Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32008L0098
 
Links til øvrige EU dokumenter
32000D0532
 
32004R1357
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald1)

(Klassificering af affald som farligt og opdatering af listen over affald)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1491 af 11. december 2013, bekendtgørelse nr. 422 af 10. april 2014 og bekendtgørelse nr. 1331 af 4. december 2014, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver, EU-Tidende 2008, nr. L 312, side 3, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1357/2014 af 18. december 2014, EU-Tidende 2014, nr. L 365, side 89, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald, EF-Tidende 1994, nr. L 365, side 10, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 219/2009 af 11. marts 2009, EU-Tidende 2009, nr. L 87, side 109, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer samt om ophævelse af direktiv 91/157/EØF, EU-Tidende 2006, nr. L 266, side 1, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/103/EF af 19. november 2008, EU-Tidende 2008, nr. L 327, side 7, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), EU-Tidende 2012, nr. L 197, side 38, dele af Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald, EF-Tidende 1999, nr. L 182, side 1, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1137/2008 af 22. oktober 2008, EU-Tidende 2008, nr. L 311, side 1, Kommissionens beslutning 2000/532/EF af 3. maj 2000 om afløsning af beslutning 94/3/EF om udarbejdelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og Rådets beslutning 94/904/EF om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald, EF-Tidende 2000, nr. L 226, side 3, som senest ændret ved Kommissionens afgørelse 2014/955/EU af 18. december 2014, EU-Tidende 2014, nr. L 370, side 44, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006, nr. L 376, side 36, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003 om mulighed for offentlig deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF og 96/61/EF for så vidt angår offentlig deltagelse og adgang til klage og domstolsprøvelse, EU-Tidende 2003, nr. L 156, side 17. I bekendtgørelsen er medtaget visse bestemmelser fra Kommissionens forordning (EU) nr. 1357/2014 af 18. december 2014, EU-Tidende 2014, nr. L 365, side 89. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.«

2. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 7 b, § 44, stk. 1 og 6, § 45, stk. 2, 5 og 7, § 46 a, stk. 1-3, § 46 b, stk. 1 og 2, § 47, stk. 2 og 3, § 48, stk. 4, 8 og 9, § 50 d, stk. 2-4, § 51, stk. 6, § 67, § 73, stk. 1 og 3, § 79 b, stk. 1, nr. 7, § 80, stk. 1 og 2, § 88, stk. 1-3, § 89 b, § 90, stk. 1 og 2, § 92 og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret ved lov nr. 1387 af 14. december 2010, lov nr. 1273 af 21. december 2011, lov nr. 446 af 23. maj 2012, lov nr. 1149 af 11. december 2012, lov nr. 1248 af 18. december 2012, lov nr. 177 af 24. februar 2015 og lov nr. 537 af 29. april 2015, fastsættes:«

3. I § 2, stk. 1, udgår », jf. bilag 2«.

4. I bilag 1, Indholdsfortegnelse til affaldsbekendtgørelsen, ændres »Bilag 2: Listen over affald, jf. § 2, stk. 1« til: »Bilag 2: Listen over affald, jf. § 3, nr. 7 og nr. 22«.

5. I bilag 1, Indholdsfortegnelse til affaldsbekendtgørelsen, ændres »Bilag 4: Egenskaber og procentgrænser, der gør affald farligt« til: »Bilag 4: Egenskaber, der gør affald farligt, jf. § 3, nr. 22«.

6. Bilag 2 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

7. Bilag 4 affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2015.

Miljøministeriet, den 13. maj 2015

Kirsten Brosbøl

/ Claus Torp


Bilag 1

»Bilag 2

Listen over affald, jf. § 3, nr. 7 og nr. 22

1. Indledning

Listen over affald gennemfører Det Europæiske Affaldskatalog (EAK), som er udarbejdet i henhold til direktiv 2008/98 om affald1).

Listen over affald er ikke udtømmende i forhold til en præcis beskrivelse af alt affald.

Det forhold, at et stof eller en genstand er opført på listen, betyder ikke, at stoffet eller genstanden under alle omstændigheder er affald. Der er kun tale om affald, når definitionen af affald i § 2 er opfyldt.

