Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32013R1303
 
32013R1305
 
32013R1306
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål og anvendelse
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Administration
Kapitel 4 Betingelser for tilsagn om tilskud
Kapitel 5 Tilskudsberettigede udgifter
Kapitel 6 Beregning af tilskud
Kapitel 7 Ændring af projektet og overdragelse af tilsagn
Kapitel 8 Udbetaling af tilskud
Kapitel 9 Oplysningspligt
Kapitel 10 Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud
Kapitel 11 Klageadgang
Kapitel 12 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til græsningsprojekter på bedrifter med randzoner1)

I medfør af § 2, stk. 1 og 2, § 4, stk. 2, § 6, stk. 1 og 2, § 9, stk. 4, og § 11, stk. 1, i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 40, i bekendtgørelse nr. 512 af 23. april 2015 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Formål og anvendelse

§ 1. Formålet med ordningen er gennem tilskud til ikke-produktionsfremmende investeringer, at bidrage til at fremme afgræsning af lysåbne arealer og derigennem at sikre eller forbedre naturværdien.

§ 2. NaturErhvervstyrelsen kan inden for de afsatte bevillingsmæssige rammer på 15 mio. kr. give tilsagn om tilskud til at gennemføre græsningsprojekter, som kan bidrage til at opfylde ordningens formål.

Stk. 2. Projekterne skal være græsningsprojekter på bedrifter med randzoner, som omfatter en eller flere af aktiviteterne etablering af hegn, drikkevandsforsyning, fangfold og elforsyning. Projekterne skal dog mindst omfatte etablering af hegn eller drikkevandsforsyning.

§ 3. Tilsagn om tilskud kan gives til den projektansvarlige, jf. dog stk. 2, der ejer eller forpagter randzoner og, som i 2015 inden denne bekendtgørelses ansøgningsfrists udløb, har indberettet randzoner i Fællesskemaet.

Stk. 2. Kommuner er ikke berettigede til at ansøge.

Kapitel 2

Definitioner

§ 4. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Projektområde: Et sammenhængende areal, hvis afgrænsning præcist er indtegnet i ansøgningen.

2) HNV-kortet (High Nature Value): Det kort, der er gældende pr. 1. februar i det pågældende ansøgningsår, og som viser arealers naturværdi udtrykt ved et tal. HNV-kortet findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside samt Miljøportalen.

3) Projektområdets HNV-værdi: Det højeste af de tal for naturværdi, der ifølge HNV-kortet er tildelt arealerne inden for projektområdet.

4) Randzoner: Randzoner som defineret i lovbekendtgørelse nr. 894 af 15. juli 2014 om randzoner.

Kapitel 3

Administration

Obligatorisk digital kommunikation

§ 5. Al skriftlig kommunikation med NaturErhvervstyrelsen i forbindelse med tilskud efter denne bekendtgørelse, skal ske via Fødevareministeriets Tast selv-service på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

Kontrol

§ 6. NaturErhvervstyrelsen forestår den fysiske og den administrative kontrol samt den efterfølgende regnskabskontrol af projekter, der har modtaget tilsagn om tilskud.

Stk. 2. Efter lovens § 10 kan NaturErhvervstyrelsen fra andre offentlige myndigheder indhente de oplysninger, der er nødvendige for at foretage kontrol.

Ansøgning om tilsagn om tilskud

§ 7. Ansøgning om tilsagn om tilskud kan indsendes fra den 4. maj 2015 og skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 16. juni 2015.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kvitterer for, at ansøgningen er modtaget og kan i forbindelse hermed give tilladelse til at projektet igangsættes for egen regning og risiko.

Afgørelse og prioritering

§ 8. NaturErhvervstyrelsen kan træffe afgørelse om afslag eller delvist afslag på ansøgninger, hvis NaturErhvervstyrelsen vurderer, at

1) ansøgningen ikke er tilstrækkeligt oplyst,

2) effekten af det ansøgte projekt eller investering ikke i tilstrækkeligt omfang bidrager til at opfylde formålet med ordningen,

3) effekten af det ansøgte projekt eller investering ikke er tilstrækkelig set i forhold til projektets samlede udgifter, eller

4) de anslåede tilskudsberettigede udgifter ikke er rimelige.

§ 9. NaturErhvervstyrelsen foretager en prioritering af de tilskudsberettigede ansøgninger, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2. Hvis den afsatte bevillingsmæssige ramme på 15 mio. kr. ikke er tilstrækkelige til at imødekomme alle tilskudsberettigede ansøgninger, prioriterer NaturErhvervstyrelsen de ansøgte projektområder efter HNV-værdi, idet en højere HNV-værdi går forud for en lavere HNV-værdi.

Stk. 3. Hvis der på grund af den bevillingsmæssige ramme skal gives afslag for en del af de ansøgte projekter i stk. 2, prioriteres projekterne efter størrelse, idet et større projektområde går forud for et mindre.

