Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love

(Overførsel af myndighedsområder til Udbetaling Danmark og indførelse af beføjelser til, at Udbetaling Danmark kan foretage registersamkøringer på bl.a. kommunale ydelsesområder m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark, som ændret ved § 1 i lov nr. 494 af 21. maj 2013 og § 12 i lov nr. 552 af 2. juni 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, indsættes efter »i henhold til«: »denne lov og til«.

2. I § 1, stk. 1, indsættes efter nr. 10 som nye numre:

»11) Lov om fleksydelse.

12) Lov om delpension.

13) Sundhedsloven.«

Nr. 11 bliver herefter nr. 14.

3. I § 9, 1. pkt., ændres »dennes ægtefælle eller samlever og andre husstandsmedlemmer« til: »dennes ægtefælle, samlever eller formodede samlever og andre husstandsmedlemmer eller formodede husstandsmedlemmer«.

4. I § 10, 1. pkt., ændres »dennes ægtefælle eller samlever og andre husstandsmedlemmer« til: »dennes ægtefælle, samlever eller formodede samlever og andre husstandsmedlemmer eller formodede husstandsmedlemmer«.

5. I § 11, 3. pkt., ændres »dennes ægtefælle eller samlever og andre husstandsmedlemmer« til: »dennes ægtefælle, samlever eller formodede samlever og andre husstandsmedlemmer eller formodede husstandsmedlemmer«.

6. I § 11 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Udbetaling Danmark skal i sager, som kommunen helt eller delvis har oplyst efter stk. 1, udarbejde statistik til den enkelte kommune om, hvor mange af sagerne der har ført til henlæggelse eller afgørelse om tilbagebetaling, frakendelse eller nedsættelse af ydelsen eller det økonomiske tilskud, og oplyse om tilbagebetalingskravets størrelse eller værdien af frakendelsen eller nedsættelsen af ydelsen eller det økonomiske tilskud.«

7. Efter § 11 indsættes før overskriften før § 12:

»§ 11 a. Udbetaling Danmark og kommunen har efter forudgående samtykke fra borgeren, i det omfang det er nødvendigt for oplysningen af en ansøgningssag om kontante ydelser og økonomiske tilskud, adgang til et it-system, hvoraf det fremgår,

1) om der i Udbetaling Danmark eller kommunen er oprettet en kontrolsag om andre kontante ydelser eller økonomiske tilskud vedrørende borgeren, og

2) hvilket kontroltema der bliver undersøgt i sagen.

Stk. 2. Udbetaling Danmark og kommunen har til brug for udveksling af nødvendige oplysninger efter §§ 6, 7 og 9-11 uden samtykke fra borgeren terminaladgang til et it-system med oplysninger om,

1) at der i Udbetaling Danmark eller kommunen er oprettet en kontrolsag om andre kontante ydelser eller økonomiske tilskud vedrørende borgeren,

2) hvilket kontroltema der bliver undersøgt i sagen,

3) sagsskridt i kontrolsagen, og

4) hvorvidt der er blevet henlagt en kontrolsag inden for de seneste 6 måneder.

§ 11 b. Kommunen og Udbetaling Danmark kan udveksle nødvendige oplysninger fra afgørelser i sager, hvor de samme faktiske forhold har betydning for en afgørelse, som kommunen og Udbetaling Danmark skal træffe på hvert sit myndighedsområde vedrørende den samme borger, hvor de faktuelle forhold og vurderinger i sagerne bygger på et ensartet retsgrundlag. Oplysningerne efter 1. pkt. kan udveksles uden samtykke fra borgeren.«

8. § 12, stk. 1, affattes således:

»Udbetaling Danmark kan ved administrationen af sine sagsområder efter § 1 forlange at få nødvendige ikkefølsomme personoplysninger fra andre offentlige myndigheder og arbejdsløshedskasser i elektronisk form og indhente nødvendige ikkefølsomme personoplysninger fra udenlandske myndigheder i elektronisk form med henblik på samkøring og sammenstilling i kontroløjemed uden samtykke fra borgeren eller arbejdsgiveren til brug for kontrol af en enkelt sag eller til brug for generel kontrol af ansøgere eller modtagere af kontante ydelser eller økonomiske tilskud.«

9. I § 12 indsættes som stk. 3 og 4:

»Stk. 3. Udbetaling Danmark kan samkøre resultatet af samkøringen efter stk. 2 uden samtykke fra borgeren med oplysninger om adresseforhold fra virksomheder, der er pålagt befordringspligt efter postloven, i sager, hvor oplysningerne er nødvendige for at belyse, om en modtager af en kontant ydelse eller et økonomisk tilskud har ophold i Danmark eller er enlig.

