Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 16. april 2015

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning

(Justering og udskydelse af engrosmodellen og udskydelse af leveringspligten)

[af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen)]:

1. Ændringsforslag

Klima-, energi- og bygningsministeren har stillet 3 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 25. februar 2015 og var til 1. behandling den 10. marts 2015. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Klima-, Energi- og Bygningsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og klima-, energi- og bygningsministeren sendte den 12. november 2014 dette udkast til udvalget, jf. KEB alm. del – bilag 44. Den 25. februar 2015 sendte klima-, energi- og bygningsministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Sammenhæng med andre lovforslag

Lovforslaget skal ses i sammenhæng med lovforslag nr. L 144 om ændring af lov om afgift af elektricitet og momsloven, som er fremsat af skatteministeren, og som udvalgsbehandles i Skatteudvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget 2 skriftlige henvendelser fra Dansk Energi. Den ene er en kopi af en henvendelse til Skatteudvalget, som skatteministeren har kommenteret over for Skatteudvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 3 spørgsmål til klima-, energi- og bygningsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret bortset fra spørgsmål 3, som forventes besvaret inden 2. behandling.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af LA) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Venstres, Dansk Folkepartis og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget bakker op om den overordnede retning for engrosmodellen, hvor formålet er at fremme konkurrencen på elmarkedet. V, DF og KF beklager dog, at regeringens nøl i forhold til den konkrete udformning af engrosmodellen har kostet elforbrugerne dyrt, og finder det derfor vigtigt, at der ikke kommer yderligere forsinkelser af engrosmodellen til gene for forbrugere og aktører på elmarkedet.

V, DF og KF kan derfor tilslutte sig lovforslaget med de nu foreliggende ændringsforslag. Vi noterer os, at klima-, energi- og bygningsministeren har tilbagetaget det tidligere stillede ændringsforslag nr. 2, så man undgår den lemfældige og uigennemtænkte lovgivning, der var lagt op til, hvilket vi ikke ville lægge stemmer til. Endvidere noterer vi, at ændringsforslag nr. 3 (tidligere nr. 4) er blevet gennemarbejdet og således nu tager højde for, at tab på debitorer – af indlysende grunde – først konstateres, efter at regningen for en given periode er udsendt. Vi vil også gerne kvittere for, at ministeren allerede ved førstebehandlingen meddelte, at elnetselskaber, skattemyndigheder og Energinet.dk er blevet ligestillet i forhold til at opkræve tab, i fald en elleverandør går konkurs under det nye regime for elmarkedet.

Et mindretal i udvalget (LA) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme for de stillede ændringsforslag.

Alternativet, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 1

Af klima-, energi- og bygningsministeren, tiltrådt af udvalget:

1) Det under nr. 15 foreslåede § 70, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Ved tab, som er en følge af en elhandelsvirksomheds manglende betaling af beløb, der er faktureret i henhold til § 72 d, stk. 1, 1. og 2. pkt., hæves netvirksomhedens indtægtsramme med et beløb svarende til tabet. Indtægtsrammen hæves i det reguleringsår, hvor tabet er regnskabsført. Modtager netvirksomheden efterfølgende et beløb, der helt eller delvis dækker det skyldige beløb, fra elhandelsvirksomheden eller virksomhedens konkursbo, reduceres indtægtsrammen med det modtagede beløb i det reguleringsår, hvor beløbet regnskabsføres.«

[Udvidelse af muligheden for forhøjelse og reduktion af indtægtsrammen]

Til § 4

2) I stk. 1 ændres »den . . .« til: »den 15. maj 2015«.

[Ikrafttrædelsestidspunkt for ændringer i tidligere love om engrosmodellen og overgangsbestemmelser]

Ny paragraf

3) Efter § 4 indsættes som ny paragraf:

Ȥ 01

Stk. 1. Med virkning fra den 1. januar 2017 reducerer Energitilsynet netvirksomhedernes reguleringspriser varigt, således at beløb, som den enkelte netvirksomhed ved opgørelsen af reguleringsprisen for reguleringsåret 2004 har indtægtsført til tab på debitorer, ikke indgår.

Stk. 2. Energitilsynet opgør reduktionen efter stk. 1 på grundlag af oplysninger fra virksomhederne med udgangspunkt i regnskabsmateriale for regnskabsåret 2004. Oplysningerne indsendes efter Energitilsynets nærmere retningslinjer, herunder om fristen for indgivelse af oplysninger.

Stk. 3. Overholder en virksomhed ikke fristen for indsendelse af de nødvendige oplysninger, eller afgiver den mangelfulde oplysninger til brug for opgørelse af reduktionen, kan Energitilsynet skønsmæssigt fastsætte beløbet for reduktionen.