Kapitel 4

Betingelser for tilsagn om tilskud

§ 10. Det er en betingelse for tilsagn om tilskud til et projekt, at

1) de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder er opnået inden anmodning om udbetaling,

2) ansøger afgiver de oplysninger, NaturErhvervstyrelsen anmoder om til brug for sagsbehandlingen,

3) projektet afsluttes senest den dato, der er anført i tilsagnet,

4) projektet ikke ændres væsentligt, ophører eller flyttes uden for projektområdet i mindst tre år fra datoen for slutudbetaling, dog mindst fem år fra tilsagnsdatoen,

5) tilsagnshaver sender udbetalingsanmodning, opgørelse over tilskudsberettigede udgifter, alle udgiftsbilag, dokumentation for betaling og integreret projektrapport rettidigt til NaturErhvervstyrelsen, jf. § 16,

6) udbetalingsanmodning med tilhørende originale regnskabsbilag holdes tilgængeligt i mindst fem år fra datoen for slutudbetaling,

7) tilsagnshaver, hvis projektet eller dele heraf er omfattet af EU’s udbudsregler eller tilbudslovens regler, holder dokumentation, der dokumenterer, at EU’s udbudsregler eller tilbudslovens regler er overholdt, tilgængelig i mindst fem år fra datoen for slutudbetaling,

8) tilsagnshaver sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til projektområderne og det fysiske projektmateriale i forbindelse med kontrol,

9) projektområdet, i perioden, hvor projektet skal opretholdes, er græs- eller naturarealer, medmindre der er tale om arealer med skov, som, NaturErhvervstyrelsen har vurderet, kan indgå i de områder, der forberedes til afgræsning, jf. stk. 4,

10) projektområdet ved ansøgningsperiodens udløb ikke omfatter arealer, der indgår i et projekt, for hvilket der er givet tilskud til samme investering, og

11) det er tilsagnshaver, som gennemfører projektet.

Stk. 2. Det er, udover hvad der fremgår af stk. 1, en betingelse for tilskud, at tilsagnshaver afgiver de oplysninger, som NaturErhvervstyrelsen beder om, to år efter projektet er afsluttet. Oplysningerne skal være nødvendige for at kunne overvåge og evaluere Landdistriktsprogrammet, navnlig med hensyn til at opfylde specifikke mål og prioriteter, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af Landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005.

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen fastsætter i tilsagnet nærmere betingelser om tilsagnshavers forpligtelse til at informere om den offentlige medfinansiering af projektet.

Stk. 4. Projektområdet må på tidspunktet for ansøgning om tilsagn om tilskud ikke omfatte arealer med skov eller arealer beliggende i skov, herunder brandbælter. De nævnte arealtyper kan dog indgå i området, hvis NaturErhvervstyrelsen vurderer, at en frahegning af arealerne ikke er muligt på grund af arealernes beliggenhed eller udformning, eller hvis det efter NaturErhvervstyrelsens vurdering vil medføre uforholdsmæssigt store udgifter. Arealer med skov kan dog indgå i projektområdet, hvis NaturErhvervstyrelsen vurderer, at ansøger har godtgjort, at arealerne er nødvendige som læ for græssende husdyr.

Stk. 5. Der ydes alene tilskud til aktiviteterne etablering af drikkevandsforsyning, fangfolde og elforsyning på arealer, der

1) er beliggende inden for projektområdet, der søges forberedt til afgræsning, eller

2) efter NaturErhvervstyrelsens vurdering er beliggende i tilknytning til projektområdet, der søges forberedt til afgræsning.

Kapitel 5

Tilskudsberettigede udgifter

§ 11. De tilskudsberettigede projektudgifter kan omfatte udgifter til materiel og anlægsarbejder.

Stk. 2. Udgifterne skal være nødvendige for og direkte relateret til at gennemføre projektet.

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen kan godkende andre projektudgifter, end de i stk. 1 anførte, som tilskudsberettigede, forudsat at NaturErhvervstyrelsen vurderer, de er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse.

§ 12. De tilskudsberettigede projektudgifter kan ikke omfatte

1) udgifter, hvortil der gives andre EU-tilskud,

2) udgifter, hvortil der er modtaget tilskud fra anden offentlig myndighed,

3) udgifter til køb af brugt udstyr og brugt materiel,

4) udgifter til leje og leasing af udstyr og materiel,

5) moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver,

6) finansierings-, revisions-, advokat- og pengeinstitutomkostninger,

7) udgifter i form af naturalydelser, som omhandlet i art. 69 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006,

8) udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver eller en ejer eller forpagter af projektområdet er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning,

9) udgifter, som tilsagnshaver har afholdt, inden NaturErhvervstyrelsen har givet tilsagn eller givet tilladelse til at igangsætte projektet,

10) udgifter til simple genanskaffelser,

11) almindelige driftsomkostninger,

12) udgifter til at varetage sædvanlige myndighedsopgaver,

13) udgifter til forskning og teknologisk udvikling,

14) udgifter til aktiviteter på arealer med skov eller beliggende i skov, herunder brandbælter, medmindre arealerne indgår i projektområdet, jf. § 10, stk. 4, 2. og 3. pkt.,

15) udgifter, der vedrører opfyldelse af betingelsen i § 18, eller

16) udgifter i forbindelse med etablering af hegn, som ikke vedrører selve anskaffelsen og opsætningen af hegn, herunder udgifter til at fjerne eksisterende hegn.

