Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Retten til befordringstilskud
Kapitel 2 Beregning og fastsættelse af befordringstilskud til arbejdsgivere
Kapitel 3 Udbetaling til arbejdsgivere
Kapitel 4 Elevers ret til befordringsgodtgørelse ved arbejdsgiveres konkurs m.v.
Kapitel 5 Forskellige bestemmelser
Kapitel 6 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udbetaling af tilskud til befordringsudgifter fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

I medfør af § 7 a, stk. 3, og § 15 i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 15. juni 2015, fastsættes:

Kapitel 1

Retten til befordringstilskud

§ 1. Ret til befordringstilskud har samtlige arbejdsgivere, der er omfattet af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, bortset fra Julemærkefonden og visse religiøse samfund, der er fritaget for bidragspligt til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Stk. 2. Ret til befordringsgodtgørelse har elever, der på grund af arbejdsgiverens konkurs, virksomhedsophør eller dødsfald ikke har mulighed for at få udbetalt overenskomstmæssig befordringsudgift.

§ 2. Der ydes befordringstilskud for afholdte befordringsudgifter i forbindelse med de i henhold til uddannelsesreglerne obligatoriske skoleophold og realkompetenceforløb for følgende uddannelser:

1) Uddannelser oprettet i henhold til lov om erhvervsuddannelser.

2) Uddannelser, der er sidestillet med de i nr. 1 nævnte uddannelser oprettet i henhold til lov om erhvervsuddannelser, hvilket for tiden er erhvervsfiskeruddannelsen, farmakonomuddannelsen og lokomotivføreruddannelsen.

Stk. 2. Det er en betingelse for at få udbetalt befordringstilskud, at der ved uddannelser omfattet af stk. 1, nr. 1, er indgået en uddannelsesaftale mellem arbejdsgiver og elev i overensstemmelse med bestemmelserne i erhvervsuddannelsesloven, og at der ved uddannelser omfattet af stk. 1, nr. 2, er indgået en uddannelsesaftale i overensstemmelse med regler for disse uddannelser.

Stk. 3. Uddannelsesaftaler om erhvervsuddannelser skal være gyldige efter de regler, som er fastsat i eller i medfør af lov om erhvervsuddannelser. Uddannelsesaftaler om de i stk. 1, nr. 2, nævnte uddannelser skal være skriftlige og underskrevet af arbejdsgiver og elev senest ved påbegyndelse af uddannelsen og opfylde øvrige krav til uddannelsesaftaler i disse uddannelser.

Stk. 4. Det er en betingelse for at få udbetalt befordringstilskud, at den udgift til elevens løn, som arbejdsgiveren har afholdt under elevens skoleophold, mindst udgør den i henhold til kollektiv overenskomst inden for området aftalte eller, såfremt en sådan ikke findes, den i henhold til gældende regler fastsatte.

§ 3. Der ydes befordringstilskud for afholdte befordringsudgifter i forbindelse med erhvervsrettet og studierettet påbygning under hovedforløbet i medfør af lov om erhvervsuddannelser, der træder i stedet for en obligatorisk skoleperiode, for hvilken arbejdsgiveren allerede var berettiget til befordringstilskud.

Stk. 2. Herudover ydes befordringstilskud for afholdte befordringsudgifter i forbindelse med supplerende skoleundervisning, eux samt erhvervsrettet og studierettet påbygning under hovedforløbet i medfør af lov om erhvervsuddannelser, som er aftalt mellem arbejdsgiveren og eleven, og for hvilken arbejdsgiveren betaler løn.

Stk. 3. Aftaler om supplerende undervisning, påbygning og eux skal fremgå af uddannelsesaftalen eller senere tillæg til denne.

§ 4. Arbejdsgivere, som har indgået en uddannelsesaftale med elever under erhvervsuddannelse for voksne, der er omfattet af § 66 y, stk. 1, nr.1, i lov om erhvervsuddannelser, opnår først ret til befordringstilskud, når arbejdsgiveren forinden har beskæftiget eleven på fuld tid i en sammenhængende periode på 3 måneder, eller ved deltidsarbejde i en sammenhængende periode, der svarer til 3 måneders fuldtidsbeskæftigelse.

Stk. 2. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag opgør elevens ansættelsesperiode i kalenderdage. Elever med en ugentlig beskæftigelse på 37 timer eller derover er fuldtidsansatte svarende til 5,28 timer pr. kalenderdag. For elever med en ugentlig beskæftigelse under 37 timer opgøres kalenderdagene ved at dividere timetallet med 5,28. Kravet om en sammenhængende periode på 3 måneder er opfyldt ved beskæftigelse på fuld tid i en sammenhængende periode på 90 kalenderdage. Beskæftigelsen efter uddannelsesaftalens påbegyndelse fastsættes til 37 timer pr. uge. Opfyldes beskæftigelseskravet i løbet af en skoleperiode, beregnes tilskuddet for skoleperioden forholdsmæssigt på baggrund af skolens oplysning om opholdets varighed i kalenderdage.

§ 5. Der ydes befordringstilskud for hele skolevejen, når den samlede længde er mindst 20 km. pr. dag (rejsedag). Den samlede skolevej er den nærmeste vej fra bopæl eller indkvarteringssted til skole, mellem flere undervisningsafdelinger af en skole og tilbage til enten bopæl eller indkvarteringssted. Hvis eleven skal møde på praktikstedet før eller efter den daglige undervisning på skolen, opgøres denne del af skolevejen som den nærmeste vej mellem praktikstedet og skolen.

