Sagsforløb 2014/1 LF 200
Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (5. maj 2015)

Forsvarsministeren (Nicolai Wammen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) (Styrket indsats mod aktiviteter i udlandet, der kan indebære en terrortrussel mod Danmark og danske interesser)

(Lovforslag nr. L 200)

Gennem en årrække har Danmark ligesom flere andre vestlige lande stået over for en stigende terrortrussel.

Terrortruslen er alvorlig og ændrer løbende karakter. De senere år har truslen fra et stigende antal udrejste ekstremister fra vestlige lande – de såkaldte foreign fighters – udgjort en voksende udfordring, herunder for Danmark.

Terrorangrebene i København i februar 2015, i Paris i januar 2015 og anholdelser i bl.a. Belgien har understreget og tydeliggjort truslen fra simple angreb med lettilgængelige våben, herunder fra foreign fighters og i øvrigt ekstremister, der sympatiserer med internationale terrorgrupper.

Konflikten i Syrien og Irak udgør nu den væsentligste faktor i trusselsbilledet. Mindst 115 personer er eller har været udrejst fra Danmark. Konfliktområdet tiltrækker fortsat både nye rejsende og personer, der tidligere har været udrejst. De personer, der udrejser, tilslutter sig nu i altovervejende grad den ekstremistiske terrororganisation Islamisk Stat i Irak og Levanten (ISIL), der udøver terror med et hidtil uset omfang og brutalitet.

I Danmark hjemmehørende personer, der rejser til udlandet for f.eks. at tilslutte sig en terrororganisation og modtage militant træning eller deltage i kamphandlinger m.v., udgør således i dag et væsentligt element i trusselsbilledet i forhold til Danmark og danske interesser. Terrortruslens grænseoverskridende karakter indebærer dermed, at forhold i udlandet spiller en central rolle i forhold til terrortruslen mod Danmark og danske interesser. Det gælder f.eks., når udenlandske terrorgrupper eller enkeltpersoner forsøger at rejse til Danmark for at gennemføre terrorangreb, eller når personer bosiddende i Danmark rejser til udlandet for at modtage militant træning eller deltage i kamphandlinger eller terrorangreb og siden returnerer til Danmark.

Det store antal af i Danmark hjemmehørende personer, der rejser til udlandet for f.eks. at modtage terrortræning eller deltage i kamphandlinger og dermed kommer i kontakt med netværk og organisationer, som FE’s indsats er rettet mod, forstærker behovet for at kunne indhente efterretningsmæssige oplysninger om de pågældende, imens de opholder sig i udlandet.

Regeringen offentliggjorde den 19. februar 2015 sit udspil til en styrket indsats mod terror, ”Et stærkt værn mod terror - 12 nye tiltag mod terror”. Som et centralt element heri vil regeringen styrke efterretningstjenesternes indsats over for trusler fra danske foreign fighters gennem en styrkelse af Forsvarets Efterretningstjenestes (FE’s) indsats.

Lovforslaget udmønter denne del af regeringens styrkede indsats mod terror ved at styrke FE’s muligheder for i en tidlig efterretningsmæssig fase at indhente oplysninger om danske ekstremister i udlandet. Herved sikres, at de danske efterretningskapaciteter på området udnyttes bedst muligt og mest effektivt til gavn for Danmark og danske interesser.

Lovforslaget vil således styrke FE’s muligheder for at opdage og afdække terrortrusler mod Danmark og danske interesser på et tidligere tidspunkt, end den gældende lovgivning giver mulighed for. I denne tidlige efterretningsmæssige fase, hvor der kun er formodninger om, at den pågældende deltager i terrorrelaterede aktiviteter i udlandet, giver den foreslåede bestemmelse FE adgang til at indhente oplysninger om en i Danmark hjemmehørende fysisk person, når denne opholder sig i udlandet, og der er bestemte grunde til at formode, at den pågældende deltager i aktiviteter, der kan indebære eller forøge en terrortrussel mod Danmark og danske interesser.

Såfremt denne indhentning af oplysninger medfører, at der sker indgreb i meddelelseshemmeligheden over for en i Danmark hjemmehørende fysisk person, skal FE indhente retskendelse hertil efter reglerne i det foreslåede nye kapitel til FE-loven.

De oplysninger, der indhentes som følge af den nye bestemmelse, er omfattet af den kontrol, som Tilsynet med Efterretningstjenesterne allerede i dag udfører i forhold til FE. FE’s behandling af oplysningerne vil også indgå i tilsynets årlige ikke klassificerede og offentliggjorte redegørelse. Tilsynet vil blive tilført de fornødne ressourcer til at varetage den nye opgave.

Med lovforslaget gennemføres således en styrkelse af FE’s muligheder for at kunne løse sine vigtige opgaver med at forebygge og modvirke terrortrusler mod Danmark og danske interesser.

Lovforslaget vil med Folketingets vedtagelse træde i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.