2. Definitioner

I dette bilag forstås ved:

1) Delvis stabiliseret affald: Affald, der efter stabiliseringsprocessen indeholder farlige bestanddele, som ikke er blevet fuldstændig omdannet til ikke-farlige bestanddele, og som kan frigives til miljøet på kort, mellemlang eller lang sigt.

2) Farligt stof: Et stof, der er klassificeret som farligt, fordi det opfylder de kriterier, der er fastsat i del 2 til 5 i bilag I i forordning nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger2).

3) Overgangsmetaller: Enhver forbindelse af skandium, vanadium, mangan, kobolt, kobber, yttrium, niobium, hafnium, tungsten, titan, krom, jern, nikkel, zink, zirkonium, molybdæn og tantal, også i metalform, så vidt som de er klassificeret som farlige stoffer.

4) Solidificeringsprocesser: Processer, der alene ændrer affaldets fysiske tilstand (f.eks. flydende til fast) ved anvendelse af additiver uden at ændre affaldets kemiske egenskaber.

5) Stabiliseringsprocesser: Processer, der ændrer affaldets bestanddeles farlighed og således omdanner farligt affald til ikke-farligt affald.

6) Tungmetal: Enhver forbindelse af antimon, arsen, cadmium, krom (VI), kobber, bly, kviksølv, nikkel, selen, tellur, thallium og tin, også i metalform, så vidt som de er klassificeret som farlige stoffer.

3. Anvendelse af listen over affald

De forskellige typer affald på listen er identificeret ved den sekscifrede kode for affaldet og kapitelkoderne på henholdsvis to og fire cifre.

For at identificere hvilken kode, affald skal henføres til, skal der tages udgangspunkt i kapiteloverskriften på to cifre.

En affaldskode for affaldet findes på følgende måde:

1) Affaldskilden, hvilket er den aktivitet, som affaldet er produceret ved, identificeres i kapitel 01 til 12 eller 17 til 20, og affaldets sekscifrede kode identificeres (bortset fra koder, der ender på 99 i disse kapitler). En virksomheds aktiviteter vil afhængigt af omstændighederne skulle klassificeres under flere kapitler.

2) Kan der ikke findes en passende affaldskode i kapitel 01 til 12 eller 17 til 20, søges det pågældende affald i kapitel 13, 14 og 15.

3) Kan ingen af disse koder anvendes, identificeres affaldet i henhold til kapitel 16.

4) Er affaldet heller ikke opført i kapitel 16, anvendes kode 99 (affald ikke andetsteds specificeret) i det kapitel i listen, der svarer til den under nr. 1 identificerede aktivitet.

4. Farligt affald

Affald, som er opført på listen og er markeret med fed skrift, betragtes som farligt affald, jf. dog § 5.

Følgende gælder for affald, som både kan tildeles koder som farligt og ikke-farligt affald:

1) En kode i listen over affald markeret som farligt affald med en specifik eller generel henvisning til "farlige stoffer" skal kun benyttes for affald, der indeholder relevante farlige stoffer, som gør, at affaldet udviser en eller flere af de farlige egenskaber, der fremgår af bilag 4.

2) En farlig egenskab vurderes efter bilag 4.

5. Kapitelopdeling i listen over affald

01
Affald fra efterforskning, minedrift, brydning og fysisk og kemisk behandling af mineraler
02
Affald fra landbrug, gartneri, akvakultur, skovbrug, jagt og fiskeri samt fremstilling og forarbejdning af levnedsmidler
03
Affald fra træforarbejdning og fremstilling af pladematerialer, møbler, papir, pap og papirmasse
04
Affald fra læder-, pels- og tekstilindustrien
05
Affald fra olieraffinering, rensning af naturgas og pyrolyse af kul
06
Affald fra uorganisk-kemiske processer
07
Affald fra organisk-kemiske processer
08
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af maling, lak og keramisk emalje samt klæbestoffer, fugemasser og trykfarver
09
Affald fra den fotografiske industri
10
Affald fra termiske processer
11
Affald fra kemisk overfladebehandling og belægning af jern, metal og andre materialer samt affald fra ikke-jernholdige hydrometallurgiske processer
12
Affald fra formning, tildannelse samt fysisk og mekanisk overfladebearbejdning af metal og plast
13
Olieaffald og affald fra flydende brændstoffer (med undtagelse af spiseolier samt kapitel 05, 12 og 19)
14
Kasserede organiske opløsningsmidler, kølemidler og drivmidler (undtagen 07 og 08)
15
Emballageaffald, absorptionsmidler, aftørringsklude, filtermaterialer og beskyttelsesdragter, ikke andetsteds specificeret
16
Affald ikke specificeret andetsteds i listen
17
Bygnings- og nedrivningsaffald (herunder opgravet jord fra forurenede grunde)
18
Affald fra læge- eller dyrlægepraksis og/eller hermed forbundne forskningsaktiviteter (undtagen storkøkken- og kantineaffald, som ikke har direkte tilknytning til patientbehandling)
19
Affald fra affaldsbehandlingsanlæg, spildevandsrensningsanlæg uden for produktionsstedet samt fra fremstilling af drikkevand eller vand til industrielt brug
20
Husholdningsaffald og lignende handels-, industri- og institutionsaffald, herunder separat indsamlede fraktioner

