Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kompensation, genhusning og overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen

§ 1

I bekendtgørelse nr. 768 af den 25. juni 2014 om kompensation, genhusning og overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, § 2, nr. 6, § 3, stk. 1, § 4, stk. 1 og 3 og § 14, stk. 1, ændres »nr. 767 af den 25. juni 2014« til: »nr. 230 af 26. februar 2015«.

2. § 2, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»Bopæl: Det sted (en bolig, der er registreret som boligareal i Bygnings- og Boligregistret, BBR), hvor en person eller en husstand regelmæssigt sover, når denne ikke er midlertidigt fraværende på grund af ferie, forretningsrejse, sygdom eller lignende, og hvor denne har sine ejendele og folkeregisteradresse. Flytning til erstatningsbolig og genhusning betragtes som midlertidigt fravær.«

3. I § 4 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Metroselskabet I/S skal sikre, at der udarbejdes nye støjudbredelseskort, hvis støjkilderne placeres væsentligt anderledes end forudsat i de gældende støjudbredelseskort og Metroselskabet I/S vurderer, at dette medfører en væsentlig ændring af støjudbredelsen og kompensationen i forhold til det, der følger af de gældende støjudbredelseskort.«

4. I § 6, stk. 1, indsættes efter »bekendtgørelse«: »eller hvis der er udarbejdet nye støjudbredelseskort, jf. § 4, stk. 5,«.

5. I § 7, stk. 1, indsættes efter »jf. § 4«: », samt ud fra den periode i en måned, hvor beboeren ifølge folkeregisteret har haft bopæl i ejendommen, jf. § 10 a«.

6. I § 8, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Alene værelser registreret som boligareal indgår i antallet af værelser på bopælen.«

7. I § 10 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. Metroselskabet I/S kan på baggrund af en konkret vurdering tilbyde en højere kompensation, end det fremgår af et støjudbredelseskort, hvis dette støjudbredelseskort viser en uregelmæssig udbredelse af støjen.«

Stk. 6 bliver herefter stk. 7.

8. Efter § 10 indsættes:

Ȥ 10 a. Bestemmende for tidspunktet for en beboers ind- eller udflytning i en ejendom er ind- eller udflytningsdatoen registreret i folkeregistret.

Stk. 2. Er tidspunktet for indflytning, jf. stk. 1, den 15. eller senere i en måned ydes halv kompensation.

Stk. 3. Er tidspunktet for udflytning, jf. stk. 1, før den 15. i en måned ydes halv kompensation.«

9. I § 12 indsættes efter 2. pkt.:

»Ved Metroselskabet I/S´ oversendelse af sagen træder udbetalingen af kompensation under sagens behandling samt Ekspropriationskommissionens afgørelse i stedet for kravet i § 11, stk. 2.«

10. § 13 affattes således:

»§ 13. Uden for de tilfælde, der er nævnt i § 12, udbetales kompensationen snarest muligt efter, at oplysningerne anført i § 11, stk. 2, er Metroselskabet I/S i hænde.

Stk. 2. Kompensationen udbetales månedsvist forud, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. Kompensationen udbetales månedligt den 15. i den måned, kompensationen vedrører. Falder den 15. i måneden på en lørdag, søndag eller helligdag, sker Metroselskabet I/S’ udbetaling på den førstkommende hverdag.

Stk. 4. Metroselskabet I/S kan, i tilfælde, hvor kompensationen skal anvendes til afværgeforanstaltninger, forudbetale kompensation for mere end 1 måned, såfremt udbetaling af beløbet anses nødvendigt i forbindelse med beboerens ønske om etablering af afværgeforanstaltninger. Metroselskabet I/S kan kræve, at beboeren dokumenterer, at beløbet skal bruges på etablering af afværgeforanstaltninger samt at afværgeforanstaltningerne forbliver i boligen i tilfælde af fraflytning inden metroarbejdet er afsluttet.«

11. I § 14 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Genberegnes støjudbredelseskortene, jf.§ 4, stk. 5, vil beboeren blive kompenseret i forhold til det genberegnede støjudbredelseskort, hvis dette har betydning for beboerens ret til kompensation i opadgående retning. Det genberegnede støjudbredelseskort vil dog ligge til grund for fremtidige tilbud indeholdt i orienteringen af en ny husstand, jf. § 6, stk. 2.«

12. § 18, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»En beboer, der er særligt følsom over for støj og vibrationer mv., og som ikke er berettiget til maksimal kompensation, kan få forhøjet kompensationen op til maksimalt 100 pct., baseret på de faktiske huslejeomkostninger med henblik på at flytte husstanden i en anden bolig samt få de i § 17, stk. 1, nævnte udgifter helt eller delvist dækket.«

13. I § 32, stk. 3, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Metroselskabet I/S kan fastsætte en acceptfrist af tilbuddet samt fastsætte en frist for overtagelse af boligen. Overtagelse kan ikke ske efter afslutning af den sidste anlægsfase, hvor ejer eller andelshaver er berettiget til maksimal kompensation.«

14. I § 32, stk. 5, indsættes som 3. pkt.:

»Metroselskabet I/S kan indbringe sagen om overtagelse af den pågældende bolig for Ekspropriationskommissionen, såfremt Metroselskabet I/S finder, at en overtagelse som følge af vedtægter, der gælder for den pågældende bolig, vil være urimelig byrdefuld for Metroselskabet I/S.«

15. I § 32 indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:

»Stk. 7. Ekspropriationskommissionen kan bestemme, at Metroselskabet I/S ikke er forpligtet til at overtage den pågældende bolig, såfremt kommissionen finder, at de vedtægter, der gælder for den pågældende bolig, stiller Metroselskabet I/S urimeligt byrdefyldt sammenlignet med de øvrige ejere eller andelshavere, f.eks. med hensyn til stemmeret, økonomiske forpligtelser mv. Ekspropriationskommissionens beslutning kan indbringes for Taksationskommissionen.«

Stk. 7 og 8 bliver herefter stk. 8 og 9.

16. To steder i § 32, stk. 7, der bliver til stk. 8, ændres »eller andelshaveren« til: », andelshaveren eller Metroselskabet I/S«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. maj 2015.

Transportministeriet, den 7. maj 2015

Magnus Heunicke

/ Mikkel Sune Smith