Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1283 af 8. december 2014 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 3, stk. 2, § 7, stk. 2 og 4, § 9, stk. 4, § 17, stk. 1-3, § 18, stk. 2 og 3, § 34, stk. 1-3, § 35, § 40, stk. 3 og 4, § 41, stk. 2, 4 og 5, § 55, stk. 9 og 10, § 69, stk. 1, § 69 a, § 75, stk. 1, § 78 og § 111 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009, som ændret ved lov nr. 122 af 23. februar 2011, lov nr. 1273 af 21. december 2011 og lov nr. 446 af 23. maj 2012, § 35, stk. 2, § 41 b og § 90 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret ved lov nr. 446 af 23. maj 2012 og lov nr. 537 af 29. april 2015, § 38 k, stk. 4 og 5, og § 38 m, stk. 3, i lov om forurenet jord, jf. lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4. december 2009, som ændret ved lov nr. 446 af 23. maj 2012, og § 3 i lov om frikommuner m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1027 af 20. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse:«

2. Efter § 31 indsættes efter overskriften »Emissionsorienteret produktionstilpasning« i kapitel 7:

»§ 32. Udvidelse af antal husdyr, bortset fra produktion af smågrise indtil 25 kg, i eksisterende stalde på husdyrbrug kan finde sted efter anmeldelse til kommunalbestyrelsen, hvis det kan gennemføres uden andre ændringer, der kræver tilladelse eller godkendelse efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Anmeldelse efter stk. 1, kan kun finde sted ved udvidelse af antal husdyr på husdyrbrug, der ikke er omfattet af tilladelse eller godkendelse efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 3. Anmeldelse efter stk. 1, kan ikke finde sted, hvis etablering, udvidelse eller ændring af dyreholdet medfører en overskridelse af en stipladsgrænse, jf. § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, medmindre dyreholdet er omfattet af en godkendelse meddelt efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse.

Stk. 4. Anmeldelse efter stk. 1, forudsætter, at følgende betingelser er opfyldt:

1) Antal husdyr må kun udvides i staldanlæg, hvis staldanlægget overholder følgende afstandskrav til ammoniakfølsom natur:

a) Kategori 1-natur, jf. bilag 3, punkt 2: Mindst 325 meter, hvis der ikke er andre husdyrbrug i nærheden, mindst 450 meter, hvis der er ét andet husdyrbrug i nærheden, eller mindst 650 meter, hvis der er mere end ét husdyrbrug i nærheden, jf. bilag 3, tabel 3.

b) Kategori 2-natur, jf. bilag 3, punkt 2: Mindst 250 meter.

c) Kategori 3-natur, jf. bilag 3, punkt 3: Mindst 100 meter.

2) Hvis dyreholdet efter anmeldelsen overstiger en dyreenheds- eller stipladsgrænse i § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal staldanlægget i stedet for kravene efter nr. 1, litra a-c, overholde følgende afstandskrav til ammoniakfølsom natur:

a) Kategori 1-natur, jf. bilag 3, punkt 2: Mindst 525 meter, hvis der ikke er andre husdyrbrug i nærheden, mindst 700 meter, hvis der er ét andet husdyrbrug i nærheden, eller mindst 950 meter, hvis der er mere end ét husdyrbrug i nærheden, jf. bilag 3, tabel 3.

b) Kategori 2-natur, jf. bilag 3, punkt 2: Mindst 425 meter.

c) Kategori 3-natur, jf. bilag 3, punkt 3: Mindst 160 meter.

3) Husdyrbruget skal efter udvidelsen overholde beskyttelsesniveauet for lugt, som angivet i bilag 3, punkt B.

4) Bedriften, som husdyrbruget er tilknyttet, og de bedrifter, der afsættes husdyrgødning til, skal hver især overholde mindst et af kravene efter litra a, b, c eller d:

a) Der må maksimalt udbringes gødning fra 0,9 dyreenheder pr. ha pr. planperiode på bedriftens arealer, og der må ikke anvendes andre organiske gødninger på bedriften.

b) Der må maksimalt udbringes gødning fra 1,34 dyreenheder pr. ha pr. planperiode på bedriftens arealer, der må ikke udbringes husdyrgødning på arealer, omfattet af fosforklasse 2 eller 3, jf. bilag 3, punkt C, og der må ikke anvendes andre organiske gødninger på bedriften.

c) Der må ikke udbringes husdyrgødning på arealer, omfattet af fosforklasse 1, 2 eller 3, jf. bilag 3, punkt C.

d) Ved en særskilt dokumentation for overholdelse af kravene ifølge bilag 3, punkt C, idet denne dokumentation i så fald skal ske både ved anmeldelsen og hvert år derefter. Ved beregningen ændres kravene til fosforoverskud i bilag 3, punkt C, dog til ensartede krav svarende til 11 kg P/ha i fosforklasse 0, 4 kg P/ha i fosforklasse 1, 2 kg P/ha i fosforklasse 2 og 0 kg P/ha i fosforklasse 3. Der skal ikke beregnes fosforoverskud for nudrift. Fosforfraførslen fastsættes ensartet til 22 kg P/ha. Ændringer i udspredningsarealerne i forhold til det anmeldte skal anmeldes efter §§ 25-26, således at de nye arealers fosforklasse kan fastlægges. I vurderingen af de nye arealers sårbarhed vurderes kun konsekvenserne i forhold til, om kravene til fosforoverskud efter regnemetoden i dette litra d overholdes. Ved beregningen af tilført fosfor kan der ikke korrigeres for optimal fodring, medmindre bedriften er omfattet af en godkendelse efter §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

5) Produktionen af hver dyretype i hvert staldafsnit må højest udvides således, at antal dyreenheder for den anmeldte produktion, som beregnet efter omregningsfaktoren for dyreenheder i bilag 1, afsnit H, til bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., ikke overstiger antal dyreenheder, som beregnet for produktionen før anvendelse af denne anmeldeordning efter omregningsfaktoren i bilag 1, afsnit A, til bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

6) Produktionen for den pågældende dyretype i det pågældende staldafsnit må ikke tidligere være udvidet efter den nu ophævede § 19 f i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009, som affattet ved bekendtgørelse nr. 291 af 6. april 2011, og ændret ved bekendtgørelse nr. 1036 af 5. november 2012, efter den nu ophævede § 32 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. bekendtgørelse nr. 1172 af 4. oktober 2013, eller efter den nu ophævede § 32 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. bekendtgørelse nr. 1280 af 8. november 2013. Hvis udvidelse efter en af disse bestemmelser er sket på grundlag af en anmeldelse, indgivet til og med den 31. december 2014, kan produktionen af hver dyretype i hvert staldafsnit dog udvides således, at antal dyreenheder for den anmeldte produktion, som beregnet efter omregningsfaktoren for dyreenheder i bilag 1, afsnit H, til bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., ikke overstiger antal dyreenheder, som beregnet for produktionen før anvendelse af denne anmeldeordning efter omregningsfaktoren i bilag 1, afsnit D, til bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

7) Anmeldeordningen må ikke anvendes, hvis nogle af udbringningsarealerne er placeret i oplande, hvor det samlede husdyrhold er steget siden 2007, og recipienten er overbelastet med nitrat, jf. bilag 4, punkt 2. C.«

3. I § 58 ændres »1. januar 2015« til: »29. maj 2017«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 29. maj 2015.

Miljøministeriet, den 22. maj 2015

Kirsten Brosbøl

/ Claus Torp