Stk. 4. Energitilsynet korrigerer reduktionsbeløbet med virkning fra den 1. januar 2017, hvis en virksomhed senest den 31. august 2017 indsender de nødvendige oplysninger, som medfører en væsentlig ændring af det efter stk. 3 skønsmæssigt fastsatte reduktionsbeløb. Ændringen er væsentlig, hvis de indsendte oplysninger vil medføre en ændring af reduktionsbeløbet på 10 pct. eller mere.«

[Justering af reguleringspriser for indregnede beløb for tab på debitorer i perioden før den 1. april 2016]

Bemærkninger

Til nr. 1

Med lovforslaget, jf. § 1, nr. 15, foreslås det, at der indsættes en ny bestemmelse i § 70, stk. 3, i lov om elforsyning, der skal gøre det muligt at hæve en netvirksomheds indtægtsramme i et reguleringsår, hvor netvirksomheden påføres et tab som følge af en elhandelsvirksomheds manglende betaling af elafgifter, med et beløb svarende til tabet. Tilsvarende skal en netvirksomheds indtægtsramme i henhold til forslaget kunne reduceres, hvis virksomheden efterfølgende modtager beløb, som helt eller delvis dækker betalingen af de elafgifter, der indgik i det tab, som gav anledning til en midlertidig indtagtsrammeforhøjelse i et tidligere år. Reduktionen vil ske i det reguleringsår, hvor beløbet regnskabsføres.

Når en netvirksomhed efter indførelsen af engrosmodellen vil opleve tab som følge af en elhandelsvirksomheds manglende betaling, vil der imidlertid ikke alene kunne være tale om tab som følge af de afgifter, som netvirksomheden svarer for over for told- og skatteforvaltningen, men også om tab på grund af elhandelsvirksomhedens manglende betaling for netydelsen. Tabet vil i givet fald kunne blive større end de hidtil oplevede tab på enkelte forbrugere, der ikke har betalt det skyldige beløb.

Efter gældende lov vil en netvirksomhed i henhold til § 69, stk. 1, i lov om elforsyning få dækket omkostninger til dækning af tab på grund af en elhandelsvirksomheds manglende betaling for netydelsen inden for sin indtægtsramme. Dette forudsætter imidlertid, at der er rum til det inden for indtægtsrammen.

Med ændringsforslaget foreslås bestemmelsen i § 70, stk. 3, udvidet, således at netvirksomheden gennem en forhøjelse af indtægtsrammen vil kunne få dækket sit tab på netydelsen også i de tilfælde, hvor netvirksomheden er bundet af sin indtægtsramme. Tab på afgifter og tab på netydelsen vil således blive behandlet ens.

Eventuelle efterfølgende forhøjelser af indtægtsrammen som følge af en elhandelsvirksomheds manglende betaling vil både omfatte beløb svarende til den tabte afgiftsbetaling og beløb svarende til den tabte betaling for netydelsen. Modtager netvirksomheden efterfølgende et beløb, der helt eller delvis dækker betalingen for elafgiften og netydelsen, vil indtægtsrammen reduceres med et tilsvarende beløb. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til § 1, nr. 15, i lovforslaget som fremsat.

Til nr. 2

Den foreslåede ændring af § 4, stk. 1, indebærer, at loven træder i kraft få dage efter den forventede kundgørelse i Lovtidende. Formålet med ændringen er, at der hurtigst muligt skal kunne udstedes bekendtgørelser med hjemmel i loven, således at branchen kan indstille sig på de nye regler, der kommer til at gælde efter den 1. april 2016, hvor engrosmodellen og leveringspligten foreslås indført.

Til nr. 3

Ændringsforslaget har sammenhæng med § 70, stk. 3, i lov om elforsyning som affattet ved ændringsforslag nr. 1. Efter denne bestemmelse vil netvirksomheder gennem en forhøjelse af deres indtægtsrammer kunne få dækket tab som følge af en elhandelsvirksomheds manglende betaling af elafgifter og netydelsen. Formålet med nærværende ændringsforslag er at tage højde for, at netvirksomhedernes indtægtsrammer allerede hidtil har dækket omkostninger af samme type, om end det har været for at dække tab på enkelte forbrugere, der ikke betaler det skyldige beløb, frem for tab som følge af en elhandelsvirksomheds manglende betaling i engrosmodellen.

Det foreslås derfor i stk. 1, at der pr. 1. januar 2017 foretages en varig reduktion af netvirksomhedernes reguleringspriser, således at beløb, som den enkelte netvirksomhed har indtægtsført til tab på debitorer i 2004, dvs. basisåret for den gældende indtægtsrammeregulering, ikke længere indgår i grundlaget for beregningen af reguleringsprisen. Reduktionen foreslås foretaget pr. 1. januar 2017 for at tage højde for den tidsmæssige forskydning mellem udsendelse af fakturaer og realisering af tab på debitorer. Energitilsynet fastsætter således en reguleringspris, der i 2016 kan dække debitortab på enkelte forbrugere opstået før den 1. april 2016, selv om tabet først realiseres herefter.

Det forudsættes i øvrigt, at Energitilsynet ved beregningen af reduktionen tager højde for pristalsudviklingen og eventuelle øvrige justeringer i perioden mellem 2004 og 2016, som måtte have betydning for en retvisende opgørelse af reduktionen.

