Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32014L0027
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning1)

(Gennemførelse af direktiv 2014/27/EU m.m.)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 518 af 17. juni 1994 om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning, som ændret ved bekendtgørelse nr. 512 af 17. maj 2011, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 92/58/EØF af 24. juni 1992 om minimumsforskrifter for signalgivning i forbindelse med sikkerhed og sundhed under arbejdet (niende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF), EF-Tidende 1992, nr. L 245, side 23, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/27/EU af 26. februar 2014, EU-Tidende 2014, nr. L 65, side 1.«

2. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 4, § 39, stk. 1, nr. 1 og 3, og stk. 2, § 43, stk. 1, nr. 3, § 46, nr. 1 og 4, § 49, stk. 1, og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til lovens § 73:«

3. § 2, stk. 1, affattes således:

»Symboler til markedsføring af farlige stoffer og blandinger, produkter og/eller udstyr berøres ikke af reglerne i denne bekendtgørelse.«

4. I § 3 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Arbejdsgiveren skal inddrage enhver risikovurdering, der er i hans arbejdspladsvurdering udarbejdet i overensstemmelse med §§ 6 a og b i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

5. I bilag 2 affattes punkt 12 således:

»12. Områder, rum eller aflukker, der anvendes til oplagring af store mængder farlige stoffer eller blandinger, skal være angivet med et passende advarselsskilt, der vælges blandt skiltene i bilag 3, punkt 3.2, eller være afmærket i overensstemmelse med bilag 8, punkt 1, medmindre etiketterne på selve emballagerne eller beholderne er tilstrækkelige i dette øjemed.

Hvis bilag 3, punkt 3.2 ikke indeholder et passende advarselsskilt til advarsel mod farlige kemiske stoffer eller blandinger, skal det relevante farepiktogram, jf. bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger mv. (CLP-forordningen) anvendes.«

6. I bilag 3 affattes punkt 3.2. som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

7. Bilag 8 affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2015.

Arbejdstilsynet, den 4. maj 2015

Peter Vesterheden

/ Bent Horn Andersen


Bilag 1

»3.2. Advarselsskilte

Væsentlige krav:

1. Trekantet form.

2. Sort piktogram på gul bund, sort kant. Den gule farve skal dække mindst 50 % af skiltets overflade.

figur 1
Brandfarlige stoffer eller høj temperatur
figur 2
Eksplosionsfarlige stoffer
figur 3
Giftige stoffer
figur 4
Ætsende stoffer
figur 5
Radioaktive stoffer
figur 6
Kran i arbejde
figur 7
Pas på kørende transport
figur 8
Farlig elektrisk spænding
figur 9
Giv agt *

*Dette skilt må ikke anvendes til advarsel mod farlige kemiske stoffer eller blandinger, medmindre skiltet anvendes i overensstemmelse med bilag 8, punkt 5.1, til at angive oplagring af farlige stoffer eller blandinger.

   
   
   
   
   
   

figur 1
Laserstråling
figur 2
Brandnærende
figur 3
Ikke-ioniserende stråling
figur 3
Stærkt magnetfelt
figur 5
Ujævnheder
figur 6
Højdeforskel
figur 7
Biologisk fare
figur 8
Lav temperatur
 

«


Bilag 2

»Bilag 8

Forskrifter for afmærkning af beholdere og rørsystemer

1. Beholdere, der anvendes på arbejdsstedet, og som indeholder farlige stoffer eller blandinger, som er klassificeret som farlige i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger mv. (CLP-forordningen), og beholdere, der anvendes til oplagring af sådanne farlige stoffer eller blandinger, samt synlige rørsystemer, der indeholder eller leder sådanne farlige stoffer og blandinger, skal være forsynet med en mærkning/etikettering (piktogram eller symbol på en bundfarve), som fastsat i disse regler, medmindre andet følger af arbejdsmiljølovgivningens regler om mærkning.2)

1.1. Første afsnit finder ikke anvendelse på beholdere, der anvendes kortvarigt under arbejdet, eller beholdere, hvis indhold udskiftes hyppigt, forudsat at der træffes passende alternative foranstaltninger, f.eks. i form af underretning, oplæring eller instruktion, der garanterer det samme beskyttelsesniveau.

1.2. Den i første afsnit nævnte afmærkning kan:

1) erstattes af advarselsskilte som vist i bilag 3, med samme piktogram eller symbol,

2) suppleres med yderligere oplysninger som f.eks. det farlige stofs eller blandings navn og/eller formel samt nærmere oplysninger om risikoen, eller

3) for transport af beholderne på arbejdsstedet suppleres med eller erstattes af de skilte, som anvendes i EU i forbindelse med transport af farlige stoffer og blandinger.

2. Afmærkningen skal placeres som følger:

1) på den eller de synlige steder,

2) i form af skilte, selvklæbende mærker, eller

3) ved påmalinger.

3. De væsentlige krav, som er omhandlet i bilag 3, punkt 1.4, samt bestemmelserne i bilag 2, punkt 2, vedrørende anvendelse af skilte, gælder i givet fald også for den mærkning/etikettering, der er omhandlet i punkt 1 i dette bilag.

4. Afmærkningen af rør skal anbringes på et synligt sted i nærheden af de steder, der frembyder størst fare, såsom ventiler og samlinger, og med passende mellemrum, jf. dog punkt 1.2 og punkt 3.

5. Områder, rum eller aflukker, der anvendes til oplagring af store mængder farlige stoffer eller blandinger, skal være angivet med et passende advarselsskilt, der vælges blandt skiltene i bilag 3, punkt 3.2, eller være afmærket i overensstemmelse med bilag 8, punkt 1, medmindre etiketterne på de forskellige emballager eller beholdere er tilstrækkelige i dette øjemed under hensyn til bilag 3, punkt 1.5, vedrørende størrelsen.

5.1. Oplagringer af en række farlige stoffer eller blandinger kan angives ved advarselsskiltet ”Giv agt”.

5.1.2. Ovennævnte skilte eller mærkning/etikettering skal alt efter omstændighederne placeres ved oplagringsområdet eller på døren ind til oplagringsrummet.«

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/27/EU af 26. februar 2014 om ændring af Rådets direktiv 92/58/EØF, 92/85/EØF, 94/33/EF, 98/24/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF for at tilpasse dem til forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger, EU-Tidende 2014, nr. L 65, side 1.

2) CLP- forordningen indeholder en overgangsbestemmelse for kemiske blandinger, som inden den 1. juni 2015 er markedsført med gammel mærkning efter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF af 31. maj 1999 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater. Disse skal først være mærket efter CLP-forordningen fra 1. juni 2017, jf. CLP-forordningens artikel 61(4), 2. afsnit. Dette indebærer, at blandinger, der er markedsført lovligt med gammel mærkning inden 1. juni 2015, som befinder sig på virksomhederne med gammel mærkning, eller som lovligt købes med gammel mærkning, kan anvendes med gammel mærkning, indtil 1. juni 2017.