Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg i Odense Kommune vedrørende gebyr for sundhedskort

I medfør af § 12, stk. 7, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som senest ændret ved lov nr. 523 af 29. april 2015 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love, fastsættes:

§ 1. I tillæg til de i § 11, stk. 1, nr. 1-9, i bekendtgørelse om valgfri indplacering i sikringsgrupper og udstedelse af sundhedskort m.v. anførte tilfælde, opkræver Odense Kommune ikke gebyr, hvis et sundhedskort er bortkommet, når det bortkomne kort var mere end 4 år gammelt.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 197 af 27. februar 2013 om frikommuneforsøg i Odense Kommune vedrørende gebyr for sundhedskort ophæves.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 29. april 2015

Nick Hækkerup

/ Anna Skat Nielsen