæiske ikke ville have haft, hvis selskabet havde formidlet hjemtransporten,

k) til transport som følge af sikredes frygt for smittefare,

l) der påløber som følge af, at sikrede ikke følger behandlende læges og/eller Europæiskes læges anvisninger.

1.3) I tilfælde af skade - krav til dokumentation

Det er en betingelse for Europæiskes erstatningspligt,

at sikrede fra behandlende læge på stedet fremskaffer lægeerklæring med diagnose, samt at sikrede på anmodning giver Europæiskes læge adgang til alle relevante sygejournaler, herunder oplysninger om tidligere sygdomsforløb.

at sikrede, såfremt sikrede selv har afholdt udgifter i forbindelse med sygdom eller tilskadekomst, indsender skadeanmeldelse i udfyldt stand med originalbilag for de udgifter, sikrede ønsker refunderet.

2) LÆGELIG FEJLBEHANDLING

2.0) Hvem ydes der erstatning til?

Rejseforsikringen yder erstatning til sikrede.

2.1) Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen?

Rejseforsikringen dækker skadetilfælde forårsaget af akut sygdom eller tilskadekomst, der er omfattet af dækning 1 Sygdom/Hjemtransport

2.2) Hvilken erstatning yder rejseforsikringen?

Rejseforsikringen dækker erstatning ved lægelig fejlbehandling under hospitalsindlæggelse eller ambulant behandling. Erstatningsansvaret fastlægges efter kapitel 3 og 4 i Lov om klage- og erstatningsadgang inden for Sundhedsvæsenet og erstatningens størrelse efter Lov om erstatningsansvar.

2.3) I tilfælde af skade - krav til dokumentation

Det er en betingelse for Europæiskes erstatningspligt, at sikrede fra behandlende læge på stedet fremskaffer lægeerklæring med diagnose, samt at sikrede på anmodning giver Europæiskes læge adgang til alle relevante sygejournaler, herunder oplysninger om tidligere sygdomsforløb.

3) SYGELEDSAGELSE/TILKALDELSE

3.0) Hvem dækkes udgifter for?

Op til to personer efter sikredes eget valg.

3.1) Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen?

Rejseforsikringen dækker skadetilfælde omfattet af dækning 1 Sygdom/Hjemtransport, hvor sikrede

a) får en akut sygdom eller kommer til skade, der af behandlende læge og Europæiskes læge forventes at ville medføre hospitalsindlæggelse i mindst 3 døgn,

b) rammes af livstruende sygdom,

c) skal hjemtransporteres eller

d) afgår ved døden.

3.2) Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen?

Rejseforsikringen dækker følgende under sygeledsagelsen/tilkaldelsen:

a) udgifter til transport fra bopælen ud til sikrede - maksimalt økonomiklasse. Rejseforsikringen dækker ikke, hvis sikrede skal hjemtransporteres inden for 3døgn fra sygeledsagerens udrejse fra bopælen,

b) udgifter til transport - maksimalt samme transportklasse som sikrede - dog ikke ambulancefly, i til fælde hvor sikrede skal transporteres til egnet behandlingssted eller hjemtransporteres,

c) ekstraudgifter til hotelophold, maksimalt DKK 1.300,00 pr. dag pr. person,

d) fortæring og lokaltransport med op til DKK 400,00 pr. dag pr. person.

Når sygeledsagelsen/tilkaldelsen er afsluttet enten ved sikredes udskrivelse fra hospital på opholdsstedet eller sikredes hjemkomst til bopæl/hospital i hjemlandet dækker rejseforsikringen følgende:

e) ekstraudgifter til hjemrejse til bopælen eller indhentning af fastlagt rejserute - maksimalt økonomi- klasse.

Vælger sygeledsagerne at benytte én af disse muligheder, skal dette ske senest 10 dage efter, at sygeledsagelsen er afsluttet.

3.3) I tilfælde af skade - krav til dokumentation

Det er en betingelse for Europæiskes erstatningspligt, at sikrede indsender original dokumentation for alle afholdte udgifter til ophold og transport for de personer, der har været sygeledsagere.

4) REJSEAFBRYDELSE

4.0) Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen?

