Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække

(Justering af reglerne om plantedække m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 500 af 12. maj 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 1, ændres »§ 18,« til: »§§ 18 og 19,«.

2. § 18 ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 18. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at virksomheder skal etablere plantedække og andre dyrkningsrelaterede tiltag, herunder om, hvilke afgrødetyper der kan anvendes som plantedække, og om dyrkning af disse, og på hvor stor en del af virksomhedens areal plantedække skal etableres, og beregningen heraf, og fastsætte perioder, hvor jordbearbejdning og omlægning af arealer med plantedække ikke må finde sted.

Stk. 2. De regler, der fastsættes i medfør af stk. 1, kan dog kun medføre et samlet krav om etablering af plantedække på op til 300.000 ha årligt på landsplan.

§ 19. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan etablere særlige ordninger, som den enkelte virksomhed kan vælge som alternativ til etablering af efterafgrøder, jf. § 18.

Stk. 2. Ministeren kan etablere pilotprojektordninger, hvorefter en eller flere virksomheder kan ansøge om at anvende lokale foranstaltninger som alternativ til etablering af efterafgrøder, jf. § 18.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om ordningerne efter stk. 1 og 2, herunder frister og omregningsfaktorer, samt krav om til- og afmelding m.v.

Stk. 4. Ministeren kan for ordninger omfattet af stk. 2 fastsætte regler om ansøgningens indgivelse, indhold og oplysninger, herunder om formkrav hertil. Ministeren kan endvidere fastsætte vilkår i afgørelser om ordninger truffet efter regler fastsat i medfør af stk. 2.

§ 20. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan for de virksomheder, som kun er omfattet af reglerne i dette kapitel, jf. § 3, fastsætte regler om kontrol og om, at virksomheden skal udarbejde og opbevare en markplan, som viser omfanget af plantedækket og andre dyrkningsrelaterede tiltag.«

3. I § 26, stk. 2, indsættes som 4. pkt.:

»Ministeren kan fastsætte regler om indgivelse af klager, herunder om formkrav hertil.«

4. I § 26, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Ministeren kan endvidere fastsætte regler om indgivelse af klager, herunder om formkrav hertil.«

5. I § 26, stk. 4, indsættes som 3. pkt.:

»Ministeren kan endvidere fastsætte regler om indgivelse af klager, herunder om formkrav hertil.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. august 2015.

Givet på Christiansborg Slot, den 4. maj 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Dan Jørgensen