Kapitel 6

Beregning af tilskud

§ 13. NaturErhvervstyrelsen kan give tilskud på 100 pct. af de tilskudsberettigede udgifter.

Kapitel 7

Ændring af projektet og overdragelse af tilsagn

§ 14. Ændring af et projekt kan godkendes af NaturErhvervstyrelsen på betingelse af, at ændringen er i overensstemmelse med projektets formål. Ændringen af et projekt skal godkendes af NaturErhvervstyrelsen, inden ændringen igangsættes.

Stk. 2. Anmodning om ændring af et projekt skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 3. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af et projekt.

Stk. 4. I særlige tilfælde kan NaturErhvervstyrelsen dispensere fra fristen i stk. 2.

§ 15. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning tillade, at tilsagnet overdrages til en anden, der ifølge § 3, kan være tilsagnshaver. Kravet om indberetning af randzoner i 2015 gælder dog ikke for den, der får overdraget tilsagnet. Den, der får overdraget tilsagnet, overtager alle rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet.

Kapitel 8

Udbetaling af tilskud

§ 16. Udbetaling af tilskud sker på baggrund af tilsagnshavers opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter. Anmodning om udbetaling af tilskud skal indsendes på et særligt skema og vedlægges alle udgiftsbilag samt dokumentation for betaling.

Stk. 2. Tilskud kan alene udbetales i en rate.

Stk. 3. Anmodning om udbetaling skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest tre måneder efter den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 4. Anmodning om udbetaling skal være vedlagt integreret projektrapport.

Stk. 5. Inden udbetaling er det endvidere en betingelse, at NaturErhvervstyrelsen har godkendt den integrerede projektrapport.

Stk. 6. Alle projektudgifter skal være afholdt og betalt af tilsagnshaver. De skal være betalt senest på tidspunktet hvor udbetalingsanmodningen indsendes, jf. stk. 3.

§ 17. NaturErhvervstyrelsen overfører tilskuddet til tilsagnshavers NemKonto.

Kapitel 9

Oplysningspligt

§ 18. Tilsagnshaver skal efter lovens § 8, stk. 1, i hele perioden, hvor betingelserne for tilsagn om tilskud skal være opfyldt, på forlangende afgive en erklæring til NaturErhvervstyrelsen om, hvorvidt betingelserne for tilsagn om tilskud fortsat er opfyldt.

Stk. 2. Tilsagnshaver skal efter lovens § 8, stk. 2, i hele perioden, hvor betingelserne for tilsagn om tilskud skal være opfyldt, underrette NaturErhvervstyrelsen, hvis betingelserne for tilsagn om tilskud ikke længere er opfyldt.

Kapitel 10

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud

§ 19. NaturErhvervstyrelsen kan træffe afgørelse om bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud, hvis

1) tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter lovens § 9, stk. 2,

3) tilsagnshaver ikke overholder sin oplysningspligt efter lovens § 8,

4) projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet, eller

5) betingelserne for tilsagn om tilskud efter kapitel 4 ikke er opfyldt.

§ 20. NaturErhvervstyrelsen kan opretholde tilsagnet eller foretage en proportional nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter for et projekt, hvis følgende ikke er overholdt:

1) Betingelsen i § 10, stk. 1, nr. 4.

2) Betingelsen i § 10, stk. 1, nr. 7.

3) Betingelser fastsat efter § 10, stk. 2 - 5.

4) EU's udbudsregler eller reglerne i tilbudsloven.

Stk. 2. Tilskuddet vil blive nedsat ud fra en vurdering af alvor, omfang og varighed af overtrædelsen, hvorvidt der er tale om gentagelse, jf. Kommissionens Delegerede Forordning (EU) nr. 640/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, betingelserne for afslag eller tilbagetrækning af betalinger og administrative sanktioner vedrørende direkte betalinger, støtte til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse, samt ud fra en vurdering af det eventuelle økonomiske tab for Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), der vurderes at være forbundet hermed.

Kapitel 11

Klageadgang

§ 21. Afgørelser truffet af NaturErhvervstyrelsen kan påklages til Fødevareministeriets Klagecenter.

Stk. 2. Klagen skal være skriftlig og skal indgives gennem NaturErhvervstyrelsen.

Stk. 3. Klagefristen er 4 uger for afgørelser, der er truffet i medfør af denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Fødevareministeriets Klagecenter kan inden for 6 måneder efter afgørelsen se bort fra overskridelse af klagefristen, når overskridelsen af særlige grunde er undskyldelig.

Stk. 5. NaturErhvervstyrelsen kan genoptage en sag, efter at der er indgivet en klage.

Stk. 6. Afgørelser truffet af Fødevareministeriets Klagecenter i klagesager kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 12

Ikrafttræden

§ 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. april 2015.

NaturErhvervstyrelsen, den 24. april 2015

Jette Petersen

/ Lene Sørensen

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 487, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 549, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.