Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Links til øvrige EU dokumenter
32013R1303
 
32013R1305
 
32013R1306
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål og anvendelse
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Administration
Kapitel 4 Betingelser for tilsagn om tilskud
Kapitel 5 Tilskudsberettigede udgifter
Kapitel 6 Beregning af tilskud
Kapitel 7 Ændring af projektet og overdragelse af tilsagn
Kapitel 8 Udbetaling af tilskud
Kapitel 9 Oplysningspligt
Kapitel 10 Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud
Kapitel 11 Klageadgang
Kapitel 12 Ikrafttræden m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold1)

I medfør af § 2, stk. 1 og 2, § 4, stk. 2, § 6, stk. 1 og 2, § 9, stk. 4, og § 11, stk. 1, i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 40, i bekendtgørelse nr. 512 af 23. april 2015 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Formål og anvendelse

§ 1. Formålet med ordningen er gennem tilskud til ikke-produktionsfremmende investeringer vedrørende etablering af naturlige vandstandsforhold at bidrage til at sikre eller forbedre bevaringsstatus for naturtyper og arter på særligt udpegede Natura 2000-arealer til hydrologi.

§ 2. NaturErhvervstyrelsen kan inden for de afsatte bevillingsmæssige rammer på 18 mio. kr. give tilsagn om tilskud til ikke-produktionsfremmende investeringer inden for følgende indsatsområder:

1) Forundersøgelser inden etablering af naturlige vandstandsforhold.

2) Etablering af naturlige vandstandsforhold.

Stk. 2. En ansøgning omfattet af stk. 1, nr. 2 kan ligeledes indeholde en reservation af en økonomisk ramme til tilsagn om tilskud til fastholdelse af naturlige vandstandsforhold i medfør af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse af vådområder og naturlige vandstandsforhold og lavbundsprojekter.

§ 3. Tilsagn om tilskud kan gives til den projektansvarlige.

Kapitel 2

Definitioner

§ 4. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Forundersøgelser: Undersøgelser, der gennemføres forud for etablering af naturlige vandstandsforhold, og som fastlægger, om etablering af naturlige vandstandsforhold kan gennemføres. Forundersøgelser kan omfatte ejendomsmæssige og tekniske forhold.

2) Ejendomsmæssige forundersøgelser: Undersøgelser, der fastlægger lodsejertilslutning til projektet og behovet for at reservere tilskudsmidler til fastholdelse af naturlige vandstandsforhold.

3) Tekniske forundersøgelser: Undersøgelser, der beskriver tekniske og biologiske forhold af betydning for etablering af naturlige vandstandsforhold og beskriver, hvorledes etablering af naturlige vandstandsforhold kan bidrage til at fremme formålet med denne ordning.

4) Etablering af naturlige vandstandsforhold: Vandstanden hæves, så vandstandsniveau bliver naturlig for naturtypen.

5) Særligt udpegede Natura 2000-arealer til hydrologi: Arealer inden for Natura 2000-områderne, som er udpeget af NaturErhvervstyrelsen på baggrund af en kortlægning fra Naturstyrelsen, hvor indsatsområdet etablering af naturlige vandstandsforhold kan anvendes.

6) Arealer uden tilskudsmulighed i Natura 2000: Arealer inden for Natura 2000-områderne, som er udpeget af NaturErhvervstyrelsen på baggrund af en kortlægning fra Naturstyrelsen, hvor der ikke kan søges om tilsagn om tilskud til etablering af naturlige vandstandsforhold.

7) Projektarealer: Geografisk sammenhængende arealer, hvor alle områder i projektet indgår.

Kapitel 3

Administration

Obligatorisk digital kommunikation

§ 5. Al skriftlig kommunikation med NaturErhvervstyrelsen i forbindelse med tilskud efter denne bekendtgørelse, skal ske via Fødevareministeriets Tast selv-service på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

Kontrol

§ 6. NaturErhvervstyrelsen forestår den fysiske og den administrative kontrol samt den efterfølgende regnskabskontrol af projekter, der har modtaget tilsagn om tilskud.