Stk. 4. Virksomheder, der er omfattet af stk. 3, har pligt til at stille de nødvendige oplysninger til rådighed for Udbetaling Danmark.«

10. Efter kapitel 3 indsættes:

»Kapitel 3 a

Registersamkøring og indhentning af oplysninger på andre myndigheders sagsområder

§ 12 a. Udbetaling Danmark kan indhente, samkøre og sammenstille oplysninger efter § 12, stk. 1 og 2, til brug for kommunens administration af kontante ydelser og økonomiske tilskud efter lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge, lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lov om folkeskole, lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., repatrieringsloven og lov om social service. Derudover kan Udbetaling Danmark indhente og samkøre oplysninger efter § 50, stk. 5, i integrationsloven til brug for kommunens administration af integrationsloven.

Stk. 2. Udbetaling Danmark kan indhente og samkøre ikkefølsomme personoplysninger efter § 54 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. til brug for kommunens administration af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge og integrationsloven.

Stk. 3. Udbetaling Danmark kan uden samtykke fra borgeren samkøre resultatet af samkøringen efter stk. 1 og 2, med

1) oplysninger om adresseforhold fra virksomheder, der er pålagt befordringspligt efter postloven, i sager, hvor oplysningerne er nødvendige for at belyse, om en modtager af en kontant ydelse eller et økonomisk tilskud har ophold i Danmark eller er enlig, og

2) oplysninger om, hvorvidt der er igangværende kontrolsager hos kommunen i de sager, som resultatet af samkøringen vedrører.

Stk. 4. Kommunen har pligt til at videregive nødvendige oplysninger om ansøgere og modtagere af ydelser efter de love, der er nævnt i stk. 1 og 2, til Udbetaling Danmark. Virksomheder, der er omfattet af stk. 3, nr. 1, har pligt til at stille de nødvendige oplysninger til rådighed for Udbetaling Danmark. Oplysningerne efter 1. og 2. pkt. kan stilles til rådighed uden samtykke fra borgeren.

Stk. 5. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold kan fastsætte nærmere regler om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark til brug for Udbetaling Danmarks varetagelse af registersamkøringer på de kommunale ydelsesområder, jf. stk. 1-4, herunder om sagsgange og opgørelse af effekter af kontrolindsatsen.

§ 12 b. Udbetaling Danmark kan efter aftale med Styrelsen for Videregående Uddannelser indhente og samkøre oplysninger efter § 12, stk. 1 og 2, til brug for Styrelsen for Videregående Uddannelsers administration af ydelser efter lov om statens uddannelsesstøtte.

Stk. 2. Udbetaling Danmark kan uden samtykke fra borgeren samkøre resultatet af samkøringen efter stk. 1 med oplysninger om adresseforhold fra virksomheder, der er pålagt befordringspligt efter postloven, når oplysningerne er nødvendige for at belyse, om en modtager af statens uddannelsesstøtte er enlig eller udeboende. Virksomheder, der er omfattet af 1. pkt., har pligt til at stille de nødvendige oplysninger til rådighed for Udbetaling Danmark. Oplysningerne efter 2. pkt. kan stilles til rådighed uden samtykke fra borgeren.

§ 12 c. Udbetaling Danmark kan efter aftale med Arbejdsmarkedets Tillægspension indhente og samkøre oplysninger efter § 30, stk. 3 og 4, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension til brug for Arbejdsmarkedets Tillægspensions administration af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. Udbetaling Danmark kan efter aftale med Beskæftigelsesministeriet indhente og samkøre oplysninger efter §§ 6 og 7 i lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende til brug for Beskæftigelsesministeriets administration af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende.

Stk. 3. Udbetaling Danmark kan efter aftale med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering indhente og samkøre oplysninger efter § 43, stk. 1 og 2, i lov om ferie til brug for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings administration af lov om ferie.

Stk. 4. Udbetaling Danmark kan efter aftale med Lønmodtagernes Garantifond indhente og samkøre oplysninger efter § 5, stk. 2 og 3, i lov om Lønmodtagernes Garantifond til brug for Lønmodtagernes Garantifonds administration af lov om Lønmodtagernes Garantifond.

Stk. 5. Udbetaling Danmark kan efter aftale med Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag indhente og samkøre oplysninger efter § 26 a i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til brug for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags administration af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

§ 12 d. Styrelsen for Videregående Uddannelser, Arbejdsmarkedets Tillægspension, Beskæftigelsesministeriet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Lønmodtagernes Garantifond og Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan uden samtykke fra borgeren eller arbejdsgiveren stille de nødvendige oplysninger vedrørende ansøgere og modtagere af ydelser efter de love, der er nævnt i §§ 12 b og 12 c, til rådighed for Udbetaling Danmark.

