Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 21-15 om mellemkommunal refusion - tilsvarende boform - ret til flytning - frit valg

Resumé:

Ret til fortsat mellemkommunal refusion kræver, at flytningen internt i den nye kommune sker i overensstemmelse med reglerne om frit valg af ældrebolig

Efter servicelovens § 108, stk. 2, har en borger, der ønsker at flytte til en anden kommune, ret til et tilsvarende tilbud i en anden kommune. Det er en forudsætning, at den pågældende opfylder betingelserne for at blive optaget i både fraflytningskommunen og tilflytningskommunen.

Det følger af retssikkerhedslovens § 9c, stk. 4, at opholdskommunen har ret til refusion efter stk. 1, når en person er flyttet til et tilsvarende tilbud i en anden kommune.

En person, der efter reglerne om frit valg flytter til en anden kommune, skal fortsat opfylde betingelserne efter reglerne om frit valg ved en senere flytning internt i den nye kommune.

For at tilflytningskommunen fortsat er berettiget til mellemkommunal refusion efter retssikkerhedslovens § 9c, stk. 4, skal en senere flytning internt i den anden kommune således opfylde betingelserne om dobbeltvisitation (visitation til botilbuddet af såvel fraflytnings- som tilflytningskommunen), ligesom fraflytningskommunen skal have et tilsvarende botilbud som det, tilflytningskommunen vil flytte personen ind i.

Lov:

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) - lovbekendtgørelse nr. 1019 af 23. september 2014 - § 9c, stk. 4 og stk. 9.

Lov om social service (Serviceloven) – lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015 - § 108, stk. 2.

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at afklare refusionsretten, når en borger via reglerne om frit valg flytter til en ældrebolig, og efterfølgende får behov for yderligere hjælp og flytter til en plejebolig, herunder den nærmere godkendelsesprocedure i begge kommuner.

2. Reglerne

Retssikkerhedslovens § 9c, stk. 4, og stk. 9, fastslår, at opholdskommunen har ret til refusion, når en person efter reglerne om frit valg er flyttet til et tilsvarende tilbud i en anden kommune. Retten til refusion består, så længe borgeren har bopæl i det pågældende botilbud eller et tilsvarende botilbud.

3. Andre principafgørelser

77-14: En borgers ret til frit valg gælder valget mellem ligestillede tilbud.

Borgeren skal være visiteret til den konkrete botype. Ønsker borgeren at vælge et botilbud, der ligger i en anden kommune, skal borgeren også visiteres til den pågældende botype i denne kommune (såkaldt dobbeltvisitation). Refusion forudsætter, at den kompetente myndighed har truffet en afgørelse i overensstemmelse med de fastsatte regler.

Følgende principafgørelse er kasseret og gælder ikke længere:

R-10-05: En fortsat ret til mellemkommunal refusion krævede, at flytningen internt i den nye kommune skete i overensstemmelse med frit valg af ældrebolig. Praksis er indarbejdet i denne principafgørelse.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i klagesagen mellem B Kommune og A Kommune om afslag på refusion for udgifterne til en persons ophold i plejebolig.

Resultatet er:

• B Kommune har ikke ret til refusion fra A Kommune.

Vi er således kommet til samme resultat som A Kommune.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Det er en forudsætning for at få refusion, at flytningen sker i overensstemmelse med reglerne om frit valg. Den videre flytning internt i B Kommune skal derfor også opfylde reglerne om frit valg.

Ankestyrelsen lægger ved afgørelsen vægt på sagens oplysninger om, at borger efter reglerne om frit valg flyttede til B Kommune i 2008 til en handicapvenlig ældrebolig, hvortil A Kommune afgav refusionstilsagn.

Vi lægger i den forbindelse vægt på, at B Kommunes ret til refusion fra A Kommune udsprang af reglerne om frit valg efter retssikkerhedslovens § 9c, stk. 4, til en ældrebolig.

Det følger af retssikkerhedslovens § 9c, stk. 4, at opholdskommunen har ret til refusion efter stk. 1, når en person er flyttet til et tilsvarende tilbud i en anden kommune.

Ifølge forarbejderne til reglerne om frit valg, er det fortsat en betingelse for at kunne få et botilbud i en anden kommune, at den pågældende af såvel fraflytnings- som tilflytningskommunen vurderes at have behov for det boligtilbud, der søges om.

Efter almenboliglovens § 58a, stk. 2 og servicelovens § 108, stk. 2 er det en forudsætning, at den pågældende opfylder betingelserne for at blive optaget i både fraflytningskommunen og tilflytningskommunen for at kunne få ret til et tilsvarende tilbud i en anden kommune.

Da A Kommune ikke har fulgt reglerne om dobbeltvisitation ved flytningen til plejebolig, finder vi ikke, at betingelserne i retssikkerhedslovens § 9c, stk. 4 er opfyldt.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 21. juni 2018, da der er kommet ny praksis på området.