Stk. 2. Efter lovens § 10 kan NaturErhvervstyrelsen fra andre offentlige myndigheder indhente de oplysninger, der er nødvendige for at foretage kontrol.

Ansøgning om tilsagn om tilskud

§ 7. Ansøgning om tilsagn om tilskud kan indsendes fra den 30. april 2015 og skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 2. juni 2015.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kvitterer for, at ansøgningen er modtaget og kan i forbindelse hermed give tilladelse til at projektet igangsættes for egen regning og risiko.

Afgørelse og prioritering

§ 8. NaturErhvervstyrelsen kan træffe afgørelse om afslag eller delvist afslag på ansøgninger, hvis NaturErhvervstyrelsen vurderer, at

1) ansøgningen ikke er tilstrækkeligt oplyst,

2) effekten af det ansøgte projekt eller investering ikke i tilstrækkeligt omfang bidrager til at opfylde formålet med ordningen,

3) effekten af det ansøgte projekt eller investering ikke er tilstrækkelig set i forhold til projektets samlede udgifter, eller

4) de anslåede udgifter ikke er rimelige.

§ 9. NaturErhvervstyrelsen foretager en prioritering af de tilskudsberettigede ansøgninger, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2. Hvis der på grund af den bevillingsmæssige ramme på 18. mio. kr. skal gives afslag for en del af de ansøgte projekter, foretager NaturErhvervstyrelsen en prioritering af de tilskudsberettigede ansøgninger i følgende rækkefølge:

1) Projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold prioriteres forud for forundersøgelser af naturlige vandstandsforhold.

2) Projekter hvor over 75 pct. af projektarealet er et areal, der er særligt udpegede Natura 2000-arealer til hydrologi.

3) Projekter hvor mellem 50 og 75 pct. af projektarealet er et areal, der er særligt udpegede Natura 2000-arealer til hydrologi.

Stk. 3. Prioriteringen efter stk. 2 sker efter størrelse, idet et større, samlet projektareal går forud for et mindre, samlet projektareal.

Kapitel 4

Betingelser for tilsagn om tilskud

Generelle betingelser

§ 10. Det er en betingelse for tilsagn om tilskud til et projekt, at

1) de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder er opnået inden anmodning om udbetaling,

2) ansøger afgiver de oplysninger, NaturErhvervstyrelsen anmoder om til brug for sagsbehandlingen,

3) projektet afsluttes senest den dato, der er anført i tilsagnet,

4) projektet ikke ændres væsentligt, ophører eller flyttes uden for projektområdet i mindst tre år fra datoen for slutudbetaling, dog mindst fem år fra tilsagnsdatoen,

5) tilsagnshaver sender udbetalingsanmodning, opgørelse over tilskudsberettigede udgifter, alle udgiftsbilag, dokumentation for betaling og integreret projektrapport rettidigt til NaturErhvervstyrelsen, jf. § 20,

6) udbetalingsanmodning med tilhørende originale regnskabsbilag holdes tilgængeligt i mindst fem år fra datoen for slutudbetaling,

7) tilsagnshaver, hvis projektet eller dele heraf er omfattet af EU’s udbudsregler eller tilbudslovens regler, holder dokumentation, der dokumenterer, at EU’s udbudsregler eller tilbudslovens regler er overholdt, tilgængelig i mindst fem år fra datoen for slutudbetaling,

8) tilsagnshaver sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til projektområderne og det fysiske projektmateriale i forbindelse med kontrol,

9) mindst 50 pct. af projektarealet ved ansøgningsperiodens begyndelse er særligt udpegede Natura 2000-arealer til hydrologi,

10) projektarealet ved ansøgningsperiodens udløb ikke omfatter arealer, der indgår i et projekt, der vedrører ændrede vandstandsforhold, og for hvilket der er givet tilskud til samme investering, og

11) det er tilsagnshaver, som gennemfører projektet.