Stk. 2. Resultaterne af samkøringer efter §§ 12 a-12 c skal udleveres til de anførte myndigheder m.v., der administrerer de enkelte love. Oplysningerne efter 1. pkt. kan udleveres uden samtykke fra borgeren eller arbejdsgiveren.

Stk. 3. Udbetaling Danmark kan med kommunen og de myndigheder, der er nævnt i §§ 12 b og 12 c, udveksle nødvendige oplysninger om kontrolsager til brug for optimering af udsøgningskriterier ved samkøring af oplysninger efter § 12 a, stk. 1 og 2, og §§ 12 b og 12 c. Oplysningerne kan udveksles uden samtykke fra borgeren eller arbejdsgiveren.

§ 12 e. Udbetaling Danmark kan fra udenlandske myndigheder efter anmodning fra kommunen indhente oplysninger, som er nødvendige til brug for kommunens behandling af en ansøgning om kontante ydelser og økonomiske tilskud eller til brug for behandling af en sag om kontrol af, om en borger har modtaget kontante ydelser eller økonomiske tilskud med urette og mod bedre vidende.

Stk. 2. Udbetaling Danmark og kommunen kan i forbindelse med sagsoplysningen efter stk. 1 udveksle oplysninger, herunder oplysninger om rent private forhold om den, der søger om, får eller har fået hjælp, dennes ægtefælle, samlever eller formodede samlever og andre husstandsmedlemmer eller formodede hustandsmedlemmer. Oplysningerne kan udveksles uden samtykke fra borgeren.

Stk. 3. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold kan fastsætte nærmere regler om samarbejdet og om opgørelse af effekter af kontrollen efter stk. 1.

§ 12 f. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold kan fastsætte regler for beregning og betaling af udgifter forbundet med udveksling af oplysninger og registersamkøringer efter § 12 a, stk. 1-3, og §§ 12 b-12 e.

Kapitel 3 b

Orientering til førtidspensionister om rettigheder i henhold til forsikrings- og pensionsordninger

§ 12 g. Udbetaling Danmark kan samkøre oplysninger vedrørende personer, der har fået tilkendt førtidspension efter lov om social pension, med oplysninger fra forsikringsselskaber og pensionskasser om, hvilke personer der er kunder eller medlemmer i forsikringsselskabet eller pensionskassen, for at orientere de pågældende personer om deres eventuelle rettigheder efter forsikrings- og pensionsordningen.

Kapitel 3 c

Udveksling af oplysninger om dansk eller udenlandsk social sikring

§ 12 h. Kommuner, regioner og Patientombuddet har adgang til oplysninger fra Udbetaling Danmark om, hvorvidt en person er omfattet af dansk eller udenlandsk social sikring, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger med senere ændringer eller afgørelse nr. 1/2012 vedtaget af Det Blandede Udvalg nedsat i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer af 31. marts 2012 om erstatning af bilag II til aftalen om koordinering af de sociale sikringsordninger eller Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 76/2011 af 1. juli 2011 om ændring af bilag VI (social sikring) og protokol 37 til EØS-aftalen. Myndighederne, som er nævnt i 1. pkt., har adgang til oplysninger om sikringsland og oplysninger til brug for mellemstatslig refusion af udgifter til pleje- og sundhedsydelser og sygeforsikring af personer, der bor eller opholder sig i et andet land end sikringslandet.«

11. I § 13, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »stk. 3, 1. pkt.,«: »jf. dog stk. 5,«.

12. I § 13 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter stk. 3, 1. pkt., kan påklages til Patientombuddet efter lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.«

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 6 og 7.

13. I § 13, stk. 6, 1. pkt., der bliver stk. 7, 1. pkt., ændres »stk. 2-5« til: »stk. 2-6«.

14. I § 13 indsættes efter stk. 6, der bliver stk. 7, som nyt stykke:

»Stk. 8. Udbetaling Danmark kan undlade at afvise en ansøgning eller meddelelse m.v., der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, og som ikke er undtaget herfra efter stk. 2-6, hvis Udbetaling Danmark vurderer, at der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.«

Stk. 7 og 8 bliver herefter stk. 9 og 10.