Rejseforsikringen dækker i tilfælde af, at sikrede må afbryde rejsen før planlagt som følge af, at der under rejsen opstår dødsfald eller alvorlig akut sygdom/alvorlig tilskadekomst, der kræver hospitalsindlæggelse blandt følgende personer i hjemlandet:

a) Sikredes ægtefælle eller samlever

b) Sikredes børn eller forældre

c) Sikredes bedsteforældre eller søskende.

4.1) Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen?

Rejseforsikringen dækker sikredes ekstraudgifter

a) til hjemrejse til hjemlandet - som udgangspunkt økonomiklasse,

b) i forbindelse med efterfølgende udrejse til udgangspunktet for hjemkaldelsen, såfremt der på tidspunktet for hjemrejsen er mindst 1 måned tilbage af den oprindelige rejses planlagte varighed samt rejseforsikringens løbetid. Udrejsen skal ske senest 14 dage efter hjemkaldelsen.

4.2) Undtagelse

Rejseforsikringen dækker ikke hjemkaldelse, der vil medføre et hjemkomsttidspunkt, der ligger indenfor 12timer fra det planlagte hjemkomsttidspunkt.

4.3) I tilfælde af skade - krav til dokumentation

I tilfælde af hospitalsindlæggelse eller dødsfald blandt sikredes ægtefælle, samlever, børn eller forældre skal sikrede fremskaffe lægeerklæring eller dødsattest fra den læge eller det hospital, der har tilset personen.

5) ULYKKE

5.A) Almindelig ulykkesforsikring

5.A.0) Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen?

Invaliditet:

a) Rejseforsikringen yder erstatning for varigt men – invaliditetserstatning - i tilfælde af, at sikrede på rejsen rammes af et ulykkestilfælde.

b) Rejseforsikringen yder erstatning i tilfælde af, at sikrede på rejsen afgår ved døden som følge af et ulykkestilfælde.

Tandbehandling:

c) Rejseforsikringen dækker i tilfælde af, at sikrede på rejsen rammes af et ulykkestilfælde, der nødvendiggør tandbehandling. Rejseforsikringen dækker ikke tyggeskader.

5.A.1) Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen?

Invaliditetserstatning:

a) Sikrede har ret til invaliditetserstatning, såfremt et ulykkestilfælde har medført et varigt men på mindst 5 %. Méngraden fastsættes, når sikredes helbredstilstand er blevet stationær, det vil sige, når sikredes helbredstilstand ikke længere forventes at ville ændre sig væsentligt, dog senest 3år efter ulykkestilfældets indtræden.

b) Méngraden fastsættes efter den medicinske invaliditetsgrad i henhold til Arbejdsskadestyrelsens méntabel uden hensyn til sikredes erhverv.

c) Invaliditetserstatningen udgør den til méngraden svarende procent af forsikringssummen.

d) Méngraden for tab af flere legemsdele kan sammenlagt ikke overstige 100. En før ulykkestilfældet tilstedeværende invaliditet berettiger ikke til erstatning.

e) En bestående invaliditet kan ikke bevirke, at erstatningen ansættes højere, end hvis en sådan invaliditet ikke havde været til stede.

f) Sikrede skal være under stadig behandling af læge og følge dennes forskrifter.

Dødsfaldserstatning:

g) Når et ulykkestilfælde direkte medfører den sikredes død inden for et år efter ulykkestilfældets indtræden, udbetales den for dødsfaldet fastsatte forsikringssum.

h) Er der i anledning af ulykkestilfældet fra Europæiske udbetalt invaliditetserstatning eller udgifter til tandbehandling, ydes erstatning med det beløb, hvormed dødsfaldssummen overstiger den allerede foretagne udbetaling.

Tandbehandling:

i) Rejseforsikringen dækker udgifter til behandling af en tandskade. Ved tandskader sket i udlandet skal tandbehandling påbegyndes i udlandet, men afsluttende behandling kan om nødvendigt foretages i hjemlandet. Der er tale om en engangsudgift – dvs. rejseforsikringen dækker ikke fornyet behandling, der kan relateres til samme tandskade.

Tyggeskader dækkes ikke af rejseforsikringen.

Bemærk

Europæiske har ret til at nedsætte eller lade erstatningen af udgifter til tandbehandlingen bortfalde, såfremt sikredes tænder ud fra en tandlægelig vurdering må antages at have været væsentligt dårligere end hos personer på samme alder, der følger regelmæssig kontrol og behandling anbefalet i forbindelse hermed.

