Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Anerkendelse og fuldbyrdelse
Kapitel 3 Ikrafttræden og ændringer i anden lovgivning m.v.
Bilag 1
Bilag 2
Den fulde tekst

Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bestemmelserne i Cape Town-konventionen, jf. bilag 1 til denne lov, og den til konventionen knyttede flymaterielprotokol, jf. bilag 2 til denne lov, gælder her i landet, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Protokollens artikel VIII og XXI finder ikke anvendelse.

Stk. 3. Konventionens artikel 13 og 43 finder anvendelse inden for rammerne af Bruxelles I-forordningen, jf. lov om Bruxelles I-forordningen m.v.

Stk. 4. Protokollens artikel XI finder anvendelse med den ordlyd, der fremgår af bestemmelsens alternativ A. Karenstiden i henhold til bestemmelsen fastsættes til 60 dage.

§ 2. Sikkerhedsrettigheder i flygenstande, jf. protokollens artikel I, stk. 2, litra c, der er stiftet ved retsforfølgning, skal registreres i medfør af konventionen og protokollen for at opnå beskyttelse over for aftaler om flygenstanden og mod retsforfølgning.

§ 3. Fortrinsret for krav på offentlige afgifter i her i landet registrerede luftfartøjer er gyldig i forhold til tredjemand uden registrering i registeret over internationale sikkerhedsrettigheder, såfremt fortrinsretten følger af dansk ret.

§ 4. De i luftfartsloven omhandlede krav på bjærgeløn og på godtgørelse for udgifter til luftfartøjets bevaring er sikret ved pant i luftfartøjet.

Stk. 2. Panteret efter stk. 1 har fortrin frem for alle andre rettigheder i luftfartøjet. Panteretten bortfalder, såfremt den ikke er registreret i registeret over internationale sikkerhedsrettigheder inden 3 måneder efter kravets opståen.

Stk. 3. Findes der flere rettigheder af den i stk. 1 nævnte art, bliver de at fyldestgøre i omvendt rækkefølge af de begivenheder, der har affødt dem.

§ 5. Sikkerhedsrettigheder omfattet af denne lov omfatter tillige det i flygenstanden anbragte tilbehør.

Stk. 2. Særskilte rettigheder kan ikke stiftes eller forbeholdes med hensyn til tilbehør som nævnt i stk. 1.

Kapitel 2

Anerkendelse og fuldbyrdelse

§ 6. Internationale sikkerhedsrettigheder omfattet af konventionen og protokollen nyder beskyttelse her i landet i overensstemmelse med reglerne i konventionen og protokollen.

§ 7. Anmodning i medfør af konventionens artikel 8, stk. 2, skal, medmindre andet er aftalt, fremsættes over for fogedretten på det sted, der følger af reglerne i retsplejelovens § 487 med de undtagelser, som følger af retsplejelovens § 247.

Stk. 2. Retsplejelovens § 598, stk. 2, og § 599 finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på behandling af anmodninger i medfør af konventionens artikel 8, stk. 2, jf. stk. 1, litra a.

Stk. 3. Reglerne i retsplejelovens kapitel 54 om brugeligt pant finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på behandling af anmodninger om udlejning og oppebæring af indtægt eller fortjeneste efter konventionens artikel 8, stk. 2, jf. stk. 1, litra b og c. Retsplejelovens §§ 590 og 591 finder dog ikke anvendelse.

Stk. 4. Retsplejelovens regler om tvangsauktion over løsøre finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på behandling af anmodninger om salg efter konventionens artikel 8, stk. 2, jf. stk. 1, litra b.

§ 8. Anmodninger i medfør af konventionens artikel 9, stk. 2, og artikel 10, litra b, skal, medmindre andet er aftalt, fremsættes over for fogedretten på det sted, der følger af reglerne i retsplejelovens § 487 med de undtagelser, som følger af retsplejelovens § 247.

Stk. 2. Kreditaftalelovens §§ 49-51 finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på behandling af anmodninger i medfør af stk. 1, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Retsplejelovens § 598, stk. 2, og § 599 finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på behandling af anmodninger i medfør af stk. 1 indgivet på grundlag af lejeaftaler.

§ 9. Anmodning om iværksættelse af foreløbige retsmidler omfattet af konventionens artikel 13, stk. 1, litra a-c, skal, medmindre andet er aftalt, fremsættes over for fogedretten på det sted, der følger af retsplejelovens § 487.

Stk. 2. Anmodning om iværksættelse af foreløbige retsmidler omfattet af konventionens artikel 13, stk. 1, litra d, og protokollens artikel X, stk. 3, skal fremsættes over for fogedretten på det sted, hvor genstanden, som anmodningen vedrører, befinder sig.

Stk. 3. Reglerne i retsplejelovens kapitel 56 om arrest finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på behandling af anmodninger efter stk. 1.

Stk. 4. Reglerne i retsplejelovens kapitel 54 om brugeligt pant finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på behandling af anmodninger om udlejning eller forvaltning og oppebæring af indtægt efter konventionens artikel 13, stk. 1, litra d. Det er en betingelse for retsmidlets gennemførelse, at fordringshaveren stiller sikkerhed.

Stk. 5. Retsplejelovens regler om tvangsauktion over løsøre finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på behandling af anmodninger om salg og fordeling af salgsprovenuet efter protokollens artikel X, stk. 3. Det er en betingelse for tvangsauktionens afholdelse, at fordringshaveren stiller sikkerhed.

§ 10. Anmodning om afregistrering af et luftfartøj i det danske register over luftfartøjer (nationalitetsregister) i medfør af protokollens artikel IX, stk. 5, fremsættes over for Trafikstyrelsen.

§ 11. I tilfælde af konkurs eller anden offentlig skiftebehandling skal skifteretten foranledige meddelelse herom registreret i det internationale rettighedsregister, når kurator eller bobestyrer meddeler skifteretten, at boet omfatter flygenstande, jf. protokollens artikel I, stk. 2, litra c.

Kapitel 3

Ikrafttræden og ændringer i anden lovgivning m.v.

§ 12. Justitsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse på rettigheder, der er opstået eller stiftet inden lovens ikrafttræden. For sådanne rettigheder finder de hidtil gældende regler anvendelse.

§ 13. I lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 28. august 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 35 indsættes som stk. 2-4:

»Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse for sikkerhedsrettigheder i flygenstande omfattet af lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. Loven finder anvendelse, for så vidt angår spørgsmål om prioritetsstillingen mellem ikkeregistrerede internationale sikkerhedsrettigheder i flygenstande.

Stk. 4. § 24 finder anvendelse, for så vidt angår sikkerhedsrettigheder omfattet af lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel. Dette gælder dog ikke reservedele i form af flymotorer omfattet af flymaterielprotokollen, jf. § 1, stk. 1, i lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel.«

§ 14. I lov nr. 367 af 21. december 1938 om frihed for arrest og forbud med hensyn til luftfartøjer foretages følgende ændring:

1. Efter § 4 indsættes:

»§ 4 a. Loven finder ikke anvendelse, i det omfang lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel finder anvendelse.«

§ 15. I lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1075 af 30. september 2014, foretages følgende ændring:

1. I § 47 c, stk. 4, nr. 6, indsættes efter »lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer«: », og flygenstande omfattet af lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel«.

§ 16. I konkursloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 6. januar 2014, som ændret ved § 3 i lov nr. 84 af 28. januar 2014 og § 3 i lov nr. 737 af 25. juni 2014, foretages følgende ændring:

1. I § 12 e, stk. 1, nr. 1, ændres »og luftfartøjer,« til: », luftfartøjer og flygenstande omfattet af lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel,«.

§ 17. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2. Loven kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 4. maj 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Mette Frederiksen


Bilag 1

CONVENTION
ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT
 
KONVENTION
OM INTERNATIONALE SIKKERHEDSRETTIGHEDER I MOBILT UDSTYR
     
THE STATES PARTIES TO THIS CONVENTION,
 
PARTERNE I DENNE KONVENTION,
     
AWARE of the need to acquire and use mobile equipment of high value or particular economic significance and to facilitate the financing of the acquisition and use of such equipment in an efficient manner,
 
SOM ER BEVIDSTE OM de behov, der knytter sig til erhvervelse og anvendelse af mobilt udstyr af høj værdi eller af særlig økonomisk betydning, og om nødvendigheden af at lette finansieringen af erhvervelse og anvendelse af sådant udstyr på en effektiv måde,
     
RECOGNISING the advantages of asset-based financing and leasing for this purpose and desiring to facilitate these types of transaction by establishing clear rules to govern them,
 
SOM ANERKENDER fordelene ved leje og finansiering sikret ved et aktiv, og som ønsker at lette sådanne transaktioner ved at udarbejde klare regler herfor,
     
MINDFUL of the need to ensure that interests in such equipment are recognised and protected universally,
 
SOM ER BEVIDSTE OM behovet for at sikre, at sikkerhedsrettigheder i sådant udstyr anerkendes og beskyttes universelt,
     
DESIRING to provide broad and mutual economic benefits for all interested parties,
 
SOM ØNSKER at skaffe alle de berørte parter brede og gensidige økonomiske fordele,
     
BELIEVING that such rules must reflect the principles underlying asset-based financing and leasing and promote the autonomy of the parties necessary in these transactions,
 
SOM ER OVERBEVISTE OM, at sådanne regler må tage hensyn til de principper, som leje og finansiering sikret ved et aktiv er baseret på, og fremme den partsautonomi, der er nødvendig for sådanne transaktioner,
     
CONSCIOUS of the need to establish a legal framework for international interests in such equipment and for that purpose to create an international registration system for their protection,
 
SOM ER SIG BEVIDST, at det er nødvendigt at etablere en særlig retlig ordning for internationale sikkerhedsrettigheder i sådant udstyr og i dette øjemed at indføre et internationalt registreringssystem til beskyttelse af disse rettigheder,
     
TAKING INTO CONSIDERATION the objectives and principles enunciated in existing Conventions relating to such equipment,
 
SOM TAGER HENSYN TIL de mål og principper, der er fastsat i eksisterende konventioner, som relaterer sig til sådant udstyr,
     
HAVE AGREED upon the following provisions:
 
ER BLEVET ENIGE OM følgende bestemmelser:
     
     
     
Chapter I
 
Kapitel I
     
Sphere of application and general provisions
 
Anvendelsesområde og almindelige bestemmelser
     
Article 1 — Definitions
 
Artikel 1 — Definitioner
     
In this Convention, except where the context otherwise requires, the following terms are employed with the meanings set out below:
 
I denne konvention anvendes følgende udtryk i den anførte betydning, medmindre konteksten taler imod:
 
(a)
“agreement” means a security agreement, a title reservation agreement or a leasing agreement;
   
a)
»aftale«: en sikkerhedsstillelsesaftale, en aftale med et ejendomsforbehold eller en lejeaftale
 
(b)
“assignment” means a contract which, whether by way of security or otherwise, confers on the assignee associated rights with or without a transfer of the related international interest;
   
b)
»overdragelse«: en aftale, som giver cessionaren accessoriske rettigheder i form af sikkerhed eller på anden vis, med eller uden overførsel af den tilsvarende internationale sikkerhedsrettighed
 
(c)
“associated rights” means all rights to payment or other performance by a debtor under an agreement which are secured by or associated with the object;
   
c)
»accessoriske rettigheder«: alle sådanne rettigheder til betaling eller anden form for opfyldelse fra debitors side i henhold til en aftale, som er sikret ved formuegenstanden eller knyttet til denne
 
(d)
“commencement of the insolvency proceedings” means the time at which the insolvency proceedings are deemed to commence under the applicable insolvency law;
   
d)
»indledning af insolvensbehandling«: det tidspunkt, hvor en insolvensbehandling anses for at begynde i henhold til den insolvenslovgivning, der finder anvendelse
 
(e)
“conditional buyer” means a buyer under a title reservation agreement;
   
e)
»køber med forbehold«: en køber i henhold til en aftale, der indeholder et ejendomsforbehold
 
(f)
“conditional seller” means a seller under a title reservation agreement;
   
f)
»sælger med forbehold«: en sælger i henhold til en aftale, der indeholder et ejendomsforbehold
 
(g)
“contract of sale” means a contract for the sale of an object by a seller to a buyer which is not an agreement as defined in (a) above;
   
g)
»købsaftale«: en aftale om en sælgers salg af en formuegenstand til en køber, der ikke er en aftale som defineret i litra a)
 
(h)
“court” means a court of law or an administrative or arbitral tribunal established by a Contracting State;
   
h)
»domstol«: en retslig instans, et administrativt organ eller en voldgiftsret, der er etableret af en kontraherende stat
 
(i)
“creditor” means a chargee under a security agreement, a conditional seller under a title reservation agreement or a lessor under a leasing agreement;
   
i)
»kreditor«: en kreditor, der er sikret ved en sikkerhedsstillelsesaftale, en sælger med forbehold i henhold til en aftale, der indeholder et ejendomsforbehold, eller en udlejer i henhold til en lejeaftale
 
(j)
“debtor” means a chargor under a security agreement, a conditional buyer under a title reservation agreement, a lessee under a leasing agreement or a person whose interest in an object is burdened by a registrable non-consensual right or interest;
   
j)
»debitor«: en sikkerhedsstiller i henhold til en sikkerhedsstillelsesaftale, en køber med forbehold i henhold til en aftale, der indeholder et ejendomsforbehold, en lejer i henhold til en lejeaftale eller en person, hvis ret til en formuegenstand er behæftet med en ikke-aftalemæssig rettighed eller sikkerhedsrettighed, der kan registreres
 
(k)
“insolvency administrator” means a person authorised to administer the reorganisation or liquidation, including one authorised on an interim basis, and includes a debtor in possession if permitted by the applicable insolvency law;
   
k)
»insolvensbehandler«: en person, som har bemyndigelse til, herunder foreløbigt, at forestå rekonstruktion eller likvidation, og som omfatter en debitor, der er i besiddelse af formuegenstanden, hvis dette er hjemlet i den insolvenslovgivning, der finder anvendelse
 
(l)
“insolvency proceedings” means bankruptcy, liquidation or other collective judicial or administrative proceedings, including interim proceedings, in which the assets and affairs of the debtor are subject to control or supervision by a court for the purposes of reorganisation or liquidation;
   
l)
»insolvensbehandling«: konkurs, likvidation eller anden retslig eller administrativ kollektiv bobehandling, herunder foreløbige behandlinger, som led i hvilke debitors formuegenstande og forretninger sættes under en domstols kontrol eller tilsyn med henblik på rekonstruktion eller likvidation
 
(m)
“interested persons” means:
   
m)
»berørte personer«:
   
(i)
the debtor;
     
i)
debitor
   
(ii)
any person who, for the purpose of assuring performance of any of the obligations in favour of the creditor, gives or issues a suretyship or demand guarantee or a standby letter of credit or any other form of credit insurance
     
ii)
enhver person, som med henblik på at sikre opfyldelsen af en hvilken som helst forpligtelse til fordel for kreditor har stillet kaution, givet eller udstedt en anfordringsgaranti eller en stand by-rembours eller enhver anden form for kreditforsikring
   
(iii)
any other person having rights in or over the object;
     
iii)
enhver anden person, der har rettigheder over formuegenstanden
 
(n)
“internal transaction” means a transaction of a type listed in Article 2(2)(a) to (c) where the centre of the main interests of all parties to such transaction is situated, and the relevant object located (as specified in the Protocol), in the same Contracting State at the time of the conclusion of the contract and where the interest created by the transaction has been registered in a national registry in that Contracting State which has made a declaration under Article 50(1);
   
n)
»intern transaktion«: en transaktion af den type, som er nævnt i artikel 2, stk. 2, litra a)-c), hvor centret for alle de i transaktionen involverede parters hovedinteresser og formuegenstanden (hvis lokaliseringssted bestemmes i overensstemmelse med protokollen) befinder sig i samme kontraherende stat på tidspunktet for aftalens indgåelse, og når den sikkerhedsrettighed, der stiftes ved transaktionen, er registreret i det nationale register i denne kontraherende stat, hvis denne har afgivet en erklæring i medfør af artikel 50, stk. 1
 
(o)
“international interest” means an interest held by a creditor to which Article 2 applies;
   
o)
»international sikkerhedsrettighed«: en sikkerhedsrettighed, som indehaves af en kreditor, der er omfattet af artikel 2
 
(p)
“International Registry” means the international registration facilities established for the purposes of this Convention or the Protocol;
   
p)
»internationalt register«: den internationale registreringsfacilitet, der etableres med henblik på anvendelsen af denne konvention eller protokollen
 
(q)
“leasing agreement” means an agreement by which one person (the lessor) grants a right to possession or control of an object (with or without an option to purchase) to another person (the lessee) in return for a rental or other payment;
   
q)
»lejeaftale«: en aftale, hvorved en person (udlejeren) giver en besiddelses- eller råderet over en formuegenstand (med eller uden køberet) til en anden person (lejeren) mod leje eller anden form for betaling
 
(r)
“national interest” means an interest held by a creditor in an object and created by an internal transaction covered by a declaration under Article 50(1);
   
r)
»national sikkerhedsrettighed«: en kreditors sikkerhedsrettighed i en formuegenstand stiftet ved en intern transaktion, der er omfattet af en erklæring i medfør af artikel 50, stk. 1
 
(s)
“non-consensual right or interest” means a right or interest conferred under the law of a Contracting State which has made a declaration under Article 39 to secure the performance of an obligation, including an obligation to a State, State entity or an intergovernmental or private organisation;
   
s)
»ikke-aftalemæssig rettighed eller sikkerhedsrettighed«: en rettighed eller sikkerhedsrettighed, der er indrømmet i medfør af loven i en kontraherende stat, som har afgivet en erklæring i medfør af artikel 39, for at stille sikkerhed for opfyldelsen af en forpligtelse, herunder en forpligtelse over for en stat, en statslig enhed eller en mellemstatslig eller privat organisation
 
(t)
“notice of a national interest” means notice registered or to be registered in the International Registry that a national interest has been created;
   
t)
»meddelelse om en national sikkerhedsrettighed«: en meddelelse, der er registreret eller skal registreres i det internationale register, om, at der er stiftet en national sikkerhedsrettighed
 
(u)
“object” means an object of a category to which Article 2 applies;
   
u)
»formuegenstand«: en formuegenstand, som henhører under en af de kategorier, der er omfattet af artikel 2
 
(v)
“pre-existing right or interest” means a right or interest of any kind in or over an object created or arising before the effective date of this Convention as defined by Article 60(2)(a);
   
v)
»gammel rettighed eller sikkerhed«: enhver form for rettighed eller sikkerhedsrettighed i en formuegenstand, der er opstået eller stiftet inden datoen for denne konventions ikrafttræden som defineret i artikel 60, stk. 2, litra a)
 
(w)
“proceeds” means money or non-money proceeds of an object arising from the total or partial loss or physical destruction of the object or its total or partial confiscation, condemnation or requisition;
   
w)
»erstatningsprovenu«: pengeerstatning eller anden form for erstatning for en formuegenstand som følge af hel eller delvis tab, fysisk ødelæggelse, konfiskation, rekvisition eller ekspropriation af denne genstand
 
(x)
“prospective assignment” means an assignment that is intended to be made in the future, upon the occurrence of a stated event, whether or not the occurrence of the event is certain;
   
x)
»fremtidig overdragelse«: en overdragelse, som agtes foretaget i fremtiden, når en nærmere bestemt begivenhed indtræffer, uanset om denne indtræffer med sikkerhed eller ej
 
(y)
“prospective international interest” means an interest that is intended to be created or provided for in an object as an international interest in the future, upon the occurrence of a stated event (which may include the debtor’s acquisition of an interest in the object), whether or not the occurrence of the event is certain;
   
y)
»fremtidig international sikkerhedsrettighed«: en sikkerhedsrettighed, som agtes stiftet i fremtiden eller agtes knyttet til en formuegenstand som international sikkerhedsrettighed, når en nærmere bestemt begivenhed (herunder debitors erhvervelse af en rettighed i formuegenstanden) indtræffer, uanset om denne indtræffer med sikkerhed eller ej
 
(z)
“prospective sale” means a sale which is intended to be made in the future, upon the occurrence of a stated event, whether or not the occurrence of the event is certain;
   
z)
»fremtidigt salg«: et salg, som agtes foretaget i fremtiden, når en nærmere bestemt begivenhed indtræffer, uanset om denne indtræffer med sikkerhed eller ej
 
(aa)
“Protocol” means, in respect of any category of object and associated rights to which this Convention applies, the Protocol in respect of that category of object and associated rights;
   
aa)
»protokol«: for de forskellige kategorier af formuegenstande og accessoriske rettigheder, som er omfattet af denne konvention, protokollen for den pågældende kategori af formuegenstande og accessoriske rettigheder
 
(bb)
“registered” means registered in the International Registry pursuant to Chapter V;
   
bb)
»registreret«: registreret i det internationale register i medfør af kapitel V
 
(cc)
“registered interest” means an international interest, a registrable non-consensual right or interest or a national interest specified in a notice of a national interest registered pursuant to Chapter V;
   
cc)
»registreret sikkerhedsrettighed«: en international sikkerhedsrettighed, en ikke-aftalemæssig rettighed eller sikkerhedsrettighed, der kan registreres, eller en national sikkerhedsrettighed angivet i en meddelelse om en national sikkerhedsrettighed, der er registreret i medfør af kapitel V
 
(dd)
“registrable non-consensual right or interest” means a non-consensual right or interest registrable pursuant to a declaration deposited under Article 40;
   
dd)
»ikke-aftalemæssig rettighed eller sikkerhedsrettighed, der kan registreres«: en ikke-aftalemæssig rettighed eller sikkerhedsrettighed, der kan registreres i medfør af en erklæring afgivet i overensstemmelse med artikel 40
 
(ee)
“Registrar” means, in respect of the Protocol, the person or body designated by that Protocol or appointed under Article 17(2)(b);
   
ee)
»rettighedsregistrerende myndighed«: i forbindelse med protokollen den person eller det organ, der er angivet i protokollen eller udpeget i medfør af artikel 17, stk. 2, litra b)
 
(ff)
“regulations” means regulations made or approved by the Supervisory Authority pursuant to the Protocol;
   
ff)
»reglement«: det reglement, der udarbejdes eller godkendes af tilsynsmyndigheden i medfør af protokollen
 
(gg)
“sale” means a transfer of ownership of an object pursuant to a contract of sale;
   
gg)
»salg«: overførelse af ejendomsretten til en formuegenstand i medfør af en købsaftale
 
(hh)
“secured obligation” means an obligation secured by a security interest;
   
hh)
»sikret forpligtelse«: en forpligtelse, for hvilken der er stillet sikkerhed
 
(ii)
“security agreement” means an agreement by which a chargor grants or agrees to grant to a chargee an interest (including an ownership interest) in or over an object to secure the performance of any existing or future obligation of the chargor or a third person;
   
ii)
»sikkerhedsstillelsesaftale«: en aftale, hvorved en rettighedsstifter indrømmer eller forpligter sig til at indrømme en sikret kreditor en rettighed (herunder ejendomsret) i en formuegenstand med henblik på at sikre opfyldelsen af enhver eksisterende eller fremtidig forpligtelse, som påhviler rettighedsstifteren selv eller en anden person
 
(jj)
“security interest” means an interest created by a security agreement;
   
jj)
»sikkerhedsrettighed«: en rettighed, der er stiftet ved en sikkerhedsstillelsesaftale
 
(kk)
“Supervisory Authority” means, in respect of the Protocol, the Supervisory Authority referred to in Article 17(1);
   
kk)
»tilsynsmyndighed«: i forbindelse med protokollen, den tilsynsmyndighed, der er omhandlet i artikel 17, stk. 1
 
(ll)
“title reservation agreement” means an agreement for the sale of an object on terms that ownership does not pass until fulfilment of the condition or conditions stated in the agreement;
   
ll)
»aftale med ejendomsforbehold«: en aftale om salg af en formuegenstand, i henhold til hvilken ejendomsretten først overgår, når aftalevilkårene er opfyldt
 
(mm)
“unregistered interest” means a consensual interest or non-consensual right or interest (other than an interest to which Article 39 applies) which has not been registered, whether or not it is registrable under this Convention; and
   
mm)
»uregistreret sikkerhedsrettighed«: en aftalemæssig eller ikke-aftalemæssig rettighed eller sikkerhedsrettighed (bortset fra en rettighed eller sikkerhedsrettighed, der er omfattet af artikel 39), som ikke er registreret, uanset om en sådan i henhold til denne konvention kan registreres eller ej, og
 
(nn)
“writing” means a record of information (including information communicated by teletransmission) which is in tangible or other form and is capable of being reproduced in tangible form on a subsequent occasion and which indicates by reasonable means a person’s approval of the record.
   
nn)
»skriftlig«: oplysninger (også meddelt ved teletransmission), som foreligger i fysisk form eller anden form, der tillader gengivelse i fysisk form på et senere tidspunkt, og som på en rimelig måde angiver en persons godkendelse af oplysningerne.
     
