Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om registrering af underskud m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1037 af 26. september 2014 om registrering af underskud m.v. foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 35, stk. 4, i lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 149 af 9. januar 2015, som ændret ved lov nr. 540 af 29. april 2015, fastsættes:«

2. § 1, stk. 1, affattes således:

»Skattepligtige selskaber m.v. skal, jf. selskabsskattelovens § 35, stk. 1 og 2, i perioden fra og med den 1. oktober 2014 til og med den 1. september 2015 til SKAT indberette de oplysninger, som følger af stk. 2 og 3, jf. dog stk. 5.«

3. I § 1 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Selskaber m.v. som nævnt i kulbrinteskattelovens § 21, stk. 4, er undtaget fra indberetning efter stk. 1, medmindre selskabet m.v. pr. 1. oktober 2014 indgår i sambeskatning efter selskabsskatteloven med selskaber m.v. omfattet af stk. 1.«

4. I § 3 indsættes efter »§ 1«: », samt fritage selskaberne m.v. for betaling af tillægget, jf. selskabsskattelovens § 35, stk. 1, 3. pkt«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2015.

Skatteministeriet, den 6. maj 2015

Benny Engelbrecht

/ Lise Bo Nielsen