5.A.2) Begrænsninger

a) For personer over 65 år dækker rejseforsikringen ved invaliditet med halvdelen af de for dækningen tegnede summer.

b) Rejseforsikringen omfatter kun ulykkestilfælde, der rammer den sikrede om bord på nationalitets-betegnede luftfartøjer.

5.A.3) Undtagelser

Rejseforsikringen dækker ikke invaliditet, dødsfald eller tandbehandling (mht. tandbehandling se dog pkt. 1.1 b) som følge af

a) sygdom og/eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selvom sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde,

b) forværring af følgerne af et ulykkestilfælde på grund af en tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdom.

c) årsagen til skaden er ukendt

d) varigt mén i form af psykiske følger efter hændelser, hvor sikrede ikke selv har været udsat for fare for personskader

e) skader som følge af nedslidning og overbelastning, der ikke er pludselig

f) følger af lægebehandling som ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde

5.A.4) Hvilke personer modtager erstatning i tilfælde af invaliditet eller dødsfald?

Invaliditetserstatning udbetales til sikrede, og det er en betingelse for udbetaling, at sikrede er i live på det tidspunkt, hvor erstatningen kan fordres udbetalt.

Dersom sikrede afgår ved døden, udbetales forsikringssummen, medmindre andet er meddelt Europæiske, til nærmeste pårørende, hvorved forstås sikredes ægtefælle eller, hvis sådan ikke efterlades, til sikredes samlever, hvis en sådan ikke findes, til sikredes børn eller, hvis sådanne ikke forefindes, til sikredes arvinger.

5.A.5) Voldgift

Méngradens størrelse skal, hvis sikrede forlanger det, fastsættes endeligt af Arbejdsskadestyrelsen. Omkostningerne hertil deles ligeligt mellem sikrede og Europæiske

5.A.6) I tilfælde af skade - krav til dokumentation

Indtræffer et ulykkestilfælde, for hvilket der kræves erstatning, skal anmeldelse til Europæiske ske hurtigst muligt ved udfyldelse af skadeanmeldelse. Det er vigtigt for korrekt bedømmelse af Europæiskes erstatningspligt, at en nøjagtig beskrivelse af hændelsen fremgår af anmeldelsen.

a) Såfremt sikrede har været under læge- og/eller hospitalsbehandling, skal dette fremgå af anmeldelsen tillige med oplysning om navn og adresse på læge og/eller hospital.

b) Såfremt sikrede er i besiddelse af lægerapport eller hospitalsjournal, skal disse indsendes i original.

c) Såfremt der er optaget politirapport, skal dette oplyses, evt. ved indsendelse af udleveret kvittering for anmeldelsen.

d) Europæiske er berettiget til at indhente oplysninger hos enhver læge, herunder tandlæge eller hospital, der behandler eller har behandlet sikrede, samt til at lade sikrede undersøge af en af selskabet valgt læge.

e) Ved dødsfald er Europæiske berettiget til at kræve obduktion samt få udleveret resultatet heraf samt kopi af dødsattest.

Ved tandbehandling er det en betingelse for Europæiskes erstatningspligt

f) at sikrede fra den behandlende tandlæge på stedet fremskaffer erklæring indeholdende diagnose, samt at sikrede på anmodning giver Europæiskes tandlæge adgang til alle relevante journaler, herunder oplysninger om tidligere sygdomsforløb,

g) at sikrede, såfremt denne selv har afholdt udgifter, indsender skadeanmeldelse i udfyldt stand, bilagt originalbilag for de udgifter, der ønskes refunderet.

5.B) Særlig ulykkesforsikring

For statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisiko-områder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet, kan der udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12 i de årlige finanslove.

For statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet uden for de i forrige afsnit nævnte områder, og som i forbindelse med opholdet omkommer eller kommer til skade som følge af terror-handlinger, udløsning af atomenergi, krig eller krigslignende tilstande, oprør, borgerlige uroligheder, gidseltagning, kidnapning og hijacking, kan der ligeledes udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12 i de årlige finanslove.

Som forsikringsbetingelser gælder de regler, der efter § 11a. i lovbekendtgørelse nr. 667 af 20. juni 2006 er fastsat om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning -. for tiden Forsvars-ministeriets bekendtgørelse nr. 129 af 28. februar 2005 – dog erstattes ”Forsvarskommandoen” med ”Europæiske”.

