Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særtransport

(Tilladelsesfri kørsel med blokvogn og gebyr for udstedelse af identitetskort)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1328 af 10. december 2014 om særtransport foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 68, stk. 1, § 69, stk. 2, § 70, stk. 3, § 82, stk. 4, § 84, stk. 1, § 85, stk. 1, § 86, stk. 2, § 89, stk. 2, 2. pkt., og § 118, stk. 8-9, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som ændret ved lov nr. 373 af 14. april 2014, lov nr. 1495 af 23. december 2014, og lov nr. 154 af 18. februar 2015, fastsættes efter bemyndigelse:«

2. § 13, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Anmodning om udlevering af blokvognsnummerplade skal være ledsaget af blokvognsattest forsynet med ansøgers CVR-nummer og synsvirksomhedens godkendelse. For motordrevet blokvogn skal der endvidere påføres oplysning om i hvilket selskab, der er tegnet lovpligtig ansvarsforsikring, jf. færdselsloven. Hvis en blokvogn skifter ejer/bruger, har den nye ejer pligt til at meddele ejerskiftet til SKAT snarest muligt og inden tre uger efter ejerskiftet, medmindre blokvognsnummerpladen afleveres forinden. For motordrevet blokvogn skal den nye ejer/bruger tillige afgive oplysning om i hvilket selskab, der er tegnet lovpligtig ansvarsforsikring, jf. færdselsloven. Ved forlængelse af blokvognsgodkendelse sender synsvirksomheden en kopi af den nye blokvognsattest med ansøgers CVR-nummer og synvirksomhedens godkendelse til SKAT.«

3. § 15, nr. 3-5, affattes således:

»3) Kørsel med bloksættevogntog, som overskrider akseltryks- og vægtbestemmelserne i dimensionsbekendtgørelsen eller dimensionsgrænserne i §§ 25, 27 og 29.

4) Kørsel med blokpåhængsvogntog, som overskrider akseltryks- og vægtbestemmelserne i dimensionsbekendtgørelsen eller dimensionsgrænserne i §§ 25, 28 og 29.

5) Kørsel med mobilkran og kørsel med motordrevet blokvogn.«

4. I § 15, nr. 7, ændres »køretøjer« til: »transporter«.

5. I § 18, stk. 1, indsættes efter »dimensionsbekendtgørelsen«: », jf. dog § 25 og §§ 27-29.«

6. Overskriften til § 25 affattes således:

»Tilladelsesfri kørsel med stor bredde«.

7. I § 25 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Tilsvarende gælder for blokvogn, belæsset såvel som ubelæsset, jf. dog § 18, stk. 8, nr. 2.«

8. Overskriften til § 26 affattes således:

»Tilladelsesfri kørsel med stor længde«.

9. § 27, stk. 1, affattes således:

»§ 27. Langt, udeleligt gods på sættevogntog og bloksættevogntog, må transporteres uden tilladelse med en samlet længde på indtil:

1) 18,50 m.

2) 22,00 m, såfremt sættevognen/bloksættevognen er forlænget ved udtræk mellem hovedbolt og aksel/bogie, så det ubelæssede vogntog er længere end 16,50 m.

3) 30,00 m, såfremt sættevognen/bloksættevognen er forlænget ved udtræk mellem hovedbolt og aksel/bogie, og såfremt der er tvangsstyring på alle aksler. Den forreste aksel kan dog være uden tvangsstyring.«

10. § 27, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Sættevogntog og bloksættevogntog, der med udtræk er længere end 16,50 m, kan, indenfor grænserne i stk. 1, benyttes ubelæsset i fuld længde, til kørsel på strækninger på maksimalt 10 km i forbindelse med afhentning eller levering af langt gods, til garage, til syn, eller reparatør, såfremt sættevognen eller bloksættevognen under kørslen er forsynet med lad.«

11. I § 27 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Bloksættevogntog må i ubelæsset stand køre uden tilladelse med kortest mulig længde med bloksættevognen i sammenskubbet stand. Længden må dog ikke overstige 18,50 m.«

12. Overskriften til § 29 affattes således:

»Tilladelsesfri kørsel med stor højde«.

13. § 29 affattes således:

»§ 29. Højt, udeleligt gods på lastbil, på lastbilvogntog, og på blokvogntog må transporteres uden tilladelse, med en samlet højde på indtil 4,10 m.

