Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tandpleje

§ 1

I bekendtgørelse nr. 179 af 28. februar 2012 om tandpleje, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1344 af 18. december 2012 og bekendtgørelse nr. 98 af 30. januar 2013, foretages følgende ændring:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 78, stk. 2, § 129, stk. 4, § 130, § 132, stk. 2, § 133, stk. 5, § 134, stk. 2, § 136, § 137, stk. 2, § 164 og § 166, stk. 4, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, fastsættes:«

2. I § 34, stk. 1, ændres »hvorfra den pågældende modtager et særligt sundhedskort, jf. § 12 i bekendtgørelse nr. 582 af 10. juni 2009 valgfri indplacering i sikringsgrupper, udstedelse af sundhedskort m.v.« til: » hvor den pågældende senest var bosat, eller hvis den pågældende ikke har haft bopæl i Danmark, til udgift for den kommune/region, hvor den sikredes arbejdsgiver har sit hjemsted, eller hvorfra selvstændigt erhverv udøves. Til et medforsikret familiemedlem gives ydelser tilsvarende i den kommune/region og til udgift for den kommune/region, hvor det medforsikrede familiemedlem senest var bosat. Hvis et medforsikret familiemedlem ikke har haft bopæl i Danmark, gives ydelser til familiemedlemmet til udgift for den kommune/region, hvor den sikredes arbejdsgiver har sit hjemsted eller hvorfra selvstændigt erhverv udøves.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2015.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 29. april 2015

Nick Hækkerup

/ Anna Skat Nielsen