6. Listen over affald

 
EAK-kode
Affaldstype
   
01
AFFALD FRA EFTERFORSKNING, MINEDRIFT, BRYDNING OG FYSISK OG KEMISK BEHANDLING AF MINERALER
   
01 01
Affald fra brydning af mineraler
 
01 01 01
Affald fra brydning af metalholdige mineraler
 
01 01 02
Affald fra brydning af ikke-metalholdige mineraler
     
01 03
Affald fra fysisk og kemisk bearbejdning af metalholdige mineraler
 
01 03 04
Syredannende fast og flydende mineralaffald fra bearbejdning af sulfidholdig malm
 
01 03 05
Andet fast og flydende mineralaffald indeholdende farlige stoffer
 
01 03 06
Fast og flydende mineralaffald, bortset fra affald henhørende under 01 03 04 og 01 03 05
 
01 03 07
Andet affald indeholdende farlige stoffer fra fysisk og kemisk bearbejdning af metalholdige mineraler
 
01 03 08
Støv- og partikelholdigt affald, bortset fra affald henhørende under 01 03 07
 
01 03 09
Rødt slam fra aluminiumoxidproduktion, bortset fra affald henhørende under 01 03 10
 
01 03 10
Rødt slam fra aluminiumoxidproduktion, der indeholder farlige stoffer, bortset fra affald henhørende under 01 03 07
 
01 03 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
01 04
Affald fra fysisk og kemisk bearbejdning af ikke-metalholdige mineraler
 
01 04 07
Affald indeholdende farlige stoffer fra fysisk og kemisk bearbejdning af ikke-metalholdige mineraler
 
01 04 08
Kasseret grus og neddelt klippemateriale, bortset fra affald henhørende under 01 04 07
 
01 04 09
Kasseret sand og ler
 
01 04 10
Støv- og partikelholdigt affald, bortset fra affald henhørende under 01 04 07
 
01 04 11
Affald fra kalisalt- og stensaltforarbejdning, bortset fra affald henhørende under 01 04 07
 
01 04 12
Fast og flydende mineralaffald samt andet affald fra vask og rensning af mineraler, bortset fra affald henhørende under 01 04 07 og 01 04 11
 
01 04 13
Affald fra hugning og savning af sten, bortset fra affald henhørende under 01 04 07
 
01 04 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
01 05
Boremudder og andet boreaffald
 
01 05 04
Ferskvandsboremudder og -boreaffald
 
01 05 05
Boremudder og boreaffald indeholdende olie
 
01 05 06
Boremudder og andet boreaffald indeholdende farlige stoffer
 
01 05 07
Boremudder og boreaffald indeholdende baryt, bortset fra affald henhørende under 01 05 05 og 01 05 06
 
01 05 08
Boremudder og boreaffald indeholdende chlorid, bortset fra affald henhørende under 01 05 05 og 01 05 06
 
01 05 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
02
AFFALD FRA LANDBRUG, GARTNERI, AKVAKULTUR, SKOVBRUG, JAGT OG FISKERI SAMT FREMSTILLING OG FORARBEJDNING AF LEVNEDSMIDLER
     
02 01
Affald fra landbrug, gartneri, akvakultur, skovbrug, jagt og fiskeri
 
02 01 01
Slam fra vask og rengøring
 
02 01 02
Affald i form af animalske vævsdele
 
02 01 03
Affald i form af vegetabilske vævsdele
 
02 01 04
Plastaffald (undtagen emballager)
 