     
     
     
Article 2 — The international interest
 
Artikel 2 — Den internationale sikkerhedsrettighed
     
1. This Convention provides for the constitution and effects of an international interest in certain categories of mobile equipment and associated rights.
 
1. Ved denne konvention indføres en ordning for stiftelse af en international sikkerhedsrettighed og for en sådan rettigheds retsvirkninger i forbindelse med visse kategorier af mobilt udstyr og accessoriske rettigheder.
2. For the purposes of this Convention, an international interest in mobile equipment is an interest, constituted under Article 7, in a uniquely identifiable object of a category of such objects listed in paragraph 3 and designated in the Protocol:
 
2. I denne konvention forstås ved en international sikkerhedsrettighed i mobilt udstyr en sikkerhedsrettighed stiftet i overensstemmelse med artikel 7 i en unik identificerbar formuegenstand, der henhører under en af de i stk. 3 nævnte og i protokollen angivne kategorier af formuegenstande
 
(a)
granted by the chargor under a security agreement;
   
a)
som indrømmes af rettighedsstifteren i medfør af en sikkerhedsstillelsesaftale
 
(b)
vested in a person who is the conditional seller under a title reservation agreement; or
   
b)
som indehaves af en person, der er sælger med forbehold i medfør af en aftale, der indeholder et ejendomsforbehold, eller
 
(c)
vested in a person who is the lessor under a leasing agreement.
   
c)
som indehaves af en person, der er udlejer i medfør af en lejeaftale.
           
An interest falling within sub-paragraph (a) does not also fall within sub-paragraph (b) or (c).
 
En sikkerhedsrettighed, der henhører under litra a), kan ikke samtidig henhøre under litra b) eller c).
3. The categories referred to in the preceding paragraphs are:
 
3. De i stk. 1 og 2 omhandlede kategorier er
 
(a)
airframes, aircraft engines and helicopters;
   
a)
flyskrog, flymotorer og helikoptere
 
(b)
railway rolling stock; and
   
b)
rullende jernbanemateriel, og
 
(c)
space assets.
   
c)
rumudstyr.
             
4. The applicable law determines whether an interest to which paragraph 2 applies falls within subparagraph (a), (b) or (c) of that paragraph.
 
4. Spørgsmålet om, hvorvidt en i stk. 2 omhandlet sikkerhedsrettighed henhører under litra a), b) eller c), afgøres efter den lov, der finder anvendelse.
5. An international interest in an object extends to proceeds of that object.
 
5. En international sikkerhedsrettighed i en formuegenstand omfatter også erstatningsprovenuet for denne formuegenstand.
     
Article 3 — Sphere of application
 
Artikel 3 — Anvendelsesområde
     
1. This Convention applies when, at the time of the conclusion of the agreement creating or providing for the international interest, the debtor is situated in a Contracting State.
 
1. Denne konvention finder anvendelse, når debitor på tidspunktet for indgåelsen af den aftale, som stifter eller forudser den internationale sikkerhedsrettighed, befinder sig i en kontraherende stat.
2. The fact that the creditor is situated in a non-Contracting State does not affect the applicability of this Convention.
 
2. Det forhold, at kreditor befinder sig i en ikke-kontraherende stat, er uden betydning for denne konventions anvendelighed.
     
     
     
Article 4 — Where debtor is situated
 
Artikel 4 — Debitors lokalisering
     
1. For the purposes of Article 3(1), the debtor is situated in any Contracting State:
 
1. Med henblik på anvendelsen af artikel 3, stk. 1, befinder debitor sig i den kontraherende stat,
 
(a)
under the law of which it is incorporated or formed;
   
a)
i henhold til hvis lov vedkommende er stiftet
 
(b)
where it has its registered office or statutory seat;
   
b)
hvor vedkommende har vedtægtsmæssigt hjemsted
 
(c)
where it has its centre of administration; or
   
c)
hvor vedkommende har hovedkontor, eller
 
(d)
where it has its place of business.
   
d)
hvor vedkommende har sit forretningssted.
2. A reference in sub-paragraph (d) of the preceding paragraph to the debtor’s place of business shall, if it has more than one place of business, mean its principal place of business or, if it has no place of business, its habitual residence.
 
2. Det forretningssted, der henvises til i stk. 1, litra d), er, hvis debitor har mere end et forretningssted, vedkommendes hovedforretningssted eller, hvis vedkommende ikke har noget forretningssted, debitors sædvanlige opholdssted.
     
Article 5 — Interpretation and applicable law
 
Artikel 5 — Fortolkning og anvendelig lov
     
1. In the interpretation of this Convention, regard is to be had to its purposes as set forth in the preamble, to its international character and to the need to promote uniformity and predictability in its application.
 
1. Ved fortolkningen af denne konvention skal der tages hensyn til dens formål, således som de er angivet i præamblen, til dens internationale karakter og til nødvendigheden af at fremme en ensartet og forudsigelig anvendelse.
2. Questions concerning matters governed by this Convention which are not expressly settled in it are to be settled in conformity with the general principles on which it is based or, in the absence of such principles, in conformity with the applicable law.
 
2. Spørgsmål vedrørende de i denne konvention regulerede områder, som ikke udtrykkeligt afgøres heri, afgøres efter de generelle principper, der ligger til grund for konventionen, eller subsidiært i overensstemmelse med den lov, der finder anvendelse.
3. References to the applicable law are to the domestic rules of the law applicable by virtue of the rules of private international law of the forum State.
 
3. Henvisningerne til den lov, der finder anvendelse, tager sigte på de nationale retsregler , som finder anvendelse i medfør af de international-privatretlige regler i den stat, hvor den berørte domstol er beliggende.
4. Where a State comprises several territorial units, each of which has its own rules of law in respect of the matter to be decided, and where there is no indication of the relevant territorial unit, the law of that State decides which is the territorial unit whose rules shall govern. In the absence of any such rule, the law of the territorial unit with which the case is most closely connected shall apply.
 
4. Når en stat består af flere territoriale enheder med hver deres retsregler for det spørgsmål, der skal afgøres, er det, hvis der ikke er nogen indikation af den relevante territoriale enhed, den pågældende stats lov, der bestemmer, hvilken territorial enheds regler der skal finde anvendelse. Findes der ikke sådanne regler, anvendes loven i den territoriale enhed, som sagen har den nærmeste tilknytning til.
     
Article 6 — Relationship between the Convention and the Protocol
 
Artikel 6 — Forholdet mellem denne konvention og protokollen
     
1. This Convention and the Protocol shall be read and interpreted together as a single instrument.
 
1. Denne konvention og protokollen skal læses og fortolkes samlet som ét enkelt instrument.
2. To the extent of any inconsistency between this Convention and the Protocol, the Protocol shall prevail.
 
2. Er der uoverensstemmelse mellem denne konvention og protokollen, har protokollen forrang.
     
Chapter II
 
Kapitel II
     
Constitution of an international interest
 
Stiftelse af en international sikkerhedsrettighed
     
Article 7 — Formal requirements
 
Artikel 7 — Formelle krav
     
An interest is constituted as an international interest under this Convention where the agreement creating or providing for the interest:
 
En sikkerhedsrettighed er stiftet som en international sikkerhedsrettighed efter denne konvention, hvis den aftale, der stifter eller forudser rettigheden,
 
(a)
is in writing;
   
a)
er indgået skriftligt
 
(b)
relates to an object of which the chargor, conditional seller or lessor has power to dispose;
   
b)
vedrører en formuegenstand, som rettighedsstifter, sælger med forbehold eller udlejer har beføjelse til at disponere over
 
(c)
enables the object to be identified in conformity with the Protocol; and
   
c)
gør det muligt at identificere formuegenstanden i overensstemmelse med protokollen, og
 
(d)
in the case of a security agreement, enables the secured obligations to be determined, but without the need to state a sum or maximum sum secured.
   
d)
gør det muligt, for så vidt der er tale om en sikkerhedsstillelsesaftale, at bestemme de sikrede forpligtelser, uden at det er nødvendigt at fastsætte et beløb eller et garanteret maksimumsbeløb.
     
Chapter III
 
Kapitel III
     
Default remedies
 
Foranstaltninger i tilfælde af misligholdelse af forpligtelser
     
Article 8 — Remedies of chargee
 
Artikel 8 — Foranstaltninger, der står til den sikrede kreditors rådighed
     
1. In the event of default as provided in Article 11, the chargee may, to the extent that the charger has at any time so agreed and subject to any declaration that may be made by a Contracting State under Article 54, exercise any one or more of the following remedies:
 
1. I tilfælde af misligholdelse som omhandlet i artikel 11 kan den sikrede kreditor, for så vidt rettighedsstifteren har givet sit samtykke dertil, hvilket denne kan gøre til enhver tid, og med forbehold af enhver erklæring, som en kontraherende stat måtte afgive i medfør af artikel 54, iværksætte en eller flere af følgende foranstaltninger:
 
(a)
take possession or control of any object charged to it;
   
a)
tage enhver formuegenstand, der er behæftet til kreditors fordel, i besiddelse eller overtage rådigheden derover
 
(b)
sell or grant a lease of any such object;
   
b)
sælge eller udleje en sådan formuegenstand
 
(c)
collect or receive any income or profits arising from the management or use of any such object.
   
c)
oppebære enhver indtægt eller fortjeneste fra forvaltningen eller anvendelsen af en sådan formuegenstand.
2. The chargee may alternatively apply for a court order authorising or directing any of the acts referred to in the preceding paragraph.
 
2. Den sikrede kreditor kan ligeledes anmode om en domstolsafgørelse, der tillader eller anordner enhver af de i stk. 1 nævnte foranstaltninger.
3. Any remedy set out in sub-paragraph (a), (b) or (c) of paragraph 1 or by Article 13 shall be exercised in a commercially reasonable manner. A remedy shall be deemed to be exercised in a commercially reasonable manner where it is exercised in conformity with a provision of the security agreement except where such a provision is manifestly unreasonable.
 
3. Enhver foranstaltning fastsat i stk. 1, litra a), b) eller c), eller i artikel 13 skal iværksættes på en kommercielt rimelig måde. En foranstaltning anses for at være iværksat på en kommercielt rimelig måde, når den er iværksat i overensstemmelse med en bestemmelse i sikkerhedsstillelsesaftalen, medmindre en sådan bestemmelse er åbenbart urimelig.
4. A chargee proposing to sell or grant a lease of an object under paragraph 1 shall give reasonable prior notice in writing of the proposed sale or lease to:
 
4. Enhver sikret kreditor, som agter at sælge eller udleje en formuegenstand i medfør af stk. 1, skal med rimeligt varsel skriftligt underrette følgende personer herom:
 
(a)
interested persons specified in Article 1(m)(i) and (ii); and
   
a)
de berørte personer som defineret i artikel 1, litra m), nr. i) og ii), og
 
(b)
interested persons specified in Article 1(m)(iii) who have given notice of their rights to the chargee within a reasonable time prior to the sale or lease.
   
b)
de berørte personer som defineret i artikel 1, litra, m), nr. iii), som har underrettet den sikrede kreditor om deres rettigheder med rimeligt varsel inden salget eller udlejningen.
5. Any sum collected or received by the chargee as a result of exercise of any of the remedies set out in paragraph 1 or 2 shall be applied towards discharge of the amount of the secured obligations.
 
5. Ethvert beløb, som den sikrede kreditor har oppebåret som følge af iværksættelsen af en af de i stk. 1 eller 2 nævnte foranstaltninger, modregnes i beløbet for de sikrede forpligtelser.
6. Where the sums collected or received by the chargee as a result of the exercise of any remedy set out in paragraph 1 or 2 exceed the amount secured by the security interest and any reasonable costs incurred in the exercise of any such remedy, then unless otherwise ordered by the court the charge shall distribute the surplus among holders of subsequently ranking interests which have been registered or of which the chargee has been given notice, in order of priority, and pay any remaining balance to the chargor.
 
6. Når de beløb, som den sikrede kreditor har opkrævet som følge af iværksættelsen af enhver af de i stk. 1 eller 2 nævnte foranstaltninger, overstiger det beløb, som er sikret ved sikkerheden, og rimelige udgifter, som er pådraget i forbindelse med enhver af disse foranstaltninger, skal den sikrede kreditor, med mindre andet bestemmes af domstolen, fordele overskuddet i prioriteret orden blandt indehaverne af lavere prioriterede sikkerhedsrettigheder, som er registreret, eller som den sikrede kreditor er blevet underrettet om, og udbetale det eventuelle restbeløb til rettighedsstifteren.
     
Article 9 — Vesting of object in satisfaction; redemption
 
Artikel 9 — Overførsel af ejendomsret som fyldestgørelse; frigørelse
     
1. At any time after default as provided in Article 11, the chargee and all the interested persons may agree that ownership of (or any other interest of the chargor in) any object covered by the security interest shall vest in the chargee in or towards satisfaction of the secured obligations.
 
1. Den sikrede kreditor og alle berørte personer kan på ethvert tidspunkt efter misligholdelse som omhandlet i artikel 11 aftale, at ejendomsretten til enhver behæftet formuegenstand (eller enhver anden rettighed, som rettighedsstifteren har i denne formuegenstand) skal overføres til denne kreditor som fyldestgørelse af alle eller en del af de sikrede forpligtelser.
2. The court may on the application of the chargee order that ownership of (or any other interest of the chargor in) any object covered by the security interest shall vest in the chargee in or towards satisfaction of the secured obligations.
 
2. Domstolen kan på anmodning af den sikrede kreditor bestemme, at ejendomsretten til enhver behæftet formuegenstand (eller enhver anden rettighed, som rettighedsstifteren har til denne formuegenstand) skal overføres til den sikrede kreditor som fyldestgørelse af alle eller en del af de sikrede forpligtelser.
3. The court shall grant an application under the preceding paragraph only if the amount of the secured obligations to be satisfied by such vesting is commensurate with the value of the object after taking account of any payment to be made by the chargee to any of the interested persons.
 
3. Domstolen tager kun den i stk. 2 omhandlede anmodning fra den sikrede kreditor til følge, hvis beløbet for de sikrede forpligtelser, der fyldestgøres ved denne overførsel, svarer til formuegenstandens værdi, under hensyn til enhver betaling, som den sikrede kreditor skal foretage til nogen af de berørte personer.
4. At any time after default as provided in Article 11 and before sale of the charged object or the making of an order under paragraph 2, the chargor or any interested person may discharge the security interest by paying in full the amount secured, subject to any lease granted by the chargee under Article 8(1)(b) or ordered under Article 8(2). Where, after such default, the payment of the amount secured is made in full by an interested person other than the debtor, that person is subrogated to the rights of the chargee.
 
4. Rettighedsstifteren eller enhver berørt person kan på ethvert tidspunkt efter misligholdelse som omhandlet i artikel 11 og inden salget af den behæftede formuegenstand eller inden afsigelsen af den i stk. 2 omhandlede kendelse få frigjort sikkerheden ved fuldt ud at betale de sikrede beløb, med forbehold af en lejeaftale, som den sikrede kreditor måtte have indgået i medfør af artikel 8, stk. 1, litra b), eller som en domstol har anordnet i medfør af artikel 8, stk. 2. Når efter en sådan misligholdelse betalingen af det sikrede beløb foretages fuldt ud af en anden berørt person end debitor, indtræder denne person i den sikrede kreditors rettigheder.
5. Ownership or any other interest of the chargor passing on a sale under Article 8(1)(b) or passing under paragraph 1 or 2 of this Article is free from any other interest over which the chargee’s security interest has priority under the provisions of Article 29.
 
5. Rettighedsstifterens ejendomsret eller enhver anden af dennes rettigheder, som overføres ved et salg i medfør af artikel 8, stk. 1, litra b), eller efter stk. 1 eller 2 i nærværende artikel, frigøres for enhver anden rettighed, som den sikrede kreditors sikkerhedsrettighed har prioritet over i medfør af artikel 29.
     
Article 10 — Remedies of conditional seller or lessor
 
Artikel 10 — Foranstaltninger, der står til rådighed for en sælger med forbehold eller en udlejer
     
In the event of default under a title reservation agreement or under a leasing agreement as provided in Article 11, the conditional seller or the lessor, as the case may be, may:
 
I tilfælde af misligholdelse af en aftale, der indeholder et ejendomsforbehold, eller en lejeaftale som omhandlet i artikel 11 kan en sælger med forbehold eller en udlejer:
 
(a)
subject to any declaration that may be made by a Contracting State under Article 54, terminate the agreement and take possession or control of any object to which the agreement relates; or
   
a)
med forbehold af enhver erklæring, som en kontraherende stat måtte afgive i medfør af artikel 54, bringe aftalen til ophør og tage enhver formuegenstand, der er omfattet af aftalen, i besiddelse eller overtage rådigheden derover, eller
 
(b)
apply for a court order authorising or directing either of these acts.
   
b)
anmode om en domstolsafgørelse, der tillader eller anordner en af de i litra a) nævnte foranstaltninger.
     
Article 11 — Meaning of default
 
Artikel 11 — Definition af misligholdelse
     
1. The debtor and the creditor may at any time agree in writing as to the events that constitute a default or otherwise give rise to the rights and remedies specified in Articles 8 to 10 and 13.
 
1. Kreditor og debitor kan til enhver tid skriftligt aftale, hvilke omstændigheder der udgør misligholdelse, eller på anden måde gør det muligt at udøve de rettigheder og iværksætte de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 8-10 og artikel 13.
2. Where the debtor and the creditor have not so agreed, “default” for the purposes of Articles 8 to 10 and 13 means a default which substantially deprives the creditor of what it is entitled to expect under the agreement.
 
2. Foreligger der ikke en sådan aftale, betyder udtrykket »misligholdelse« med henblik på anvendelsen af artikel 8-10 og artikel 13 en misligholdelse, som i væsentlig grad berøver kreditor det, som denne har ret til at forvente i henhold til den indgåede aftale.
     
Article 12 — Additional remedies
 
Artikel 12 — Supplerende foranstaltninger
     
Any additional remedies permitted by the applicable law, including any remedies agreed upon by the parties, may be exercised to the extent that they are not inconsistent with the mandatory provisions of this Chapter as set out in Article 15.
 
Alle de supplerende foranstaltninger, der er tilladt i henhold til den lov, der finder anvendelse, herunder alle de foranstaltninger, som parterne har aftalt, kan iværksættes, for så vidt de ikke er uforenelige med de ufravigelige bestemmelser i dette kapitel som fastsat i artikel 15.
     
Article 13 — Relief pending final determination
 
Artikel 13 — Foreløbige retsmidler
     
1. Subject to any declaration that it may make under Article 55, a Contracting State shall ensure that a creditor who adduces evidence of default by the debtor may, pending final determination of its claim and to the extent that the debtor has at any time so agreed, obtain from a court speedy relief in the form of such one or more of the following orders as the creditor requests:
 
1. Med forbehold af enhver erklæring, som måtte blive afgivet i medfør af artikel 55, sørger enhver kontraherende stat for, at en kreditor, som sandsynliggør, at debitor har misligholdt sine forpligtelser, inden afgørelsen af tvistens realitet, og for så vidt debitor har givet sit samtykke dertil, hvilket denne kan gøre til enhver tid, hurtigt af domstolen kan opnå et eller flere af følgende retsmidler, som kreditor har anmodet om:
 
(a)
preservation of the object and its value;
   
a)
sikring af formuegenstanden og dens værdi
 
(b)
possession, control or custody of the object;
   
b)
besiddelse af formuegenstanden, rådighed derover eller opbevaring deraf
 
(c)
immobilisation of the object; and
   
c)
beslaglæggelse af formuegenstanden, og
 
(d)
lease or, except where covered by sub-paragraphs (a) to (c), management of the object and the income therefrom.
   
d)
leje eller, med undtagelse af de i litra a)-c) omhandlede tilfælde, forvaltning af formuegenstanden og indtægterne heraf.
2. In making any order under the preceding paragraph, the court may impose such terms as it considers necessary to protect the interested persons in the event that the creditor:
 
2. Når domstolen anordner ethvert af de i stk. 1 nævnte retsmidler, kan den stille de betingelser, som den finder nødvendige for at beskytte de berørte personer i tilfælde af, at
 
(a)
in implementing any order granting such relief, fails to perform any of its obligations to the debtor under this Convention or the Protocol; or
   
a)
kreditor i forbindelse med iværksættelsen af det pågældende retsmiddel ikke opfylder en eller flere af sine forpligtelser over for debitor i medfør af denne konvention eller protokollen, eller
 
(b)
fails to establish its claim, wholly or in part, on the final determination of that claim.
   
b)
kreditors krav helt eller delvist afvises i forbindelse med afgørelsen af tvistens realitet.
3. Before making any order under paragraph 1, the court may require notice of the request to be given to any of the interested persons.
 