Stk. 2. Det er, udover hvad der fremgår af stk. 1, en betingelse for tilskud, at tilsagnshaver afgiver de oplysninger, som NaturErhvervstyrelsen beder om, to år efter projektet er afsluttet. Oplysningerne skal være nødvendige for at kunne overvåge og evaluere Landdistriktsprogrammet, navnlig med hensyn til at opfylde specifikke mål og prioriteter, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af Landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005.

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen fastsætter i tilsagnet nærmere betingelser om tilsagnshavers forpligtelse til at informere om den offentlige medfinansiering af projektet.

Særlige betingelser for projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

§ 11. For projektarealet gælder, at maksimalt 50 pct. af arealet må være udpeget som "Areal uden tilskudsmulighed i Natura 2000" ved ansøgningsperiodens begyndelse.

§ 12. Tilsagnet er endvidere betinget af, at tilsagnshaver sikrer, at de i stk. 2 anførte bestemmelser og eventuelle bestemmelser i medfør af § 13 bliver tinglyst som servitut på samtlige ejendomme med arealer inden for projektarealet. I servitutterne skal NaturErhvervstyrelsen være anført som påtaleberettiget.

Stk. 2. Efter projektets gennemførelse skal arealer inden for projektarealet permanent henligge som område med naturlige vandstandsforhold og fastholdes som græs- eller naturarealer. Skov, der er etableret forud for indgivelse af ansøgning om tilsagn om tilskud, kan dog opretholdes, men kan ikke omfattes af tilsagn om tilskud i medfør af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse af vådområder og naturlige vandstandsforhold og lavbundsprojekter. For områder inden for projektarealet gælder endvidere følgende:

1) Arealerne må ikke anvendes til etablering af energi-, lav- eller stævningsskov.

2) Arealerne må ikke anvendes til dyrkning af afgrøder, herunder ikke anvendes til frøproduktion og til dyrkning af energiafgrøder, prydvækster, pyntegrønt og juletræer, hvilket dog ikke er til hinder for, at græs og anden plantevækst på arealerne kan anvendes til græsning, slæt eller rørskær.

3) Arealerne må ikke tilføres plantebeskyttelsesmidler.

4) Arealerne må ikke tilføres gødning, bortset fra den gødning, der efterlades af græssende husdyr.

5) Arealerne må ikke omlægges.

6) Der må ikke tilskudsfodres på arealerne. Mineraler betragtes ikke som tilskudsfoder.

7) Der skal være den adgang til projektarealet, der er nødvendig for at kunne opfylde betingelser vedrørende vedligeholdelse af anlæg.

8) Den naturtype og tilstand, der dannes som følge af de bestemmelser, der tinglyses i medfør af nærværende bekendtgørelse, er ikke omfattet af undtagelsesreglen (1-årsreglen) i § 2, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse nr. 1172 af 20. november 2006 om beskyttede naturtyper eller senere bestemmelser, der måtte afløse de nævnte bestemmelser.

9) Den, NaturErhvervstyrelsen bemyndiger dertil, skal have adgang til udendørs arealer på projektarealet i forbindelse med målinger af effekten af projektet på naturen, herunder til at udtage prøver.

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen kan dog for, så vidt angår stk. 2, nr. 3 og nr. 6, i særlige tilfælde dispensere fra de anførte forbud.

§ 13. NaturErhvervstyrelsen kan i tilsagnet fastsætte yderligere betingelser for tilsagnet, herunder at servitutter for projektarealet skal indeholde nærmere anførte bestemmelser udover de bestemmelser, der er anført i § 12, stk. 2, herunder bestemmelser om afvandingsforholdene, vedligeholdelse af anlæg og plantedækket.

Kapitel 5

Tilskudsberettigede udgifter

Forundersøgelser

§ 14. De tilskudsberettigede udgifter til forundersøgelser kan omfatte udgifter til

1) løn til tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet, jf. dog stk. 2,

2) 15 % overhead af den direkte lønudgift for tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet,

3) information og møder, og

4) konsulentbistand.

Stk. 2. Udgifter til løn til tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet, er kun tilskudsberettigede, hvis udgifterne ikke normalt finansieres af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber, og udgifterne kan dokumenteres.