Det foreslås i stk. 2, at Energitilsynet opgør reduktionen efter stk. 1 på grundlag af oplysninger fra virksomhederne med udgangspunkt i regnskabsmateriale for regnskabsåret 2004. Oplysningerne og dokumentation herfor indsendes efter Energitilsynets nærmere retningslinjer, herunder om fristen for indgivelse af oplysninger. Netvirksomhederne er efter den gældende § 70, stk. 11, i lov om elforsyning, der bliver til stk. 12, jf. lovforslagets § 1, nr. 15, forpligtede til at opbevare regnskabsmateriale for regnskabsåret 2004. Derfor antages det, at virksomhederne har regnskabsmateriale for regnskabsåret 2004 til rådighed og er i stand til at levere oplysningerne.

Forslaget til stk. 3 har til formål at sikre, at korrektionen af reguleringsprisen kan foretages, selv om virksomheder ikke indsender oplysningerne inden for de af Energitilsynet fastsatte frister, eller hvis oplysningerne er mangelfulde. I disse tilfælde vil Energitilsynet kunne fastsætte reduktionsbeløbet skønsmæssigt, dog vil denne fastsættelse kunne korrigeres, hvis virksomheden efterfølgende fremkommer med de nødvendige oplysninger, jf. forslag til bestemmelsen i stk. 4. Det forventes, at den skønsmæssige fastsættelse af reduktionsbeløbet alene vil finde anvendelse, i tilfælde af at en netvirksomhed imod forventning ikke har opbevaret regnskabsmaterialet for regnskabsåret 2004.

Efter forslagets stk. 4 har Energitilsynet en forpligtelse til at korrigere det efter stk. 3 skønsmæssigt fastsatte beløb, hvis virksomheden efterfølgende fremkommer med de nødvendige oplysninger. Det anses for hensigtsmæssigt, at der fastsættes en frist for, hvornår virksomhederne senest kan komme med oplysningerne. Det vurderes endvidere mest hensigtsmæssigt, at Energitilsynet kun vil være forpligtet til at korrigere det efter stk. 3 skønsmæssigt fastsatte reduktionsbeløb, såfremt de efterfølgende fremsendte oplysninger fra netvirksomhederne vil føre til en væsentlig ændring af beløbet for reduktionen. Ændringen anses efter forslaget for væsentlig, hvis de efterfølgende inden den 31. august 2017 fremsendte oplysninger vil medføre en ændring af det af Energitilsynet skønsmæssigt fastsatte reduktionsbeløb på 10 pct. eller mere.

Julie Skovsby (S) Jens Joel (S) Karin Gaardsted (S) Jesper Petersen (S) Pernille Rosenkrantz-Theil (S) Jacob Lund (S) Flemming Møller Mortensen (S) Andreas Steenberg (RV) Lone Loklindt (RV) Lotte Rod (RV) Steen Gade (SF) fmd. Lisbeth Bech Poulsen (SF) Per Clausen (EL) Frank Aaen (EL) Lars Dohn (EL) Thomas Danielsen (V) nfmd. Kristian Pihl Lorentzen (V) Hans Christian Schmidt (V) Lars Christian Lilleholt (V) Ellen Trane Nørby (V) Jens Ejner Christensen (V) Eyvind Vesselbo (V) Mikkel Dencker (DF) Liselott Blixt (DF) René Christensen (DF) Kim Christiansen (DF) Villum Christensen (LA) Mike Legarth (KF) Charlotte Dyremose (KF)

Alternativet, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 47
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 17
Socialistisk Folkeparti (SF) 12
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Alternativet (ALT) 1
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 151

Bilagsnr.
Titel
1
Høringssvar og høringsnotat, fra klima-, energi- og bygningsministeren
2
Tidsplan for udvalgsbehandling af lovforslaget
3
Henvendelse af 13/3-15 fra Dansk Energi
4
Ændringsforslag fra klima-, energi- og bygningsministeren
5
1. udkast til betænkning
6
Kommentar til henvendelse af 13/3-15 fra Dansk Energi, fra skatteministeren
7
Tilbagetrækning af ændringsforslag nr. 2, fra klima-, energi- og bygningsministeren
8
Revision af ændringsforslag, fra klima-, energi- og bygningsministeren
9
Henvendelse af 15/4-15 fra Dansk Energi
10
2. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 151

Spm.nr.
Titel
1
Spm., om det er i overensstemmelse med målet for engrosmodellen (nemlig at netvirksomhederne ikke skal have direkte kontakt med kunden), at netvirksomhederne som følge af de foreslåede ændringer af elafgiftsloven (jf. lovforslag nr. L 144) tillægges en kontrolopgave i forhold til kunder med særlige elafgiftsforhold som f.eks. elopvarmede helårsboliger og dermed skal undersøge og træffe beslutning om, hvorvidt en elkunde er berettiget til at være registreret med det særlige elafgiftsforhold, til klima-, energi- og bygningsministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm., om ministeren i forhold til ændringsforslag nr. 4 vil sikre, at misligholdte udeståender opstået før den 1. april 2016 skal behandles efter den »gamle« model, til klima-, energi- og bygningsministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. om kommentar til henvendelsen af 15/4-15 fra Dansk Energi, til klima-, energi- og bygningsministeren