Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte

(Kollektive bofællesskaber)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1023 af 21. august 2013, som ændret senest ved lov nr. 224 af 3. marts 2015, foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 2, 2. og 3. pkt., ophæves.

2. I § 3 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Et individuelt bofællesskab skal bestå af mindst fem boliger. Herudover skal bofællesskabet indeholde et fællesareal, som kan benyttes af lejerne i bofællesskabet. Kommunalbestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde godkende, at bofællesskabet består af mindst tre boliger.

Stk. 4. Et kollektivt bofællesskab skal bestå af mindst tre værelser. Herudover skal bofællesskabet indeholde et ekstra værelse, som kan benyttes af lejerne i bofællesskabet. Kommunalbestyrelsen kan dog godkende, at bofællesskabet ikke indeholder det ekstra værelse, som er nævnt i 2. pkt., hvis bofællesskabet er indrettet med et køkken, hvor beboerne kan spise sammen m.v.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 5 og 6.

3. I § 51 a, stk. 2, ændres »§ 3, stk. 3« til: »§ 3, stk. 5«.

4. I § 51 a, stk. 3, ændres »§ 3, stk. 4« til: »§ 3, stk. 6«.

§ 2

I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 158 af 18. februar 2015, som ændret ved § 3 i lov nr. 574 af 10. juni 2014 og § 2 i lov nr. 1523 af 27. december 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 24 a, stk. 1, nr. 5, ændres »bofællesskab« til: »bofællesskab, der består af mindst fem personer,«, og »§ 3, stk. 2-4,« ændres til: »§ 3, stk. 2 og 4-6,«.

2. I § 24 a, stk. 1, indsættes som nr. 6:

»6) Personer, der bor i et kollektivt bofællesskab i medfør af § 3, stk. 4-6, i lov om almene boliger m.v., som består af tre eller fire personer, jf. § 24 h.«

3. I § 24 b, stk. 1, ændres »boligstøtte efter § 24 a, stk. 1,« til: »boligstøtte efter § 24 a, stk. 1, nr. 1-5,«.

4. I § 24 b, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 3, stk. 2-4,« til: »§ 3, stk. 2 og 4-6,«.

5. I § 24 b indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Kommunalbestyrelsen kan uanset stk. 1 ikke godkende, at kollektive bofællesskaber i medfør af § 3, stk. 4-6, i lov om almene boliger m.v., der er omfattet af § 24 a, stk. 1, nr. 5, består af mindst tre personer, jf. dog stk. 3.«

6. I § 24 c, stk. 1, ændres »for personer omfattet af § 24 a,« til: »for personer omfattet af § 24 a, stk. 1, nr. 1-5,«.

7. I § 24 d, stk. 1, 1. og 3. pkt., indsættes efter »§ 24 a, stk. 1,«: »nr. 1-5,«.

8. I § 24 e, stk. 1, 1. pkt., stk. 2 og stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 24 a« til: »§ 24 a, stk. 1, nr. 1-5,«.

9. I § 24 g, stk. 3, 1. pkt., ændres »efter dette kapitel.« til: »for personer i kollektivt bofællesskab efter § 24 a, stk. 1, nr. 1-5.«

10. Efter § 24 g indsættes i kapitel 4 a:

»§ 24 h. Det er en betingelse for udbetaling af boligstøtte efter § 24 a, stk. 1, nr. 6, at det kollektive bofællesskab består af tre eller fire personer og er etableret i medfør af § 3, stk. 4-6, i lov om almene boliger m.v.

Stk. 2. Boligstøtte kan uanset stk. 1 fortsat ydes i indtil 3 måneder, såfremt antallet af beboere midlertidigt er mindre end tre som følge af en eller flere beboeres fraflytning eller død.

Stk. 3. Det er en betingelse for udbetaling af boligstøtte efter stk. 1 og 2, at den fælles bolig har mindst ét beboelsesrum mere end antallet af beboere. Kommunalbestyrelsen kan dog godkende, at den fælles bolig har samme antal beboelsesrum som antal beboere, hvis bofællesskabet er indrettet med et køkken, hvor beboerne kan spise sammen m.v.

Stk. 4. Det er en betingelse for udbetaling af boligstøtte efter stk. 1, at der foreligger en individuel lejekontrakt for hver beboer i bofællesskabet.

§ 24 i. Den boligudgift, der lægges til grund ved boligstøtteberegningen for personer omfattet af § 24 a, stk. 1, nr. 6, er den enkelte beboers faktiske boligudgift for sin andel af boligen opgjort efter § 10. Ved opgørelsen medregnes for en person boligudgiften pr. kvadratmeter bruttoetageareal for 65 m². Bor en person omfattet af § 24 a, stk. 1, nr. 6, i et kollektivt bofællesskab sammen med et eller flere børn, jf. § 7, stk. 2, forøges det i 2. pkt. anførte areal med 20 m². Bor begge forældre i bofællesskabet, forøges arealet efter 3. pkt. hos den af forældrene, hos hvem barnet er medtaget ved opgørelse af husstandsindkomsten, jf. § 8, stk. 7.

Stk. 2. Ved beregning af boligudgiften efter stk. 1 finder § 14, stk. 1, anvendelse. Bor begge forældre i bofællesskabet, forhøjes den maksimale boligudgift efter 1. pkt. hos den af forældrene, hos hvem barnet er medtaget ved opgørelse af husstandsindkomsten, jf. § 8, stk. 7.

Stk. 3. § 15 finder tilsvarende anvendelse for den enkelte bofællesskabsdeltager.

§ 24 j. For personer omfattet af § 24 a, stk. 1, nr. 6, beregnes boligydelse efter § 21 og boligsikring efter § 22, stk. 1 og 2 og stk. 3, nr. 1.

Stk. 2. § 23, stk. 1, og § 33 finder tilsvarende anvendelse for personer i kollektive bofællesskaber omfattet af § 24 a, stk. 1, nr. 6.

Stk. 3. Boligstøtte til personer i kollektive bofællesskaber omfattet af § 24 a, stk. 1, nr. 6, udbetales som tilskud.«

11. I § 56 a, stk. 3, ændres »§ 24 a.« til: »§ 24 a, stk. 1, nr. 1-5.«, og som 2. pkt. indsættes:

»Lån ydes til en forholdsmæssig del af beboerindskuddet til de personer, der bor i kollektive bofællesskaber, der er omfattet af § 24 a, stk. 1, nr. 6.«

12. I § 56 a, stk. 4, ændres »§ 24 b« til: »§§ 24 b og 24 h«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. maj 2015.

Stk. 2. § 2, nr. 5, finder ikke anvendelse for kollektive bofællesskaber i almene familieboliger efter § 3 i lov om almene boliger m.v., hvor kommunalbestyrelsen før lovens ikrafttræden har godkendt, at bofællesskabet kan bestå af tre personer. For sådanne kollektive bofællesskaber finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Givet på Christiansborg Slot, den 29. april 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Carsten Hansen