02 01 06
Animalsk fæces, urin og gødning (herunder tilsmudset halm), flydende affald opsamlet separat og behandlet uden for produktionsstedet
 
02 01 07
Affald fra skovbrug
 
02 01 08
Landbrugskemikalieaffald indeholdende farlige stoffer
 
02 01 09
Landbrugskemikalieaffald, bortset fra affald henhørende under 02 01 08
 
02 01 10
Metalaffald
 
02 01 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
02 02
Affald fra fremstilling og forarbejdning af kød, fisk og andre levnedsmidler af animalsk oprindelse
 
02 02 01
Slam fra vask og rengøring
 
02 02 02
Affald i form af animalske vævsdele
 
02 02 03
Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning
 
02 02 04
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet
 
02 02 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
02 03
Affald fra fremstilling og forarbejdning af frugt, grøntsager, korn, spiseolier, kakao, kaffe, te, tobak og konserves samt fra fremstilling af gær og gærekstrakt og fra produktion og fermentering af melasse
 
02 03 01
Slam fra vask, rengøring, skrælning, centrifugering og separering
 
02 03 02
Affald fra konserveringsmidler
 
02 03 03
Affald fra opløsningsmiddelekstraktion
 
02 03 04
Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning
 
02 03 05
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet
 
02 03 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
02 04
Affald fra sukkerfremstilling
 
02 04 01
Jord fra rengøring og vask af roer
 
02 04 02
Calciumcarbonat, der ikke opfylder specifikationerne
 
02 04 03
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet
 
02 04 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
02 05
Affald fra fremstilling af mejeriprodukter
 
02 05 01
Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning
 
02 05 02
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet
 
02 05 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
02 06
Affald fra bagerier og sukkervarefabrikker
 
02 06 01
Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning
 
02 06 02
Affald fra konserveringsmidler
 
02 06 03
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet
 
02 06 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
02 07
Affald fra produktion af alkoholholdige og alkoholfrie drikkevarer (bortset fra kaffe, te og kakao)
 
02 07 01
Affald fra vask, rengøring og mekanisk sønderdeling af råstoffer
 
02 07 02
Affald fra spritdestillation
 
02 07 03
Affald fra kemisk behandling
 
02 07 04
Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning
 
02 07 05
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet
 
02 07 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
03
AFFALD FRA TRÆFORARBEJDNING OG FREMSTILLING AF PLADEMATERIALER, MØBLER, PAPIR, PAP OG PAPIRMASSE
     
03 01
Affald fra træforarbejdning og fremstilling af pladematerialer og møbler
 
03 01 01
Bark- og korkaffald
 
03 01 04
Savsmuld, spåner, afskåret materiale, tømmer, spånplader og finer indeholdende farlige stoffer
 
03 01 05
Savsmuld, spåner, afskåret materiale, tømmer, spånplader og finer, bortset fra affald henhørende under 03 01 04
 
03 01 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
03 02
Affald fra træbeskyttelse
 
03 02 01
Ikke-halogenerede organiske træbeskyttelsesmidler
 
03 02 02
Træbeskyttelsesmidler indeholdende organiske chlorforbindelser
 
03 02 03
Træbeskyttelsesmidler indeholdende organiske metalforbindelser
 
03 02 04
Uorganiske træbeskyttelsesmidler
 
03 02 05
Andre træbeskyttelsesmidler indeholdende farlige stoffer
 
03 02 99
Træbeskyttelsesmidler, ikke andetsteds specificeret
     
03 03
Affald fra fremstilling og forarbejdning af papirmasse, papir og pap
 
03 03 01
Bark- og træaffald
 
03 03 02
Grønludslam (fra genvinding af kogelud)
 
03 03 05
Slam fra afsværtning af returpapir
 
03 03 07
Mekanisk udskilt rejekt fra opløsning af returpapir og -pap
 
03 03 08
Affald fra sortering af papir og pap beregnet til genanvendelse
 
03 03 09
Kalkslamaffald
 
03 03 10
Mekanisk udskilt fiberrejekt, fiber-, fyldstof-, og bestrygningsrestprodukt
 