Der kan ikke udbetales erstatning/godtgørelse efter både pkt. 5. A og pkt. 5. B.

6) BAGAGEFORSINKELSE

6.0) Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen?

Rejseforsikringen dækker i tilfælde, hvor indskreven bagage er forsinket mere end 3 timer i forhold til forventet ankomst til bestemmelsessted uden for hjemlandet.

6.1) Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen?

Rejseforsikringen dækker sikredes rimelige og nødvendige udgifter til erstatningskøb.

6.2) Undtagelser

Erstatningskøb, der foretages efter, at bagagen er kommet frem til bestemmelsesstedet, er ikke dækket af rejseforsikringen.

6.3) I tilfælde af skade - krav til dokumentation

Det er en betingelse for Europæiskes erstatningspligt, at der foreligger

original dokumentation for forsinkelsen fra det pågældende transportselskab/rejsebureau,

original(e) billet(ter) eller indtegningsbevis(er) samt

original dokumentation for de afholdte rimelige og nødvendige ekstraudgifter til erstatningskøb.

7) BAGAGE

7.0) Hvilke genstande er omfattet af rejseforsikringen?

Genstande, som sikrede, medbringer eller erhverver på rejsen, herunder:

rede penge - billetter - rejsechecks - værdipapirer - pas.

7.1) Hvilke genstande er ikke omfattet af rejseforsikringen?

Rejseforsikringen dækker ikke

motorkøretøjer, både, windsurfere, campingvogne, cykler og andre transportmidler samt tilbehør til disse.

7.2) Hvilke skader dækker rejseforsikringen?

Rejseforsikringen dækker skader som følge af brand, røveri og tyveri. Herudover dækkes bortkomst/beskadigelse af indskreven bagage.

7.3) Særlige bestemmelser

a) Rede penge, rejsechecks, billetter og værdipapirer erstattes kun ved indbrudstyveri, røveri eller tyveri, der bemærkes i gerningsøjeblikket, og hvor sikrede øjeblikkeligt gør anskrig. Rejseforsikringen dækker maksimalt med DKK 10.000.

b) Guld, sølv, smykker, ædelmetaller og lignende erstattes kun ved brand, indbrudstyveri, røveri eller tyveri, der bemærkes i gerningsøjeblikket, og hvor sikrede øjeblikkelig gør anskrig. Ovennævnte genstande betragtes i denne rejseforsikring hver for sig som en enkelt genstand, og dækkes hver især med op til 50 % af forsikringssummen. Den samlede erstatning kan dog ikke overstige forsikringssummen.

c) Under flytransport er fotoudstyr, videoudstyr, computerudstyr, musikudstyr samt mobiltelefoner kun dækket, såfremt disse medtages som håndbagage.

7.4) Undtagelser

Rejseforsikringen dækker ikke skader

a) forårsaget af almindelig ramponering eller slitage,

b) forårsaget af mangelfuld eller uegnet emballage,

c) på eller forårsaget af mad, flasker, glas og lignende nedpakket i bagagen.

Rejseforsikringen dækker endvidere ikke

d) glemte, tabte eller forlagte genstande,

e) tyveri fra uaflåst automobil, campingvogn eller båd,

f) genstande, der sendes særskilt, idet disse ikke er dækket under transporten, men først ved afhentning af sikrede,

g) tyveri af genstande, der henstår uden effektivt opsyn. De sikrede genstande må ikke forlades af sikrede, heller ikke for kortere tid, såfremt de ikke er låst inde i bolig, motorkøretøj, bagageboks eller lignende.

h) indirekte tab, herunder tab i forbindelse med misbrug af kreditkort eller rejsechecks.

7.5) Hvordan beregnes erstatningen?

a) Genstande, der er indkøbt som nye, er maksimalt 2 år gamle og i øvrigt ubeskadigede, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande.

b) For genstande, der er mere end 2 år gamle, købt som brugte eller i forvejen beskadigede, fastsættes erstatningen til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande, med fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder.