15. I § 19, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Tilsynet sker i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet, Skatteministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse inden for deres ressort og i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet, for så vidt angår momsafregning, jf. § 28, stk. 2, 1. pkt.«

16. § 19, stk. 4, 1. og 2. pkt., affattes således:

»Ankestyrelsen og Patientombuddet skal inden for hver deres sagsområde en gang årligt udarbejde en redegørelse om sagsbehandlingen i Udbetaling Danmark på baggrund af de sager, der indbringes for henholdsvis Ankestyrelsen, Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg og Patientombuddet. Redegørelsen skal indeholde statistik over de ankede sager og angive årsagerne til, at Udbetaling Danmarks afgørelser ikke stadfæstes.«

17. I § 26, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Til brug for kommunens interne kontrol af Udbetaling Danmarks opkrævning direkte fra kommunerne efter 1. pkt. kan Udbetaling Danmark uden borgerens samtykke samkøre oplysninger over kommunens modtagere af kontante ydelser og økonomiske tilskud fra Udbetaling Danmark med henblik på at udfærdige og videregive lister til kommunen.«

18. I § 29, stk. 1, indsættes efter »social- og integrationsministeren«: », ministeren for sundhed og forebyggelse og skatteministeren inden for deres ressort«.

19. I § 29, stk. 2, ændres: »Social- og integrationsministeren kan« til: »Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, ministeren for sundhed og forebyggelse og skatteministeren kan inden for deres ressort«.

20. I § 32, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, 2. pkt., ændres »pengeinstitutter« til: »pengeinstitutter, KommuneKredit«.

21. I § 32, stk. 4, indsættes som 3. pkt.:

»Lånet kan optages i pengeinstitutter, KommuneKredit eller andre finansielle institutioner.«

§ 2

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 1019 af 23. september 2014, som ændret ved § 7 i lov nr. 1486 af 23. december 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 12, nr. 2, indsættes efter »kapitel 3«: »og 3 a«.

2. § 49 ophæves.

3. I § 59 b, stk. 7, 1. pkt., ændres »stk. 7, 2. pkt.« til: »stk. 6, 2. pkt.«, og »stk. 7« ændres til: »stk. 6«.

4. I § 59 b, stk. 8, ændres »stk. 7, 2. pkt.« til: »stk. 6, 2. pkt.«, og »stk. 7« ændres til: »stk. 6«.

5. I § 59 b, stk. 9, ændres »stk. 8 og 9« til: »stk. 7 og 8«, og »stk. 7, 2. pkt.« ændres til: »stk. 6, 2. pkt.«

6. § 64 a, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Afgørelser, der træffes af Udbetaling Danmark, kan indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, jf. § 59 a, af den person, som afgørelsen vedrører, i det omfang det er fastsat i de love, der er nævnt i § 1 i lov om Udbetaling Danmark.

Stk. 3. Stk. 1 gælder tilsvarende for afgørelser, som er truffet af Udbetaling Danmark i medfør af regler udstedt efter § 48, stk. 1.«

§ 3

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13. november 2014, som ændret senest ved § 27 i lov nr. 174 af 24. februar 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 85 a, stk. 1, ændres »Kommunen« til: »Udbetaling Danmark«.

2. I § 98, stk. 2, ændres »Afgørelser« til: »Kommunens afgørelser«, og », jf. § 52 a« ændres til: »efter kapitel 10«.

3. I § 98 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Udbetaling Danmarks afgørelser om hjælp efter §§ 6 og 85 a og tilbagebetaling af hjælpen efter § 95 kan indbringes for Ankestyrelsen, jf. § 64 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

Beskæftigelsesministeriet

§ 4

I lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 25. august 2014, som ændret ved § 65 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 og § 5 i lov nr. 1531 af 27. december 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 a, stk. 7, 1. pkt., § 7, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt., § 13, stk. 2, § 18, stk. 7, 4. pkt., § 28, stk. 1, 1. pkt., § 34 a, stk. 1, som bliver stk. 2, § 34 b, stk. 1, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, 1. pkt., ændres »Kommunen« til: »Udbetaling Danmark«.

2. § 4 affattes således:

»§ 4. Kommunen meddeler uden samtykke fra borgeren Udbetaling Danmark, at den har visiteret en borger til fleksjob. Kommunen oplyser datoen for visitationen i meddelelsen. Meddelelsen skal ske inden 2 uger efter visitationen.

Stk. 2. Tilmelding til fleksydelsesordningen sker ved kommunens meddelelse til Udbetaling Danmark og har virkning fra den 1. i måneden efter visitationen til fleksjob. Udbetaling Danmark orienterer borgeren om tilmeldingen og om muligheden for udmeldelse.

Stk. 3. En person, der er visiteret til fleksjob, og som ikke er tilmeldt fleksydelsesordningen, kan tilmelde sig ved skriftlig henvendelse til Udbetaling Danmark. Tilmeldingen har virkning, fra den 1. i måneden efter at Udbetaling Danmark har modtaget henvendelsen.

Stk. 4. En person, som i 2012 har fået udbetalt fleksydelsesbidrag eller efterlønsbidrag kontant og skattefrit, kan ikke tilmeldes fleksydelsesordningen.