03 03 11
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 03 03 10
 
03 03 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
04
AFFALD FRA LÆDER-, PELS- OG TEKSTILINDUSTRIEN
     
04 01
Affald fra læder- og pelsindustrien
 
04 01 01
Affald fra skavning og spaltning med kalk
 
04 01 02
Affald fra kalkbehandling
 
04 01 03
Affald fra affedtning, indeholdende opløsningsmidler, uden en flydende fase
 
04 01 04
Garvelud indeholdende krom
 
04 01 05
Garvelud uden krom
 
04 01 06
Slam, især fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, indeholdende krom
 
04 01 07
Slam, især fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, uden krom
 
04 01 08
Garvet læder (afskrab, fraskåret materiale, polerestøv) indeholdende krom
 
04 01 09
Affald fra beredning og efterbehandling
 
04 01 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
04 02
Affald fra tekstilindustrien
 
04 02 09
Affald fra kompositmaterialer (imprægnerede tekstiler, elastomerer, plastomerer)
 
04 02 10
Organiske materialer fra naturlige produkter (f.eks. fedt, voks)
 
04 02 14
Efterbehandlingsaffald indeholdende organiske opløsningsmidler
 
04 02 15
Efterbehandlingsaffald, bortset fra affald henhørende under 04 02 14
 
04 02 16
Farvestoffer og pigmenter indeholdende farlige stoffer
 
04 02 17
Farvestoffer og pigmenter, bortset fra affald henhørende under 04 02 16
 
04 02 19
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer
 
04 02 20
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 04 02 19
 
04 02 21
Affald fra uforarbejdede tekstilfibre
 
04 02 22
Affald fra forarbejdede tekstilfibre
 
04 02 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
05
AFFALD FRA OLIERAFFINERING, RENSNING AF NATURGAS OG PYROLYSE AF KUL
     
05 01
Affald fra olieraffinering
 
05 01 02
Slam fra afsaltning
 
05 01 03
Bundslam fra tanke
 
05 01 04
Surt alkylslam
 
05 01 05
Oliespild
 
05 01 06
Olieslam fra vedligeholdelse af anlæg eller udstyr
 
05 01 07
Svovlsur tjære
 
05 01 08
Andre former for tjære
 
05 01 09
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer
 
05 01 10
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 05 01 09
 
05 01 11
Affald fra rensning af brændstoffer med baser
 
05 01 12
Olie indeholdende syrer
 
05 01 13
Slam fra kedelfødevand
 
05 01 14
Affald fra køletårne
 
05 01 15
Brugt filterjord
 
05 01 16
Svovlholdigt affald fra afsvovling af olie
 
05 01 17
Bitumen
 
05 01 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
05 06
Affald fra pyrolyse af kul
 
05 06 01
Svovlsur tjære
 
05 06 03
Andre former for tjære
 
05 06 04
Affald fra køletårne
 
05 06 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
05 07
Affald fra rensning og transport af naturgas
 
05 07 01
Kviksølvholdigt affald
 
05 07 02
Svovlholdigt affald
 
05 07 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
06
AFFALD FRA UORGANISK-KEMISKE PROCESSER
     
06 01
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af syrer
 
06 01 01
Svovlsyre og svovlsyrling
 
06 01 02
Saltsyre
 
06 01 03
Flussyre
 
06 01 04
Phosphorsyre og phosphorsyrling
 
06 01 05
Salpetersyre og salpetersyrling
 
06 01 06
Andre syrer
 
06 01 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
06 02
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af baser
 
06 02 01
Calciumhydroxid
 
06 02 03
Ammoniumhydroxid
 
06 02 04
Natrium- og kaliumhydroxid
 
06 02 05
Andre baser
 
06 02 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
06 03
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af salte og opløsninger heraf samt metaloxider
 
06 03 11
Salte i fast form og opløsninger heraf indeholdende cyanider
 
06 03 13
Salte i fast form og opløsninger heraf indeholdende tungmetaller
 
06 03 14
Salte i fast form og opløsninger heraf, bortset fra affald henhørende under 06 03 11 og 06 03 13
 
06 03 15
Metaloxider indeholdende tungmetaller
 
06 03 16
Metaloxider, bortset fra affald henhørende under 06 03 15
 
06 03 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
06 04
Metalholdigt affald, bortset fra affald henhørende under 06 03
 
06 04 03
Arsenholdigt affald
 
06 04 04
Kviksølvholdigt affald
 
06 04 05
Affald indeholdende andre tungmetaller
 
06 04 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
06 05
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet
 
