Den fulde tekst

Lov om ændring af SU-loven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

(Statens uddannelsesstøtte til supplering i forbindelse med adgangskurset til ingeniøruddannelserne, hjemmel til elektronisk at indhente oplysninger fra indkomstregisteret og til at samkøre og sammenstille oplysningerne i kontroløjemed m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I SU-loven, jf. lovbekendtgørelse nr. 39 af 15. januar 2014, som ændret ved § 1 i lov nr. 521 af 26. maj 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, udgår »eller magisterkonferensgrad«.

2. I § 1, stk. 4, ændres »eller magisterkonferensgrad samt« til: »og«.

3. I overskriften til afsnit I udgår »eller magisterkonferensgrad«.

4. Efter § 5 indsættes i kapitel 2:

»§ 5 a. Begynder uddannelsen efter den 20. i en måned, vil uddannelsen i støttemæssig henseende begynde den efterfølgende måned.«

5. I § 11, stk. 1, indsættes efter »støttemåned«: », jf. dog § 25, stk. 5«.

6. § 13, stk. 1, nr. 3 og 4, affattes således:

»3) Gymnasial supplering i form af korte, intensive forløb som

a) gymnasiale suppleringskurser (GSK) eller

b) enkeltfag fra adgangskurset til ingeniøruddannelsen.

4) Gymnasiale indslusningsforløb for indvandrere (GIF).«

7. I § 18, stk. 1, indsættes før nr. 1 som nyt nummer:

»1) ydelser efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der gives til at dække leveomkostninger under uddannelse, der gives uddannelsesstøtte til inden for klippekortet,«.

Nr. 1-6 bliver herefter nr. 2-7.

8. I § 24, stk. 3, nr. 6, ændres »slutlån eller« til: »slutlån,«.

9. I § 24, stk. 3, indsættes efter nr. 6 som nyt nummer:

»7) ikke kan få stipendium til en ny ungdomsuddannelse, jf. regler fastsat i medfør af § 13, stk. 2, nr. 2, litra a, eller«.

Nr. 7 bliver herefter nr. 8.

10. § 25, stk. 1-4, ophæves, og i stedet indsættes:

»Uddannelsesstøtte gives med et grundstipendium med hjemmeboendesats, jf. § 8, stk. 3, til

1) uddannelsessøgende, der er hjemmeboende, jf. regler fastsat i medfør af § 8, stk. 5, nr. 1, og

2) uddannelsessøgende på 18 og 19 år, der får uddannelsesstøtte uden for klippekortet og har ret til uddannelsesstøtte med hjemmeboendesats, jf. regler fastsat i medfør af § 8, stk. 5, nr. 2.

Stk. 2. Uddannelsesstøtte gives med et grundstipendium med udeboendesats, jf. § 8, stk. 2, til uddannelsessøgende på 18 og 19 år, der får uddannelsesstøtte uden for klippekortet og har ret til uddannelsesstøtte med udeboendesats, jf. regler fastsat i medfør af § 8, stk. 5, nr. 2.

Stk. 3. Grundstipendium efter stk. 1, nr. 2, og stk. 2 gives indtil udgangen af den måned, hvor den uddannelsessøgende fylder 20 år.

Stk. 4. Til grundstipendiet, jf. stk. 1 og 2, gives et tillæg, der udgør højst:

1) 1.628 kr. (2015-niveau) for uddannelsessøgende, der får grundstipendium med hjemmeboendesats.

2) 2.117 kr. (2015-niveau) for uddannelsessøgende, der får grundstipendium med udeboendesats.

Stk. 5. Tillæg efter stk. 4 og supplerende stipendium efter § 11 gives, hvis forældrenes samlede indkomst i det andet kalenderår forud for støtteåret ikke overstiger 333.504 kr., jf. dog stk. 6 og 7. Tillægget og det supplerende stipendium efter § 11 nedsættes ved et højere indkomstgrundlag og bortfalder helt ved et indkomstgrundlag på 564.391 kr. eller derover. For uddannelsessøgende, der får grundstipendium med udeboendesats efter stk. 2, gives tillægget og det supplerende stipendium efter § 11 dog kun, hvis den samlede indkomst ikke overstiger 322.629 kr. Tillægget og det supplerende stipendium efter § 11 bortfalder helt ved et indkomstgrundlag på 563.770 kr. eller derover. Beløbsgrænserne er angivet i det niveau, der anvendes ved tildeling af tillæg til grundstipendiet i 2015.

Stk. 6. Har den uddannelsessøgende, der får grundstipendium efter stk. 1, nr. 1, folkeregisteradresse hos den ene af sine forældre og dennes ægtefælle eller registrerede partner, anvendes den samlede indkomst for disse ved beregningen af tillæggets størrelse efter stk. 5.