Stk. 5. Udbetaling Danmark skal registrere alle, der tilmeldes fleksydelsesordningen.«

3. I § 5, § 7, stk. 2, 2. pkt., § 9, stk. 1, 1. pkt., § 15, stk. 2, § 18, stk. 4, 1. og 5. pkt., stk. 5, 2. pkt., stk. 8, 3. pkt., og stk. 11, 2. pkt., § 22, stk. 7 og 8, § 28, stk. 1, 2. pkt., § 29, 2. pkt., og § 31, stk. 1, 1. pkt., ændres »kommunen« til: »Udbetaling Danmark«.

4. Efter § 5 indsættes:

»§ 5 a. Kommunen skal uden samtykke fra borgeren underrette Udbetaling Danmark, hvis kommunen træffer afgørelse om, at en borger ikke længere er visiteret til fleksjob.«

5. § 9, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

6. I § 9 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Udbetaling Danmark skal skriftligt underrette den tilmeldte, når den pågældende udmeldes. Udbetaling Danmark skal kunne dokumentere, at udmeldelsen er afsendt.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

7. I § 9, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »kommunens« til: »Udbetaling Danmarks«.

8. I § 17, stk. 8, 1. pkt., ændres »stk. 11 og 12« til: »stk. 9 og 10«.

9. I § 17, stk. 9, ændres »stk. 10« til: »stk. 8«, og »stk. 12« ændres til: »stk. 10«.

10. I § 18, stk. 2, 6. pkt., ændres »kommunerne« til: »Udbetaling Danmark«.

11. I § 18, stk. 5, 1. pkt., ændres »jf. stk. 3, 3. pkt., og stk. 2, 2. pkt.« til: »jf. stk. 2, 2. pkt., og stk. 4, 3. pkt.«, og i § 18, stk. 11, 1. pkt., ændres »jf. stk. 4, 3. pkt., og stk. 2, 2. pkt.« til: »jf. stk. 2, 2. pkt., og stk. 4, 3. pkt.«

12. I § 27 ændres »§ 11 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område« til: »§ 4 i lov om Udbetaling Danmark«.

13. I § 28, stk. 2, udgår »sygedagpenge,«.

14. I § 29, 1. pkt., ændres »en kommune« til: »Udbetaling Danmark«.

15. I § 34 a indsættes før stk. 1 som nyt stykke:

»En arbejdsløshedskasse kan videregive oplysninger til Udbetaling Danmark om optjent anciennitet i efterlønsordningen.«

Stk. 1 og 2 bliver herefter stk. 2 og 3.

16. I § 34 a, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »stk. 1«: »og 2«.

17. Overskriften før § 34 b affattes således:

»Udbetaling Danmarks kontrol«.

18. I § 34 b, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »kræve andre«: »ikkefølsomme«.

19. § 34 b, stk. 4 og 5, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 4. Udbetaling Danmark kan få terminaladgang til de nødvendige oplysninger, som er nævnt i stk. 2 og 3, i indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister. I det omfang oplysningerne, som er nævnt i stk. 2 og 3, findes i indkomstregisteret, skal Udbetaling Danmark indhente oplysningerne herfra.«

20. I § 36 ændres »Kommunerne« til: »Udbetaling Danmark«.

21. I § 37, stk. 1, ændres »Kommunens« til: »Udbetaling Danmarks«.

22. I § 38 ændres »kommunernes« til: »Udbetaling Danmarks«.

23. § 38 a affattes således:

»§ 38 a. Udbetaling Danmark afregner fleksydelsesbidrag, som opkræves efter § 7, direkte til staten.

Stk. 2. § 27 i lov om Udbetaling Danmark finder tilsvarende anvendelse ved afregning af fleksydelsesbidrag og ved tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag.

Stk. 3. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold kan efter forhandling med beskæftigelsesministeren fastsætte nærmere regler om Udbetaling Danmarks afregning og om tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag.«

§ 5

I lov om delpension, jf. lovbekendtgørelse nr. 940 af 25. august 2014, som ændret ved § 6 i lov nr. 1531 af 27. december 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 4 a, stk. 4, 1. og 5. pkt., stk. 5, 3. pkt., og stk. 9, 2. pkt., og § 16 a, stk. 4, 1. pkt., ændres »kommunen« til: »Udbetaling Danmark«.

