Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 17. april 2015 i sag 09.2015

A

v/advokat Klara Hoffritz, HK/Privat

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), chefkonsulent Simon Neergaard Holm (DA) og advokat Pernille Leidersdorff-Ernst (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget advokat Peter Steentoft, udpeget af Dansk Erhverv Arbejdsgiver, og faglig sekretær Charlotte Meyer, udpeget af HK.

Denne sag drejer sig om efterbetaling af løn mv., befordringsgodtgørelse og godtgørelse efter ansættelsesbevisloven.

Mellem klageren, A, født den 26. september 1988, og indklagede, B, (i uddannelsesaftalen kaldet N), blev den 31. december 2012 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som fitnessinstruktør med uddannelsesperiode fra den 4. februar 2013 til den 3. august 2014.

A har ved sin faglige organisation, HK/Privat, ved klageskrift modtaget den 3. februar 2015 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at B skal betale 107.577,16 kr. med procesrenter fra den 8. september 2014, til betaling sker.

Påstandsbeløbet udgør 16.133,43 kr. i løn mv. for februar 2013, 35.414,79 kr. i efterbetaling af løn for marts 2013 til februar 2014, 23.135,45 kr. i pension af udbetalt løn, hvoraf 7.711,82 kr. vedrører elevens bidrag, 2.146,36 kr. i arbejdsgiverens bidrag til pension af feriegodtgørelse, 4.102 kr. i befordringsgodtgørelse, 10.216,00 kr. i manglende udbetaling af løn i henhold til lønseddel for juni 2014, 6.429,13 kr. i uretmæssigt tilbageholdt egetbidrag til pensionsordning ved løn for juli 2014 og 10.000 kr. i godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis.

Indklagede har ikke afgivet svarskrift og har trods lovligt indkaldt ikke givet møde i Tvistighedsnævnet, som behandlede sagen mundtligt på sit møde den 14. april 2015.

Sagsfremstilling

Af uddannelsesaftalens punkt 8 fremgår det, at den kollektive overensomst inden for uddannelsesområdet er ”HK”, samt at lønnen udgør den gældende mindstebetaling (sats) for elever fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet.

Den for uddannelsesområdet gældende overenskomst er Landsoverenskomsten, Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service, indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat og HK HANDEL. I tillæg til overenskomstens bestemmelser om elever har parterne indgået et protokollat om elevløn inden for fitness-området, hvoraf fremgår blandt andet, at hvis en elev begynder den praktiske uddannelse efter det fyldt 21. år, men inden eleven fylder 25 år, aftales lønnen i hvert enkelt tilfælde på baggrund af den pågældendes hidtidige beskæftigelse og uddannelse.

Ved mail af 24. juni 2014 sendte en medarbejder fra HK efter en telefonsamtale med indklagede referenceoverenskomsten og overenskomsten og protokollatet til indklagede med samtidig vejledning om betaling af pension, fritvalgskonto og feriegodtgørelse efter de heri gældende regler, ligesom det blev påpeget, at der var et problem med lønsedlen for juni måned 2014. Det fremgår af denne lønseddel bl.a., at A har modtaget såvel sin faste løn på 14.177 kr. som et a/conto beløb på 10.216 kr.

Den 22. juli 2014 fremsendte medarbejderen hos HK en opgørelse over elevens tilgodehavende og anmodede samtidig om, at elevens lønseddel for juni 2014 blev berigtiget, således at bruttoskattegrundlaget blev overensstemmende med den udbetalte bruttoløn, samt at forholdet tillige blev berigtiget over for SKAT. Ved brev af 28. august 2014 blev der igen påpeget fejl ved lønsedlen for juni måned under henvisning til, at eleven ikke havde modtaget det anførte a/conto beløb, men kun sin faste løn. Lønsedlen er aldrig blevet korrigeret.

Af et skærmprint fra CPH West af 9. december 2014 fremgår, at skolen har beregnet det samlede krav på befordringsrefusion til 6.802 kr.