3. Før domstolen anordner et retsmiddel i medfør af stk. 1, kan den kræve, at enhver berørt person underrettes om anmodningen.
4. Nothing in this Article affects the application of Article 8(3) or limits the availability of forms of interim relief other than those set out in paragraph 1.
 
4. Intet i denne artikel berører anvendelsen af artikel 8, stk. 3, eller begrænser domstolens beføjelse til at anordne andre foreløbige retsmidler end de i stk. 1 nævnte.
     
Article 14 — Procedural requirements
 
Artikel 14 — Processuelle betingelser
     
Subject to Article 54(2), any remedy provided by this Chapter shall be exercised in conformity with the procedure prescribed by the law of the place where the remedy is to be exercised.
 
Med forbehold af artikel 54, stk. 2, iværksættes foranstaltningerne i dette kapitel efter de processuelle regler, der foreskrives af loven på det sted, hvor de iværksættes.
     
Article 15 — Derogation
 
Artikel 15 — Fravigelse
     
In their relations with each other, any two or more of the parties referred to in this Chapter may at any time, by agreement in writing, derogate from or vary the effect of any of the preceding provisions of this Chapter except Articles 8(3) to (6), 9(3) and (4), 13(2) and 14.
 
I deres indbyrdes forhold kan to eller flere af de parter, der er omhandlet i dette kapitel, til enhver tid ved skriftlig aftale fravige en hvilken som helst af de foregående bestemmelser i dette kapitel eller ændre disses virkninger, med undtagelse af artikel 8, stk. 3-6, artikel 9, stk. 3 og 4, artikel 13, stk. 2, og artikel 14.
     
Chapter IV
 
Kapitel IV
     
The international registration system
 
Det internationale registreringssystem
     
Article 16 — The International Registry
 
Artikel 16 — Det internationale register
     
1. An International Registry shall be established for registrations of:
 
1. Der oprettes et internationalt register til registrering af:
 
(a)
international interests, prospective international interests and registrable non-consensual rights and interests;
   
a)
internationale sikkerhedsrettigheder, fremtidige internationale sikkerhedsrettigheder og ikke-aftalemæssige rettigheder og sikkerhedsrettigheder, der kan registreres
 
(b)
assignments and prospective assignments of international interests;
   
b)
overdragelse og fremtidig overdragelse af internationale sikkerhedsrettigheder
 
(c)
acquisitions of international interests by legal or contractual subrogations under the applicable law;
   
c)
erhvervelse af internationale sikkerhedsrettigheder gennem lovbestemt eller aftalemæssig subrogation i medfør af den lov, der finder anvendelse
 
(d)
notices of national interests; and
   
d)
meddelelser om nationale sikkerhedsrettigheder, og
 
(e)
subordinations of interests referred to in any of the preceding sub-paragraphs.
   
e)
prioritetsordenen for de sikkerhedsrettigheder, der er nævnt i de foregående litraer.

2. Different international registries may be established for different categories of object and associated rights.
 
2. Der kan oprettes særskilte internationale registre for de forskellige kategorier af formuegenstande og accessoriske rettigheder.
3. For the purposes of this Chapter and Chapter V, the term “registration” includes, where appropriate, an amendment, extension or discharge of a registration.
 
3. I dette kapitel og i kapitel V omfatter »registrering«, alt efter det enkelte tilfælde, ændring, gyldighedsforlængelse eller ophævelse af en registrering.
     
Article 17 — The Supervisory Authority and the Registrar
 
Artikel 17 — Tilsynsmyndigheden og den rettighedsregistrerende myndighed
     
1. There shall be a Supervisory Authority as provided by the Protocol.
 
1. Der udpeges en tilsynsmyndighed i henhold til protokollen.
2. The Supervisory Authority shall:
 
2. Tilsynsmyndigheden skal:
 
(a)
establish or provide for the establishment of the International Registry;
   
a)
oprette eller sørge for oprettelse af det internationale register
 
(b)
except as otherwise provided by the Protocol, appoint and dismiss the Registrar;
   
b)
med forbehold for protokollens bestemmelser udpege den rettighedsregistrerende myndighed og bringe dens virke til ophør
 
(c)
ensure that any rights required for the continued effective operation of the International Registry in the event of a change of Registrar will vest in or be assignable to the new Registrar;
   
c)
sørge for, at de rettigheder, der er nødvendige for, at det internationale register fortsat kan fungere effektivt, bliver overført eller vil kunne overdrages til den nye rettighedsregistrerende myndighed i tilfælde af udskiftning af den rettighedsregistrerende myndighed
 
(d)
after consultation with the Contracting States, make or approve and ensure the publication of regulations pursuant to the Protocol dealing with the operation of the International Registry;
   
d)
efter høring af de kontraherende stater udarbejde eller godkende et reglement i medfør af protokollen for det internationale registers virke og sørge for offentliggørelse heraf
 
(e)
establish administrative procedures through which complaints concerning the operation of the International Registry can be made to the Supervisory Authority;
   
e)
indføre administrative procedurer, hvorefter klager i forbindelse med det internationale registers virke kan indbringes for tilsynsmyndigheden
 
(f)
supervise the Registrar and the operation of the International Registry;
   
f)
føre tilsyn med den rettighedsregistrerende myndigheds aktiviteter og det internationale registers virke
 
(g)
at the request of the Registrar, provide such guidance to the Registrar as the Supervisory Authority thinks fit;
   
g)
på anmodning fra den rettighedsregistrerende myndighed give denne sådanne instrukser, som den finder hensigtsmæssige
 
(h)
set and periodically review the structure of fees to be charged for the services and facilities of the International Registry;
   
h)
fastsætte og regelmæssigt revidere takststrukturen for det internationale registers tjenester
 
(i)
do all things necessary to ensure that an efficient notice-based electronic registration system exists to implement the objectives of this Convention and the Protocol; and
   
i)
foretage det nødvendige for at sikre, at der findes et effektivt elektronisk registreringssystem med henblik på virkeliggørelsen af målene i denne konvention og i protokollen, og
 
(j)
report periodically to Contracting States concerning the discharge of its obligations under this Convention and the Protocol.
   
j)
regelmæssigt aflægge rapport til de kontraherende stater om gennemførelsen af de forpligtelser, der påhviler den i medfør af denne konvention og protokollen.
3. The Supervisory Authority may enter into any agreement requisite for the performance of its functions, including any agreement referred to in Article 27(3).
 
3. Tilsynsmyndigheden kan indgå de aftaler, der er nødvendige for, at den kan varetage sine opgaver, herunder enhver aftale omhandlet i artikel 27, stk. 3.
4. The Supervisory Authority shall own all proprietary rights in the data bases and archives of the International Registry.
 
4. Tilsynsmyndigheden har alle ejendomsrettigheder til det internationale registers databaser og arkiver.
5. The Registrar shall ensure the efficient operation of the International Registry and perform the functions assigned to it by this Convention, the Protocol and the regulations.
 
5. Den rettighedsregistrerende myndighed sikrer, at det internationale register fungerer effektivt og varetager de opgaver, der er betroet den i medfør af denne konvention, protokollen og reglementet.
     
     
     
     
     
     
     
Chapter V
 
Kapitel V
     
Other matters relating to registration
 
Andre forhold i forbindelse med registreringen
     
Article 18 — Registration requirements
 
Artikel 18 — Betingelser for registrering
     
1. The Protocol and regulations shall specify the requirements, including the criteria for the identification of the object:
 
1. Protokollen og reglementet fastsætter, hvilke betingelser, herunder kriterier for identificering af formuegenstanden, der skal være opfyldt for at:
 
(a)
for effecting a registration (which shall include provision for prior electronic transmission of any consent from any person whose consent is required under Article 20);
   
a)
foretage en registrering (hvilket skal inkludere bestemmelse om forudgående elektronisk transmission af ethvert samtykke fra enhver person, hvis samtykke er påkrævet efter artikel 20)
 
(b)
for making searches and issuing search certificates, and, subject thereto;
   
b)
foretage søgninger og udstede søgningsattester og, med forbehold heraf
 
(c)
for ensuring the confidentiality of information and documents of the International Registry other than information and documents relating to a registration.
   
c)
sikre fortroligheden af oplysningerne og dokumenterne i det internationale register, bortset fra oplysninger og dokumenter vedrørende en registrering.
2. The Registrar shall not be under a duty to enquire whether a consent to registration under Article 20 has in fact been given or is valid.
 
2. Den rettighedsregistrerende myndighed har ikke pligt til at kontrollere, om et samtykke til registrering som omhandlet i artikel 20 faktisk er blevet givet eller er gyldigt.
3. Where an interest registered as a prospective international interest becomes an international interest, no further registration shall be required provided that the registration information is sufficient for a registration of an international interest.
 
3. Når en sikkerhedsrettighed, der er registreret som en fremtidig international sikkerhedsrettighed, overgår til at blive en international sikkerhedsrettighed, kræves der ingen yderligere registrering, forudsat at oplysningerne vedrørende registreringen er tilstrækkelige til registrering af en international sikkerhedsrettighed.
4. The Registrar shall arrange for registrations to be entered into the International Registry data base and made searchable in chronological order of receipt, and the file shall record the date and time of receipt.
 
4. Den rettighedsregistrerende myndighed sikrer, at registreringerne indføres i det internationale registers database og gøres søgbare i kronologisk orden efter modtagelsestidspunkt, og at basen registrerer dato og klokkeslæt for modtagelsen.
5. The Protocol may provide that a Contracting State may designate an entity or entities in its territory as the entry point or entry points through which the information required for registration shall or may be transmitted to the International Registry. A Contracting State making such a designation may specify the requirements, if any, to be satisfied before such information is transmitted to the International Registry.
 
5. Det kan i protokollen bestemmes, at en kontraherende stat på sit område kan udpege et eller flere organer, der skal fungere som kontaktpunkt eller kontaktpunkter, hvorigennem de oplysninger, der kræves for registrering, kan eller skal videregives til det internationale register. En kontraherende stat, der foretager en sådan udpegning, kan fastsætte, om og i givet fald hvilke betingelser der skal være opfyldt, før oplysningerne kan videregives til det internationale register.
     
Article 19 — Validity and time of registration
 
Artikel 19 — Gyldigheden af en registrering og registreringstidspunkt
     
1. A registration shall be valid only if made in conformity with Article 20.
 
1. En registrering er kun gyldig, hvis den er foretaget i overensstemmelse med artikel 20.
2. A registration, if valid, shall be complete upon entry of the required information into the International Registry data base so as to be searchable.
 
2. En registrering er, hvis den er gyldig, fuldstændig, når de krævede oplysninger er indført i det internationale registers database på en sådan måde, at den er søgbar.
3. A registration shall be searchable for the purposes of the preceding paragraph at the time when:
 
3. Med henblik på anvendelsen af stk. 2 er en registrering søgbar, når
 
(a)
the International Registry has assigned to it a sequentially ordered file number; and
   
a)
det internationale register har tildelt den et løbenummer, og
 
(b)
the registration information, including the file number, is stored in durable form and may be accessed at the International Registry.
   
b)
oplysningerne vedrørende registreringen, herunder løbenummeret, opbevares i en varig form og kan tilgås ved det internationale register.
4. If an interest first registered as a prospective international interest becomes an international interest, that international interest shall be treated as registered from the time of registration of the prospective international interest provided that the registration was still current immediately before the international interest was constituted as provided by Article 7.
 
4. Hvis en sikkerhedsrettighed, der oprindelig blev registreret som en fremtidig international sikkerhedsrettighed, overgår til at blive en international sikkerhedsrettighed, anses den for registreret på tidspunktet for registreringen af den fremtidige internationale sikkerhedsrettighed, forudsat at denne registrering stadig eksisterede, umiddelbart før den internationale sikkerhedsrettighed blev stiftet i medfør af artikel 7.
5. The preceding paragraph applies with necessary modifications to the registration of a prospective assignment of an international interest.
 
5. Stk. 4 finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på registrering af en fremtidig overdragelse af en international sikkerhedsrettighed.
6. A registration shall be searchable in the International Registry data base according to the criteria prescribed by the Protocol.
 
6. Der skal kunne foretages søgning efter en registrering i det internationale registers database i medfør af de kriterier, der er fastsat i protokollen.
     
Article 20 — Consent to registration
 
Artikel 20 — Samtykke til registrering
     
1. An international interest, a prospective international interest or an assignment or prospective assignment of an international interest may be registered, and any such registration amended or extended prior to its expiry, by either party with the consent in writing of the other.
 
1. En international sikkerhedsrettighed, en fremtidig international sikkerhedsrettighed, en overdragelse af en international sikkerhedsrettighed eller en fremtidig overdragelse af en international sikkerhedsrettighed kan registreres, og denne registrering kan ændres eller forlænges, inden den udløber, af en af de to parter med den anden parts skriftlige samtykke.
2. The subordination of an international interest to another international interest may be registered by or with the consent in writing at any time of the person whose interest has been subordinated.
 
2. En international sikkerhedsrettigheds rykning for en anden international sikkerhedsrettighed kan registreres af den person, hvis sikkerhedsrettighed rykker, eller med dennes skriftlige samtykke, der kan gives til enhver tid.
3. A registration may be discharged by or with the consent in writing of the party in whose favour it was made.
 
3. En registrering kan ophæves af den, til hvis fordel den er foretaget, eller med dennes skriftlige samtykke.
4. The acquisition of an international interest by legal or contractual subrogation may be registered by the subrogee.
 
4. Erhvervelse af en international sikkerhedsrettighed gennem lovbestemt eller aftalemæssig subrogation kan registreres af den, der indtræder i rettigheden.
5. A registrable non-consensual right or interest may be registered by the holder thereof.
 
5. En ikke-aftalemæssig rettighed eller sikkerhedsrettighed, der kan registreres, kan registreres af indehaveren af denne.
6. A notice of a national interest may be registered by the holder thereof.
 
6. En meddelelse om en national sikkerhedsrettighed kan registreres af indehaveren af sikkerhedsrettigheden.
     
Article 21 — Duration of registration
 
Artikel 21 — Registreringens gyldighedsperiode
     
Registration of an international interest remains effective until discharged or until expiry of the period specified in the registration.
 
Registrering af en international sikkerhedsrettighed forbliver i kraft, indtil den ophæves, eller indtil den gyldighedsperiode, der er fastsat i registreringen, udløber.
     
Article 22 — Searches
 
Artikel 22 — Søgninger
     
1. Any person may, in the manner prescribed by the Protocol and regulations, make or request a search of the International Registry by electronic means concerning interests or prospective international interests registered therein.
 
1. Enhver kan på de vilkår, der er fastsat i protokollen og reglementet, foretage eller anmode om at få foretaget en elektronisk søgning i det internationale register angående de sikkerhedsrettigheder eller fremtidige internationale sikkerhedsrettigheder, der er registreret heri.
2. Upon receipt of a request therefor, the Registrar, in the manner prescribed by the Protocol and regulations, shall issue a registry search certificate by electronic means with respect to any object:
 
2. Når den rettighedsregistrerende myndighed modtager en anmodning om søgning vedrørende en formuegenstand, udsteder den på de vilkår, der er fastsat i protokollen og reglementet, elektronisk en attest om søgning i registret:
 
(a)
stating all registered information relating thereto, together with a statement indicating the date and time of registration of such information; or
   
a)
som gengiver alle de oplysninger, der er registreret om den pågældende formuegenstand, samt angiver dato og klokkeslæt for registreringen af disse oplysninger, eller
 
(b)
stating that there is no information in the International Registry relating thereto.
   
b)
som konstaterer, at der ikke findes nogen oplysninger om den pågældende formuegenstand i det internationale register.
3. A search certificate issued under the preceding paragraph shall indicate that the creditor named in the registration information has acquired or intends to acquire an international interest in the object but shall not indicate whether what is registered is an international interest or a prospective international interest, even if this is ascertainable from the relevant registration information.
 
3. En søgningsattest, der er udstedt i medfør af stk. 2, skal angive, at den kreditor, hvis navn fremgår af oplysningerne vedrørende registreringen, har erhvervet eller agter at erhverve en international sikkerhedsrettighed vedrørende formuegenstanden, men skal ikke angive, om registreringen vedrører en international sikkerhedsrettighed eller en fremtidig international sikkerhedsrettighed, selv om dette kan fastslås på basis af de relevante oplysninger vedrørende registreringen.
     
Article 23 — List of declarations and declared non-consensual rights or interests
 
Artikel 23 — Liste over erklæringer og ikke-aftalemæssige rettigheder eller sikkerhedsrettigheder
     
The Registrar shall maintain a list of declarations, withdrawals of declaration and of the categories of nonconsensual right or interest communicated to the Registrar by the Depositary as having been declared by Contracting States in conformity with Articles 39 and 40 and the date of each such declaration or withdrawal of declaration. Such list shall be recorded and searchable in the name of the declaring State and shall be made available as provided in the Protocol and regulations to any person requesting it.
 
Den rettighedsregistrerende myndighed udarbejder på grundlag af oplysninger fra depositaren en liste over de erklæringer, tilbagetrækninger af erklæringer og kategorier af ikke-aftalemæssige rettigheder eller sikkerhedsrettigheder, som de kontraherende stater har anmeldt i medfør af artikel 39 og 40, med angivelse af dato for hver erklæring eller tilbagetrækning af erklæring. Denne liste skal registreres, og der skal kunne foretages søgninger i den efter navnet på den stat, der har afgivet erklæringen, ligesom den skal stilles til rådighed for alle, der anmoder derom, på de vilkår, der er fastsat i protokollen og reglementet.
     
Article 24 — Evidentiary value of certificates
 
Artikel 24 — Attesternes bevisværdi
     
A document in the form prescribed by the regulations which purports to be a certificate issued by the International Registry is prima facie proof:
 
Et dokument, der opfylder formkravene i reglementet og som fremtræder som en attest, der er udstedt af det internationale register, udgør et simpelt formodningsbevis:
 
(a)
that it has been so issued; and
   
a)
for, at det er udstedt af det internationale register, og
 
(b)
of the facts recited in it, including the date and time of a registration.
   
b)
for de oplysninger, der er angivet i dokumentet, herunder dato og klokkeslæt for registreringen.
     
Article 25 — Discharge of registration
 
Artikel 25 — Ophævelse af registrering
     
1. Where the obligations secured by a registered security interest or the obligations giving rise to a registered non-consensual right or interest have been discharged, or where the conditions of transfer of title under a registered title reservation agreement have been fulfilled, the holder of such interest shall, without undue delay, procure the discharge of the registration after written demand by the debtor delivered to or received at its address stated in the registration.
 
1. Når forpligtelser, der er sikret ved en registreret sikkerhedsrettighed, eller forpligtelser, der er omfattet af en registreret ikke-aftalemæssig rettighed eller sikkerhedsrettighed, er indfriet, eller når betingelserne for overførelse af en ejendomsret i medfør af en registreret aftale, der indeholder et ejendomsforbehold, er opfyldt, ophæver indehaveren af en sådan sikkerhedsrettighed uden unødigt ophold registreringen på skriftlig anmodning fra debitor leveret eller modtaget på den i registreringen angivne adresse.
2. Where a prospective international interest or a prospective assignment of an international interest has been registered, the intending creditor or intending assignee shall, without undue delay, procure the discharge of the registration after written demand by the intending debtor or assignor which is delivered to or received at its address stated in the registration before the intending creditor or assignee has given value or incurred a commitment to give value.
 
2. Når en fremtidig international sikkerhedsrettighed eller en fremtidig overdragelse af en international sikkerhedsrettighed er registreret, ophæver den fremtidige kreditor eller cessionar uden unødigt ophold registreringen på skriftlig anmodning fra den fremtidige debitor eller cedent, leveret eller modtaget på den i registreringen angivne adresse, inden den fremtidige kreditor eller cessionar erlægger et forskud eller forpligter sig til at gøre det.
3. Where the obligations secured by a national interest specified in a registered notice of a national interest have been discharged, the holder of such interest shall, without undue delay, procure the discharge of the registration after written demand by the debtor delivered to or received at its address stated in the registration.
 
3. Når forpligtelser sikret ved en national sikkerhedsrettighed, der er nærmere angivet i en registreret meddelelse om en national sikkerhedsrettighed, er indfriet, ophæver indehaveren af denne sikkerhedsrettighed uden unødigt ophold registreringen på skriftlig anmodning fra debitor leveret eller modtaget på den i registreringen angivne adresse.
4. Where a registration ought not to have been made or is incorrect, the person in whose favour the registration was made shall, without undue delay, procure its discharge or amendment after written demand by the debtor delivered to or received at its address stated in the registration.
 
4. Når en registrering ikke burde være foretaget, eller når en registrering er ukorrekt, ophæver eller korrigerer den person, til hvis fordel registreringen er foretaget, uden unødigt ophold denne på skriftlig anmodning fra debitor leveret eller modtaget på den i registreringen angivne adresse.
     
Article 26 — Access to the international registration facilities
 
Artikel 26 — Adgang til international registrering
     
No person shall be denied access to the registration and search facilities of the International Registry on any ground other than its failure to comply with the procedures prescribed by this Chapter.
 
En person kan kun nægtes adgang til registrering eller søgning i det internationale register, hvis den pågældende ikke følger de procedurer, der er fastsat i dette kapitel.
     
Chapter VI
 
Kapitel VI
     
Privileges and immunities of the Supervisory Authority and the Registrar
 
Tilsynsmyndighedens og den rettighedsregistrerende myndigheds privilegier og immuniteter
     
Article 27 — Legal personality; immunity
 
Artikel 27 — Status som juridisk person; immunitet
     
1. The Supervisory Authority shall have international legal personality where not already possessing such personality.
 
1. Tilsynsmyndigheden skal have status som international juridisk person, hvis dette ikke allerede er tilfældet.
2. The Supervisory Authority and its officers and employees shall enjoy such immunity from legal or administrative process as is specified in the Protocol.
 
