Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse

§ 1

I bekendtgørelse nr. 100 af 30. januar 2015 om krydsoverensstemmelse foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 1, stk. 1-4, og § 4, stk. 1 og 5, i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013, og § 2, stk. 1, § 9, stk. 4, og § 11, stk. 1, i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 1 og 40, i bekendtgørelse nr. 512 af 23. april 2015 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser:«

2. I bilag 1, punkt 1.7-1.15, 1.22, 1.31 og 1.32, ændres »Bekendtgørelse nr. 853 af 30. juni 2014 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.« til: » Bekendtgørelse nr. 594 af 4. maj 2015 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.«

3. Bilag 1, punkt 1.16, affattes således:

»1.16 2 meter bræmmer langs vandløb og søer.

Bekendtgørelse nr. 594 af 4. maj 2015 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., § 30, stk. 5.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 9. maj 2015

NaturErhvervstyrelsen, den 6. maj 2015

Jette Petersen

/ Steen Bonde