Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om planlægning

(Bemyndigelse til at fastsætte regler om anmeldelse, om vilkår for etablering og drift og om sagsbehandling)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 446 af 23. maj 2012 og senest ved § 2 i lov nr. 177 af 24. februar 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 1, indsættes efter nr. 7 som nyt nummer:

»8) anmeldelse af etablering, ændring, udvidelse og igangsætning af virksomheder, anlæg eller indretninger omfattet af regler udstedt i medfør af nr. 1, 2 eller 3, vilkår for etablering og drift af virksomheder, anlæg og indretninger omfattet af regler udstedt i medfør af nr. 1, 2 eller 3 og påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder,«.

Nr. 8-11 bliver herefter nr. 9-12.

2. I § 35, stk. 2, 2. pkt., udgår », og om, at sager om godkendelse af bestemte listevirksomheder skal behandles og afgøres samtidig med afgørelser efter anden relevant lovgivning«.

3. § 89 b affattes således:

»§ 89 b. Miljøministeren kan fastsætte regler om sagsbehandlingen, herunder om, at sager skal behandles og afgøres samtidig med afgørelser efter anden relevant lovgivning.«

4. I § 91, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »truffet af miljøministeren efter«: »regler udstedt i medfør af lovens § 7, stk. 1, nr. 8,«, og efter »sager efter« indsættes: »regler udstedt i medfør af lovens § 7, stk. 1, nr. 8,«.

§ 2

I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 221 af 3. marts 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 11 h indsættes som stk. 3 og 4:

»Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at indgivelse af anmeldelse af visse kategorier af anlæg til vurdering af anlæggets væsentlige miljøpåvirkning (screening) og efterfølgende kommunikation om anmeldelsen skal ske ved anvendelse af digital selvbetjening.

Stk. 4. Miljøministeren kan fastsætte regler for behandlingen af anmeldelser om anlægs væsentlige miljøpåvirkning (screening) og om, at sådanne anmeldelser skal behandles og afgøres samtidig med afgørelser efter lov om miljøbeskyttelse.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. maj 2015.

Stk. 2. Regler udstedt i medfør af § 35, stk. 2, 2. pkt., i lov om miljøbeskyttelse forbliver i kraft, indtil de ophæves eller erstattes af regler udstedt i medfør af § 89 b i lov om miljøbeskyttelse som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3.

Givet på Christiansborg Slot, den 29. april 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Kirsten Brosbøl