2. Tilsynsmyndigheden samt dennes ledelse og ansatte nyder immunitet over for ethvert retsligt eller administrativt skridt i overensstemmelse med protokollens bestemmelser.
3.
(a)
The Supervisory Authority shall enjoy exemption from taxes and such other privileges as may be provided by agreement with the host State.
 
3.
a)
Tilsynsmyndigheden indrømmes fritagelse for skatter samt sådanne andre privilegier, som er fastsat i aftalen indgået med værtslandet.
 
(b)
For the purposes of this paragraph, “host State” means the State in which the Supervisory Authority is situated.
   
b)
I dette stykke forstås ved »værtsland« den stat, hvor tilsynsmyndigheden har sæde.
4. The assets, documents, data bases and archives of the International Registry shall be inviolable and immune from seizure or other legal or administrative process.
 
4. Det internationale registers ejendom, dokumenter, databaser og arkiver er ukrænkelige og kan ikke gøres til genstand for beslaglæggelse eller andre retslige eller administrative skridt.
5. For the purposes of any claim against the Registrar under Article 28(1) or Article 44, the claimant shall be entitled to access to such information and documents as are necessary to enable the claimant to pursue its claim.
 
5. Med henblik på enhver sag, der anlægges mod den rettighedsregistrerende myndighed i medfør af artikel 28, stk. 1, eller artikel 44, har sagsøgeren ret til adgang til de oplysninger og dokumenter, som måtte være nødvendige for at føre sagen.
6. The Supervisory Authority may waive the inviolability and immunity conferred by paragraph 4.
 
6. Tilsynsmyndigheden kan ophæve den ved stk. 4 indrømmede ukrænkelighed og immunitet.
     
Chapter VII
 
Kapitel VII
     
Liability of the Registrar
 
Den rettighedsregistrerende myndigheds ansvar
     
Article 28 — Liability and financial assurances
 
Artikel 28 — Erstatningsansvar og erhvervsansvarsforsikring
     
1. The Registrar shall be liable for compensatory damages for loss suffered by a person directly resulting from an error or omission of the Registrar and its officers and employees or from a malfunction of the international registration system except where the malfunction is caused by an event of an inevitable and irresistible nature, which could not be prevented by using the best practices in current use in the field of electronic registry design and operation, including those related to back-up and systems security and networking.
 
1. Den rettighedsregistrerende myndighed er erstatningsansvarlig for tab, som en person lider, når skaden er en direkte følge af den rettighedsregistrerende myndigheds eller dennes ledelses eller ansattes fejl eller undladelse eller af driftsforstyrrelser i det internationale registreringssystem, dog med undtagelse af driftsforstyrrelser forårsaget af begivenheder af uundgåelig og uafværgelig art, som ikke ville have kunnet forebygges gennem anvendelse af bedste normalt anvendte praksis for udformning og drift af elektroniske registre, herunder sådan praksis, som vedrører sikkerhedskopiering samt sikkerheds- og netopbygningssystemer.
2. The Registrar shall not be liable under the preceding paragraph for factual inaccuracy of registration information received by the Registrar or transmitted by the Registrar in the form in which it received that information nor for acts or circumstances for which the Registrar and its officers and employees are not responsible and arising prior to receipt of registration information at the International Registry.
 
2. Den rettighedsregistrerende myndighed er ikke i medfør af stk. 1 ansvarlig for faktuelle unøjagtigheder i de oplysninger vedrørende registreringen, som den har modtaget, eller som den har videresendt i samme form, som de blev modtaget; den rettighedsregistrerende myndighed er heller ikke ansvarlig for handlinger og forhold, som hverken sorterer under den, dens ledelse eller dens ansatte, og som ligger forud for modtagelsen af oplysningerne vedrørende registreringen i det internationale register.
3. Compensation under paragraph 1 may be reduced to the extent that the person who suffered the damage caused or contributed to that damage.
 
3. Den i stk. 1 omhandlede erstatning kan nedsættes, for så vidt skadelidte har forårsaget eller bidraget til skaden.
4. The Registrar shall procure insurance or a financial guarantee covering the liability referred to in this Article to the extent determined by the Supervisory Authority, in accordance with the Protocol.
 
4. Den rettighedsregistrerende myndighed tegner en forsikring eller skaffer sig en finansiel garanti, der dækker det i denne artikel omhandlede erstatningsansvar i et omfang, der fastsættes af tilsynsmyndigheden i overensstemmelse med protokollens bestemmelser.
     
Chapter VIII
 
Kapitel VIII
     
Effects of an international interest as against third parties
 
En international sikkerhedsrettigheds retsvirkninger over for tredjemand
     
Article 29 — Priority of competing interests
 
Artikel 29 — Konkurrerende sikkerhedsrettigheders prioritetsorden
     
1. A registered interest has priority over any other interest subsequently registered and over an unregistered interest.
 
1. En registreret sikkerhedsrettighed står foran enhver senere registreret sikkerhedsrettighed og enhver uregistreret sikkerhedsrettighed.
2. The priority of the first-mentioned interest under the preceding paragraph applies:
 
2. Den foranstående plads i prioritetsordenen, som i medfør af stk. 1 tilkommer den først registrerede sikkerhedsrettighed, gælder:
 
(a)
even if the first-mentioned interest was acquired or registered with actual knowledge of the other interest; and
   
a)
selv om den anden sikkerhedsrettighed allerede var kendt på det tidspunkt, hvor den først registrerede sikkerhedsrettighed blev stiftet eller registreret, og
 
(b)
even as regards value given by the holder of the first-mentioned interest with such knowledge.
   
b)
selv for ethvert forskud, som indehaveren af den først registrerede sikkerhed med fuldt kendskab til den anden sikkerhedsrettighed måtte erlægge.
3. The buyer of an object acquires its interest in it:
 
3. Køber erhverver rettigheder i formuegenstanden:
 
(a)
subject to an interest registered at the time of its acquisition of that interest; and
   
a)
med forbehold af enhver sikkerhedsrettighed, der er registreret på erhvervelsestidspunktet, og
 
(b)
free from an unregistered interest even if it has actual knowledge of such an interest.
   
b)
frigjort for enhver uregistreret sikkerhedsrettighed, også selv om køber havde kendskab til en sådan rettighed.
4. The conditional buyer or lessee acquires its interest in or right over that object:
 
4. En køber med forbehold eller en lejer erhverver rettigheder i formuegenstanden:
 
(a)
subject to an interest registered prior to the registration of the international interest held by its conditional seller or lessor; and
   
a)
med forbehold af enhver sikkerhedsrettighed, der er registreret inden registreringen af den internationale sikkerhedsrettighed, som indehaves af sælgeren med forbehold eller udlejeren, og
 
(b)
free from an interest not so registered at that time even if it has actual knowledge of that interest.
   
b)
frigjort fra enhver på dette tidspunkt uregistreret sikkerhedsrettighed, også selv om køberen eller lejeren var vidende om en sådan sikkerhedsrettighed.
5. The priority of competing interests or rights under this Article may be varied by agreement between the holders of those interests, but an assignee of a subordinated interest is not bound by an agreement to subordinate that interest unless at the time of the assignment a subordination had been registered relating to that agreement.
 
5. Indehaverne af konkurrerende sikkerhedsrettigheder eller rettigheder kan aftale at ændre prioritetsordenen for deres respektive rettigheder, således som den fremkommer ved denne artikel. En efterstående sikkerhedsrettigheds cessionar er dog ikke bundet af en aftale om rykning, medmindre den rykning, der følger af en sådan aftale, blev registreret ved overdragelsen.
6. Any priority given by this Article to an interest in an object extends to proceeds.
 
6. En sikkerhedsrettigheds plads i prioritetsordenen, således som den fremkommer ved denne artikel, gælder tilsvarende for erstatningsprovenuer.
7. This Convention:
 
7. Denne konvention:
 
(a)
does not affect the rights of a person in an item, other than an object, held prior to its installation on an object if under the applicable law those rights continue to exist after the installation; and
   
a)
berører ikke rettigheder, som en person havde i et andet gode end en formuegenstand inden dettes montering på en formuegenstand, hvis disse rettigheder i medfør af den lov, der finder anvendelse, fortsat eksisterer efter monteringen, og
 
(b)
does not prevent the creation of rights in an item, other than an object, which has previously been installed on an object where under the applicable law those rights are created.
   
b)
hindrer ikke stiftelse af rettigheder i et andet gode end en formuegenstand, som forinden er blevet monteret på en formuegenstand, når i medfør af den lov, der finder anvendelse, sådanne rettigheder stiftes.
     
Article 30 — Effects of insolvency
 
Artikel 30 — Følger af insolvens
     
1. In insolvency proceedings against the debtor an international interest is effective if prior to the commencement of the insolvency proceedings that interest was registered in conformity with this Convention.
 
1. En international sikkerhedsrettighed kan gøres gældende under en debitors insolvensbehandling, når en sådan sikkerhedsrettighed er blevet registreret i overensstemmelse med denne konvention inden indledningen af insolvensbehandlingen.
2. Nothing in this Article impairs the effectiveness of an international interest in the insolvency proceedings where that interest is effective under the applicable law.
 
2. Intet i denne artikel berører muligheden for at gøre en international sikkerhedsrettighed gældende i en insolvensbehandling, når denne kan gøres gældende i medfør af den lov, der finder anvendelse.
3. Nothing in this Article affects:
 
3. Intet i denne artikel berører:
 
(a)
any rules of law applicable in insolvency proceedings relating to the avoidance of a transaction as a preference or a transfer in fraud of creditors; or
   
a)
nogen retsregel, der finder anvendelse på insolvensbehandling, vedrørende omstødelse af en transaktion, enten fordi denne begunstiger en kreditor, eller fordi den udgør en forringende disposition, eller
 
(b)
any rules of procedure relating to the enforcement of rights to property which is under the control or supervision of the insolvency administrator.
   
b)
nogen procedureforskrift om udøvelse af ejendomsrettigheder, der er underlagt insolvensbehandlers kontrol eller tilsyn.
     
Chapter IX
 
Kapitel IX
     
Assignments of associated rights and international interests; rights of subrogation
 
Overdragelse af accessoriske rettigheder og internationale sikkerhedsrettigheder; Subrogationsrettigheder
     
Article 31 — Effects of assignment
 
Artikel 31 — Overdragelsens virkninger
     
1. Except as otherwise agreed by the parties, an assignment of associated rights made in conformity with Article 32 also transfers to the assignee:
 
1. Medmindre parterne aftaler andet, overføres der ved en overdragelse af accessoriske rettigheder, der foretages i overensstemmelse med artikel 32, endvidere følgende til cessionar:
 
(a)
the related international interest; and
   
a)
den tilhørende internationale sikkerhedsrettighed, og
 
(b)
all the interests and priorities of the assignor under this Convention.
   
b)
alle cedentens rettigheder samt dennes plads i prioritetsordenen i medfør af denne konvention.
2. Nothing in this Convention prevents a partial assignment of the assignor’s associated rights. In the case of such a partial assignment the assignor and assignee may agree as to their respective rights concerning the related international interest assigned under the preceding paragraph but not so as adversely to affect the debtor without its consent.
 
2. Intet i denne konvention er til hinder for en delvis overdragelse af cedentens accessoriske rettigheder. Ved en sådan delvis overdragelse kan cedent og cessionar aftale deres respektive rettigheder, for så vidt angår den tilsvarende internationale sikkerhedsrettighed, som er overdraget i medfør af stk. 1, uden dog at forringe debitors stilling uden dennes samtykke.
3. Subject to paragraph 4, the applicable law shall determine the defences and rights of set-off available to the debtor against the assignee.
 
3. Med forbehold af stk. 4 er det den lov, der finder anvendelse, som er bestemmende for, hvilke indsigelses- og modregningsmuligheder debitor råder over i forhold til cessionar.
4. The debtor may at any time by agreement in writing waive all or any of the defences and rights of set-off referred to in the preceding paragraph other than defences arising from fraudulent acts on the part of the assignee.
 
4. Debitor kan til enhver tid skriftligt give afkald på alle eller en del af de i stk. 3 omhandlede indsigelses- eller modregningsmuligheder, med undtagelse af indsigelser, der vedrører svigagtige handlinger fra cessionars side.
5. In the case of an assignment by way of security, the assigned associated rights revest in the assignor, to the extent that they are still subsisting, when the obligations secured by the assignment have been discharged.
 
5. Overdrages accessoriske rettigheder som sikkerhed, tilbageføres de til cedenten, for så vidt de stadig består, når de forpligtelser, der er sikret ved overdragelsen, er indfriet.
     
     
     
Article 32 — Formal requirements of assignment
 
Artikel 32 — Formkrav for overdragelse
     
1. An assignment of associated rights transfers the related international interest only if it:
 
1. Overdragelsen af accessoriske rettigheder overfører kun den tilsvarende internationale sikkerhedsrettighed, hvis
 
(a)
is in writing;
   
a)
den er aftalt skriftligt
 
(b)
enables the associated rights to be identified under the contract from which they arise; and
   
b)
den gør det muligt at identificere den aftale, som har afstedkommet de accessoriske rettigheder, og
 
(c)
in the case of an assignment by way of security, enables the obligations secured by the assignment to be determined in accordance with the Protocol but without the need to state a sum or maximum sum secured.
   
c)
den i tilfælde af overdragelse som sikkerhed gør det muligt i overensstemmelse med protokollen at bestemme de forpligtelser, der sikres ved overdragelsen, uden at det er nødvendigt at fastsætte et beløb eller et garanteret maksimumsbeløb.
2. An assignment of an international interest created or provided for by a security agreement is not valid unless some or all related associated rights also are assigned.
 
2. Overdragelsen af en international sikkerhedsrettighed, der er stiftet eller forudset i en sikkerhedsstillelsesaftale, er kun gyldig, hvis alle eller nogle af de tilhørende accessoriske rettigheder ligeledes overdrages.
3. This Convention does not apply to an assignment of associated rights which is not effective to transfer the related international interest.
 
3. Denne konvention finder ikke anvendelse på overdragelse af accessoriske rettigheder, som ikke har til virkning, at den tilsvarende internationale sikkerhedsrettighed overføres.
     
Article 33 — Debtor’s duty to assignee
 
Artikel 33 — Debitors forpligtelser over for cessionar
     
1. To the extent that associated rights and the related international interest have been transferred in accordance with Articles 31 and 32, the debtor in relation to those rights and that interest is bound by the assignment and has a duty to make payment or give other performance to the assignee, if but only if:
 
1. Når der er sket overdragelse af accessoriske rettigheder og af den tilhørende internationale sikkerhedsrettighed i overensstemmelse med artikel 31 og 32, er debitor for de accessoriske rettigheder og for den forpligtelse, som er dækket af denne sikkerhed, kun bundet af overdragelsen og kun forpligtet til at betale cessionaren eller opfylde enhver anden forpligtelse, hvis
 
(a)
the debtor has been given notice of the assignment in writing by or with the authority of the assignor; and
   
a)
debitor af cedenten eller med dennes godkendelse ved en skriftlig meddelelse er blevet underrettet om overdragelsen, og
 
(b)
the notice identifies the associated rights.
   
b)
meddelelsen identificerer de accessoriske rettigheder.
2. Irrespective of any other ground on which payment or performance by the debtor discharges the latter from liability, payment or performance shall be effective for this purpose if made in accordance with the preceding paragraph.
 
2. Debitors betaling eller opfyldelse har frigørende virkning, hvis den sker i overensstemmelse med stk. 1, uden at dette berører enhver anden form for betaling eller opfyldelse, der ligeledes har frigørende virkning.
3. Nothing in this Article shall affect the priority of competing assignments.
 
3. Intet i denne artikel berører konkurrerende overdragelsers plads i prioritetsordenen.
     
Article 34 — Default remedies in respect of assignment by way of security
 
Artikel 34 — Foranstaltninger i tilfælde af misligholdelse i forbindelse med en overdragelse som sikkerhed
     
In the event of default by the assignor under the assignment of associated rights and the related international interest made by way of security, Articles 8, 9 and 11 to 14 apply in the relations between the assignor and the assignee (and, in relation to associated rights, apply in so far as those provisions are capable of application to intangible property) as if references:
 
Hvis cedenten ikke opfylder sine forpligtelser i forbindelse med overdragelsen af de accessoriske rettigheder og af den tilsvarende internationale sikkerhedsrettighed som sikkerhed, finder artikel 8 og 9 samt artikel 11-14 anvendelse på forholdet mellem cedent og cessionar (og for de accessoriske rettigheders vedkommende anvendelse, for så vidt disse artikler kan anvendes på immaterielle formuegenstande), som om henvisningerne
 
(a)
to the secured obligation and the security interest were references to the obligation secured by the assignment of the associated rights and the related international interest and the security interest created by that assignment;
   
a)
til den sikrede forpligtelse og til sikkerhedsrettigheden var henvisninger til den forpligtelse, der sikres ved overdragelsen af de accessoriske rettigheder og af den tilhørende internationale sikkerhedsrettighed, og til den sikkerhedsrettighed, der stiftes ved denne overdragelse
 
(b)
to the chargee or creditor and chargor or debtor were references to the assignee and assignor;
   
b)
til den sikrede kreditor eller kreditor og til rettighedsstifteren eller debitor var henvisninger til cessionaren og cedenten
 
(c)
to the holder of the international interest were references to the assignee; and
   
c)
til indehaveren af den internationale sikkerhedsrettighed var henvisninger til cessionaren, og
 
(d)
to the object were references to the assigned associated rights and the related international interest.
   
d)
til formuegenstanden var henvisninger til de overdragede accessoriske rettigheder og den overdragede tilhørende internationale sikkerhedsrettighed.
     
Article 35 — Priority of competing assignments
 
Artikel 35 — Konkurrerende overdragelsers prioritetsorden
     
1. Where there are competing assignments of associated rights and at least one of the assignments includes the related international interest and is registered, the provisions of Article 29 apply as if the references to a registered interest were references to an assignment of the associated rights and the related registered interest and as if references to a registered or unregistered interest were references to a registered or unregistered assignment.
 
1. I tilfælde af konkurrerende overdragelser af accessoriske rettigheder, hvoraf mindst én omfatter den tilhørende internationale sikkerhedsrettighed og er registreret, finder artikel 29 anvendelse, som om henvisningerne til en registreret sikkerhedsrettighed var henvisninger til en overdragelse af accessoriske rettigheder og af den tilhørende registrerede sikkerhedsrettighed, og som om henvisningerne til en registreret eller uregistreret sikkerhedsrettighed var henvisninger til en registreret eller uregistreret overdragelse.
2. Article 30 applies to an assignment of associated rights as if the references to an international interest were references to an assignment of the associated rights and the related international interest.
 
2. Artikel 30 finder anvendelse på en overdragelse af accessoriske rettigheder, som om henvisningerne til en international sikkerhedsrettighed var henvisninger til en overdragelse af accessoriske rettigheder og af den tilsvarende internationale sikkerhedsrettighed.
     
Article 36 — Assignee’s priority with respect to associated rights
 
Artikel 36 — Cessionarens plads i prioritetsordenen med hensyn til accessoriske rettigheder
     
1. The assignee of associated rights and the related international interest whose assignment has been registered only has priority under Article 35(1) over another assignee of the associated rights:
 
1. Cessionaren af accessoriske rettigheder og den tilhørende internationale sikkerhedsrettighed, hvis overdragelse er registreret, har kun foranstående prioritet i medfør af artikel 35, stk. 1, i forhold til en anden cessionar af accessoriske rettigheder,
 
(a)
if the contract under which the associated rights arise states that they are secured by or associated with the object; and
   
a)
hvis den aftale, som har afstedkommet de accessoriske rettigheder, bestemmer, at de er sikret ved formuegenstanden eller knyttet til denne, og
 
(b)
to the extent that the associated rights are related to an object.
   
b)
hvis de accessoriske rettigheder vedrører en formuegenstand.
2. For the purposes of sub-paragraph (b) of the preceding paragraph, associated rights are related to an object only to the extent that they consist of rights to payment or performance that relate to:
 
2. Med henblik på anvendelsen af stk. 1, litra b), vedrører de accessoriske rettigheder kun en formuegenstand, hvis der er tale om rettigheder til betaling eller opfyldelse vedrørende
 
(a)
a sum advanced and utilised for the purchase of the object;
   
a)
et beløb, der er udbetalt som forskud og anvendt til køb af formuegenstanden
 
(b)
a sum advanced and utilised for the purchase of another object in which the assignor held another international interest if the assignor transferred that interest to the assignee and the assignment has been registered;
   
b)
et beløb, der er udbetalt som forskud og anvendt til køb af en anden formuegenstand, i hvilken cedenten havde en anden international sikkerhedsrettighed, hvis cedenten har overført denne sikkerhedsrettighed til cessionaren, og hvis overdragelsen er registreret
 
(c)
the price payable for the object;
   
c)
den aftalte pris for formuegenstanden
 
(d)
the rentals payable in respect of the object; or
   
d)
den aftalte leje for formuegenstanden, eller
 
(e)
other obligations arising from a transaction referred to in any of the preceding subparagraphs.
   
e)
andre forpligtelser, der følger af en transaktion omhandlet i et af de foregående litraer.
3. In all other cases, the priority of the competing assignments of the associated rights shall be determined by the applicable law.
 
3. I alle andre tilfælde fastsættes prioritetsordenen for konkurrerende overdragelser af accessoriske rettigheder efter den lov, der finder anvendelse.

     
     
     
     
Article 37 — Effects of assignor’s insolvency
 
Artikel 37 — Virkninger af cedentens insolvens
     
The provisions of Article 30 apply to insolvency proceedings against the assignor as if references to the debtor were references to the assignor.
 
Artikel 30 finder anvendelse på en cedents insolvensbehandling, som om henvisningerne til debitor var henvisninger til cedenten.
     
Article 38 — Subrogation
 
Artikel 38 — Subrogation
     
1. Subject to paragraph 2, nothing in this Convention affects the acquisition of associated rights and the related international interest by legal or contractual subrogation under the applicable law.
 
1. Med forbehold af stk. 2 berører intet i denne konvention erhvervelsen af accessoriske rettigheder og den tilhørende internationale sikkerhedsrettighed gennem lovbestemt eller aftalemæssig subrogation i medfør af den lov, der finder anvendelse.
2. The priority between any interest within the preceding paragraph and a competing interest may be varied by agreement in writing between the holders of the respective interests but an assignee of a subordinated interest is not bound by an agreement to subordinate that interest unless at the time of the assignment a subordination had been registered relating to that agreement.
 