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at hun begyndte et skoleophold i februar 2013, men hun fik ikke løn for den måned. Hun havde fået at vide, at hun ville få en lønforhøjelse, når hun blev 25 år gammel, men da denne udeblev undersøgte hun selv sagen nærmere og fik ved henvendelse til erhvervsskolen oplyst nogle lønsatser. Det blev herefter aftalt, at hun fra begyndelsen af uddannelsesforholdet skulle aflønnes med 14.177 kr. om måneden, og der blev også foretaget en vis efterregulering af lønnen, men ikke fuldstændigt. Hun fik befordringsgodtgørelse af indklagede med 2.700 kr. i januar 2014, mens han ville afvente med at betale de sidste penge, til han havde fået refusion fra skolen. Hun fik imidlertid aldrig pengene. På lønsedlen for juni måned er anført et a/contobeløb, som hun imidlertid aldrig har modtaget. Hun og HK har flere gange bedt om at få korrigeret lønsedlen, men uden held. Som følge heraf har hun måttet betale ekstra skat af a/contobeløbet. Det pensionsbidrag på 6.429 kr., der er fradraget hendes løn for juli måned, er aldrig blevet betalt. Hun har ingen pensionsordning.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Ad efterbetaling af løn mv.

Vi lægger efter elevens forklaring, som ikke er imødegået af indklagede, til grund, at parterne under uddannelsesforholdet aftalte, at elevens løn med virkning fra uddannelsesforholdets begyndelse udgjorde 14.177 kr. om måneden. Vi lægger endvidere til grund, at hun ikke modtog løn den første måned, hvor hun var på skole, og at hun ikke har modtaget det a/conto beløb, som fremgår af lønsedlen for juni 2014, pensionsbidraget, der er anført på lønsedlen for juli 2014, eller mere end 2.700 kr. af den befordringsgodtgørelse, som indklagede har modtaget refusion for.

På denne baggrund tager vi elevens krav på efterbetaling af løn og befordringsgodtgørelse til følge.

Ad betaling af pension

Eleven har efter referenceoverenskomsten krav på betaling af pension efter 3 måneders ansættelse med i alt 12 %, hvoraf 4 % udgør elevens eget bidrag til pensionsordning.

Det følger af Højesterets dom, refereret i U 2014.3363 H, at en arbejdsgiver som udgangspunkt ikke kan opfylde sin pligt til at indbetale pensionsbidrag ved at udbetale pensionsbidraget til medarbejderen som løn, og der i denne sag ikke oplyst omstændigheder, som kan føre til en fravigelse af dette udgangspunkt.

3 voterende udtaler:

Vi finder, at elevens eget pensionsbidrag af udbetalt løn ikke kan kræves udbetalt til eleven (igen), men alene til en pensionsordning. Der foreligger ingen oplysning om, at arbejdsgiver har etableret en pensionsordning, der kan indbetales til. Vi stemmer derfor for at tage elevens påstand om pension til følge med den bemærkning, at 7.711,82 kr. skal indbetales til en af hende anvist pensionsordning.

2 voterende udtaler:

Vi finder, at det ikke skal komme eleven til skade, at indklagede har forsømt sin pligt til under ansættelsen af etablere en pensionsordning for eleven og stemmer derfor for at tage elevens påstand om udbetaling af pensionsbidrag til følge.

Ad godtgørelse efter ansættelsesbevisloven

3 voterende udtaler:

Der er i uddannelsesaftalens punkt 8 om den kollektive overenskomst inden for uddannelsesområdet alene anført ”HK”, og bestemmelsen om, at lønnen udgør den gældende mindstebetaling for elever fastsat ved den kollektive overenskomst er ikke i overensstemmelse med overenskomstens bestemmelser om løn til elever fra 21 år til 25 år, hvorefter lønnen i aftales individuelt. Vi finder derfor, at uddannelsesaftalen lider af en mangel.

Under hensyn til, at indklagede synes at have forsøgt at anføre en overenskomst i uddannelsesaftalen, men at manglen samtidig må antages at have givet anledning til tvist mellem parterne og har indebåret risiko for betydelige løntab for eleven, stemmer vi for at tage kravet om godtgørelse efter ansættelsesbevisloven til følge med 7.500 kr.

2 voterende udtaler:

Under hensyn til, at HK kun har én overenskomst på området, og til, at blanketten vedrørende uddannelsesaftaler også skal kunne anvendes af uorganiserede arbejdsgivere, finder vi, at det forhold, at der alene er anført ”HK” i rubrikken vedrørende den kollektive overenskomst på uddannelsesområdet, ikke kan betegnes som en mangel, der giver eleven ret til godtgørelse efter ansættelsesbevisloven.

Vi stemmer derfor for at frifinde indklagede for kravet herom.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.

T h i b e s t e m m e s:

B skal inden 14 dage betale 105.077,16 kr., hvoraf 7.711,82 kr. skal indbetales til en af eleven anvist pensionsordning, med tillæg af procesrenter fra den 8. september 2014.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.