Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om valgfri indplacering i sikringsgrupper og udstedelse af sundhedskort m.v.

I medfør af § 12 a, stk. 7, og § 58, stk. 4, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 523 af 29. april 2015, fastsættes:

Indplacering i sikringsgruppe 1 og 2

§ 1. En person skal vælge mellem sikringsgruppe 1 og 2 ved bestilling af sundhedskort.

Stk. 2. Forældremyndighedens indehaver eller værgen skal samtykke i valget for en person under 15 år.

Stk. 3. En person mellem 15 og 18 år kan vælge sikringsgruppe uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver eller værgen.

§ 2. Vælger en person ikke sikringsgruppe, meddeler kommunalbestyrelsen den sikrede, forældremyndighedens indehaver eller værgen, at den sikrede indplaceres i gruppe 1, medmindre der inden for 14 dage fremsættes anmodning om valg af gruppe 2.

§ 3. Når en person bestiller overflytning mellem sikringsgruppe 1 og 2 sker overflytningen med virkning 14 dage efter, kommunalbestyrelsen har registreret at have modtaget gebyr for nyt sundhedskort. Fornyet overflytning mellem sikringsgruppe 1 og 2 kan tidligst finde sted 1 år efter.

§ 4. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at en gruppe 2-sikret straks skal overføres til gruppe 1-sikring og forblive under denne sikringsgruppe, når der er ydet den sikrede sygehjælp efter § 82 i lov om aktiv socialpolitik eller helbredstillæg efter § 14 a i lov om social pension og § 18 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Stk. 2. Den sikrede forbliver under gruppe 1-sikring, så længe det skønnes påkrævet af hensyn til den pågældendes økonomiske forhold og behov for sygehjælp.

§ 5. Regionsrådet kan beslutte, at en gruppe 2-sikret straks skal overføres til gruppe 1-sikring og forblive under denne sikringsgruppe i tilfælde, hvor den sikrede har fået så omfattende ydelser af lægehjælp, at der må anses at foreligge misbrug af retten til tilskud efter sundhedslovens §§ 60, stk. 2, og 64, stk. 2.

Stk. 2. Den sikrede forbliver under gruppe 1-sikring, så længe regionsrådet skønner det påkrævet.

Sundhedskort

§ 6. Alle personer, der er registreret i Det Centrale Personregister (CPR) med bopæl eller fast opholdssted her i landet, forsynes med et sundhedskort. Nyfødte dog tidligst, når de er navngivet.

§ 7. Sundhedskortet skal indeholde oplysninger om personnummer, navn og adresse, sikringsgruppe, for gruppe 1-sikrede den valgte læge (eller lægekompagniskab) og bopæls- eller opholdskommune, jf. dog § 13, stk. 3.

§ 8. Personer, der er registreret i CPR som værende uden fast bopæl (fx hjemløse), forsynes også med et sundhedskort.

§ 9. På grundlag af kommunalbestyrelsens registrering af borgerens indplacering i sikringsgruppe og oplysninger om valg af læge udstedes sundhedskortet af kommunalbestyrelsen efter nærmere aftale med regionsrådet.

§ 10. Ved ændring i de i § 7 nævnte oplysninger udstedes et nyt sundhedskort.

Stk. 2. Ved udstedelse af et nyt sundhedskort eller ved ophør af retten til et sundhedskort, afleveres det tidligere udstedte kort til bopælskommunen eller tilintetgøres.

Opkrævning af gebyr for sundhedskort

§ 11. Kommunalbestyrelsen opkræver et gebyr på 190 kr. (grundbeløb 2015 niveau) for hvert sundhedskort, der udstedes på grund af kortets bortkomst eller ødelæggelse, eller når den sikrede ønsker ændringer i oplysningerne jf. § 7, der kan henføres til vedkommendes egen beslutning eller handlemåde. Dog opkræves ikke gebyr for kort, der udstedes:

1) I forbindelse med generel udskrivning af kort til alle aktivt sikrede.

2) Når den sikrede første gang får ret til ydelser efter sundhedsloven.

3) I forbindelse med overgang mellem hvilende og aktiv sikring, fx i forbindelse med påbegyndelse eller ophør af værnepligt.

4) Ved ændring af personnummer.

5) I forbindelse med lægeskift som følge af praksisophør, ved ophævelse eller ændring af kompagniskabspraksis eller andre ændringer i lægepraksis, som er begrundet i beslutninger, der træffes af den enkelte læge eller regionen.

6) I forbindelse med flytning, herunder hvis der samtidig med flytning sker lægeskift.

7) Ved navneændring i forbindelse med indgåelse af ægteskab.

8) Ved brud eller revner i kortet, når dette er mere end 4 år gammelt.

9) Ved defekt ved magnetstriben, der ikke kan henføres til forkert opbevaring eller brug af kortet.

Stk. 2. Grundbeløbet, jf. stk. 1, reguleres én gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes til det nærmeste med 5 delelige beløb.

Klageadgang

§ 12. Klage over afgørelser vedr. udstedelse af sundhedskort eller om indplacering i sikringsgruppe 1 og 2 og overførsel til gruppe 1-sikring efter denne bekendtgørelse kan inden 4 uger efter, at sikrede har fået meddelelse om afgørelsen, indbringes for Patientombuddet, jf. § 5 i lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1067 af 14. november 2012 om valgfri indplacering i sikringsgrupper, udstedelse af sundhedskort m.v. ophæves.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 29. april 2015

Nick Hækkerup

/ Anna Skat Nielsen