2. Indehaverne af en rettighed som omhandlet i stk. 1 og af en konkurrerende rettighed kan skriftligt aftale at ændre prioritetsordenen for deres respektive rettigheder, men en efterstående sikkerhedsrettigheds cessionar er ikke bundet af en aftale om rykning, medmindre den rykning, der følger af aftalen, blev registreret ved overdragelsen.
     
Chapter X
 
Kapitel X
     
Rights or interests subject to declarations by Contracting States
 
Rettigheder eller sikkerhedsrettigheder, der kan omfattes af erklæringer fra de kontraherende stater
     
Article 39 — Rights having priority without registration
 
Artikel 39 — Rettigheder, der har foranstående prioritet uden registrering
     
1. A Contracting State may at any time, in a declaration deposited with the Depositary of the Protocol declare, generally or specifically:
 
1. I en erklæring, der deponeres hos depositaren for protokollen, kan en kontraherende stat til enhver tid generelt eller specifikt angive,
 
(a)
those categories of non-consensual right or interest (other than a right or interest to which Article 40 applies) which under that State’s law have priority over an interest in an object equivalent to that of the holder of a registered international interest and which shall have priority over a registered international interest, whether in or outside insolvency proceedings; and
   
a)
hvilke kategorier af ikke-aftalemæssige rettigheder eller sikkerhedsrettigheder (bortset fra en rettighed eller sikkerhedsrettighed, der falder ind under artikel 40), der i medfør af denne stats lov har foranstående prioritet i forhold til en sikkerhedsrettighed i en formuegenstand svarende til den rettighed, der tilkommer indehaveren af en international sikkerhedsrettighed, og som har foranstående prioritet i forhold til en registreret international sikkerhedsrettighed, også under insolvensbehandling
 
(b)
that nothing in this Convention shall affect the right of a State or State entity, intergovernmental organisation or other private provider of public services to arrest or detain an object under the laws of that State for payment of amounts owed to such entity, organisation or provider directly relating to those services in respect of that object or another object.
   
b)
at denne konvention ikke berører en stats, en statslig enheds, en mellemstatslig organisations eller en anden privat udbyder af offentlige tjenesters ret til at beslaglægge eller tilbageholde en formuegenstand i medfør af denne stats lov med henblik på betaling af afgifter, som denne enhed, organisation eller udbyder har til gode, og som er direkte knyttet til de tjenester, der er ydet vedrørende denne eller en anden formuegenstand.
2. A declaration made under the preceding paragraph may be expressed to cover categories that are created after the deposit of that declaration.
 
2. En erklæring afgivet i medfør af stk. 1 kan angive at omfatte kategorier, der oprettes efter deponeringen af erklæringen.
3. A non-consensual right or interest has priority over an international interest if and only if the former is of a category covered by a declaration deposited prior to the registration of the international interest.
 
3. En ikke-aftalemæssig rettighed eller sikkerhedsrettighed har foranstående prioritet i forhold til en international sikkerhedsrettighed, hvis og kun hvis den ikke-aftalemæssige rettighed eller sikkerhedsrettighed hører under en kategori, som er omfattet af en erklæring, der er deponeret inden registreringen af den internationale sikkerhedsrettighed.
4. Notwithstanding the preceding paragraph, a Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to the Protocol, declare that a right or interest of a category covered by a declaration made under sub-paragraph (a) of paragraph 1 shall have priority over an international interest registered prior to the date of such ratification, acceptance, approval or accession.
 
4. Uanset stk. 3 kan en kontraherende stat ved ratifikationen, accepten, godkendelsen eller tiltrædelsen af protokollen erklære, at en rettighed eller sikkerhedsrettighed i en kategori, der er omfattet af en erklæring afgivet i medfør af stk. 1, litra a), har foranstående prioritet i forhold til en international sikkerhedsrettighed, der er registreret inden datoen for ratifikationen, accepten, godkendelsen eller tiltrædelsen.
     
Article 40 — Registrable non-consensual rights or interests
 
Artikel 40 — Ikke-aftalemæssige rettigheder eller sikkerhedsrettigheder, der kan registreres
     
A Contracting State may at any time in a declaration deposited with the Depositary of the Protocol list the categories of non-consensual right or interest which shall be registrable under this Convention as regards any category of object as if the right or interest were an international interest and shall be regulated accordingly. Such a declaration may be modified from time to time.
 
I en erklæring, der deponeres hos depositaren for protokollen, kan en kontraherende stat til enhver tid for alle kategorier af formuegenstande udarbejde en liste over kategorier af ikke-aftalemæssige rettigheder eller sikkerhedsrettigheder, der kan registreres i medfør af denne konvention, som om disse rettigheder eller sikkerhedsrettigheder var internationale sikkerhedsrettigheder, og disse vil følgelig blive behandlet som sådanne. En sådan erklæring kan ændres til enhver tid.
     
     
     
     
     
     
Chapter XI
 
Kapitel XI
     
Application of the Convention to sales
 
Konventionens anvendelse på salg
     
Article 41 — Sale and prospective sale
 
Artikel 41 — Salg og fremtidigt salg
     
This Convention shall apply to the sale or prospective sale of an object as provided for in the Protocol with any modifications therein.
 
Denne konvention finder anvendelse på salg eller fremtidigt salg af en formuegenstand i overensstemmelse med protokollens bestemmelser med de ændringer, der følger heraf.
     
Chapter XII
 
Kapitel XII
     
Jurisdiction
 
Kompetence
     
Article 42 — Choice of forum
 
Artikel 42 — Valg af værneting
     
1. Subject to Articles 43 and 44, the courts of a Contracting State chosen by the parties to a transaction have jurisdiction in respect of any claim brought under this Convention, whether or not the chosen forum has a connection with the parties or the transaction. Such jurisdiction shall be exclusive unless otherwise agreed between the parties.
 
1. Med forbehold af artikel 43 og 44 er de domstole i en kontraherende stat, som parterne i en transaktion vælger, kompetente til at behandle alle krav, der støttes på denne konventions bestemmelser, uanset om det valgte værneting har en tilknytning til parterne eller til transaktionen eller ej. Denne kompetence er en enekompetence, medmindre parterne bestemmer andet.
2. Any such agreement shall be in writing or otherwise concluded in accordance with the formal requirements of the law of the chosen forum.
 
2. En sådan aftale om værneting skal indgås skriftligt eller i de former, der foreskrives af det valgte værnetings lovgivning.
     
Article 43 — Jurisdiction under Article 13
 
Artikel 43 — Kompetence i medfør af artikel 13
     
1. The courts of a Contracting State chosen by the parties and the courts of the Contracting State on the territory of which the object is situated have jurisdiction to grant relief under Article 13(1)(a), (b), (c) and Article 13(4) in respect of that object.
 
1. De domstole i en kontraherende stat, som parterne har valgt, og domstolene i en kontraherende stat, på hvis område formuegenstanden befinder sig, er kompetente til at anordne de retsmidler, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, litra a), b) eller c), og artikel 13, stk. 4, vedrørende denne formuegenstand.
2. Jurisdiction to grant relief under Article 13(1)(d) or other interim relief by virtue of Article 13(4) may be exercised either:
 
2. Kompetence til at anordne de retsmidler, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, litra d), eller andre foreløbige retsmidler i medfør af artikel 13, stk. 4, har
 
(a)
by the courts chosen by the parties; or
   
a)
de domstole, som parterne har valgt, eller
 
(b)
by the courts of a Contracting State on the territory of which the debtor is situated, being relief which, by the terms of the order granting it, is enforceable only in the territory of that Contracting State.
   
b)
domstolene i en kontraherende stat, på hvis område debitor befinder sig, idet retsmidlet ifølge de vilkår, der fastsættes i den anordnende kendelse, kun kan iværksættes på denne kontraherende stats område.
3. A court has jurisdiction under the preceding paragraphs even if the final determination of the claim referred to in Article 13(1) will or may take place in a court of another Contracting State or by arbitration.
 
3. En domstol er kompetent i medfør af stk. 1 og 2, selv om tvistens realitet som omhandlet i artikel 13, stk. 1, behandles eller kan behandles ved en domstol i en anden kontraherende stat eller ved voldgift.
     
Article 44 — Jurisdiction to make orders against the Registrar
 
Artikel 44 — Kompetence til at iværksætte retsmidler over for den rettighedsregistrerende myndighed
     
1. The courts of the place in which the Registrar has its centre of administration shall have exclusive jurisdiction to award damages or make orders against the Registrar.
 
1. Domstolene i den stat, på hvis område den rettighedsregistrerende myndighed har sit hovedkontor, har enekompetence til at behandle erstatningssager, der anlægges mod den rettighedsregistrerende myndighed, eller til at anordne retsmidler over for denne.
2. Where a person fails to respond to a demand made under Article 25 and that person has ceased to exist or cannot be found for the purpose of enabling an order to be made against it requiring it to procure discharge of the registration, the courts referred to in the preceding paragraph shall have exclusive jurisdiction, on the application of the debtor or intending debtor, to make an order directed to the Registrar requiring the Registrar to discharge the registration.
 
2. Når en person ikke reagerer på en anmodning i medfør af artikel 25, og denne person ikke længere eksisterer eller ikke kan findes, således at det ikke er muligt at påbyde vedkommende at ophæve registreringen, har de domstole, der er omhandlet i stk. 1, enekompetence til efter anmodning fra debitor eller den fremtidige debitor at påbyde den rettighedsregistrerende myndighed at ophæve registreringen.
3. Where a person fails to comply with an order of a court having jurisdiction under this Convention or, in the case of a national interest, an order of a court of competent jurisdiction requiring that person to procure the amendment or discharge of a registration, the courts referred to in paragraph 1 may direct the Registrar to take such steps as will give effect to that order.
 
3. Når en person ikke efterkommer afgørelsen fra en domstol, der er kompetent i medfør af denne konvention, eller for så vidt angår en national sikkerhedsrettighed afgørelsen fra en kompetent domstol med påbud om at ændre registreringen eller ophæve den, kan de domstole, der er omhandlet i stk. 1, påbyde den rettighedsregistrerende myndighed at træffe de nødvendige foranstaltninger til at effektuere afgørelsen.
4. Except as otherwise provided by the preceding paragraphs, no court may make orders or give judgments or rulings against or purporting to bind the Registrar.
 
4. Med forbehold af stk. 1-3 kan ingen domstol anordne retsmidler, afsige domme eller træffe afgørelser over for den rettighedsregistrerende myndighed.
     
Article 45 — Jurisdiction in respect of insolvency proceedings
 
Artikel 45 — Kompetence i forbindelse med insolvensbehandling
     
The provisions of this Chapter are not applicable to insolvency proceedings.
 
Dette kapitels bestemmelser finder ikke anvendelse på insolvensbehandling.
     
     
     
Chapter XIII
 
Kapitel XIII
     
Relationship with other Conventions
 
Forholdet til andre konventioner
     
Article 45 bis — Relationship with the United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade
 
Artikel 45a — Forholdet til De Forenede Nationers konvention om overdragelse af fordringer inden for international handel
     
This Convention shall prevail over the United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade, opened for signature in New York on 12 December 2001, as it relates to the assignment of receivables which are associated rights related to international interests in aircraft objects, railway rolling stock and space assets.
 
Denne konvention har forrang for De Forenede Nationers konvention om overdragelse af fordringer inden for international handel, der blev åbnet for undertegnelse i New York den 12. december 2001, i det omfang denne finder anvendelse på overdragelse af fordringer, der udgør accessoriske rettigheder vedrørende internationale sikkerhedsrettigheder i flyudstyr, rullende jernbanemateriel og rumudstyr.
     
Article 46 — Relationship with the UNIDROIT Convention on International Financial Leasing
 
Artikel 46 — Forholdet til UNIDROIT-konventionen vedrørende international finansiel leasing
     
The Protocol may determine the relationship between this Convention and the UNIDROIT Conventionon International Financial Leasing, signed at Ottawa on 28 May 1988.
 
Protokollen kan indeholde bestemmelser om forholdet mellem denne konvention og UNIDROIT-konventionen vedrørende international finansiel leasing, der blev undertegnet i Ottawa den 28. maj 1988.
     
Chapter XIV
 
Kapitel XIV
     
Final provisions
 
Afsluttende bestemmelser
     
Article 47 — Signature, ratification, acceptance, approval or accession
 
Artikel 47 — Undertegnelse, ratifikation, accept, godkendelse eller tiltrædelse
     
1. This Convention shall be open for signature in Cape Town on 16 November 2001 by States participating in the Diplomatic Conference to Adopt a Mobile Equipment Convention and an Aircraft Protocol held at Cape Town from 29 October to 16 November 2001. After 16 November 2001, the Convention shall be open to all States for signature at the Headquarters of the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) in Rome until it enters into force in accordance with Article 49.
 
1. Denne konvention blev åbnet for undertegnelse den 16. november 2001 i Cape Town for de stater, der deltog i den diplomatiske konference om vedtagelse af en konvention om mobilt udstyr og en protokol om flyudstyr, der fandt sted i Cape Town fra den 29. oktober til den 16. november 2001. Efter den 16. november 2001 vil konventionen være åben for undertegnelse af alle stater i hovedsædet for Det Internationale Institut for Ensartet Privatret (UNIDROIT) i Rom, indtil den træder i kraft i overensstemmelse med artikel 49.
2. This Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval by States which have signed it.
 
2. Denne konvention skal ratificeres, accepteres eller godkendes af signatarstaterne.
3. Any State which does not sign this Convention may accede to it at any time.
 
3. En stat, der ikke undertegner denne konvention, kan senere tiltræde den.
4. Ratification, acceptance, approval or accession is effected by the deposit of a formal instrument to that effect with the Depositary.
 
4. Ratifikationen, accepten, godkendelsen eller tiltrædelsen sker ved deponering af et behørigt instrument hos depositaren.
     
Article 48 — Regional Economic Integration Organisations
 
Artikel 48 — Organisationer for regional økonomisk integration
     
1. A Regional Economic Integration Organisation which is constituted by sovereign States and has competence over certain matters governed by this Convention may similarly sign, accept, approve or accede to this Convention. The Regional Economic Integration Organisation shall in that case have the rights and obligations of a Contracting State, to the extent that that Organisation has competence over matters governed by this Convention. Where the number of Contracting States is relevant in this Convention, the Regional Economic Integration Organisation shall not count as a Contracting State in addition to its Member States which are Contracting States.
 
1. En organisation for regional økonomisk integration, som består af suveræne stater, og som har kompetence på nogle af de områder, der er omfattet af denne konvention, kan også undertegne, acceptere, godkende eller tiltræde denne konvention. I så fald har organisationen for regional økonomisk integration samme rettigheder og forpligtelser som en kontraherende stat, i det omfang organisationen har kompetence på de områder, der er omfattet af denne konvention. Når antallet af kontraherende stater er relevant i denne konvention, medregnes organisationen for regional økonomisk integration ikke som en kontraherende stat ud over de af dens medlemsstater, der er kontraherende stater.
2. The Regional Economic Integration Organisation shall, at the time of signature, acceptance, approval or accession, make a declaration to the Depositary specifying the matters governed by this Convention in respect of which competence has been transferred to that Organisation by its Member States. The Regional Economic Integration Organisation shall promptly notify the Depositary of any changes to the distribution of competence, including new transfers of competence, specified in the declaration under this paragraph.
 
2. Ved undertegnelsen, accepten, godkendelsen eller tiltrædelsen afgiver organisationen for regional økonomisk integration en erklæring til depositaren, hvori den præciserer, på hvilke af de områder, der er omfattet af denne konvention, organisationens medlemsstater har delegeret deres kompetence til organisationen. Organisationen for regional økonomisk integration skal straks underrette depositaren om alle ændringer i kompetencedelegation, der er præciseret i den i medfør af dette stykke afgivne erklæring, herunder ny kompetencedelegation.
3. Any reference to a “Contracting State” or “Contracting States” or “State Party” or “States Parties” in this Convention applies equally to a Regional Economic Integration Organisation where the context so requires.
 
3. Alle henvisninger til »kontraherende stat«, »kontraherende stater«, »part« eller »parter« i denne konvention gælder ligeledes en organisation for regional økonomisk integration, når konteksten tilsiger det.
     
Article 49 — Entry into force
 
Artikel 49 — Ikrafttræden
     
1. This Convention enters into force on the first day of the month following the expiration of three months after the date of the deposit of the third instrument of ratification, acceptance, approval or accession but only as regards a category of objects to which a Protocol applies:
 
1. Denne konvention træder i kraft den første dag i måneden efter udløbet af en periode på tre måneder regnet fra datoen for deponeringen af det tredje ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument, men for en kategori af formuegenstande, der er omfattet af en protokol, kun:
 
(a)
as from the time of entry into force of that Protocol;
   
a)
fra protokollens ikrafttræden
 
(b)
subject to the terms of that Protocol; and
   
b)
med forbehold af protokollens bestemmelser, og
 
(c)
as between States Parties to this Convention and that Protocol.
   
c)
mellem de stater, der er parter i denne konvention og i protokollen.
2. For other States this Convention enters into force on the first day of the month following the expiration of three months after the date of the deposit of their instrument of ratification, acceptance, approval or accession but only as regards a category of objects to which a Protocol applies and subject, in relation to such Protocol, to the requirements of sub-paragraphs (a), (b) and (c) of the preceding paragraph.
 
2. For andre stater træder denne konvention i kraft den første dag i måneden efter udløbet af en periode på tre måneder regnet fra datoen for deponeringen af deres ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument, men kun for en kategori af formuegenstande, der er omfattet af en protokol, og med forbehold af betingelserne i stk. 1, litra a), b) og c), vedrørende en sådan protokol.
     
Article 50 — Internal transactions
 
Artikel 50 — Interne transaktioner
     
1. A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to the Protocol, declare that this Convention shall not apply to a transaction which is an internal transaction in relation to that State with regard to all types of objects or some of them.
 
1. En kontraherende stat kan ved ratifikationen, accepten, godkendelsen eller tiltrædelsen af protokollen erklære, at denne konvention i forhold til denne stat ikke finder anvendelse på interne transaktioner vedrørende alle typer formuegenstande eller nogle af dem.
2. Notwithstanding the preceding paragraph, the provisions of Articles 8(4), 9(1), 16, Chapter V, Article 29, and any provisions of this Convention relating to registered interests shall apply to an internal transaction.
 
2. Uanset stk. 1 finder artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 1, artikel 16, kapitel V, artikel 29 og alle denne konventions bestemmelser om registrerede sikkerhedsrettigheder anvendelse på interne transaktioner.
3. Where notice of a national interest has been registered in the International Registry, the priority of the holder of that interest under Article 29 shall not be affected by the fact that such interest has become vested in another person by assignment or subrogation under the applicable law.
 
3. Når en meddelelse om en national sikkerhedsrettighed er registreret i det internationale register, berøres denne rettighedsindehavers plads i prioritetsordenen i medfør af artikel 29 ikke af, at denne sikkerhedsrettighed er givet til en anden person ved overdragelse eller subrogation i medfør af den lov, der finder anvendelse.
     
Article 51 — Future Protocols
 
Artikel 51 — Fremtidige protokoller
     
1. The Depositary may create working groups, in co-operation with such relevant nongovernmental organisations as the Depositary considers appropriate, to assess the feasibility of extending the application of this Convention, through one or more Protocols, to objects of any category of high-value mobile equipment, other than a category referred to in Article 2(3), each member of which is uniquely identifiable, and associated rights relating to such objects.
 
1. Depositaren kan i samarbejde med sådanne ikke-statslige organisationer, som depositaren finder relevante, nedsætte arbejdsgrupper til at undersøge, om denne konventions anvendelsesområde gennem en eller flere protokoller kan udvides til at omfatte formuegenstande i alle kategorier af mobilt udstyr af høj værdi ud over en kategori omhandlet i artikel 2, stk. 3, hvoraf hver enkelt kan individualiseres, og til at omfatte de accessoriske rettigheder vedrørende disse formuegenstande.
2. The Depositary shall communicate the text of any preliminary draft Protocol relating to a category of objects prepared by such a working group to all States Parties to this Convention, all member States of the Depositary, member States of the United Nations which are not members of the Depositary and the relevant intergovernmental organisations, and shall invite such States and organisations to participate in intergovernmental negotiations for the completion of a draft Protocol on the basis of such a preliminary draft Protocol.
 
2. Depositaren sender et foreløbigt udkast til protokol vedrørende en kategori af formuegenstande, som en sådan arbejdsgruppe har udarbejdet, til alle de stater, der er parter i denne konvention, til alle depositarens medlemsstater, til de FN-medlemmer, der ikke er medlemmer af depositaren, og til de relevante mellemstatslige organisationer og indbyder disse stater og organisationer til at deltage i mellemstatslige forhandlinger om udarbejdelse af et udkast til protokol på grundlag af et sådant foreløbigt udkast.
3. The Depositary shall also communicate the text of any preliminary draft Protocol prepared by such a working group to such relevant non-governmental organisations as the Depositary considers appropriate. Such non-governmental organisations shall be invited promptly to submit comments on the text of the preliminary draft Protocol to the Depositary and to participate as observers in the preparation of a draft Protocol.
 
3. Depositaren sender også et sådant foreløbigt udkast til protokol fra en arbejdsgruppe til ikke-statslige organisationer, som depositaren finder relevante. Disse ikke-statslige organisationer opfordres til uden ophold at sende depositaren deres bemærkninger til det foreløbige udkast til protokol og deltage som observatører i udarbejdelsen af et udkast til protokol.
4. When the competent bodies of the Depositary adjudge such a draft Protocol ripe for adoption, the Depositary shall convene a diplomatic conference for its adoption.
 
4. Når depositarens kompetente organer konkluderer, at et sådant udkast til protokol er klar til at blive vedtaget, indkalder depositaren til en diplomatisk konference med henblik på vedtagelse.
5. Once such a Protocol has been adopted, subject to paragraph 6, this Convention shall apply to the category of objects covered thereby.
 
5. Når en sådan protokol er vedtaget, finder denne konvention med forbehold af stk. 6 anvendelse på den kategori af formuegenstande, der er omhandlet i protokollen.
6. Article 45 bis of this Convention applies to such a Protocol only if specifically provided for in that Protocol.
 
6. Artikel 45a i denne konvention finder kun anvendelse på en sådan protokol, hvis det udtrykkeligt er fastsat i protokollen.
     