Stk. 7. Indkomstgrundlaget nedsættes med 34.246 kr. for hvert af forældrenes børn under 18 år. Er indkomstgrundlaget beregnet efter stk. 6, nedsættes indkomstgrundlaget med 34.246 kr. for hvert af den ene forælders børn under 18 år og hvert af dennes ægtefælles eller registrerede partners børn under 18 år. Beløbene er angivet i det niveau, der anvendes ved tildeling af tillæg til grundstipendiet i 2015.

Stk. 8. Uddannelsessøgende, der har børn under 18 år, får det fulde tillæg efter stk. 4.«

Stk. 5-8 bliver herefter stk. 9-12.

11. § 25, stk. 7, der bliver stk. 11, affattes således:

»Stk. 11. Tillæg til grundstipendiet og supplerende stipendium efter § 11, der beregnes efter stk. 5 og 6, beregnes på grundlag af forældrenes eller den ene forælders og dennes ægtefælles eller registrerede partners samlede indkomstgrundlag, hvis forældrene eller den ene forælder og dennes ægtefælle eller registrerede partner har samme folkeregisteradresse den 1. i den måned, som tillægget tildeles for. De uddannelsessøgende skal ved ansøgning om uddannelsesstøtte oplyse forældrenes eller den ene forælders og dennes ægtefælles eller registrerede partners navn og adresse, hvis disse ikke har dansk adresse.«

12. I § 39, stk. 1, 1. pkt., ændres »samlever« til: »ægtefælle eller samlever, den uddannelsessøgendes børn«.

13. I § 39, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »i forbindelse med«: »afgørelse af, hvorvidt en uddannelsessøgende efter EU-retten har ret til SU som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende eller som familiemedlem til en arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende, jf. § 2 b, stk. 1, nr. 2, og regler fastsat i medfør af § 2 b, stk. 2, og i forbindelse med«.

14. I § 39 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Oplysninger, som styrelsen har indhentet fra indkomstregisteret om den uddannelsessøgendes indkomst eller dennes familiemedlems indkomst, jf. stk. 1, 2. pkt., kan samkøres og sammenstilles med styrelsens oplysninger om tildeling af støtte med det formål at konstatere, om støtten er tildelt i overensstemmelse med § 2 b, stk. 1, nr. 2 og 4, og regler fastsat i henhold til § 2 b, stk. 2.«

Stk. 3-10 bliver herefter stk. 4-11.

15. I § 39, stk. 10, der bliver stk. 11, ændres »stk. 1-5« til: »stk. 1-6«.

16. I § 42, stk. 1, 3. pkt., ændres »§ 39, stk. 1-4, jf. stk. 10,« til: »§ 39, stk. 1, 2, 4 og 5, jf. stk. 11,«.

17. I § 46 e, stk. 5, ændres »§§ 33, 35 og 36« til: »§§ 33, 35, 36 og 38«.

18. I § 46 f, stk. 4, indsættes efter »i medfør heraf«: »og forrentes og opkræves efter § 38 og regler fastsat i medfør heraf«.

§ 2

I lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23. oktober 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 17 a, stk. 1, udgår », en ingeniørhøjskoles«.

2. I § 22, stk. 1, indsættes som nr. 8:

»8) Adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne og til lignende tekniske uddannelser.«

3. I § 34, stk. 1, ændres »erhvervsakademiuddannelser« til: »erhvervsakademier for videregående uddannelser«.

§ 3

I lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 584 af 1. juni 2014, foretages følgende ændring:

1. I § 4, stk. 1, nr. 1, udgår »og magisterkonferensgrad samt sidefagssupplering«.

§ 4

I lov nr. 899 af 4. juli 2013 om ændring af SU-loven, lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. (Ændring af reglerne om støttetid, begrænsninger i adgangen til Statens Uddannelsesstøtte til ungdomsuddannelser, nye støttesatser for hjemmeboende, ændret satsregulering i perioden 2014-2021, øget støtte til befordringsgodtgørelse m.v.), som ændret ved § 2 i lov nr. 749 af 25. juni 2014, foretages følgende ændringer:

1. § 1, nr. 21, ophæves.

2. I § 4, stk. 5, ændres »21-30« til: »22-30«.

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 2015, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 5, 10 og 11, træder i kraft den 1. juli 2015 og har virkning for hjemmeboende, der er påbegyndt eller påbegynder ny uddannelse den 1. juli 2014 eller senere.

Givet på Amalienborg, den 12. maj 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Sofie Carsten Nielsen