Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge

(Bemyndigelse til etablering af niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg med dertilhørende anlæg)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 527 af 26. maj 2010 om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Transportministeren bemyndiges til at etablere en niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg med dertilhørende anlæg, jf. stk. 3.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

2. I § 1 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Kort over niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg fremgår af bilag 1 a.«

3. I § 2, 2. pkt., ændres »bilag 2 og 3« til: »bilag 2-5«.

4. I § 4, stk. 2, ændres »med deraf følgende rådighedsindskrænkninger« til: »eller andre servitutter med deraf følgende rådighedsindskrænkninger, der er nødvendige for etableringen af anlægget«.

5. Som bilag 1 a, 4 og 5 indsættes bilag 1, 2 og 3 til denne lov.

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg Slot, den 29. april 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Magnus Heunicke


Bilag 1

»Bilag 1 a

Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg med dertilhørende anlæg

19252878351507218878 Size: (660 X 440)


Bilag 2

»Bilag 4

Naturlokaliteter

370524265800978789 Size: (660 X 440)


Bilag 3

»Bilag 5

Kulturhistoriske forhold

17955237361015675462 Size: (660 X 440)