Fradrag for genstande der værdiforringes beregnes på følgende måde:

0-2 år – intet fradrag

2-3 år – 20 % fradrag

3-4 år – 30 % fradrag

4-5 år – 40 % fradrag

5- år – 50 % fradrag

c) Europæiske kan vælge at lade beskadigede genstande reparere eller udbetale et beløb, der svarer til reparationsudgiften eller genstandens værdiforringelse.

d) Europæiske er berettiget, men ikke forpligtet, til at erstatte in natura.

e) Bagage anses først for bortkommet, når transportøren oplyser, at eftersøgning er stoppet og bagagen ikke er fundet. Hos nogle transportører kan dette tage op til 4 uger. Europæiske udbetaler erstatning umiddelbart herefter.

f) Film-, video-, båndoptagelser, manuskripter, tegninger og lign. dækkes med værdien af råmaterialet.

7.6) Særlig bestemmelse

I tilfælde af manglende dokumentation for pris og anskaffelsestidspunkt er Europæiske berettiget til at reducere erstatningsudbetalingen.

7.7) I tilfælde af skade - krav til dokumentation

I tilfælde af tyveri af bagage skal sikrede anmelde skaden til nærmeste politimyndighed, og originalkvittering herfor sendes til Europæiske

Såfremt sikrede undtagelsesvis ikke kan foretage anmeldelse på stedet, f.eks. på grund af umiddelbart forestående afrejse, skal dette ske så hurtigt som muligt efter hjemkomsten, og den originale kvittering skal sendes til Europæiske.

Ved bortkomst/beskadigelse af indskreven bagage skal sikrede foretage anmeldelse til luftfarts- selskabet eller anden transportør. Kvittering herfor skal sendes til Europæiske i form af en original P.I.R. (Property Irregularity Report) eller anden dokumentation fra transportøren. Beskadigede effekter må ikke smides ud før tilladelse er givet, eller skaden er opgjort. Sikrede skal på forlangende sende de beskadigede effekter til Europæiske.

Sikrede skal, som dokumentation for effekternes alder og værdi, tilsende Europæiske originale kvitte- ringer, garantibeviser eller lignende original dokumentation. Endvidere skal det specificeres, hvilke effekter sikrede kræver erstatning for. Sikrede skal angive art, mærke, type, alder, og købspris umiddel- bart før skaden.

8) PRIVATANSVAR I UDLANDET

8.0) Forsikringssum

Personskade DKK 5.000.000,-

Tingskade DKK 2.000.000,-

Forsikringssummerne er højeste grænse for Europæiskes forpligtelse efter en enkelt forsikrings-begivenhed, selvom denne resulterer i flere skader, selvom ansvaret pålægges flere og uanset, om der er dækning på én eller flere policer i selskabet.

8.1) Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen?

Rejseforsikringen dækker, såfremt sikrede, i henhold til gældende ret i det land hvor skaden sker, bliver forpligtet til at betale for skader på personer eller ting efter de almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold.

8.2) Bemærk!

Sikrede kan ikke med bindende virkning for Europæiske helt eller delvist anerkende erstatningspligt for forvoldt skade.

8.3) Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen?

Rejseforsikringen dækker

a) det beløb, sikrede bliver forpligtet til at betale,

b) omkostninger i forbindelse med erstatningsspørgsmålets afgørelse, der er afholdt efter aftale med Europæiske.

c) skader på lejet hotelværelse samt indbo heri, dog med en selvrisiko på DKK 2.000 pr skadetilfælde.

8.4) Undtagelser

Rejseforsikringen dækker ikke sikredes erstatningsansvar

a) i kontraktforhold (dog med undtagelse af pkt. 8.3.c),

b) i erhvervs- eller arbejdsforhold,

c) for skade å ting som sikrede ejer, har til låns, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller behandling, har sat sig i besiddelse af, eller har i varetægt af anden grund,

d) for skade som følge af, at sikrede ved smitte eller på anden måde påfører andre sygdom,

e) for skade forvoldt ved benyttelse af motorkøretøj, camping- eller påhængsvogn, luftfartøj eller søfartøjer. Med hensyn til søfartøjer dog kun såfremt dette er på eller over 5 meters længde med sejl eller motor eller hvis motorkraften overstiger 5 hk.. Rejseforsikringen dækker endvidere ikke

f) bøder eller bodslignende krav.