Stk. 2. For indkvarterede elever ydes befordringstilskud for rejsen til og fra indkvarteringsstedet og for rejsen mellem dette og den sædvanlige bopæl i forbindelse med weekend samt påske– og juleferie, såfremt den i stk. 1 omtalte afstandsbetingelse i øvrigt er opfyldt.

§ 6. Det er med hensyn til udenlandske elever en betingelse for at opnå tilskud til befordringsudgifter, at eleven opfylder de betingelser, der er nævnt i § 19, stk. 2 og 3, i lov om erhvervsuddannelser og § 15, stk. 5 og 6, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Kapitel 2

Beregning og fastsættelse af befordringstilskud til arbejdsgivere

§ 7. Tilskuddet til arbejdsgivere beregnes på grundlag af de afholdte udgifter, dog højst af udgifterne til billigste befordring med offentlige befordringsmidler, jf. § 5.

Stk. 2. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag har fastsat tilskuddet til 80 % af arbejdsgiverens udgift beregnet efter stk. 1.

Kapitel 3

Udbetaling til arbejdsgivere

§ 8. Skolen indberetter elektronisk til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag det beløb, der svarer til udgiften til billigste befordring med offentlige befordringsmidler.

Stk. 2. En skole kan uanset bestemmelsen i stk. 1 anvende blanketter til indberetning, korrektion og ansøgning efter aftale med Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Stk. 3. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag sender et brev til arbejdsgiveren med oplysning om skolens beregning af udgiften til billigste befordring med offentlige transportmidler. Hvis arbejdsgiveren mener, at befordringsudgiften er højere eller lavere end beregnet af skolen, skal arbejdsgiveren kontakte skolen med henblik på en korrektion af det indberettede beløb. Hvis arbejdsgiveren har afholdt en udgift til elevens befordring, der er lavere end befordringsudgiften beregnet af skolen, skal arbejdsgiveren korrigere det indberettede beløb via Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags selvbetjeningsside på Virk.dk.

Stk. 4. Arbejdsgivere, der har indgået uddannelsesaftaler med voksne elever omfattet af § 66 y, stk. 1, nr. 1, i lov om erhvervsuddannelser, jf. § 4, skal i forbindelse med første udbetaling af lønrefusion afgive oplysninger til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag om dato for elevens seneste ansættelse har arbejdsgiveren og timetallet for elevens ugentlige beskæftigelse via Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags selvbetjeningsside på Virk.dk.

Stk. 5. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag udbetaler befordringstilskud automatisk til arbejdsgiver senest 10 bankdage efter brevets afsendelse. Korrigerer en skole eller en arbejdsgiver et tidligere indberettet beløb efter at befordringstilskuddet er udbetalt, foretager Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag en efterregulering af det tidligere udbetalte beløb. Udbetaling af befordringstilskud sker løbende til arbejdsgiverens Nemkonto.

Kapitel 4

Elevers ret til befordringsgodtgørelse ved arbejdsgiveres konkurs m.v.

§ 9. Befordringsgodtgørelse ydes kun i forbindelse med skoleophold. Det er endvidere en betingelse, at arbejdsgiverens konkurs, virksomhedsophør eller dødsfald er sket tidligst 3 måneder før skoleopholdets start eller senest 6 måneder efter skoleopholdets afslutning.

Stk. 2. Eleven opnår kun ret til befordringsgodtgørelse i det omfang, eleven ville have været berettiget til at modtage befordringsgodtgørelse hos den pågældende arbejdsgiver efter reglerne i kapitel 1.

Stk. 3. Godtgørelsen til eleven svarer til de afholdte udgifter, dog højst udgifterne til billigste befordring med offentlige befordringsmidler, jf. § 5.

Stk. 4. Befordringsgodtgørelse til eleven udbetales efter elevens begæring.

Stk. 5. Skolen anfører det beløb, der svarer til udgiften til billigste befordring med offentlige befordringsmidler og bekræfter, at eleven har gennemført det relevante skoleophold.

Kapitel 5

Forskellige bestemmelser

§ 10. Offentlige myndigheder, skoler, arbejdsgivere, elever og arbejdsmarkedets organisationer skal efter anmodning give Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag oplysninger, der har betydning for afgørelser om udbetaling af befordringstilskud eller befordringsgodtgørelse. Endvidere er arbejdsgivere og elever forpligtet til efter påkrav fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag at fremlægge dokumentation for afholdte befordringsudgifter.

§ 11. Krav på tilskud eller godtgørelse efter denne bekendtgørelse forældes 3 år efter afslutningen af det skoleophold, som tilskuddet eller godtgørelsen vedrører.

§ 12. Klager over afgørelser truffet af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag om udbetaling af befordringstilskud eller befordringsgodtgørelse kan inden fire uger efter meddelelse af afgørelsen indbringes for det ankenævn, der er nedsat i henhold til ATP-lovens § 28. Ankenævnets adresse er: ATP-Ankenævnet, Ved Stranden 8, 1061 København K.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2015.

Stk. 2. Bestemmelsen i § 6 finder ikke anvendelse for elever, der har indgået uddannelsesaftale inden den 1. januar 2011.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 337 af 12. marts 2014 om udbetaling af tilskud til befordringsudgifter fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag ophæves. Bekendtgørelsen finder dog anvendelse for uddannelser, der er påbegyndt forud for den 1. august 2015, og hvor eleven ikke har valgt at overgå til de nye uddannelser.

Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, den 22. juni 2015

Niels Fog

/ Carsten Stendevad