2. I § 4 a, stk. 5, 2. pkt., ændres »jf. stk. 4, 3. pkt., og stk. 2, 2. pkt.« til: »jf. stk. 2, 2. pkt., og stk. 4, 3. pkt.«

3. I § 4 a, stk. 6, 4. pkt., og § 7, 1. og 2. pkt., ændres »Kommunalbestyrelsen« til: »Udbetaling Danmark«.

4. I § 4 a, stk. 7, 3. pkt., ændres »kommunalbestyrelsen« til: »Udbetaling Danmark«.

5. I § 4 a, stk. 12, 2. pkt., indsættes efter »kronebeløb«: », der kan deles med 100«.

6. § 5 affattes således:

»§ 5. Ansøgning om delpension indgives til Udbetaling Danmark, som træffer afgørelse om ret til delpension.«

7. § 12 affattes således:

»§ 12. Modtageren skal oplyse Udbetaling Danmark om ændringer, der kan have betydning for udbetalingen af delpensionen, jf. § 4 i lov om Udbetaling Danmark.«

8. I § 13 ændres »§ 4 a, stk. 4, § 4 a, stk. 7, eller § 12, stk. 1,« til: »§ 4 a, stk. 4 eller 7, efter § 4 i lov om Udbetaling Danmark,«.

9. I § 14, stk. 2, udgår », sygedagpenge«.

10. I § 16 a, stk. 6, ændres »kommunens« til: »Udbetaling Danmarks«.

11. I § 17 ændres »Kommunalbestyrelsens« til: »Udbetaling Danmarks«.

12. § 19 affattes således:

»§ 19. Udbetaling Danmark varetager administrationen af denne lov.«

13. § 20 affattes således:

»§ 20. Staten betaler Udbetaling Danmarks udgifter til delpension efter denne lov.«

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

§ 6

I sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved § 1 i lov nr. 1536 af 27. december 2014 og lov nr. 1537 af 27. december 2014, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til kapitel 3 affattes således:

»Kapitel 3

Udstedelse af sundhedskort, EU-sygesikringskort og særligt sundhedskort«.

2. § 12, stk. 1, affattes således:

»Kommunalbestyrelsen udsteder sundhedskort som bevis til personer, der har ret til ydelser efter loven, jf. § 7, stk. 1. Kortet gælder som dokumentation for retten til ydelser efter loven.«

3. I § 12, stk. 2, 2. pkt., ændres »stk. 5 og 6« til: »stk. 4 og 5«.

4. § 12, stk. 3, ophæves.

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 3-5.

5. I § 12, stk. 6, der bliver stk. 5, ændres »stk. 5« til: »stk. 4«.

6. § 12, stk. 7-9, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 6. En kommunalbestyrelse kan efter aftale helt eller delvis overlade opgaver vedrørende udstedelse af sundhedskort, jf. stk. 1, til personer, der tilflytter kommunen fra udlandet, til en anden kommunalbestyrelse i et International Citizen Service.

Stk. 7. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om udformning, anvendelse, indhold, udstedelse og inddragelse af sundhedskort efter stk. 1 og om opkrævning af gebyr for udstedelse og fornyelse deraf.«

7. Efter § 12 indsættes i kapitel 3:

»§ 12 a. Udbetaling Danmark træffer afgørelse om en persons ret til ydelser efter loven på baggrund af regler om, hvilket lands lovgivning om social sikring der skal anvendes. Afgørelsen træffes i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger med senere ændringer eller afgørelse nr. 1/2012 vedtaget af Det Blandede Udvalg nedsat i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer af 31. marts 2012 om erstatning af bilag II til aftalen om koordinering af de sociale sikringsordninger eller Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 76/2011 af 1. juli 2011 om ændring af bilag VI (social sikring) og protokol 37 til EØS-aftalen samt Socialsikringsoverenskomster med andre lande.

Stk. 2. Udbetaling Danmark udsteder EU-sygesikringskort og dokumentation til brug for en persons optagelse i andre landes offentlige sygeforsikringer til udgift for Danmark efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger med senere ændringer eller afgørelse nr. 1/2012 vedtaget af Det Blandede Udvalg nedsat i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer af 31. marts 2012 om erstatning af bilag II til aftalen om koordinering af de sociale sikringsordninger eller Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 76/2011 af 1. juli 2011 om ændring af bilag VI (social sikring) og protokol 37 til EØS-aftalen.

Stk. 3. Udbetaling Danmark udsteder et særligt sundhedskort som dokumentation for en persons ret til ydelser efter loven til personer, der efter stk. 1 har ret til lovens ydelser, uanset at den pågældende ikke har bopæl her i landet.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med de i stk. 1 nævnte afgørelser ved en persons indrejse og den deraf følgende ret til sundhedsydelser vejlede personen om, at personen skal afgive de nødvendige oplysninger til brug for Udbetaling Danmarks afgørelse efter stk. 1.

Stk. 5. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om de afgørelser, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 6. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om udstedelse og inddragelse af EU-sygesikringskort efter stk. 2.