Article 52 — Territorial units
 
Artikel 52 — Territoriale enheder
     
1. If a Contracting State has territorial units in which different systems of law are applicable in relation to the matters dealt with in this Convention, it may, at the time of ratification, acceptance, approval or accession, declare that this Convention is to extend to all its territorial units or only to one or more of them and may modify its declaration by submitting another declaration at any time.
 
1. Hvis en kontraherende stat består af territoriale enheder, i hvilke forskellige retsordener finder anvendelse på de områder, der er omfattet af denne konvention, kan den ved ratifikationen, accepten, godkendelsen eller tiltrædelsen erklære, at denne konvention finder anvendelse på alle dens territoriale enheder eller kun på en eller flere af dem, og den kan til enhver tid ændre denne erklæring ved at afgive en ny.
2. Any such declaration shall state expressly the territorial units to which this Convention applies.
 
2. I en sådan erklæring skal det udtrykkeligt angives, hvilke territoriale enheder denne konvention finder anvendelse på.
3. If a Contracting State has not made any declaration under paragraph 1, this Convention shall apply to all territorial units of that State.
 
3. Hvis en kontraherende stat ikke har afgivet en erklæring i medfør af stk. 1, finder denne konvention anvendelse på alle statens territoriale enheder.
4. Where a Contracting State extends this Convention to one or more of its territorial units, declarations permitted under this Convention may be made in respect of each such territorial unit, and the declarations made in respect of one territorial unit may be different from those made in respect of another territorial unit.
 
4. Når en kontraherende stat udvider anvendelsen af denne konvention til en eller flere af sine territoriale enheder, kan de erklæringer, som denne konvention giver mulighed for, afgives for hver af de pågældende territoriale enheder, og erklæringer for én enhed kan være forskellige fra erklæringer for en anden.
5. If by virtue of a declaration under paragraph 1, this Convention extends to one or more territorial units of a Contracting State:
 
5. Hvis denne konvention ifølge en erklæring afgivet i medfør af stk. 1 finder anvendelse på en eller flere af en kontraherende stats territoriale enheder,
 
(a)
the debtor is considered to be situated in a Contracting State only if it is incorporated or formed under a law in force in a territorial unit to which this Convention applies or if it has its registered office or statutory seat, centre of administration, place of business or habitual residence in a territorial unit to which this Convention applies;
   
a)
anses debitor kun for at befinde sig i en kontraherende stat, hvis vedkommende er stiftet i medfør af en lov, der er gældende i en territorial enhed, som denne konvention finder anvendelse på, eller hvis vedkommende har sit vedtægtsmæssige hjemsted, sit hovedkontor, sit forretningssted eller sit sædvanlige opholdssted i en territorial enhed, som denne konvention finder anvendelse på
 
(b)
any reference to the location of the object in a Contracting State refers to the location of the object in a territorial unit to which this Convention applies; and
   
b)
forstås alle henvisninger til en formuegenstands lokalisering i en kontraherende stat som henvisninger til en formuegenstands lokalisering i en territorial enhed, som denne konvention finder anvendelse på
 
(c)
any reference to the administrative authorities in that Contracting State shall be construed as referring to the administrative authorities having jurisdiction in a territorial unit to which this Convention applies.
   
c)
forstås alle henvisninger til de administrative myndigheder i denne kontraherende stat som henvisninger til de kompetente administrative myndigheder i en territorial enhed, som denne konvention finder anvendelse på.
     
Article 53 — Determination of courts
 
Artikel 53 — Udpegelse af domstole
     
A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to theProtocol, declare the relevant “court” or “courts” for the purposes of Article 1 and Chapter XII of this Convention.
 
En kontraherende stat kan ved ratifikationen, accepten, godkendelsen eller tiltrædelsen af protokollen erklære, hvilken eller hvilke domstole der er relevante i forbindelse med anvendelsen af denne konventions artikel 1 og kapitel XII.
     
Article 54 — Declarations regarding remedies
 
Artikel 54 — Erklæringer om foranstaltninger
     
1. A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to the Protocol, declare that while the charged object is situated within, or controlled from its territory the chargee shall not grant a lease of the object in that territory.
 
1. En kontraherende stat kan ved ratifikationen, accepten, godkendelsen eller tiltrædelsen af protokollen erklære, at en sikret kreditor ikke på dens område må udleje en behæftet formuegenstand, der befinder sig på dette område, eller kontrolleres derfra.
2. A Contracting State shall, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to the Protocol, declare whether or not any remedy available to the creditor under any provision of this Convention which is not there expressed to require application to the court may be exercised only with leave of the court.
 
2. En kontraherende stat skal ved ratifikationen, accepten, godkendelsen eller tiltrædelsen af protokollen erklære, hvorvidt en foranstaltning, der står til kreditors rådighed i medfør af en bestemmelse i denne konvention, og hvis iværksættelse ikke i henhold til disse bestemmelser er betinget af, at der skal rettes anmodning herom til en domstol, kun kan udøves med en domstols samtykke.
     
Article 55 — Declarations regarding relief pending final determination
 
Artikel 55 — Erklæringer om foreløbige retsmidler inden afgørelse af tvistens realitet
     
A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to the Protocol, declare that it will not apply the provisions of Article 13 or Article 43, or both, wholly or in part. The declaration shall specify under which conditions the relevant Article will be applied, in case it will be applied partly, or otherwise which other forms of interim relief will be applied.
 
En kontraherende stat kan ved ratifikationen, accepten, godkendelsen eller tiltrædelsen af protokollen erklære, at den helt eller delvist vil undlade at anvende bestemmelserne i henholdsvis artikel 13 eller artikel 43 eller i begge. I erklæringen angives det, på hvilke betingelser den pågældende artikel skal anvendes, hvis den kun anvendes delvist, eller hvilke andre foreløbige retsmidler der vil blive anvendt.
     
Article 56 — Reservations and declarations
 
Artikel 56 — Forbehold og erklæringer
     
1. No reservations may be made to this Convention but declarations authorised by Articles 39, 40, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58 and 60 may be made in accordance with these provisions.
 
1. Der kan ikke tages forbehold med hensyn til denne konvention, men de erklæringer, der er omhandlet i artikel 39, 40, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58 og 60, kan afgives i overensstemmelse med de nævnte bestemmelser.
2. Any declaration or subsequent declaration or any withdrawal of a declaration made under this Convention shall be notified in writing to the Depositary.
 
2. Enhver erklæring eller senere erklæring og enhver tilbagetrækning af en erklæring afgivet i medfør af denne konvention meddeles skriftligt til depositaren.
     
Article 57— Subsequent declarations
 
Artikel 57 — Senere erklæringer
     
1. A State Party may make a subsequent declaration, other than a declaration authorised under Article 60, at any time after the date on which this Convention has entered into force for it, by notifying the Depositary to that effect.
 
1. En part kan afgive en senere erklæring, bortset fra en erklæring i medfør af artikel 60, til enhver tid efter datoen for denne konventions ikrafttræden i forhold til denne stat ved at meddele dette til depositaren.
2. Any such subsequent declaration shall take effect on the first day of the month following the expiration of six months after the date of receipt of the notification by the Depositary. Where a longer period for that declaration to take effect is specified in the notification, it shall take effect upon the expiration of such longer period after receipt of the notification by the Depositary.
 
2. En senere erklæring får virkning fra den første dag i måneden efter udløbet af en periode på seks måneder regnet fra datoen for depositarens modtagelse af meddelelsen. Hvis det i meddelelsen er anført, at erklæringen først skal have virkning efter en længere periode, får erklæringen virkning ved udløbet af den anførte periode regnet fra depositarens modtagelse af meddelelsen.
3. Notwithstanding the previous paragraphs, this Convention shall continue to apply, as if no such subsequent declarations had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date of any such subsequent declaration.
 
3. Uanset stk. 1 og 2 finder denne konvention fortsat anvendelse, som om den senere erklæring ikke var afgivet, for så vidt angår alle de rettigheder og sikkerhedsrettigheder, der er opstået, inden den senere erklæring fik virkning.
     
Article 58 — Withdrawal of declarations
 
Artikel 58 — Tilbagetrækning af erklæringer
     
1. Any State Party having made a declaration under this Convention, other than a declaration authorised under Article 60, may withdraw it at any time by notifying the Depositary. Such withdrawal is to take effect on the first day of the month following the expiration of six months after the date of receipt of the notification by the Depositary.
 
1. En part, der har afgivet en erklæring i medfør af denne konvention, bortset fra en erklæring i medfør af artikel 60, kan til enhver tid trække erklæringen tilbage ved en meddelelse herom til depositaren. Tilbagetrækningen får virkning fra den første dag i måneden efter udløbet af en periode på seks måneder regnet fra datoen for depositarens modtagelse af meddelelsen.
2. Notwithstanding the previous paragraph, this Convention shall continue to apply, as if no such withdrawal of declaration had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date of any such withdrawal.
 
2. Uanset stk. 1 finder denne konvention fortsat anvendelse, som om erklæringen ikke var trukket tilbage, for så vidt angår alle de rettigheder og sikkerhedsrettigheder, der er opstået, inden tilbagetrækningen fik virkning.
     
Article 59 — Denunciations
 
Artikel 59 — Opsigelse
     
1. Any State Party may denounce this Convention by notification in writing to the Depositary.
 
1. En part kan opsige denne konvention ved skriftlig meddelelse til depositaren.
2. Any such denunciation shall take effect on the first day of the month following the expiration of twelve months after the date on which notification is received by the Depositary.
 
2. En opsigelse får virkning fra den første dag i måneden efter udløbet af en periode på tolv måneder regnet fra datoen for depositarens modtagelse af meddelelsen.
3. Notwithstanding the previous paragraphs, this Convention shall continue to apply, as if no such denunciation had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date of any such denunciation.
 
3. Uanset stk. 1 og 2 finder denne konvention fortsat anvendelse, som om opsigelsen ikke var foretaget, for så vidt angår alle de rettigheder og sikkerhedsrettigheder, der er opstået, inden opsigelsen fik virkning.
 
     
Article 60 — Transitional provisions
 
Artikel 60 — Overgangsbestemmelser
     
1. Unless otherwise declared by a Contracting State at any time, the Convention does not apply to a pre-existing right or interest, which retains the priority it enjoyed under the applicable law before the effective date of this Convention.
 
1. Medmindre en kontraherende stat erklærer andet, hvilket den kan gøre til enhver tid, finder denne konvention ikke anvendelse på en gammel rettighed eller sikkerhedsrettighed, der fortsat har den plads i prioritetsordenen, som den havde i medfør af den lov, der fandt anvendelse inden datoen for denne konventions ikrafttræden.
2. For the purposes of Article 1(v) and of determining priority under this Convention:
 
2. Med henblik på anvendelsen af artikel 1, litra v), og fastsættelsen af prioritetsordenen i medfør af denne konvention
 
(a)
“effective date of this Convention” means in relation to a debtor the time when this Convention enters into force or the time when the State in which the debtor is situated becomes a Contracting State, whichever is the later; and
   
a)
forstås ved »datoen for denne konventions ikrafttræden« i forhold til en debitor enten det tidspunkt, hvor denne konvention træder i kraft, eller det tidspunkt, hvor den stat, som debitor befinder sig i, bliver en kontraherende stat, idet den seneste dato er den gældende og
 
(b)
the debtor is situated in a State where it has its centre of administration or, if it has no centre of administration, its place of business or, if it has more than one place of business, its principal place of business or, if it has no place of business, its habitual residence.
   
b)
anses debitor for at befinde sig i en stat, hvor vedkommende har sit hovedkontor, eller hvis denne ikke har noget hovedkontor, sit forretningssted, eller hvis denne har mere end ét forretningssted, sit hovedforretningssted, eller hvis denne ikke har noget forretningssted, sit sædvanlige opholdssted.
3. A Contracting State may in its declaration under paragraph 1 specify a date, not earlier than three years after the date on which the declaration becomes effective, when this Convention and the Protocol will become applicable, for the purpose of determining priority, including the protection of any existing priority, to pre-existing rights or interests arising under an agreement made at a time when the debtor was situated in a State referred to in sub-paragraph (b) of the preceding paragraph but only to the extent and in the manner specified in its declaration.
 
3. I den erklæring, der afgives i medfør af stk. 1, kan en kontraherende stat angive en dato, der ligger mindst tre år efter den dato, hvor erklæringen får virkning, hvorfra denne konvention og protokollen for så vidt angår fastsættelsen af prioritetsordenen, herunder beskyttelse af alle gældende prioriteter, skal finde anvendelse på gamle rettigheder og sikkerhedsrettigheder, der er opstået i medfør af en aftale, som blev indgået, medens debitor befandt sig i en stat som omhandlet i stk. 2, litra b), men kun i det omfang og på den måde, der er anført i erklæringen.
     
Article 61 — Review Conferences, amendments and related matters
 
Artikel 61 — Evalueringskonferencer, ændringer og relaterede spørgsmål
     
1. The Depositary shall prepare reports yearly or at such other time as the circumstances may require for the States Parties as to the manner in which the international regimen established in this Convention has operated in practice. In preparing such reports, the Depositary shall take into account the reports of the Supervisory Authority concerning the functioning of the international registration system.
 
1. Depositaren udarbejder hvert år eller på et efter omstændighederne passende tidspunkt rapporter til parterne om, hvordan den internationale ordning, der fastsættes i denne konvention, fungerer i praksis. Ved udarbejdelsen af sådanne rapporter tager depositaren hensyn til tilsynsmyndighedens rapporter om, hvordan det internationale registreringssystem fungerer.
2. At the request of not less than twenty-five per cent of the States Parties, Review Conferences of States Parties shall be convened from time to time by the Depositary, in consultation with the Supervisory Authority, to consider:
 
2. Efter anmodning fra mindst 25 % af parterne organiserer depositaren fra tid til anden i samråd med tilsynsmyndigheden evalueringskonferencer for parterne for at behandle
 
(a)
the practical operation of this Convention and its effectiveness in facilitating the assetbased financing and leasing of the objects covered by its terms;
   
a)
den praktiske anvendelse af denne konvention, og dens virkningsfuldhed i forhold til faciliteringen af finansiering sikret ved et aktiv og leje af formuegenstande, der falder ind under dens anvendelsesområde
 
(b)
the judicial interpretation given to, and the application made of the terms of this Convention and the regulations;
   
b)
den retlige fortolkning og anvendelsen af denne konventions og reglementets bestemmelser
 
(c)
the functioning of the international registration system, the performance of the Registrar and its oversight by the Supervisory Authority, taking into account the reports of the Supervisory Authority; and
   
c)
det internationale registreringssystems virkemåde, den rettighedsregistrerende myndigheds virksomhed og tilsynsmyndighedens opsyn med denne på grundlag af tilsynsmyndighedens rapporter, og
 
(d)
whether any modifications to this Convention or the arrangements relating to the International Registry are desirable.
   
d)
hvorvidt ændringer i denne konvention eller i bestemmelserne vedrørende det internationale register er ønskværdige.
3. Subject to paragraph 4, any amendment to this Convention shall be approved by at least a twothirds majority of States Parties participating in the Conference referred to in the preceding paragraph and shall then enter into force in respect of States which have ratified, accepted or approved such amendment when ratified, accepted, or approved by three States in accordance with the provisions of Article 49 relating to its entry into force.
 
3. Med forbehold af stk. 4 skal alle ændringer til denne konvention godkendes med et flertal på mindst to tredjedele af de parter, der deltager i den i stk. 2 nævnte konference, hvorefter de træder i kraft i forhold til de stater, der har ratificeret, accepteret eller godkendt ændringerne, når de er ratificeret, accepteret eller godkendt af tre stater i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 49 om denne konventions ikrafttræden.
4. Where the proposed amendment to this Convention is intended to apply to more than one category of equipment, such amendment shall also be approved by at least a two-thirds majority of States Parties to each Protocol that are participating in the Conference referred to in paragraph 2.
 
4. Når den foreslåede ændring i denne konvention skal anvendes på mere end én kategori af udstyr, skal den også godkendes af et flertal på mindst to tredjedele af de parter til den enkelte protokol, der deltager i den i stk. 2 nævnte konference.
     
Article 62 — Depositary and its functions
 
Artikel 62 — Depositaren og dennes opgaver
     
1. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT), which is hereby designated the Depositary.
 
1. Ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrumenterne deponeres hos Det Internationale Institut for Ensartet Privatret (UNIDROIT), der hermed udpeges som depositaren.
2. The Depositary shall:
 
2. Depositaren
 
(a)
inform all Contracting States of:
   
a)
underretter alle de kontraherende stater
   
(i)
each new signature or deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or accession, together with the date thereof;
     
i)
om enhver ny undertegnelse eller enhver deponering af ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrumenter og datoen herfor
   
(ii)
the date of entry into force of this Convention;
     
ii)
om denne konventions ikrafttrædelsesdato
   
(iii)
each declaration made in accordance with this Convention, together with the date thereof;
     
iii)
om enhver erklæring, der afgives i medfør af denne konvention, og datoen herfor
   
(iv)
the withdrawal or amendment of any declaration, together with the date thereof; and
     
iv)
om tilbagetrækninger eller ændringer af erklæringer og datoen herfor, og
   
(v)
the notification of any denunciation of this Convention together with the date thereof and the date on which it takes effect;
     
v)
om meddelelser om opsigelser af denne konvention og datoen herfor samt den dato, hvor de får virkning
 
(b)
transmit certified true copies of this Convention to all Contracting States;
   
b)
sender en bekræftet genpart af denne konvention til alle de kontraherende stater
 
(c)
provide the Supervisory Authority and the Registrar with a copy of each instrument of ratification, acceptance, approval or accession, together with the date of deposit thereof, of each declaration or withdrawal or amendment of a declaration and of each notification of denunciation, together with the date of notification thereof, so that the information contained therein is easily and fully available; and
   
c)
giver tilsynsmyndigheden og den rettighedsregistrerende myndighed en genpart af alle ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrumenter, underretter dem om datoen for deponeringen, om enhver erklæring eller tilbagetrækning eller ændring af en erklæring og enhver meddelelse om opsigelse og underretter dem om datoen for denne opsigelse, således at oplysningerne deri bliver let og fuldt tilgængelige, og
 
(d)
perform such other functions customary for depositaries.
   
d)
udfører depositarers andre sædvanlige opgaver.
     
IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, having been duly authorised, have signed this Convention.
 
TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede, som er behørigt bemyndiget dertil, undertegnet denne konvention.
     
DONE at Cape Town, this sixteenth day of November, two thousand and one, in a single original in the English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, all texts being equally authentic, such authenticity to take effect upon verification by the Joint Secretariat of the Conference under the authority of the President of the Conference within ninety days hereof as to the conformity of the texts with one another.
 
UDFÆRDIGET i Cape Town den sekstende november to tusind og et i ét eksemplar, idet den engelske, den arabiske, den kinesiske, den franske, den russiske og den spanske tekst har samme gyldighed, efter at konferencens fællessekretariat under konferencens formands myndighed inden halvfems dage efter denne akts dato har kontrolleret de seks teksters indbyrdes overensstemmelse.


Bilag 2

PROTOCOL
TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT ON MATTERS SPECIFIC TO AIRCRAFT EQUIPMENT
 
PROTOKOL
TIL KONVENTIONEN OM INTERNATIONALE SIKKERHEDSRETTIGHEDER I MOBILT UDSTYR OM SPECIFIKKE FORHOLD FOR FLYUDSTYR
 
     
THE STATES PARTIES TO THIS PROTOCOL,
 
PARTERNE I DENNE PROTOKOL,
     
CONSIDERING it necessary to implement the Convention on International Interests in Mobile Equipment (hereinafter referred to as “the Convention”) as it relates to aircraft equipment, in the light of the purposes set out in the preamble to the Convention,
 
SOM FINDER det nødvendigt at gennemføre konventionen om internationale sikkerhedsrettigheder i mobilt udstyr (i det følgende benævnt »konventionen«) for så vidt den finder anvendelse på flyudstyr, på baggrund af de formål, der er angivet i konventionens præambel,
     
MINDFUL of the need to adapt the Convention to meet the particular requirements of aircraft finance and to extend the sphere of application of the Convention to include contracts of sale of aircraft equipment,
 
SOM ER SIG BEVIDST, at det er nødvendigt at tilpasse konventionen for at tilgodese de særlige krav i forbindelse med finansiering af flyudstyr og at udvide konventionens anvendelsesområde til at omfatte købsaftaler vedrørende flyudstyr,
     
MINDFUL of the principles and objectives of the Convention on International Civil Aviation, signed at Chicago on 7 December 1944,
 
SOM ER BEVIDST om principperne og målene i konventionen angående international luftfart, undertegnet i Chicago den 7. december 1944,
     
HAVE AGREED upon the following provisions relating to aircraft equipment:
 
ER BLEVET ENIGE OM følgende bestemmelser om flyudstyr:
     
Chapter I
 
Kapitel I
     
Sphere of application and general provisions
 
Anvendelsesområde og almindelige bestemmelser
     
Article I — Defined terms
 
Artikel I — Definitioner
     
1. In this Protocol, except where the context otherwise requires, terms used in it have the meanings set out in the Convention.
 