Stk. 2. Tilsvarende gælder for kørsel med blokvogn i ubelæsset stand.«

14. § 32, stk. 1, nr. 4, affattes således:

»4) Den af politiet udstedte særtransporttilladelse, jfr. dog § 25 og §§ 27-29.«

15. I § 33 affattes således:

»§ 33. Blokvogn må benyttes til kørsel med tilbehør og ledsagebil(er) hidrørende fra den forestående/gennemførte særtransport, forudsat at eventuelt udtræk er skubbet sammen, så vogntogets længde ikke overstiger 18,50 m.«

16. § 36, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Føreren af særtransporten skal have udsyn bagud til horisonten langs godsets ydre sider, parallelt med køretøjets længdeakse. Udsynet kan eventuelt etableres med en kameraløsning. Hvis føreren af særtransporten ikke har udsyn bagud til horisonten langs godsets ydre sider, parallelt med køretøjets længdeakse, samt hvis godset rager mere end 2,00 m ud fra køretøjets længdeakse, skal der dog, udover en eventuel forankørende ledsagebil, til stadighed være en bagvedkørende ledsagebil.«

17. I § 40 indsættes efter »attester«: », udskrifter«.

18. Efter § 40 indsættes som nyt kapitel:

»Kapitel 7a

Gebyr

§ 40 a. For udstedelse, fornyelse og erstatning af legitimationskort til personer, der har gennemført uddannelse i at regulere færdsel i forbindelse med gennemførelse af særtransporter, jf. Justitsministeriets bekendtgørelse om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter, betales til Trafikstyrelsen et gebyr på 425 kr.«

19. Slutnote nr. 2 affattes således:

»2) Mobilkran, konstrueret til højst 40 km/t er et motorredskab, jf. færdselslovens § 2, nr. 16. Mobilkran konstrueret til en hastighed over 40 km/t er en bil, jf. færdselslovens § 2, nr. 2.«

20. Bilag 4 affattes som bilag 1 til denne bekendgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2015.

Trafikstyrelsen, den 28. april 2015

Carsten Falk Hansen

/ Janni Torp Kjærgaard


Bilag 1

»Bilag 4

 
Indholdsfortegnelse
 
1. Definitioner
§ 2
Blokvogn
§ 3
Mobilkran
§ 4
Stort påhængsredskab
§ 5
Elektronisk form
§ 6
Pendelaksel
   
2. Godkendelser
§§ 7-10
Syn og godkendelse af blokvogn
§ 12
Syn og godkendelse af mobilkran
§ 13
Blokvognsnummerplade til blokvogn
§ 14
Blokvognsnummerplade til mobilkran
   
3. Særtransporttilladelser
§ 15
Krav om særtransporttilladelse
§ 16
Grundlæggende betingelser for særtransporttilladelse
§ 17
Tilladelse til bil og vogntog bestående af lastbil og sættevogn eller lastbil og påhængsvogn
§ 18
Tilladelse til blokvogn
§ 19
Tilladelse til mobilkran
§ 20
Ansøgning om særtransporttilladelse
§§ 21-23
Udstedelse af særtransporttilladelse
   
4. Udførelse af særtransporter
§ 24
Grundlæggende betingelser for udførelse af særtransport
§ 25
Tilladelsesfri kørsel med stor bredde
§ 26-28
Tilladelsesfri kørsel med stor længde
§ 29
Tilladelsesfri kørsel med stor højde
§ 30
Kørsel med containere
§§ 31-32
Kørsel med blokvogn
§ 33
Kørsel med tilbehør m.v. på blokvogn
§§ 34-35
Kørsel med mobilkran
 
5. Ledsagebil
§ 36
Anvendelse af ledsagebil
§ 37
Krav til fører af ledsagebil
§ 38
Indretning af ledsagebil
   
6. Klageadgang
§ 39
Klageadgang
   
7. Digital kommunikation
§ 40
Digital Kommunikation
   
8. Gebyr
§ 41
Gebyr for udstedelse af identitetskort
   
9. Straf og ikrafttræden
§ 42
Straffebestemmelser
§ 43
Ikrafttræden, overgangsbestemmelser m.v.
   
Bilag
Bilag 1
Almindelige betingelser for særtransport
Bilag 2
Afmærkning
Bilag 3
Ledsagebil
Bilag 4
Indholdsfortegnelse.«