Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32001L0083
 
Links til øvrige EU dokumenter
32014R0699
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Meddelelse om onlineforhandling
Kapitel 3 Krav til hjemmesiden vedr.
Kapitel 4 Forsendelse af lægemidler.
Kapitel 5 Straf- og ikrafttrædelsesbestemmelser
Bilag
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om apotekers og detailforhandleres onlineforhandling og om forsendelse af lægemidler1)

I medfør af § 39 b, nr. 4, § 41 a og § 104, stk. 3 og 4, i lov om lægemidler, jf. lovbekendtgørelse nr. 506 af 20. april 2013, og § 43 a, stk. 2, § 43 b og § 72, stk. 2 og 3, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014, som ændret ved lov nr. 580 af 4. maj 2015, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse;

1) ved apotekers meddelelse i henhold til apotekerlovens § 43 a, stk. 1, om onlineforhandling,

2) ved apotekers onlineforhandling af lægemidler til brugerne,

3) ved apotekers forsendelse af lægemidler til brugerne, uanset om lægemidlerne er forhandlet online,

4) ved meddelelse i henhold til lægemiddellovens § 41, stk. 1, om onlineforhandling fra indehavere af tilladelse i henhold til lægemiddellovens § 39, stk. 1, til detailforhandling af lægemidler til brugerne,

5) ved indehavere af tilladelse i henhold til lægemiddellovens § 39, stk. 1, til detailforhandling af lægemidlers onlineforhandling af lægemidler til brugerne, og

6) ved indehavere af tilladelse i henhold til lægemiddellovens § 39, stk. 1, til detailforhandling af lægemidler til brugernes forsendelse af lægemidler, uanset om lægemidlerne er forhandlet online.

Kapitel 2

Meddelelse om onlineforhandling

Apoteker

§ 2. Apoteker skal give Sundhedsstyrelsen elektronisk meddelelse om onlineforhandling af lægemidler. Meddelelsen skal indeholde oplysning om apotekets nummer, apotekets navn og den webadresse, hvorfra apoteket forhandler lægemidler, samt om dato for påbegyndelse af onlineforhandling.

Stk. 2. Apoteker skal give Sundhedsstyrelsen meddelelse herom, hvis der sker ændringer i de i stk. 1 nævnte oplysninger, eller hvis apoteker ophører med at forhandle lægemidler online.

Detailforhandlere

§ 3. Indehavere af en tilladelse i henhold til lægemiddellovens § 39, stk. 1, til detailforhandling af lægemidler til brugerne skal give Sundhedsstyrelsen elektronisk meddelelse om onlineforhandling af lægemidler. Meddelelsen skal indeholde oplysning om forhandlerens navn og virksomhedens CVR-nr., om den webadresse, hvorfra der forhandles lægemidler, samt om dato for påbegyndelse af onlineforhandling.

Stk. 2. Forhandleren skal give Sundhedsstyrelsen meddelelse herom, hvis der sker ændringer i de i stk. 1 nævnte oplysninger, eller hvis forhandleren ophører med at forhandle lægemidler online.

Kapitel 3

Krav til hjemmesiden vedr. onlineforhandling af lægemidler

Apotekeres onlineforhandling af lægemidler

§ 4. På samtlige hjemmesider, hvor apotekeren onlineforhandler lægemidler, skal logoet, udformet som modellen i bilaget til denne bekendtgørelse, være anbragt.

Stk. 2. Logoet skal være forsynet med det hyperlink, Sundhedsstyrelsen har anvist.

Stk. 3. Hjemmesiden skal indeholde kontaktoplysninger til Sundhedsstyrelsen.

§ 5. Det skal tydeligt fremgå, hvilket apotek der handles med.

§ 6. Apoteket skal tilbyde information om lægemidlet og i et tidsrum svarende mindst til apotekets åbningstid, give mulighed for mundtlig og skriftlig rådgivning.

§ 7. Der må ikke på apotekets hjemmeside gives brugeren mulighed for at gennemføre onlinekonsultation hos læge eller tandlæge til brug for ordination og bestilling af lægemidler på hjemmesiden.

§ 8. Hjemmesiden skal være tilgængelig for brugere med syns- eller læsehandicaps.

Stk. 2. Hjemmesiden skal vejlede om og apoteket bør give mulighed for, at de i stk. 1 nævnte brugere kan henvende sig bl.a. telefonisk og få hjælp til gennemførelsen af købet online.

Detailforhandleres onlineforhandling af lægemidler

§ 9. På samtlige hjemmesider, hvor forhandleren onlineforhandler lægemidler, skal logoet, udformet som modellen i bilaget til denne bekendtgørelse, være anbragt.

Stk. 2. Logoet skal være forsynet med det hyperlink, Sundhedsstyrelsen har anvist.

Stk. 3. Hjemmesiden skal indeholde kontaktoplysninger til Sundhedsstyrelsen.

Kapitel 4

Forsendelse af lægemidler.

Apoteker og detailforhandlere

§ 10. Lægemidlet skal være emballeret og forsendes på en måde, der sikrer, at lægemidlets kvalitet m.v. ikke forringes.

§ 11. Forsendelsen skal indeholde information, som opfordrer brugeren til at tage kontakt til apoteket eller detailforhandleren, hvis forsendelsen ved modtagelsen er brudt eller på anden måde beskadiget.

Apoteker

§ 12. Apoteket skal sikre, at lægemidler, som skal opbevares på køl, under forsendelsen har været opbevaret i overensstemmelse med markedsføringstilladelsens eller fremstillerens anvisninger.

Kapitel 5

Straf- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 13. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder §§ 2-12.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2015.

Sundhedsstyrelsen, den 20. maj 2015

Jakob Cold

/ Kim Helleberg Madsen


Bilag

   
1.
Det fælles logo skal udformes efter følgende model:
     
bj
 
2.
Referencefarver: PANTONE 421 CMYK 13/11/8/26 RGB 204/204/204, PANTONE 7731 CMYK 79/0/89/22 RGB 0/153/51, PANTONE 376 CMYK 54/0/100/0 RGB 153/204/51 og PANTONE 7480 CMYK 75/0/71/0.
3.
Det danske flag skal indsættes, som anført på billedet ovenfor, og teksten skal være på dansk med den tekst, der fremgår af billedet.
4.
Det fælles logo skal have en bredde på mindst 90 pixel.
5.
Det fælles logo skal være statisk.
6.
Anvendes logoet på en farvet baggrund, som gør det mindre tydeligt, skal der anvendes en ydre linje omkring logoet for at øge kontrasten til baggrundsfarven.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler, EF-Tidende 2001, nr. L 311, side 67, senest ændret ved direktiv 2011/62/EU af 8. juni 2011 om ændring af direktiv 2001/83/EF om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler for så vidt angår forhindring af, at forfalskede lægemidler kommer ind i den lovlige forsyningskæde, EU-Tidende 2011, nr. L 174, side 74. I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 699/2014 af 24. juni 2014 om udformningen af det fælles logo til identifikation af personer, der tilbyder fjernsalg af lægemidler til offentligheden, og de tekniske, elektroniske og kryptografiske krav til kontrol af dets ægthed, EU-Tidende 2014, nr. L 184, side 5. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.