1. I denne protokol anvendes de udtryk, der forekommer i teksten, medmindre konteksten taler imod, i den betydning, der er anført i konventionen.
2. In this Protocol the following terms are employed with the meanings set out below:
 
2. I denne protokol anvendes følgende udtryk i den nedenfor angivne betydning:
 
(a)
“aircraft” means aircraft as defined for the purposes of the Chicago Convention which are either airframes with aircraft engines installed thereon or helicopters;
   
a)
»luftfartøj«: et luftfartøj som defineret med henblik på anvendelsen af Chicago-konventionen, dvs. enten et flyskrog med påmonterede flymotorer eller en helikopter
 
(b)
“aircraft engines” means aircraft engines (other than those used in military, customs or police services) powered by jet propulsion or turbine or piston technology and:
   
b)
»flymotorer«: flymotorer (bortset fra dem, der anvendes af militæret, toldmyndighederne eller politiet), som enten er jetmotorer, turbinemotorer eller stempelmotorer, og som:
   
(i)
in the case of jet propulsion aircraft engines, have at least 1750 lb of thrust or its equivalent; and
     
i)
for jetmotorers vedkommende har en trykkraft på mindst 1750 pund eller tilsvarende, og
   
(ii)
in the case of turbine-powered or piston-powered aircraft engines, have at least 550 rated take-off shaft horsepower or its equivalent, together with all modules and other installed, incorporated or attached accessories, parts and equipment and all data, manuals and records relating thereto;
     
ii)
for turbine- eller stempelmotorers vedkommende har en nominel effekt på propelakslen på mindst 550 hk eller tilsvarende, samt alle moduler og andet tilbehør, enkeltdele og udstyr, der er monteret på, integreret i eller fastgjort til motorerne, og alle manualer, data og registre i relation hertil
 
(c)
“aircraft objects” means airframes, aircraft engines and helicopters;
   
c)
»flygenstand«: flyskrog, flymotorer og helikoptere
 
(d)
“aircraft register” means a register maintained by a State or a common mark registering authority for the purposes of the Chicago Convention;
   
d)
»luftfartøjsregister«: ethvert register, der føres af en stat eller en fælles registreringsmyndighed med henblik på anvendelsen af Chicago-konventionen
 
(e)
“airframes” means airframes (other than those used in military, customs or police services) that, when appropriate aircraft engines are installed thereon, are type certified by the competent aviation authority to transport:
   
e)
»flyskrog«: flyskrog (bortset fra dem, der anvendes af militæret, toldmyndighederne eller politiet), som med installation af de rette flymotorer er typegodkendt af den kompetente luftfartsmyndighed til at kunne transportere:
   
(i)
at least eight (8) persons including crew; or
     
i)
mindst otte (8) personer, inkl. besætningen, eller
   
(ii)
goods in excess of 2750 kilograms, together with all installed, incorporated or attached accessories, parts and equipment (other than aircraft engines), and all data, manuals and records relating thereto;
     
ii)
gods med en vægt på over 2750 kg, sammen med alt tilbehør, enkeltdele og udstyr (bortset fra flymotorerne), der er monteret på, integreret i eller fastgjort til flyskroget, og alle manualer, data og registre i relation hertil
 
(f)
“authorised party” means the party referred to in Article XIII(3);
   
f)
»den bemyndigede part«: den part, der er omhandlet i artikel XIII, stk. 3
 
(g)
“Chicago Convention” means the Convention on International Civil Aviation, signed at Chicago on 7 December 1944, as amended, and its Annexes;
   
g)
»Chicago-konventionen«: konventionen angående international civil luftfart, undertegnet i Chicago den 7. december 1944, med ændringer og bilag
 
(h)
“common mark registering authority” means the authority maintaining a register in accordance with Article 77 of the Chicago Convention as implemented by the Resolution adopted on 14 December 1967 by the Council of the International Civil Aviation Organization on nationality and registration of aircraft operated by international operating agencies;
   
h)
»fælles registreringsmyndighed«: den myndighed, der har til opgave at føre et register i overensstemmelse med artikel 77 i Chicago-konventionen som gennemført ved resolution vedtaget af Rådet for Organisationen for International Civil Luftfart den 14. december 1967 vedrørende nationalitet og registrering af luftfartøjer, der drives af internationale driftsforetagender
 
(i)
“de-registration of the aircraft” means deletion or removal of the registration of the aircraft from its aircraft register in accordance with the Chicago Convention;
   
i)
»afregistrering af et luftfartøj«: sletning eller ophævelse af registreringen af et luftfartøj i luftfartøjsregistret i overensstemmelse med Chicago-konventionen
 
(j)
“guarantee contract” means a contract entered into by a person as guarantor;
   
j)
»kautionsaftale«: en aftale, hvorved en person forpligter sig som kautionist
 
(k)
“guarantor” means a person who, for the purpose of assuring performance of any obligations in favour of a creditor secured by a security agreement or under an agreement, gives or issues a suretyship or demand guarantee or a standby letter of credit or any other form of credit insurance;
   
k)
»kautionist«: en person, der med henblik på opfyldelse af alle forpligtelser til fordel for en kreditor, der er sikret ved en sikkerhedsstillelsesaftale eller i kraft af en aftale, stiller kaution eller giver eller udsteder en anfordringsgaranti eller en stand by-remburs eller enhver anden form for kreditforsikring
 
(l)
“helicopters” means heavier-than-air machines (other than those used in military, customs or police services) supported in flight chiefly by the reactions of the air on one or more power-driven rotors on substantially vertical axes and which are type certified by the competent aviation authority to transport:
   
l)
»helikopter«: et luftfartøj tungere end luft (bortset fra dem, der anvendes af militæret, toldmyndighederne eller politiet), som under flyvningen fortrinsvis holdes oppe af den opdrift, der skabes af en eller flere rotorer monteret på overvejende vertikale aksler, og som er typegodkendt af den kompetente luftfartsmyndighed til at kunne transportere:
   
(i)
at least five (5) persons including crew; or
     
i)
mindst fem (5) personer, inkl. besætningen, eller
   
(ii)
goods in excess of 450 kilograms, together with all installed, incorporated or attached accessories, parts and equipment (including rotors), and all data, manuals and records relating thereto;
     
ii)
gods med en vægt på over 450 kg, sammen med alt tilbehør, enkeltdele og udstyr (herunder rotorerne), der er monteret på, integreret i eller fastgjort til helikopteren, og alle manualer, data og registre i relation hertil
 
(m)
“insolvency-related event” means:
   
m)
»insolvenssituation«:
   
(i)
the commencement of the insolvency proceedings; or
     
i)
indledning af en insolvensbehandling, eller
   
(ii)
the declared intention to suspend or actual suspension of payments by the debtor where the creditor’s right to institute insolvency proceedings against the debtor or to exercise remedies under the Convention is prevented or suspended by law or State action;
     
ii)
situation, hvor debitor har erklæret, at denne agter at anmelde betalingsstandsning eller faktisk er gået i betalingsstandsning, når loven eller en handling fra statens side udelukker eller suspenderer kreditors ret til at anmode om insolvensbehandling mod debitor eller iværksætte foranstaltninger i medfør af konventionen
 
(n)
“primary insolvency jurisdiction” means the Contracting State in which the centre of the debtor’s main interests is situated, which for this purpose shall be deemed to be the place of the debtor’s statutory seat or, if there is none, the place where the debtor is incorporated or formed, unless proved otherwise;
   
n)
»den jurisdiktion, der har kompetence med hensyn til hovedinsolvensbehandlingen«: den kontraherende stat, hvor centret for debitors hovedinteresser befinder sig, hvilket, medmindre andet godtgøres, anses for at være det sted, hvor debitor har sit vedtægtsmæssige hjemsted, eller i mangel af et sådant det sted, hvor vedkommende er stiftet
 
(o)
“registry authority” means the national authority or the common mark registering authority, maintaining an aircraft register in a Contracting State and responsible for the registration and de-registration of an aircraft in accordance with the Chicago Convention; and
   
o)
»registermyndighed«: den nationale myndighed eller den fælles registreringsmyndighed, der har til opgave at føre et luftfartøjsregister i en kontraherende stat og er ansvarlig for registrering og sletning af registreringer af luftfartøjer i overensstemmelse med Chicago-konventionen, og
 
(p)
“State of registry” means, in respect of an aircraft, the State on the national register of which an aircraft is entered or the State of location of the common mark registering authority maintaining the aircraft register.
   
p)
»registreringsstat«: for luftfartøjers vedkommende den stat, hvis nationale luftfartøjsregister anvendes til registreringen af et luftfartøj, eller den stat, hvor den fælles registreringsmyndighed, som har til opgave at føre luftfartøjsregistret, har hjemme.
     
Article II — Application of Convention as regards aircraft objects
 
Artikel II — Konventionens anvendelse for så vidt angår flygenstande
     
1. The Convention shall apply in relation to aircraft objects as provided by the terms of this Protocol.
 
1. Konventionen finder anvendelse på flygenstande efter bestemmelserne i denne protokol.
2. The Convention and this Protocol shall be known as the Convention on International Interests in Mobile Equipment as applied to aircraft objects.
 
2. Konventionen og denne protokol betegnes som konventionen om internationale sikkerhedsrettigheder i mobilt udstyr som anvendt på flygenstande.
     
Article III — Application of Convention to sales
 
Artikel III — Konventions anvendelse på køb
     
The following provisions of the Convention apply as if references to an agreement creating or providing for an international interest were references to a contract of sale and as if references to an international interest, a prospective international interest, the debtor and the creditor were references to a sale, a prospective sale, the seller and the buyer respectively:
 
Følgende bestemmelser i konventionen finder anvendelse, som om henvisningerne til en aftale, der stifter eller forudser en international sikkerhedsrettighed, var henvisninger til en købsaftale, og som om henvisningerne til en international sikkerhedsrettighed, en fremtidig international sikkerhedsrettighed, debitor og kreditor var henvisninger til henholdsvis et køb, et fremtidigt køb, sælger og køber:
 
Articles 3 and 4;
   
artikel 3 og 4
 
Article 16(1)(a);
   
artikel 16, stk. 1, litra a)
 
Article 19(4);
   
artikel 19, stk. 4
 
Article 20(1) (as regards registration of a contract of sale or a prospective sale);
   
artikel 20, stk. 1 (for så vidt angår registrering af en købsaftale eller et fremtidigt køb)
 
Article 25(2) (as regards a prospective sale); and
   
artikel 25, stk. 2 (for så vidt angår et fremtidigt køb), og
 
Article 30.
   
artikel 30.
     
In addition, the general provisions of Article 1, Article 5, Chapters IV to VII, Article 29 (other than Article 29(3) which is replaced by Article XIV(1) and (2)), Chapter X, Chapter XII (other than Article 43), Chapter XIII and Chapter XIV (other than Article 60) shall apply to contracts of sale and prospective sales.
 
Desuden finder de almindelige bestemmelser i artikel 1, artikel 5, kapitel IV-VII, artikel 29 (med undtagelse af stk. 3, som erstattes af artikel XIV, stk. 1 og 2), kapitel X, kapitel XII (med undtagelse af artikel 43), kapitel XIII og kapitel XIV (med undtagelse af artikel 60) anvendelse på købsaftaler og fremtidige køb.
     
Article IV — Sphere of application
 
Artikel IV — Anvendelsesområde
     
1. Without prejudice to Article 3(1) of the Convention, the Convention shall also apply in relation to a helicopter, or to an airframe pertaining to an aircraft, registered in an aircraft register of a Contracting State which is the State of registry, and where such registration is made pursuant to an agreement for registration of the aircraft it is deemed to have been effected at the time of the agreement.
 
1. Med forbehold af artikel 3, stk. 1, i konventionen, finder konventionen også anvendelse på en helikopter eller et flyskrog til et luftfartøj, som er registreret i et luftfartøjsregister i en kontraherende stat, som er registreringsstaten, og når en sådan registrering er foretaget i overensstemmelse med en aftale om registrering af luftfartøjet, anses den for at være foretaget på tidspunktet for denne aftale.
2. For the purposes of the definition of “internal transaction” in Article 1 of the Convention:
 
2. Med henblik på definitionen af »intern transaktion« i artikel 1 i konventionen
 
(a)
an airframe is located in the State of registry of the aircraft of which it is a part;
   
a)
befinder et flyskrog sig i registreringsstaten for det luftfartøj, som det er en del af
 
(b)
an aircraft engine is located in the State of registry of the aircraft on which it is installed or, if it is not installed on an aircraft, where it is physically located; and
   
b)
befinder en flymotor sig i registreringsstaten for det luftfartøj, som den er monteret på, eller, hvis den ikke er monteret på et luftfartøj, i den stat, hvor den fysisk befinder sig, og
 
(c)
a helicopter is located in its State of registry,
   
c)
befinder en helikopter sig i den stat, hvor den er registreret
at the time of the conclusion of the agreement creating or providing for the interest.
 
på tidspunktet for indgåelsen af den aftale, der stifter eller forudser sikkerhedsrettigheden.
3. The parties may, by agreement in writing, exclude the application of Article XI and, in their relations with each other, derogate from or vary the effect of any of the provisions of this Protocol except Article IX (2)-(4).
 
3. Parterne kan i en skriftlig aftale udelukke anvendelsen af artikel XI og i deres gensidige forhold fravige bestemmelserne i denne protokol eller ændre disses virkninger med undtagelse af artikel IX, stk. 2-4.
     
Article V — Formalities, effects and registration of contracts of sale
 
Artikel V — Formkrav, retsvirkninger og registrering for så vidt angår købsaftaler
     
1. For the purposes of this Protocol, a contract of sale is one which:
 
1. I denne protokol forstås ved en købsaftale en aftale, som
 
(a)
is in writing;
   
a)
er indgået skriftligt
 
(b)
relates to an aircraft object of which the seller has power to dispose; and
   
b)
vedrører en flygenstand, som sælger har beføjelse til at disponere over, og
 
(c)
enables the aircraft object to be identified in conformity with this Protocol.
   
c)
gør det muligt at identificere flygenstandene i overensstemmelse med denne protokol.
2. A contract of sale transfers the interest of the seller in the aircraft object to the buyer according to its terms.
 
2. En købsaftale overfører sælgers rettigheder i flygenstanden til køber i overensstemmelse med aftalens bestemmelser.
3. Registration of a contract of sale remains effective indefinitely. Registration of a prospective sale remains effective unless discharged or until expiry of the period, if any, specified in the registration.
 
3. Registreringen af en købsaftale forbliver i kraft på ubestemt tid. Registreringen af et fremtidigt køb forbliver i kraft, medmindre den ophæves, eller indtil en eventuel gyldighedsperiode, der måtte være fastsat i registreringen, udløber.
     
Article VI — Representative capacities
 
Artikel VI — Repræsentanters beføjelser
     
A person may enter into an agreement or a sale, and register an international interest in, or a sale of, an aircraft object, in an agency, trust or other representative capacity. In such case, that person is entitled to assert rights and interests under the Convention.
 
En person kan indgå en aftale eller afslutte et køb og registrere en international sikkerhedsrettighed eller et køb vedrørende flygenstande som fuldmægtig, kommissionær eller repræsentant i enhver anden kapacitet. I så fald er denne part beføjet til at gøre de rettigheder og sikkerhedsrettigheder, der følger af konventionen, gældende.
     
Article VII — Description of aircraft objects
 
Artikel VII — Beskrivelse af flygenstandene
     
A description of an aircraft object that contains its manufacturer’s serial number, the name of the manufacturer and its model designation is necessary and sufficient to identify the object for the purposes of Article 7(c) of the Convention and Article V(1)(c) of this Protocol.
 
En beskrivelse af en flygenstand, som omfatter det af fabrikanten tildelte serienummer, fabrikantens navn og modellens betegnelse, er nødvendig og tilstrækkelig til at identificere genstanden med henblik på anvendelsen af artikel 7, litra c), i konventionen og artikel V, stk. 1, litra c), i denne protokol.
     
Article VIII — Choice of law
 
Artikel VIII — Lovvalg
     
1. This Article applies only where a Contracting State has made a declaration pursuant to Article XXX(1).
 
1. Denne artikel finder kun anvendelse, når en kontraherende stat har afgivet en erklæring i medfør af artikel XXX, stk. 1.
2. The parties to an agreement, or a contract of sale, or a related guarantee contract or subordination agreement may agree on the law which is to govern their contractual rights and obligations, wholly or in part.
 
2. Parterne i en aftale, en købsaftale, en aftale, der indrømmer en sikkerhedsrettighed, eller en aftale om rykning kan indbyrdes aftale, hvilken lov der skal gælde for alle eller en del af deres aftalemæssige rettigheder og forpligtelser.
3. Unless otherwise agreed, the reference in the preceding paragraph to the law chosen by the parties is to the domestic rules of law of the designated State or, where that State comprises several territorial units, to the domestic law of the designated territorial unit.
 
3. Medmindre andet er fastsat, er henvisningen i stk. 2 til den af parterne valgte lov en henvisning til de nationale retsregler i den udpegede stat, eller hvis denne stat består af flere territoriale enheder, til loven i den udpegede territoriale enhed.
     
Chapter II
 
Kapitel II
     
Default remedies, priorities and assignments
 
Foranstaltninger i tilfælde af misligholdelse, prioritetsorden og overdragelser
     
Article IX — Modification of default remedies provisions
 
Artikel IX — Ændring af bestemmelserne om foranstaltninger i tilfælde af misligholdelse af forpligtelser
     
1. In addition to the remedies specified in Chapter III of the Convention, the creditor may, to the extent that the debtor has at any time so agreed and in the circumstances specified in that Chapter:
 
1. Ud over de foranstaltninger, der er fastsat i kapitel III i konventionen, og for så vidt debitor har givet sit samtykke dertil, hvilket denne kan gøre til enhver tid, kan kreditor i de i kapitel III nævnte tilfælde:
 
(a)
procure the de-registration of the aircraft; and
   
a)
få luftfartøjet afregistreret, og
 
(b)
procure the export and physical transfer of the aircraft object from the territory in which it is situated.
   
b)
få flygenstanden eksporteret og fysisk overført fra det område, hvor den befinder sig.
2. The creditor shall not exercise the remedies specified in the preceding paragraph without the prior consent in writing of the holder of any registered interest ranking in priority to that of the creditor.
 
2. Kreditor kan ikke iværksætte foranstaltningerne i stk. 1 uden et skriftligt og forudgående samtykke fra indehaveren af enhver registreret sikkerhedsrettighed, der står foran kreditors.
3. Article 8(3) of the Convention shall not apply to aircraft objects. Any remedy given by the Convention in relation to an aircraft object shall be exercised in a commercially reasonable manner. A remedy shall be deemed to be exercised in a commercially reasonable manner where it is exercised in conformity with a provision of the agreement except where such a provision is manifestly unreasonable.
 
3. Artikel 8, stk. 3, i konventionen finder ikke anvendelse på flygenstande. Enhver foranstaltning fastsat i konventionen i forhold til en flygenstand skal iværksættes på en kommercielt rimelig måde. En foranstaltning anses for at være iværksat på en kommercielt rimelig måde, når den er iværksat i overensstemmelse med en bestemmelse i aftalen, medmindre en sådan bestemmelse er åbenbart urimelig.
4. A chargee giving ten or more working days’ prior written notice of a proposed sale or lease to interested persons shall be deemed to satisfy the requirement of providing “reasonable prior notice” specified in Article 8(4) of the Convention. The foregoing shall not prevent a chargee and a chargor or a guarantor from agreeing to a longer period of prior notice.
 
4. En sikret kreditor, der giver de berørte personer et skriftligt varsel på mindst ti hverdage om et påtænkt salg eller en påtænkt udlejning, anses for at have opfyldt det krav om »rimeligt varsel«, der er fastsat i artikel 8, stk. 4, i konventionen. Nærværende stykke er dog ikke til hinder for, at en sikret kreditor og en sikkerhedsstiller eller en kautionist ved aftale kan fastsætte et længere varsel.
5. The registry authority in a Contracting State shall, subject to any applicable safety laws and regulations, honour a request for de-registration and export if:
 
5. Med forbehold af enhver lov og forskrift, der finder anvendelse med hensyn til luftfartssikkerhed, tager registermyndigheden i en kontraherende stat en anmodning om afregistrering og tilladelse til eksport til følge, hvis
 
(a)
the request is properly submitted by the authorised party under a recorded irrevocable deregistration and export request authorisation; and
   
a)
anmodningen er indgivet af den bemyndigede part i behørig form i medfør af en registreret uigenkaldelig bemyndigelse til at anmode om afregistrering og tilladelse til eksport, og hvis
 
(b)
the authorised party certifies to the registry authority, if required by that authority, that all registered interests ranking in priority to that of the creditor in whose favour the authorisation has been issued have been discharged or that the holders of such interests have consented to the de-registration and export.
   
b)
den bemyndigede part over for registermyndigheden, hvis denne kræver det, attesterer, at alle registrerede sikkerhedsrettigheder med foranstående prioritet i forhold til den rettighed, som indehaves af den kreditor, til hvis fordel bemyndigelsen er givet, er blevet ophævet, eller at indehaverne af sådanne sikkerhedsrettigheder har givet deres samtykke til afregistrering og eksport.
6. A chargee proposing to procure the de-registration and export of an aircraft under paragraph 1 otherwise than pursuant to a court order shall give reasonable prior notice in writing of the proposed deregistration and export to:
 
6. En sikret kreditor, der i medfør af stk. 1 foreslår at afregistrere et luftfartøj og at eksportere dette på anden vis end ved fuldbyrdelse af en domstolsafgørelse, skal skriftligt med rimeligt varsel give underretning om den foreslåede afregistrering og eksport til:
 
(a)
interested persons specified in Article 1(m)(i) and (ii) of the Convention; and
   
a)
de berørte personer som defineret i artikel 1, litra m), nr. i) og ii), i konventionen og
 
(b)
interested persons specified in Article 1(m)(iii) of the Convention who have given notice of their rights to the chargee within a reasonable time prior to the de-registration and export.
   
b)
de berørte personer som defineret i artikel 1, litra m), nr. iii), i konventionen, som har underrettet den sikrede kreditor om deres rettigheder med rimeligt varsel inden afregistreringen og eksporten.
     
Article X — Modification of provisions regarding relief pending final determination
 
Artikel X — Ændring af bestemmelserne om foreløbige retsmidler
     
1. This Article applies only where a Contracting State has made a declaration under Article XXX(2) and to the extent stated in such declaration.
 
1. Denne artikel finder kun anvendelse, når en kontraherende stat har afgivet en erklæring i medfør af artikel XXX, stk. 2, og i det omfang, det er fastsat i denne erklæring.
2. For the purposes of Article 13(1) of the Convention, “speedy” in the context of obtaining relief means within such number of working days from the date of filing of the application for relief as is specified in a declaration made by the Contracting State in which the application is made.
 
2. Med henblik på anvendelsen af artikel 13, stk. 1, i konventionen skal ordet »hurtigt« i forbindelse med opnåelse af retsmidler forstås som det antal hverdage regnet fra datoen for indgivelsen af anmodningen, som er angivet i erklæringen fra den kontraherende stat, hvor anmodningen er indgivet.
3. Article 13(1) of the Convention applies with the following being added immediately after subparagraph (d):
 
3. Artikel 13, stk. 1, i konventionen finder anvendelse, idet der indsættes følgende bestemmelse umiddelbart efter litra d):
“(e) if at any time the debtor and the creditor specifically agree, sale and application of proceeds therefrom”, and Article 43(2) applies with the insertion after the words “Article 13(1)(d)” of the words “and (e)”.
 
»e) salg og fordeling af salgsprovenuet, hvis debitor og kreditor på et givet tidspunkt udtrykkeligt bliver enige herom«, og artikel 43, stk. 2, finder anvendelse, idet »litra d)« ændres til »litra d) og e)«.
4. Ownership or any other interest of the debtor passing on a sale under the preceding paragraph is free from any other interest over which the creditor’s international interest has priority under the provisions of Article 29 of the Convention.
 
