Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister

(Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler mod deres person i forbindelse med æresrelaterede eller samlivsrelaterede konflikter m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om Det Centrale Personregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 5 af 9. januar 2013, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 622 af 12. juni 2013 og senest ved § 3 i lov nr. 1488 af 23. december 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 6 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. Kommunalbestyrelsen skal efter skriftlig meddelelse fra politiet registrere en person, der udsættes for trusler mod sin person i forbindelse med æresrelaterede eller samlivsrelaterede konflikter, som værende uden fast bopæl i kommunen uanset stk. 1 og 2. Flytter en truet person, som er omfattet af 1. pkt., til en ny kommune, skal kommunalbestyrelsen i tilflytningskommunen registrere personen som værende uden fast bopæl i tilflytningskommunen. Ændres personens bopæl eller faste opholdssted, mens personen er registreret som værende uden fast bopæl, skal kommunalbestyrelsen underrette politiet herom. Giver politiet eller personen selv kommunalbestyrelsen skriftlig meddelelse om, at registreringen som værende uden fast bopæl skal ophæves, folkeregistreres personen efter stk. 1, 2, 4 eller 5. Er registreringen ophævet efter anmodning fra personen selv, skal kommunalbestyrelsen underrette politiet herom. Et barn af en forælder omfattet af 1. eller 2. pkt., som har eller får samme bopæl som forælderen, registreres ligeledes som værende uden fast bopæl, og registreringen af barnets bopæl følger forælderen, så længe barnet bor sammen med forælderen.«

Stk. 6 bliver herefter stk. 7.

2. I § 12, stk. 3, 2. pkt., ændres »5. pkt.« til: »6. pkt.«

3. I § 12, stk. 3, indsættes efter 3. pkt. som nyt punktum:

»Personer omfattet af § 6, stk. 6, skal anmelde flytning uden brug af kommunens digitale selvbetjeningsløsning.«

4. I § 13, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»Er barnet omfattet af § 6, stk. 6, 1. pkt., skal der ikke foretages høring efter 1. og 2. pkt.«

5. I § 13, stk. 3, indsættes efter 1. pkt.:

»Tilsvarende gælder, såfremt barnet i forbindelse med en anmeldt flytning vil skulle registreres som værende uden fast bopæl i medfør af § 6, stk. 6, 6. pkt.«

6. I § 16, stk. 7, ændres to steder »stk. 6,« til: »stk. 7,«.

7. I § 21, stk. 5, ændres »4. pkt.,« til: »5. pkt.,«.

8. I § 28, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 43, stk. 1, og § 45« til: »og §§ 43 og 45«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. maj 2015.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 29. april 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Morten Østergaard