Stk. 3. Udgifterne skal være nødvendige for og direkte relateret til at gennemføre projektet.

Stk. 4. NaturErhvervstyrelsen kan godkende andre projektudgifter, end de i stk. 1 anførte, som tilskudsberettigede, forudsat at NaturErhvervstyrelsen vurderer, de er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse.

Etablering af naturlige vandstandsforhold

§ 15. De tilskudsberettigede udgifter til etablering af naturlige vandstandsforhold kan omfatte udgifter til

1) materiel og anlægsarbejder, herunder entreprenørydelser,

2) løn til tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet, jf. dog stk. 2,

3) 15 % overhead af den direkte lønudgift for tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet,

4) konsulentbistand, og

5) gebyr til tinglysning af servitutter, jf. § 12, stk. 1.

Stk. 2. Udgifter til løn til tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet, er kun tilskudsberettigede, hvis udgifterne ikke normalt finansieres af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber, og udgifterne kan dokumenteres.

Stk. 3. Udgifterne skal være nødvendige for at gennemføre projektet og skal være direkte relateret til gennemførelsen af projektet.

Stk. 4. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning godkende andre udgifter end de i stk. 1 anførte som tilskudsberettigede. Det er en betingelse for godkendelse, at udgifterne er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse.

Ikke tilskudsberettigede projektudgifter

§ 16. De tilskudsberettigede projektudgifter kan ikke omfatte

1) udgifter, hvortil der gives andre EU-tilskud,

2) udgifter, hvortil der er modtaget tilskud fra anden offentlig myndighed,

3) udgifter til køb af brugt udstyr og brugt materiel,

4) udgifter til leje og leasing af udstyr og materiel,

5) moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver,

6) finansierings-, revisions-, advokat- og pengeinstitutomkostninger,

7) udgifter i form af naturalydelser, som omhandlet i art. 69 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006,

8) udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning,

9) udgifter, som tilsagnshaver har afholdt, inden NaturErhvervstyrelsen har givet tilladelse til at iværksætte projektet,

10) udgifter til opførelse og ombygning af bygninger,

11) simple genanskaffelser,

12) almindelige driftsudgifter,

13) udgifter til aktiviteter på arealer med skov eller beliggende i skov, herunder brandbælter og

14) udgifter til varetagelse af sædvanlige myndighedsopgaver.

Kapitel 6

Beregning af tilskud

§ 17. NaturErhvervstyrelsen kan give tilskud på 100 pct. af de tilskudsberettigede udgifter.

Kapitel 7

Ændring af projektet og overdragelse af tilsagn

§ 18. Ændring af et projekt kan godkendes af NaturErhvervstyrelsen på betingelse af, at ændringen er i overensstemmelse med projektets formål. Ansøgning om ændring af et projekt skal godkendes af NaturErhvervstyrelsen, inden ændringen iværksættes.

Stk. 2. Anmodning om ændring af et projekt skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 3. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af et projekt.

Stk. 4. I særlige tilfælde kan NaturErhvervstyrelsen dispensere fra fristen i stk. 2.

§ 19. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning tillade, at tilsagnet overdrages til en anden, der ifølge § 3, kan være tilsagnshaver. Den, der får overdraget tilsagnet, overtager alle rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet.

Kapitel 8

Udbetaling af tilskud

§ 20. Udbetaling af tilskud sker på baggrund af tilsagnshavers opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter. Anmodning om udbetaling af tilskud skal indsendes på et særligt skema og vedlægges alle udgiftsbilag samt dokumentation for betaling.

Stk. 2. Tilskud kan udbetales i to rater. Den enkelte rate skal udgøre mindst 20 pct. af det samlede tilsagnsbeløb.

Stk. 3. Anmodning om slutudbetaling skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest tre måneder efter den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 4. Ved slutudbetaling skal den integrerede projektrapport også være vedlagt.

Stk. 5. Inden slutudbetaling er det en betingelse, at NaturErhvervstyrelsen har godkendt den integrerede projektrapport.

