Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
31998L0048
 
32006R1907
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe1)2)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1246 af 11. december 2009 om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe, som ændret ved bekendtgørelse nr. 817 af 30. juni 2011, bekendtgørelse nr. 924 af 3. juli 2013 og bekendtgørelse nr. 1283 af 11. november 2013, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 1, stk. 2 og 3, §§ 3-5, § 20, stk. 4, § 27, stk. 4, og § 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som ændret ved lov nr. 1384 af 23. december 2013, og § 1, stk. 2 og 3, §§ 3-5, § 20, stk. 4, § 27, stk. 4, og § 32, stk. 2, i lov om sikkerhed til søs, som sat i kraft for Grønland ved anordning nr. 71 af 29. januar 2013, fastsættes efter bemyndigelse:«

2. § 3, nr. 16, affattes således:

»16) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/148/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest (kodificeret udgave).«

3. I Kapitel II, afsnit C, regel 1, pkt. 3, ændres: »Rådets direktiv nr. 83/477/EØF af 19. september 1983 om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest, EF-Tidende L 263 af 327, s. 25, som er ændret ved Rådets direktiv 91/382/EØF af 25. juni 1991 og ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/18/EF af 27. marts 2003 L 97, s. 48« til: »Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/148/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest (kodificeret udgave)«.

4. I Kapitel II, afsnit C, bilag 2, pkt. 1, indsættes efter »om bord i skibe«: »samt om videresalg m.v. af sådanne skibe.«

5. I Kapitel II, afsnit C, bilag 2, indsættes efter Forbud følgende note:

»3) Bestemmelsen medfører ingen begrænsninger i anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 789/2004 af 21. april 2004 om overflytning af last- og passagerskibe mellem registrene i Fællesskabet og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 613/91 på forhold, som falder inden for forordningens anvendelsesområde.«

6. I Kapitel II, afsnit C, bilag 2, affattes afsnittet Forbud, således:

»3.1 Det er forbudt at importere, herunder at indkøbe, skibe og udstyr til brug om bord på skibe, som indeholder asbest, samt at anvende eller arbejde med asbest eller asbestholdige materialer under enhver form, jf. dog pkt. 3.3 og 3.4.

3.2 Skibe, hvori der er installeret anlæg og tekniske hjælpemidler mv., som indeholder asbest eller asbestholdige materialer, kan fortsat i deres helhed videresælges, udlejes eller på anden måde stilles til rådighed for tredjemand mod betaling eller gratis, hvis

1) anlægget eller det tekniske hjælpemiddel mv., da det blev installeret i skibet, også lovligt kunne installeres og tages i brug efter de på daværende tidspunkt her i landet gældende regler, og

2) anlægget, det tekniske hjælpemiddel mv. var installeret i skibet og taget i drift før1. januar 2005.

3.3 Under særlige omstændigheder kan Søfartsstyrelsen endvidere tillade, at skibe går i drift under dansk flag og sælges, udlejes eller på anden måde stilles til rådighed for tredjemand mod betaling eller gratis, såfremt asbesten eller det asbestholdige materiale i anlægget eller det tekniske hjælpemiddel mv. var installeret i skibet og taget i drift før 1. januar 2005, og det i overensstemmelse med direktiv 2009/148/EF sikres, at asbesten ikke udgør nogen sundhedsmæssig risiko for de ombordværende eller andre.

3.4 Nedtagningsarbejde samt arbejde med reparation og vedligeholdelse af skibe eller dele heraf samt tekniske hjælpemidler, hvortil der er anvendt asbestholdige materialer, er tilladt, såfremt det sker under overholdelse af bestemmelserne i kapitel II, afsnit C, og punkt 4. 1 til punkt 26 nedenfor. For værftsarbejde finder bestemmelserne i bekendtgørelse om asbest anvendelse.«

7. I Kapitel II, afsnit C, bilag 2, pkt. 4.1, indsættes efter 1. punktum: »Der skal udarbejdes skriftlig arbejdspladsvurdering i overensstemmelse med regel 4 og regel 5.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. april 2015.

§ 3

Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Søfartsstyrelsen, den 23. april 2015

Anne Skov Strüver

/ Philippe Bauchy

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48/EF.

2) I bekendtgørelsen er medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) mv. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.