Stk. 7. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om udformning, anvendelse, indhold, udstedelse og inddragelse af de i stk. 3 nævnte særlige sundhedskort og om opkrævning af gebyr for udstedelse og fornyelse deraf og om, i hvilket omfang Udbetaling Danmark udfærdiger det særlige sundhedskort til personer omfattet af § 8, stk. 2, og § 10, og i hvilket omfang kortet anvendes til dokumentation for ret til ydelser efter loven.«

8. I § 58, stk. 1, ændres »bevis efter § 12«: til »sundhedskort efter § 12, stk. 1,«.

9. I § 58, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Ved udstedelse af særligt sundhedskort efter § 12 a, stk. 3, skal en person foretage et valg mellem sikringsgruppe 1 og 2 og meddele det til Udbetaling Danmark.«

10. I § 58, stk. 4, indsættes efter »kommunalbestyrelsen«: »efter udstedelse af sundhedskort efter § 12, stk. 1, eller Udbetaling Danmark efter udstedelse af særligt sundhedskort efter § 12 a, stk. 3,«.

11. I § 160, stk. 1, 1. pkt., ændres »Kommunalbestyrelsen yder« til: »Udbetaling Danmark behandler ansøgninger om«.

12. § 160, stk. 1, 3. pkt., affattes således:

»Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om modtagelse, beregning og udbetaling af begravelseshjælpen.«

13. § 160, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Udbetaling Danmark behandler ansøgninger om begravelseshjælp efter personer, der ikke havde bopæl i Danmark, men i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger med senere ændringer eller afgørelse nr. 1/2012 vedtaget af Det Blandede Udvalg nedsat i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer af 31. marts 2012 om erstatning af bilag II til aftalen om koordinering af de sociale sikringsordninger eller Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 76/2011 af 1. juli 2011 om ændring af bilag VI (social sikring) og protokol 37 til EØS-aftalen samt socialsikringsoverenskomster med andre lande havde ret til begravelseshjælp fra Danmark.«

14. § 160, stk. 3, ophæves.

15. I overskriften før § 255 ændres »bevis« til: »kort«.

16. I § 255 ændres »§ 12, stk. 1 og 2« til: »§ 12, stk. 1, og § 12 a, stk. 2 og 3«.

§ 7

I lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1113 af 7. november 2011, som ændret bl.a. ved lov nr. 1257 af 18. december 2012 og senest ved § 2 i lov nr. 743 af 25. juni 2014, foretages følgende ændringer:

1. I overskriften før § 5 indsættes efter »kommunalbestyrelsers,«: »Udbetaling Danmarks,«.

2. § 5, nr. 7, affattes således:

»7) undtagelse fra obligatorisk digital selvbetjening i forbindelse med ansøgning om begravelseshjælp efter § 160, stk. 1, i sundhedsloven,«.

3. Efter § 5 indsættes:

»§ 5 a. Udbetaling Danmarks afgørelser kan påklages til Patientombuddet, når de vedrører

1) udstedelse af et særligt sundhedskort efter § 12 a, stk. 3, i sundhedsloven og regler fastsat i medfør heraf,

2) indplacering i sikringsgruppe 1 og 2 og overførsel til gruppe 1-sikring efter § 58 i sundhedsloven og regler fastsat i medfør heraf eller

3) begravelseshjælp efter § 160, stk. 1 og 2, i sundhedsloven og regler fastsat i medfør heraf.«

4. I § 18 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Kommunalbestyrelsen afholder udgifter til driften af Patientombuddet, jf. stk. 1, for de sagsområder, hvor Udbetaling Danmark træffer afgørelse efter § 12 a, stk. 3, og efter § 160, stk. 1, i sundhedsloven.

Stk. 4. Staten afholder udgifter til driften af Patientombuddet, jf. stk. 1, for de sagsområder, hvor Udbetaling Danmark træffer afgørelse efter § 160, stk. 2, i sundhedsloven.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 5.

5. To steder i § 18, stk. 3, der bliver stk. 5, ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1-4«.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. maj 2015.

Stk. 2. § 1, nr. 17, finder også anvendelse for registersamkøring af oplysninger til at udfærdige lister over personer, der har modtaget kontante ydelser og økonomiske tilskud hos Udbetaling Danmark i 2013 og 2014.

Stk. 3. § 2, nr. 3-5, har virkning fra den 1. januar 2015.

§ 9

Stk. 1. Sager, hvor myndighedsansvaret overgår til Udbetaling Danmark efter denne lovs §§ 3-5 og § 6, nr. 1-12, og som ikke er afgjort eller afsluttet i kommunen ved lovens ikrafttræden, behandles færdig i Udbetaling Danmark. Tilsvarende gælder for sager, hvor myndighedsansvaret overgår fra Patientombuddet til Udbetaling Danmark efter § 6, nr. 13.

