Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 17. april 2015 i sag 07.2015

A

v/juridisk konsulent Niels Erik Jacobsen, Kristelig Fagforening

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), chefkonsulent Simon Neergaard Holm (DA) og advokat Pernille Leidersdorff-Ernst (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget direktør John Petersen, udpeget af DOFK, og sekretariatsleder Pernille Meden, udpeget af Serviceforbundet.

Denne sag drejer sig om søgnehelligdagsbetaling og betaling af feriegodtgørelse.

Mellem klageren, A, født den 3. april 1991, og indklagede, B, blev der den 22. november 2010 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som kosmetiker med uddannelsesperiode fra den 1. december 2010 til den 30. november 2012.

A har ved sin faglige organisation, Kristelig Fagforening, ved klageskrift modtaget den 28. januar 2015 nedlagt påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 15.670,62 kr. til klager med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg, til betaling sker.

Påstanden er opgjort som følger :

SH-betaling for 2012:
 
7,25 % af 133.476,91 kr.
9.677,08 kr.
- udbetalt
1.155,72 kr.
Sh-betaling i alt
 
8.521,36 kr.
 
Manglende feriepenge for ferieåret 2011/2012,
 
sv.t. 12,5 feriedage à 545,23 kr.
 
6.815,57 kr.
 
Krav i alt
 
15.336,93 kr.
 

Indklagede har påstået frifindelse for betaling af feriegodtgørelse, men har anerkendt krav på sh-betaling.

Sagen har været behandlet i Tvistighedsnævnet den 14. april 2015.

Regelgrundlag

Af erhvervsuddannelseslovens § 55 fremgår bl.a.:

”§ 55. Uddannelsesaftalen skal angive den løn, praktikvirksomheden skal betale til elever under praktikophold samt under skoleophold, der er omfattet af aftalen.

Stk. 2. Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet. ”

De særlige ferieregler for elever fremgår af ferielovens § 9, hvori er bestemt bl.a.:

”§ 9. Elever med uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser har ret til betalt ferie i 25 dage i det første og andet hele ferieår, efter at ansættelsesforholdet er begyndt. Arbejdsgiveren betaler løn under ferien, i det omfang eleven ikke har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse. ”

Om søgnehelligdagsbetaling er det i Wellnessoverenskomsten mellem Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund og Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere § 19 bestemt bl.a.:

”Stk. 6.

Søgnehelligdagsbetalingen udgør … S/H-bidrag i alt 7,25 %.

Stk. 7.

Søgnehelligdagspengene skal kvartalsvis indbetales af arbejdsgiveren til Frisør- og Kosmetikerfagets Ferieordning, sammen med ferieafregning. ”

Forklaringer

A har forklaret, at hun var ledig fra den 1. januar 2010. I sommeren 2010 blev hun ansat hos indklagede, hvilken ansættelse fortsatte, indtil hun den 1. december 2010 begyndte sin uddannelse som elev. Der var fra dette ansættelsesforhold indbetalt et beløb i feriegodtgørelse til FerieKonto svarende til i alt 12,5 dage. Hun afholdt 17 dages ferie uden løn i ferieåret 2011/2012, fordi hun ikke fik feriegodtgørelse til afholdelse af de fulde 25 dage, som hun var berettiget til. I sommeren 2012 afholdt hun 3 ugers sommerferie.

B har forklaret, at hun kan bekræfte elevens oplysninger om ferieafholdelse og feriegodtgørelse. A kunne have holdt 25 feriedage i ferieåret 2011/2012, hvis hun havde villet.

Procedure

Klager har anført, at eleven i medfør af ferielovens § 9, stk. 1, var berettiget til at holde 25 dages betalt ferie, selvom hun ikke havde optjent ret hertil i det forudgående kalenderår. Da hun som følge af, at hun ikke fik betalt feriegodtgørelse for mere end 12,5 dage alene har afholdt 17 dages ferie i ferieåret 2011/12, er hun berettiget til at få udbetalt feriegodtgørelse for de resterende 12,5 feriedage.

Indklagede har anført, at da eleven ikke har optjent feriegodtgørelse i sin ansættelse som elev for optjeningsåret 2010, har hun ikke krav på feriegodtgørelse ved fratræden for ikke afholdt ferie.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Ad feriegodtgørelse

Eleven havde for optjeningsåret 2010 fået indbetalt feriegodtgørelse svarende til 12,5 dages ferie og havde herudover efter ferielovens § 9 ret til afholdelse af yderligere 12,5 dages ferie med løn i ferieåret 2011/2012.

Eleven afholdt 17 dages ferie uden løn i ferieåret 2011/2012, men med feriegodtgørelse for 12,5 dages ferie, og hun har derfor efter ferielovens § 9 ret til betaling for yderligere 4,5 dags ferie à 545,23 kr., eller i alt 2.453,54 kr.

Den yderligere ret til ferie med løn, der ikke er optjent, men alene følger af ferielovens § 9, bortfalder ved fratræden, og eleven har derfor ikke krav på at få udbetalt feriegodtgørelse vedrørende denne ferie. Dette gælder også, selvom eleven som forklaret af hende måtte have været afskåret herfra på grund af en feriehindring.

Indklagede frifindes derfor for kravet om betaling for ikke afholdt ferie.

Ad søgnehelligdagsbetaling

Overenskomstparterne er enige om, at overenskomstens bestemmelser om søgnehelligdagsbetaling praktiseres således, at søgnehelligdagsbetaling sker efter samme principper som betaling til Frisør- og Kosmetikerfagets Ferieordning i øvrigt, således at krav på søgnehelligdagsbetaling reduceres i forhold til den afholdte ferie i det ferieår, hvori fratrædelse sker.

Da A efter sin forklaring afholdt 3 ugers sommerferie i 2012, skal hendes krav på søgnehelligdagsbetaling derfor reduceres med 3/5 til 3.870,83 kr., hvoraf 1.155,72 kr. er betalt.

Elevens krav på søgnehelligdagsbetaling tages herefter til følge med 2.715,11 kr.

T h i b e s t e m m e s:

B skal inden 14 dage betale 5.168,65 kr. med procesrente fra den 28. januar 2015 til A.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.