8.5) I tilfælde af skade - krav til dokumentation

Sikrede har pligt til at give Europæiske alle informationer, der kan belyse sagen, herunder original politirapport eller kvittering for anmeldelse til politiet, samt

nøjagtig beskrivelse af hændelsesforløbet,

navn og adresse på alle implicerede personer,

oplysning om andre forsikringer, der kan omfatte den skete skade,

vidneerklæringer,

specificeret opgørelse af skaden.

9) GLOBAL JURIDISK ASSISTANCE

9.0) Hvem dækkes udgifter for?

Dækning erstatter sikredes udgifter.

9.1) Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen?

Retshjælp

Rejseforsikringen dækker

a) nødvendige og rimelige advokatomkostninger til og med sagens afgørelse ved 1. instans - maksimalt DKK 50.000,00 i tilfælde af, at sikrede under rejsen bliver tiltalt/sigtet for et strafbart forhold. Bliver sikrede ved 1. instans dømt for det strafbare forhold, betragtes advokatomkostningerne som et rente- frit lån, der skal tilbagebetales til Europæiske efter påkrav. Et eventuelt valg af udenlandsk advokat skal godkendes af Europæiske,

b) sikredes rimelige og nødvendige udgifter til advokatbistand i forbindelse med andre end de i pkt. 9.1 a nævnte juridiske problemer opstået under rejsen. Et eventuelt valg af udenlandsk advokat skal godkendes af Europæiske,

c) rejseudgifter som følge af, at sikrede indkaldes som vidne eller til afhøring ved domstol i udlandet.

Sikkerhedsstillelse.

d) Ved sikkerhedsstillelse forstås betaling, der permanent eller midlertidigt kan frigive sikrede eller sikre- des ejendele fra tilbageholdelse foretaget af lokale myndigheder. Sikkerhedsstillelsen ydes som et rentefrit lån, som skal tilbagebetales til Europæiske ved frigivelse eller efter påkrav,

9.2) Selvrisiko

Ved enhver skade under denne dækning, undtagen pkt. 9.1d (sikkerhedsstillelse) betaler sikrede en selvrisiko. Selvrisikoen udgør 10 % af de samlede omkostninger, dog mindst DKK 2.500,00

9.3) Undtagelser

Rejseforsikringen dækker ikke ved juridiske problemer

a) mellem sikrede og rejsebureauet, rejsearrangøren eller rejseformidleren,

b) i forbindelse med erhvervsudøvelse,

c) i forbindelse med familie- og arveretlige spørgsmål,

d) mellem sikrede og Europæiske

Rejseforsikringen dækker endvidere ikke

d) egentlige erstatninger, bøder eller bodslignende krav

9.4) I tilfælde af skade - krav til dokumentation

Sikrede har pligt til at give Europæiske alle informationer, der kan belyse sagen, og er forpligtet til at udfylde en skadeanmeldelse, levere relevante dokumenter, herunder skriftlig sagsfremstilling mv. samt oplyse om eventuel forsikring i andet selskab.

KAPITEL 4 - FÆLLESBETINGELSER

10.1) Forsikringssum

De anførte forsikringssummer og delsummer, der er anført i betingelserne for de enkelte dækninger, danner grænsen for Europæiskes erstatningspligt for samtlige forsikringsbegivenheder, der indtræder i forsikringsperioden.

10.2) Dækning fra anden side

Såfremt dobbeltforsikring foreligger, dækker Europæiske kun i det omfang, den sikrede ikke opnår erstatning andetsteds. (Gælder ikke for dækning 5.A Almindelig ulykkesforsikring, jf. dog 5. B Særlig ulykkesforsikring)

10.3) Overdragelse af erstatningskrav/regres

Ingen kan uden samtykke overdrage sine rettigheder ifølge rejseforsikringen.

I tilfælde af udbetalinger indtræder Europæiske i alle sikredes rettigheder. I det omfang Europæiske har stillet sikkerhed, indtræder Europæiske i enhver henseende i sikredes eventuelle krav om frigivelse af sikkerhedsstillelse.

Europæiske rejser dog ikke regreskrav mod sikredes privat tegnede forsikringer.