Stk. 6. Alle udgifter skal være afholdt og betalt af tilsagnshaver. De skal være betalt senest på tidspunktet hvor udbetalingsanmodningen indsendes, jf. stk. 3.

Stk. 7. Det er en betingelse for udbetaling af tilskud, at de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder er opnået. For projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold er udbetaling af tilskud endvidere betinget af, at der er tinglyst servitut på samtlige ejendomme med arealer inden for projektarealet, jf. § 12.

§ 21. NaturErhvervstyrelsen overfører tilskuddet til tilsagnshavers NemKonto.

Kapitel 9

Oplysningspligt

§ 22. Tilsagnshaver skal efter lovens § 8, stk. 1, i hele perioden, hvor betingelserne for tilsagn om tilskud skal være opfyldt, på forlangende afgive en erklæring til NaturErhvervstyrelsen om, hvorvidt betingelserne for tilsagn om tilskud fortsat er opfyldt.

Stk. 2. Tilsagnshaver skal efter lovens § 8, stk. 2, i hele perioden, hvor betingelserne for tilsagn om tilskud skal være opfyldt, underrette NaturErhvervstyrelsen, hvis betingelserne for tilsagn om tilskud ikke længere er opfyldt.

Kapitel 10

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud

§ 23. NaturErhvervstyrelsen kan træffe afgørelse om bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud, hvis

1) ansøger har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter lovens § 9, stk. 2,

3) tilsagnshaver ikke overholder sin oplysningspligt efter lovens § 8,

4) projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet, eller

5) betingelserne for tilsagn om tilskud efter kapitel 4 ikke er opfyldt.

§ 24. NaturErhvervstyrelsen kan opretholde tilsagnet eller foretage en proportionel nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter for et projekt, hvis følgende ikke er overholdt:

1) Betingelsen i § 10, nr. 4.

2) Betingelsen i § 10, nr. 7.

3) Betingelser fastsat efter § 10, stk. 2 og 3.

4) EU's udbudsregler eller reglerne i tilbudsloven.

Stk. 2. Tilskuddet vil blive nedsat ud fra en vurdering af alvor, omfang og varighed af overtrædelsen, hvorvidt der er tale om gentagelse, jf. Kommissionens Delegerede Forordning (EU) nr. 640/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, betingelserne for afslag eller tilbagetrækning af betalinger og administrative sanktioner vedrørende direkte betalinger, støtte til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse, samt ud fra en vurdering af det eventuelle økonomiske tab for Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), der vurderes at være forbundet hermed.

Kapitel 11

Klageadgang

§ 25. Afgørelser truffet af NaturErhvervstyrelsen kan påklages til Fødevareministeriets Klagecenter.

Stk. 2. Klagen skal være skriftlig og skal indgives gennem NaturErhvervstyrelsen.

Stk. 3. Klagefristen er 4 uger for afgørelser, der er truffet i medfør af denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Fødevareministeriets Klagecenter kan inden for seks måneder efter afgørelsen se bort fra overskridelse af klagefristen, når overskridelsen af særlige grunde er undskyldelig.

Stk. 5. NaturErhvervstyrelsen kan genoptage en sag, efter der er indgivet en klage.

Stk. 6. Afgørelser truffet af Fødevareministeriets Klagecenter i klagesager kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 12

Ikrafttræden m.v.

§ 26. Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. april 2015.

Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves:

1) Bekendtgørelse nr. 175 af 28. februar 2012 om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold.

2) Bekendtgørelse nr. 1191 af 10. november 2014 om tilskud til Natura 2000 projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold.

Stk. 3. Bekendtgørelserne i stk. 2 finder dog fortsat anvendelse for tilsagn, der er givet i medfør heraf, og for ansøgninger om tilsagn, som er indgivet, men endnu ikke er færdigbehandlet den 29. april 2015.

NaturErhvervstyrelsen, den 24. april 2015

Jette Petersen

/ Lene Sørensen

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 487, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 549, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.