Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Sund og Bælt Holding A/S, lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark og selskabsskatteloven

(Ophævelse af særbestemmelser vedrørende skat)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S foretages følgende ændringer:

1. Overskriften før § 10 affattes således:

»Låneadgang og garantier«.

2. §§ 12-14 ophæves.

§ 2

I lov nr. 285 af 15. april 2009 om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark foretages følgende ændringer:

1. § 8 ophæves.

2. § 9 ophæves.

§ 3

I selskabsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 149 af 9. januar 2015, som ændret ved § 3 i lov nr. 202 af 27. februar 2015, foretages følgende ændring:

1. § 31, stk. 1, 3. pkt., ophæves.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. § 1, § 2, nr. 2, og § 3 har virkning fra og med indkomståret 2016. Uudnyttede underskud den 1. januar 2016, herunder underskud fremført efter § 12, 2. pkt., i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S, fremføres efter den nævnte dato efter selskabsskattelovens regler.

Stk. 3. § 2, nr. 1, har virkning for lån, der optages den 1. januar 2016 eller senere.

Stk. 4. Ved udgangen af indkomståret 2015 opgøres afskrivningsgrundlaget for A/S Storebæltsforbindelsen og A/S Øresundsforbindelsen. Afskrivningsgrundlaget opgøres på grundlag af anskaffelsessummen opgjort efter § 13, stk. 3 og 4, i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S. Det opgjorte afskrivningsgrundlag fordeles herefter på bygninger, jf. afskrivningslovens § 14, installationer, jf. afskrivningslovens § 15, driftsmidler, jf. afskrivningslovens § 5, og fast jernbanemateriel, jf. afskrivningslovens § 5 C, stk. 2. Afskrivningsgrundlaget for henholdsvis driftsmidler og fast jernbanebanemateriel reduceres med foretagne afskrivninger til og med indkomståret 2015 efter § 14 i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S, i det omfang afskrivningerne kan henføres til de nævnte aktiver. De således opgjorte og fordelte afskrivningsgrundlag danner grundlag for afskrivning efter afskrivningsloven fra og med indkomståret 2016. Summen af de anvendte afskrivningsprocenter for bygninger og installationer efter § 14 i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S og efter afskrivningslovens § 17 kan ikke overstige 100 pct.

Givet på Christiansborg Slot, den 4. maj 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Magnus Heunicke