Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32014L0027
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer1)

(Gennemførelse af direktiv 2014/27/EU m.m.)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer, som ændret ved bekendtgørelse nr. 720 af 22. juni 2006, bekendtgørelse nr. 1175 af 11. oktober 2007 og bekendtgørelse nr. 1091 af 28. november 2011, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF af 29. april 2004 om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener (sjette særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. l, i Rådets direktiv 89/391/EØF), EU-Tidende 2004, nr. L 158, side 50, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/27/EU af 26. februar 2014, EU-Tidende 2014, nr. L 65, side 1, og Rådets direktiv 98/24/EF af 7. april 1998 om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser (fjortende særdirektiv i henhold til direktiv 89/391/EØF, artikel 16, stk. 1), EF-Tidende 1998, nr. L 131, side 11, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/27/EU af 26. februar 2014, EU-Tidende 2014, nr. L 65, side 1. I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1907/2006/EF af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), EU-Tidende 2006, nr. L 396, side 1, som senest ændret ved Kommissionens forordning nr. 282/2015 af 20. februar 2015, EU-Tidende 2015, nr. L 50, side 1. Ifølge artikel 288 i EUF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.«

2. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 15 a, stk. 4, § 17, stk. 3, § 22, stk. 1, § 35, stk. 1, § 39, § 40, § 41, nr. 1, § 43, § 49, § 49 a, stk. 1-3, § 49 c, § 57, § 63, stk. 1 og 2, og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 73:«

3. I bilag 1 affattes Afsnit B som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2015.

Arbejdstilsynet, den 4. maj 2015

Peter Vesterheden

/ Bent Horn Andersen


Bilag 1

»Afsnit B

Der henvises til bestemmelserne om klassificering og mærkning i forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP-forordningen) med senere ændringer. Henvisningen i afsnit B er de til enhver tid gældende klassificeringsregler og til bilag VI til CLP-forordningen.

For betydningen af kolonneoverskrifterne se »Afsnit A«.

 
Stof
Procent-indhold i materialer
Særlige bestemmelser
Uddybende bemærkninger og begrænsninger
 
Stoffer, der opfylder kriterierne som kræftfremkaldende kategori 1A eller 1B eller som kimcellemutagene kategori 1A eller 1B efter CLP-forordningen.
0,1
 
Såfremt stoffet allerede er opført i bilag 1, afsnit A, med særlige bestemmelser eller med anden procentangivelse, skal disse følges.
 
Stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende kategori 3 (CARC3) på Miljøministeriets liste over farlige stoffer.
1
 
Såfremt stoffet allerede er opført i bilag 1 afsnit A med særlige bestemmelser eller med anden procentangivelse, skal disse følges.

«.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/27/EU af 26. februar 2014 om ændring af Rådets direktiv 92/58/EØF, 92/85/EØF, 94/33/EF, 98/24/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF for at tilpasse dem til forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger, EU-Tidende 2014, nr. L 65, side 1.