Stk. 2. Hvis borgeren har givet samtykke til kommunen efter § 11 a, stk. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område på sagsområder, der efter §§ 3-5 overføres til behandling i Udbetaling Danmark, kan Udbetaling Danmark behandle sagen uden fornyet samtykke. Ankestyrelsen og Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg kan tilsvarende behandle sagen uden fornyet samtykke.

Stk. 3. Afgørelser, der er truffet af kommunen inden lovens ikrafttræden på sagsområder, der efter denne lovs § 3 overgår til Udbetaling Danmark, og som påklages efter lovens ikrafttræden, kan indbringes for Ankestyrelsen som første og eneste administrative klageinstans, jf. § 2, nr. 6, og § 3, nr. 3. § 66 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område om pligt til at genvurdere sagen finder ikke anvendelse.

Stk. 4. Afgørelser, der er truffet af kommunen inden lovens ikrafttræden på sagsområder, der efter §§ 4 og 5 overgår til Udbetaling Danmark, og som påklages efter lovens ikrafttræden, kan indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg som første og eneste administrative klageinstans, jf. § 2, nr. 6. § 66 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område om pligt til at genvurdere sagen finder ikke anvendelse.

Stk. 5. Afgørelser, der er truffet af kommunen inden lovens ikrafttræden på sagsområder, der efter § 6, nr. 11, overgår til Udbetaling Danmark, og som påklages efter lovens ikrafttræden, kan påklages til Patientombuddet efter lov om klage- og erstatningsadgangen inden for sundhedsvæsenet. Afgørelser, der er truffet af Patientombuddet inden lovens ikrafttræden på sagsområdet efter § 6, nr. 13, og som påklages efter lovens ikrafttræden, kan påklages til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Stk. 6. Krav, som en kommune måtte have mod en borger, eller krav, som en borger måtte have mod en kommune efter §§ 3-5 og § 6, nr. 11, ved lovens ikrafttræden, overgår til Udbetaling Danmark. Fordringer, for hvilke kommunen har påbegyndt opkrævning af tilbagebetalingskrav, forbliver dog i kommunen, medmindre fordringen opkræves ved modregning eller fradrages i en ydelse, der ved lovens ikrafttræden udbetales af Udbetaling Danmark, eller i tilfælde, hvor Udbetaling Danmark træffer en ny afgørelse, som vedrører samme fordring. Tilsvarende gælder for sager, hvor myndighedsansvaret overgår fra Patientombuddet til Udbetaling Danmark efter § 6, nr. 13.

§ 10

Stk. 1. Efter lovens ikrafttræden påhviler ansvaret for opbevaring af arkivalier og varetagelse af de arkivmæssige hensyn i sager vedrørende Udbetaling Danmarks sagsområde:

1) Kommunalbestyrelsen i afsluttede og passivførte sager på sagsområder, hvor myndighedsansvaret efter §§ 3-5 og § 6, nr. 1-11, overføres til Udbetaling Danmark.

2) Kommunalbestyrelsen i sager, hvor der fortsat sker udbetaling på sagsområder, der efter §§ 3-5 skal overføres til Udbetaling Danmark, og hvor kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om tilkendelse af en ydelse forud for det tidspunkt, hvor sagsområdet overgår til Udbetaling Danmark.

3) Patientombuddet i afsluttede og passivførte sager på sagsområdet, hvor myndighedsansvaret efter lovens § 6, nr. 13, overgår til Udbetaling Danmark.

4) Udbetaling Danmark i alle øvrige sager på sagsområder, hvor myndighedsansvaret efter §§ 3-6 overføres til Udbetaling Danmark, og som ikke er omfattet af nr. 1-3.

Stk. 2. Kommunen skal efter anmodning fra Udbetaling Danmark sende en kopi af de ønskede akter fra sager, der efter stk. 1, nr. 1 og 2, opbevares i kommunen. Kommunen har i forbindelse med anmodninger om kopi af akter fra Udbetaling Danmark uden samtykke fra borgeren ret til at gennemgå og sortere en sag, som kommunen opbevarer for Udbetaling Danmark, med henblik på at kunne imødekomme Udbetaling Danmarks anmodning. Kommunen har desuden ret til at gennemgå og sortere en sag, som kommunen opbevarer for Udbetaling Danmark, hvis sagen indeholder oplysninger, der vedrører kommunens sagsområde, og hvis kommunen har et sagligt behov for oplysningerne.

Stk. 3. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold kan efter indstilling fra bestyrelsen for Udbetaling Danmark fastsætte regler om, at Udbetaling Danmark skal betale et gebyr til kommunen for at varetage opgaven efter stk. 2, 1. pkt., og regler om udfasning af kommunernes arkivforpligtelse over for Udbetaling Danmark fra 2018.

§ 11

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2. Lovens § 7 kan for Færøerne sættes i kraft ved kongelig anordning med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 29. april 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Manu Sareen