4. Debitors ejendomsret eller enhver anden af dennes rettigheder, der overføres ved det i stk. 3 omhandlede salg, frigøres for enhver anden rettighed, som kreditors internationale sikkerhedsrettighed har prioritet over i medfør af artikel 29 i konventionen.
5. The creditor and the debtor or any other interested person may agree in writing to exclude the application of Article 13(2) of the Convention.
 
5. Kreditor og debitor eller enhver anden berørt person kan skriftligt aftale, at artikel 13, stk. 2, i konventionen ikke skal finde anvendelse.
6. With regard to the remedies in Article IX(1):
 
6. De foranstaltninger, der er omhandlet i artikel IX, stk. 1,
 
(a)
they shall be made available by the registry authority and other administrative authorities, as applicable, in a Contracting State no later than five working days after the creditor notifies such authorities that the relief specified in Article IX(1) is granted or, in the case of relief granted by a foreign court, recognised by a court of that Contracting State, and that the creditor is entitled to procure those remedies in accordance with the Convention; and
   
a)
skal tilvejebringes i en kontraherende stat af registermyndigheden og i givet fald de øvrige kompetente administrative myndigheder inden for fem hverdage efter den dato, hvor kreditor har meddelt disse myndigheder, at den i artikel IX, stk. 1, omhandlede foranstaltning er blevet indrømmet, eller såfremt foranstaltningen er blevet indrømmet af en udenlandsk domstol, er blevet anerkendt af en domstol i denne kontraherende stat, og at kreditor har ret til at opnå disse foranstaltninger i overensstemmelse med konventionen, og
 
(b)
the applicable authorities shall expeditiously co-operate with and assist the creditor in the exercise of such remedies in conformity with the applicable aviation safety laws and regulations.
   
b)
de kompetente myndigheder skal hurtigt samarbejde med kreditor og bistå denne med at iværksætte foranstaltningerne i overensstemmelse med de love og forskrifter, der finder anvendelse med hensyn til luftfartssikkerhed.
7. Paragraphs 2 and 6 shall not affect any applicable aviation safety laws and regulations.
 
7. Stk. 2 og 6 berører ikke love og forskrifter, som måtte finde anvendelse med hensyn til luftfartssikkerhed.
     
Article XI — Remedies on insolvency
 
Artikel XI — Foranstaltninger i tilfælde af insolvens
     
1. This Article applies only where a Contracting State that is the primary insolvency jurisdiction has made a declaration pursuant to Article XXX(3).
 
1. Denne artikel finder kun anvendelse, når en kontraherende stat, som er den jurisdiktion, der har kompetence med hensyn til hovedinsolvensbehandlingen, har afgivet en erklæring i medfør af artikel XXX, stk. 3.
     
Alternative A
 
Alternativ A
2. Upon the occurrence of an insolvency-related event, the insolvency administrator or the debtor, as applicable, shall, subject to paragraph 7, give possession of the aircraft object to the creditor no later than the earlier of:
 
2. Når der indtræder en insolvenssituation, udleverer insolvensbehandleren eller i givet fald debitor, dog med forbehold af stk. 7, flygenstanden til kreditor senest på den tidligste af følgende to datoer:
 
(a)
the end of the waiting period; and
   
a)
ved udløbet af karenstiden, eller
 
(b)
the date on which the creditor would be entitled to possession of the aircraft object if this Article did not apply.
   
b)
på den dato, hvor kreditor ville have ret til at tage flygenstanden i besiddelse, hvis denne artikel ikke fandt anvendelse.
3. For the purposes of this Article, the “waiting period” shall be the period specified in a declaration of the Contracting State which is the primary insolvency jurisdiction.
 
3. I denne artikel forstås ved »karenstid« den periode, som er angivet i erklæringen fra den kontraherende stat, som er den jurisdiktion, der har kompetence med hensyn til hovedinsolvensbehandlingen.
4. References in this Article to the “insolvency administrator” shall be to that person in its official, not in its personal, capacity.
 
4. Henvisningerne i denne artikel til » insolvensbehandleren« vedrører denne person i dennes officielle kapacitet, ikke dennes personlige.
5. Unless and until the creditor is given the opportunity to take possession under paragraph 2:
 
5. Så længe kreditor ikke har fået mulighed for at tage genstanden i besiddelse i medfør af stk. 2
 
(a)
the insolvency administrator or the debtor, as applicable, shall preserve the aircraft object and maintain it and its value in accordance with the agreement; and
   
a)
bevarer og vedligeholder insolvensbehandleren eller i givet fald debitor flygenstanden og opretholder dens værdi i overensstemmelse med aftalen, og
 
(b)
the creditor shall be entitled to apply for any other forms of interim relief available under the applicable law.
   
b)
har kreditor ret til at anmode om ethvert andet foreløbigt retsmiddel, der er til rådighed i medfør af den lov, der finder anvendelse.
6. Sub-paragraph (a) of the preceding paragraph shall not preclude the use of the aircraft object under arrangements designed to preserve the aircraft object and maintain it and its value.
 
6. Stk. 5, litra a), udelukker ikke, at flygenstanden anvendes i medfør af aftaler, der er indgået med henblik på at bevare og vedligeholde flygenstanden og opretholde dens værdi.
7. The insolvency administrator or the debtor, as applicable, may retain possession of the aircraft object where, by the time specified in paragraph 2, it has cured all defaults other than a default constituted by the opening of insolvency proceedings and has agreed to perform all future obligations under the agreement. A second waiting period shall not apply in respect of a default in the performance of such future obligations.
 
7. Insolvensbehandleren eller i givet fald debitor kan beholde flygenstanden i sin besiddelse, hvis denne senest på den dato, som er fastsat i stk. 2, har afhjulpet alle andre misligholdelser end dem, der skyldes indledningen af insolvensbehandlingen, og har indvilliget i at opfylde alle fremtidige forpligtelser i overensstemmelse med aftalen. Der gælder ikke en ny karenstid i tilfælde af misligholdelse af disse fremtidige forpligtelser.
8. With regard to the remedies in Article IX(1):
 
8. De foranstaltninger, der er omhandlet i artikel IX, stk. 1,
 
(a)
they shall be made available by the registry authority and the administrative authorities in a Contracting State, as applicable, no later than five working days after the date on which the creditor notifies such authorities that it is entitled to procure those remedies in accordance with the Convention; and
   
a)
skal tilvejebringes i en kontraherende stat af registermyndigheden og i givet fald de øvrige kompetente administrative myndigheder inden for fem hverdage efter den dato, hvor kreditor har meddelt disse myndigheder, at denne har ret til at opnå disse foranstaltninger i overensstemmelse med konventionen, og
 
(b)
the applicable authorities shall expeditiously co-operate with and assist the creditor in the exercise of such remedies in conformity with the applicable aviation safety laws and regulations.
   
b)
de kompetente myndigheder skal hurtigt samarbejde med kreditor og bistå denne med at iværksætte foranstaltningerne i overensstemmelse med de love og forskrifter, der finder anvendelse med hensyn til luftfartssikkerhed.
9. No exercise of remedies permitted by the Convention or this Protocol may be prevented or delayed after the date specified in paragraph 2.
 
9. Iværksættelsen af de foranstaltninger, der er tilladt i henhold til konventionen eller denne protokol, må ikke hindres eller sinkes efter den dato, der er fastsat i stk. 2.
10. No obligations of the debtor under the agreement may be modified without the consent of the creditor.
 
10. Ingen af debitors forpligtelser i medfør af aftalen kan ændres uden kreditors samtykke.
11. Nothing in the preceding paragraph shall be construed to affect the authority, if any, of the insolvency administrator under the applicable law to terminate the agreement.
 
11. Stk. 10 kan ikke fortolkes således, at den berører insolvensbehandlerens eventuelle beføjelse til at ophæve aftalen i medfør af den lov, der finder anvendelse.
12. No rights or interests, except for non-consensual rights or interests of a category covered by a declaration pursuant to Article 39(1), shall have priority in insolvency proceedings over registered interests.
 
12. Ingen rettighed og ingen sikkerhedsrettighed, med undtagelse af ikke-aftalemæssige rettigheder og sikkerhedsrettigheder, der tilhører en kategori, som er omfattet af en erklæring afgivet i medfør af artikel 39, stk. 1, i konventionen, står foran registrerede sikkerhedsrettigheder i forbindelse med insolvensbehandling.
13. The Convention as modified by Article IX of this Protocol shall apply to the exercise of any remedies under this Article.
 
13. Konventionen som ændret ved artikel IX i denne protokol finder anvendelse på iværksættelsen af foranstaltningerne i medfør af denne artikel.
     
Alternative B
 
Alternativ B
2. Upon the occurrence of an insolvency-related event, the insolvency administrator or the debtor, as applicable, upon the request of the creditor, shall give notice to the creditor within the time specified in a declaration of a Contracting State pursuant to Article XXX(3) whether it will:
 
2. Når der indtræder en insolvenssituation, skal insolvensbehandleren eller i givet fald debitor på kreditors anmodning inden for den frist, der er angivet i en erklæring fra en kontraherende stat afgivet i medfør af artikel XXX, stk. 3, meddele kreditor, om
 
(a)
cure all defaults other than a default constituted by the opening of insolvency proceedings and agree to perform all future obligations, under the agreement and related transaction documents; or
   
a)
insolvensbehandleren eller i givet fald debitor vil afhjælpe alle andre misligholdelser end dem, der skyldes indledningen af insolvensbehandlingen, og indvillige i at opfylde alle fremtidige forpligtelser i overensstemmelse med aftalen og dokumenterne i relation hertil, eller om
 
(b)
give the creditor the opportunity to take possession of the aircraft object, in accordance with the applicable law.
   
b)
insolvensbehandleren eller i givet fald debitor vil give kreditor mulighed for at tage flygenstanden i besiddelse i overensstemmelse med den lov, der finder anvendelse.
3. The applicable law referred to in sub-paragraph (b) of the preceding paragraph may permit the court to require the taking of any additional step or the provision of any additional guarantee.
 
3. Den i stk. 2, litra b), omhandlede lov, der finder anvendelse, kan tillade domstolen at kræve, at der træffes supplerende foranstaltninger eller stilles yderligere sikkerhed.
4. The creditor shall provide evidence of its claims and proof that its international interest has been registered.
 
4. Kreditor skal kunne godtgøre sin fordring og skal kunne påvise, at dennes internationale sikkerhedsrettighed er registreret.
5. If the insolvency administrator or the debtor, as applicable, does not give notice in conformity with paragraph 2, or when the insolvency administrator or the debtor has declared that it will give the creditor the opportunity to take possession of the aircraft object but fails to do so, the court may permit the creditor to take possession of the aircraft object upon such terms as the court may order and may require the taking of any additional step or the provision of any additional guarantee.
 
5. Underretter insolvensbehandleren eller i givet fald debitor ikke kreditor i overensstemmelse med stk. 2, eller har insolvensbehandleren eller debitor erklæret, at denne vil give kreditor mulighed for at tage flygenstanden i besiddelse, men undlader at gøre det, kan domstolen tillade kreditor at tage flygenstanden i besiddelse på de betingelser, som domstolen fastsætter, ligesom domstolen kan kræve, at der træffes yderligere foranstaltninger eller stilles yderligere sikkerhed.
6. The aircraft object shall not be sold pending a decision by a court regarding the claim and the international interest.
 
6. Flygenstanden kan ikke sælges, så længe en domstol ikke har truffet afgørelse om fordringen og den internationale sikkerhedsrettighed.
     
Article XII — Insolvency assistance
 
Artikel XII — Bistand i tilfælde af insolvens
     
1. This Article applies only where a Contracting State has made a declaration pursuant to Article XXX(1).
 
1. Denne artikel finder kun anvendelse, når en kontraherende stat har afgivet en erklæring i medfør af artikel XXX, stk. 1.
2. The courts of a Contracting State in which an aircraft object is situated shall, in accordance with the law of the Contracting State, co-operate to the maximum extent possible with foreign courts and foreign insolvency administrators in carrying out the provisions of Article XI.
 
2. Domstolene i en kontraherende stat, hvor en flygenstand befinder sig, skal i overensstemmelse med den pågældende kontraherende stats lov i videst mulig udstrækning samarbejde med de udenlandske domstole og kuratorer med henblik på anvendelsen af artikel XI.
     
Article XIII — De-registration and export request authorisation
 
Artikel XIII — Bemyndigelse til at anmode om afregistrering og tilladelse til eksport
     
1. This Article applies only where a Contracting State has made a declaration pursuant to Article XXX(1).
 
1. Denne artikel finder kun anvendelse, når en kontraherende stat har afgivet en erklæring i medfør af artikel XXX, stk. 1.
2. Where the debtor has issued an irrevocable de-registration and export request authorization substantially in the form annexed to this Protocol and has submitted such authorisation for recordation to the registry authority, that authorisation shall be so recorded.
 
2. Når debitor har givet en uigenkaldelig bemyndigelse til at anmode om afregistrering og tilladelse til eksport, der i det væsentlige følger formularen i bilaget til denne protokol, og har forelagt denne bemyndigelse for registermyndigheden til registrering, skal denne registreres i denne form.
3. The person in whose favour the authorisation has been issued (the “authorised party”) or its certified designee shall be the sole person entitled to exercise the remedies specified in Article IX(1) and may do so only in accordance with the authorisation and applicable aviation safety laws and regulations. Such authorisation may not be revoked by the debtor without the consent in writing of the authorised party. The registry authority shall remove an authorisation from the registry at the request of the authorised party.
 
3. Modtageren af bemyndigelsen (»den bemyndigede part«) eller den person, som denne attesterer, er udpeget hertil, er den eneste person, der er beføjet til at iværksætte foranstaltningerne fastsat i artikel IX, stk. 1, og vedkommende kan kun iværksætte disse foranstaltninger i overensstemmelse med bemyndigelsen og de love og forskrifter, der finder anvendelse med hensyn til luftfartssikkerhed. Debitor kan ikke tilbagekalde denne bemyndigelse uden den bemyndigede parts skriftlige samtykke. Registermyndigheden sletter en bemyndigelse, der er optaget i registret, på den bemyndigede parts anmodning.
4. The registry authority and other administrative authorities in Contracting States shall expeditiously co-operate with and assist the authorised party in the exercise of the remedies specified in Article IX.
 
4. Registermyndigheden og de øvrige administrative myndigheder i de kontraherende stater skal hurtigt yde den bemyndigede part støtte og bistand i forbindelse med iværksættelsen af foranstaltningerne fastsat i artikel IX.
     
Article XIV — Modification of priority provisions
 
Artikel XIV — Ændring af bestemmelserne om prioritetsorden
     
1. A buyer of an aircraft object under a registered sale acquires its interest in that object free from an interest subsequently registered and from an unregistered interest, even if the buyer has actual knowledge of the unregistered interest.
 
1. En person, som køber en flygenstand ved et registreret køb, erhverver sin rettighed i denne genstand frigjort for enhver senere registreret rettighed og enhver uregistreret sikkerhedsrettighed, selv om køberen har kendskab til den uregistrerede rettighed.
2. A buyer of an aircraft object acquires its interest in that object subject to an interest registered at the time of its acquisition.
 
2. Køberen af en flygenstand erhverver sin rettighed i denne genstand med forbehold af en rettighed, der er registreret på tidspunktet for erhvervelsen.
3. Ownership of or another right or interest in an aircraft engine shall not be affected by its installation on or removal from an aircraft.
 
3. Ejendomsretten eller enhver anden rettighed eller sikkerhedsrettighed i en flymotor berøres ikke af det forhold, at motoren monteres på et luftfartøj, eller at den afmonteres.
4. Article 29(7) of the Convention applies to an item, other than an object, installed on an airframe, aircraft engine or helicopter.
 
4. Artikel 29, stk. 7, i konventionen finder anvendelse på et andet gode end en flygenstand, der er monteret på et flyskrog, en flymotor eller en helikopter.
     
Article XV — Modification of assignment provisions
 
Artikel XV — Ændring af bestemmelserne om overdragelser
     
Article 33(1) of the Convention applies as if the following were added immediately after sub-paragraph (b):
 
Artikel 33, stk. 1, i konventionen finder anvendelse, idet der indsættes følgende bestemmelse umiddelbart efter litra b):
“and (c) the debtor has consented in writing, whether or not the consent is given in advance of the assignment or identifies the assignee. ”
 
»og c) debitor skriftligt har givet sit samtykke, uanset om dette samtykke er givet inden overdragelsen eller ej, og uanset om det identificerer cessionaren eller ej.«
     
     
     
Article XVI — Debtor provisions
 
Artikel XVI — Bestemmelser om debitor
     
1. In the absence of a default within the meaning of Article 11 of the Convention, the debtor shall be entitled to the quiet possession and use of the object in accordance with the agreement as against:
 
1. Medmindre der foreligger misligholdelse som omhandlet i artikel 11 i konventionen, har debitor i overensstemmelse med aftalevilkårene uforstyrret rådighedsret over og brugsret til flygenstanden i forhold til:
 
(a)
its creditor and the holder of any interest from which the debtor takes free pursuant to Article 29(4) of the Convention or, in the capacity of buyer, Article XIV(1) of this Protocol, unless and to the extent that the debtor has otherwise agreed; and
   
a)
kreditor og indehaveren af enhver sikkerhedsrettighed, af hvem debitor erhverver rettigheder, der er frigjort for enhver sikkerhedsrettighed i medfør af artikel 29, stk. 4, i konventionen eller, som køber, i medfør af artikel XIV, stk. 1, i denne protokol, medmindre og i det omfang debitor har givet samtykke til noget andet, og
 
(b)
the holder of any interest to which the debtor’s right or interest is subject pursuant to Article 29(4) of the Convention or, in the capacity of buyer, Article XIV(2) of this Protocol, but only to the extent, if any, that such holder has agreed.
   
b)
indehaveren af enhver sikkerhedsrettighed, som har prioritet over debitors rettighed eller sikkerhedsrettighed i medfør af artikel 29, stk. 4, i konventionen eller, som køber, i medfør af artikel XIV, stk. 2, i denne protokol, men kun i det omfang denne indehaver har givet samtykke hertil.
2. Nothing in the Convention or this Protocol affects the liability of a creditor for any breach of the agreement under the applicable law in so far as that agreement relates to an aircraft object.
 
2. Intet i konventionen eller denne protokol berører en kreditors erstatningsansvar i tilfælde af misligholdelse af aftalen i henhold til den lov, der finder anvendelse, for så vidt denne aftale vedrører en flygenstand.
     
Chapter III
 
Kapitel III
     
Registry provisions relating to international interests in aircraft objects
 
Bestemmelser vedrørende systemet til registrering af internationale sikkerhedsrettigheder i flygenstande
     
Article XVII — The Supervisory Authority and the Registrar
 
Artikel XVII — Tilsynsmyndighed og rettighedsregistrerende myndighed
     
1. The Supervisory Authority shall be the international entity designated by a Resolution adopted by the Diplomatic Conference to Adopt a Mobile Equipment Convention and an Aircraft Protocol.
 
1. Tilsynsmyndigheden er den internationale enhed, som er udpeget ved en beslutning vedtaget af den diplomatiske konference om vedtagelse af en konvention om mobilt udstyr og en protokol om flyudstyr.
2. Where the international entity referred to in the preceding paragraph is not able and willing to act as Supervisory Authority, a Conference of Signatory and Contracting States shall be convened to designate another Supervisory Authority.
 
2. Hvis den i stk. 1 omhandlede internationale enhed hverken er i stand til eller indstillet på at fungere som tilsynsmyndighed, indkaldes der til en konference af signatarstater og kontraherende stater for at udpege en anden tilsynsmyndighed.

3. The Supervisory Authority and its officers and employees shall enjoy such immunity from legal and administrative process as is provided under the rules applicable to them as an international entity or otherwise.
 
3. Tilsynsmyndigheden samt dennes ledelse og ansatte nyder immunitet over for retslige eller administrative skridt i overensstemmelse med de regler, som finder anvendelse på dem som international enhed eller på anden måde.
4. The Supervisory Authority may establish a commission of experts, from among persons nominated by Signatory and Contracting States and having the necessary qualifications and experience, and entrust it with the task of assisting the Supervisory Authority in the discharge of its functions.
 
4. Tilsynsmyndigheden kan nedsætte et ekspertudvalg, hvis medlemmer vælges blandt personer med de nødvendige kvalifikationer og den nødvendige erfaring, som foreslås af signatarstaterne og de kontraherende stater, og give dette udvalg til opgave at bistå tilsynsmyndigheden i dens opgaver.
5. The first Registrar shall operate the International Registry for a period of five years from the date of entry into force of this Protocol. Thereafter, the Registrar shall be appointed or reappointed at regular five-yearly intervals by the Supervisory Authority.
 
5. Den første rettighedsregistrerende myndighed fører det internationale register i en periode på fem år fra denne protokols ikrafttræden. Derefter udpeges den rettighedsregistrerende myndighed eller får sit mandat forlænget af tilsynsmyndigheden hvert femte år.
     
Article XVIII — First regulations
 
Artikel XVIII — Første reglement
     
The first regulations shall be made by the Supervisory Authority so as to take effect upon the entry into force of this Protocol.
 
Det første reglement udarbejdes af tilsynsmyndigheden, så det kan få virkning straks fra denne protokols ikrafttræden.
     
Article XIX — Designated entry points
 
Artikel XIX — Udpegning af kontaktpunkter
     
1. Subject to paragraph 2, a Contracting State may at any time designate an entity or entities in its territory as the entry point or entry points through which there shall or may be transmitted to the International Registry information required for registration other than registration of a notice of a national interest or a right or interest under Article 40 in either case arising under the laws of another State.
 
1. Med forbehold af stk. 2 kan en kontraherende stat til enhver tid på sit område udpege et eller flere organer, der skal fungere som kontaktpunkt eller kontaktpunkter, hvorigennem de oplysninger, der kræves for registrering, kan eller skal videregives til det internationale register med undtagelse af registrering af en meddelelse om en national sikkerhedsrettighed eller en rettighed eller sikkerhedsrettighed omhandlet i artikel 40, som er stiftet i henhold til en anden stats lov.
2. A designation made under the preceding paragraph may permit, but not compel, use of a designated entry point or entry points for information required for registrations in respect of aircraft engines.
 
2. En udpegning i medfør af stk. 1 kan tillade, men pålægger ikke, brug af et eller flere udpegede kontaktpunkter til de oplysninger, der kræves for registrering i forbindelse med flymotorer.
     
Article XX — Additional modifications to Registry provisions