Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1660 af 27. december 2013 om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 7, stk. 4, § 8, stk. 2, § 168, stk. 1, og § 265, stk. 3, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, fastsættes:«

2. I § 14, stk. 1, 2. pkt., ændres »den kommunalbestyrelse, der har udstedt et særligt sundhedskort til den sikrede« til: »kommunalbestyrelsen i den sikredes fraflytningskommune, eller hvis den pågældende ikke har haft bopæl i Danmark i den kommune, hvor den sikredes arbejdsgiver har sit hjemsted, eller hvorfra selvstændigt erhverv udøves.«

3. I § 14, stk. 2, ændres »hvor den kommunalbestyrelse, der har udstedt et særligt sundhedskort til den sikrede, ligger.« til: »hvor den sikrede senest havde bopæl i Danmark, eller hvis den pågældende ikke har haft bopæl i Danmark, den region, hvor den sikredes arbejdsgiver har sit hjemsted, eller hvorfra selvstændigt erhverv udøves.«

4. I § 14, stk. 4, ændres », hvorfra grænsearbejderen modtager sit særlige sundhedskort.« til: » hvor grænsearbejderens familiemedlemmer senest havde bopæl i Danmark, eller hvis et familiemedlem ikke har haft bopæl i Danmark af kommunalbestyrelsen/regionsrådet, hvor grænsearbejderens arbejdsgiver har sit hjemsted, eller hvorfra selvstændigt erhverv udøves.«

5. I § 15, stk. 1, ændres »hvor den kommunalbestyrelse, der har udstedt et særligt sundhedskort til den sikrede ligger, skal yde tilskud.« til: » hvor den sikrede senest havde bopæl i Danmark, eller hvis den pågældende ikke har haft bopæl i Danmark, den region, hvor den sikredes arbejdsgiver har sit hjemsted, eller hvorfra selvstændigt erhverv udøves, skal yde tilskud.«

6. I § 15, stk. 3, ændres », hvorfra grænsearbejderen modtager sit særlige sundhedskort skal yde tilskud« til: » hvor grænsearbejderens familiemedlemmer senest havde bopæl i Danmark, eller hvis et familiemedlem ikke har haft bopæl i Danmark, den region hvor grænsearbejderens arbejdsgiver har sit hjemsted, eller hvorfra selvstændigt erhverv udøves, skal yde tilskud.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2015.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 29. april 2015

Nick Hækkerup

/ Anna Skat Nielsen