Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af dyreværnsloven og lov om dyrlæger

(Forbud mod seksuel omgang eller seksuelle handlinger med dyr, forbud mod salg af hunde på markeder, avl af familie- og hobbydyr, ændret rådsstruktur m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 473 af 15. maj 2014, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 3 indsættes:

Ȥ 3 a. Det er forbudt at have seksuel omgang med eller foretage seksuelle handlinger med dyr, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Forbuddet omfatter ikke handlinger, som udføres af veterinærmedicinske eller zootekniske årsager, herunder i forbindelse med avl og reproduktion, dyreforsøg eller af andre lignende berettigede grunde.«

2. I § 10 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. En afgørelse truffet i medfør af stk. 2 kan ikke indbringes for ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. Dette gælder også i tilfælde, hvor afgørelsen er påklaget til og afgjort af Rigspolitiet.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

3. I § 12 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om avl af familie- og hobbydyr.«

4. Efter § 19 indsættes i kapitel 3:

»§ 19 a. Det er forbudt at sælge hunde på markeder.«

5. I § 25, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »dyreværn«: », herunder rådgive ministeren i forbindelse med fastsættelsen af regler efter denne lov«.

6. I § 25 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Rådet varetager på eget initiativ eller på ministerens begæring informations- og debatskabende aktiviteter inden for sit virksomhedsområde, jf. stk. 1.«

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 3-6.

7. Kapitel 6 og 6 a ophæves.

8. § 27, stk. 2, ophæves.

9. I § 28, stk. 2, nr. 1, indsættes efter »§§ 1-3,«: »§ 3 a, stk. 1,«, og efter »§ 19« indsættes: », § 19 a«.

§ 2

I lov om dyrlæger, jf. lovbekendtgørelse nr. 464 af 15. maj 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 28, stk. 1, indsættes efter »består af«: »mindst«.

2. I § 29, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »veterinærfaglige udtalelser«: »og udtalelser vedrørende hold af særlige dyr«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2015, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 5-8, og § 2 træder i kraft den 1. januar 2016.

§ 4

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 2 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 29. april 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Dan Jørgensen