10.4) Generelle undtagelser

Rejseforsikringen dækker ikke skade opstået som en direkte eller indirekte følge af:

a) Strejke eller lockout.

b) Arrest, beslaglæggelse eller andre indgreb, foretaget af offentlig myndighed.

c) Udløsning af atomenergi, kerneeksplosion eller radioaktiv bestråling.

d) Deltagelse i opdagelsesrejser, storvildtjagt eller bjergbestigning.

e) Træning til eller deltagelse i enhver form for motorløb, boksning, karate og andre kamp-sportsgrene, elastikspring, paragliding (faldskærm efter båd), hanggliding (drage- eller sejl- flyvning), faldskærmsudspring, svæveflyvning, anden farlig sport, samt professionel sportsudøvelse.

Rejseforsikringen dækker endvidere ikke skade, der uanset sikredes sindstilstand på skadetidspunktet, fremkaldes:

f) ved forsæt eller grov uagtsomhed,

g) under selvforskyldt beruselse og beruselsen er en væsentlig medvirkende årsag til skaden, dette gælder dog ikke dækning 1 Sygdom/hjemtransport, 2 Lægelig fejlbehandling og 3 Sygeledsagelse/tilkaldelse eller

h) under påvirkning af narkotika eller andet bedøvende middel eller medicin.

10.5) Anmeldelse af skade

Se Europæiskes skadevejledning, der udleveres sammen med forsikringskortet.

10.6) Lovvalg

Tvister, der udspringer af nærværende forsikringsbetingelser, skal afgøres efter dansk ret.

10.7) Værneting

Søgsmål mod Europæiske skal anlægges ved Københavns Byret eller Østre Landsret.

10.8) Definitioner

Til brug for denne rejseforsikring defineres nedennævnte betegnelser som følger:

Akut sygdom. Ved akut dækningsberettiget sygdom forstås en nyopstået sygdom, en begrundet mistanke om en nyopstået alvorlig sygdom, eller en uventet forværring i en bestående eller kronisk sygdom.

Eksisterende sygdom er en sygdom, der enten er kendt af patienten eller diagnosticeret på afrejsetidspunktet.

Ekstraudgifter er udgifter, sikrede udelukkende får som følge af et skadetilfælde, der er dækningsberettiget. Skulle udgifterne have været afholdt uanset skadetilfældets indtræden, er der ikke tale om ekstraudgifter.

Hjemlandet er det land, hvorfra sikrede har påbegyndt sin rejse.

Indbrudstyveri. Tyveri fra forsvarligt aflåst bygning eller lokale. Det er en betingelse for (Europæiskes) erstatningspligt, at der er tydelige spor efter opbrud af dør, vindue eller lignende. Tyveri fra bil, tog, fly, bus, båd, campingvogn eller telt regnes ikke for indbrudstyveri.

Kronisk sygdom er en diagnosticeret sygdom, for hvilken der ikke er en kendt helbredende behandling.

Professionel sportsudøvelse er sportsudøvelse, der ikke falder ind under den efterfølgende definition af amatørsportsudøvelse:

“Amatørsportsudøvelse dyrkes i egen interesse uden kontraktlige forpligtelser til en klub, personlig eller klubsponsor mv. og uden at sportsudøveren modtager andet vederlag end rejse og ophold betalt. Sportsbeklædning, rekvisitter mv. som sportsudøveren modtager/får stillet til rådighed samt mindre præmier, herunder pengepræmier, som sportsudøveren har mulighed for at vinde i forbindelse med udøvelsen af sin idræt, betragtes ikke som vederlag.”

Samlever. Med samlever forstås en person, der lever sammen med forsikringstageren på fælles bopæl og venter, har eller har haft et barn sammen med forsikringstageren. eller har levet sammen med forsikringstageren i et ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet

Screenet blod er blodpræparater, hvor der ikke er risiko for overførsel af: Hepatitis B, hepatitis C, HIVI, HIV II samt malaria.

Tjenesterejse. En rejse, der er et nødvendigt led i tjenesten og godkendes af tjenestestedet som en tjenesterejse

Tyggeskade. En tyggeskade er en tandskade, der opstår ved, at sikrede upåregneligt tygger i et fremmedlegeme i mad el. lign.

Ulykkestilfælde. Et ulykkestilfælde er en pludselig hændelse, der forårsager personskade.

Såfremt sikrede ønsker akut hjælp på stedet, kan sikrede kontakte Europæiske, der kan formidle hjælp ud til sikrede.

 
AE2182_1_3.wmf Size: (253 X 86)
 

Redaktionel note
  • Udsendt som Modst. nr. 012-15