06 05 02
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer
 
06 05 03
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 06 05 02
     
06 06
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af svovlforbindelser, kemiske processer, hvori indgår svovlforbindelser, samt fra afsvovlingsprocesser
 
06 06 02
Affald indeholdende farlige sulfider
 
06 06 03
Sulfidholdigt affald, bortset fra affald henhørende under 06 06 02
 
06 06 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
06 07
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af halogener og kemiske processer, hvori indgår halogenforbindelser
 
06 07 01
Asbestholdigt affald fra elektrolyse
 
06 07 02
Aktivt kul fra chlorproduktion
 
06 07 03
Kviksølvholdigt bariumsulfatslam
 
06 07 04
Opløsninger og syrer, f.eks. kontaktsyre
 
06 07 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
06 08
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af silicium og siliciumderivater
 
06 08 02
Affald indeholdende farlige chlorsilaner
 
06 08 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
06 09
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af phosphorforbindelser og kemiske processer, hvori indgår phosphor
 
06 09 02
Phosphorslagge
 
06 09 03
Calciumbaseret reaktionsaffald, som indeholder eller er forurenet med farlige stoffer
 
06 09 04
Calciumbaseret reaktionsaffald, bortset fra affald henhørende under 06 09 03
 
06 09 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
06 10
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af kvælstofforbindelser, kemiske processer, hvori indgår kvælstof, samt affald fra fremstilling af kunstgødning
 
06 10 02
Affald indeholdende farlige stoffer
 
06 10 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
06 11
Affald fra fremstilling af uorganiske pigmenter og opakiseringsmidler
 
06 11 01
Calciumbaseret reaktionsaffald fra fremstilling af titandioxid
 
06 11 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
06 13
Affald fra uorganisk-kemiske processer, ikke andetsteds specificeret
 
06 13 01
Uorganiske plantebeskyttelsesmidler, træbeskyttelsesmidler og andre biocider
 
06 13 02
Brugt aktivt kul (med undtagelse af 06 07 02)
 
06 13 03
Carbon black
 
06 13 04
Affald fra asbestforarbejdning
 
06 13 05
Sod
 
06 13 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
07
AFFALD FRA ORGANISK-KEMISKE PROCESSER
     
07 01
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af primære organisk-kemiske forbindelser
 
07 01 01
Vaskevand og vandig moderlud
 
07 01 03
Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud
 
07 01 04
Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud
 
07 01 07
Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester
 
07 01 08
Andre destillationsremanenser og reaktionsrester
 
07 01 09
Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler
 
07 01 10
Andre filterkager og brugte absorptionsmidler
 
07 01 11
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer
 
07 01 12
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 01 11
 
07 01 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
07 02
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af plast, syntetisk gummi og kunstfibre
 
07 02 01
Vaskevand og vandig moderlud
 
07 02 03
Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud
 
07 02 04
Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud
 
07 02 07
Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester
 
07 02 08
Andre destillationsremanenser og reaktionsrester
 
07 02 09
Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler
 
07 02 10
Andre filterkager og brugte absorptionsmidler
 
07 02 11
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer
 
07 02 12
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 02 11
 
07 02 13
Plastaffald
 
07 02 14
Affald fra tilsætningsstoffer indeholdende farlige stoffer
 
07 02 15
Affald fra tilsætningsstoffer, bortset fra affald henhørende under 07 02 14
 
07 02 16
Affald indeholdende farlig silicone
 
07 02 17
Siliconeholdigt affald, bortset fra affald henhørende under 07 02 16
 
07 02 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
07 03
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af organiske farvestoffer og pigmenter (med undtagelse af 06 11)
 
07 03 01
Vaskevand og vandig moderlud
 
07 03 03
Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud
 
07 03 04
Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud
 
07 03 07
Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester
 
07 03 08
Andre destillationsremanenser og reaktionsrester
 
07 03 09
Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler
 
07 03 10
Andre filterkager og brugte absorptionsmidler
 
07 03 11
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer
 
07 03 12
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 03 11
 
07 03 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
07 04
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af organiske plantebeskyttelsesmidler (med undtagelse af 02 01 08 og 02 01 09), træbeskyttelsesmidler (med undtagelse af 03 02) og andre biocider
 
07 04 01
Vaskevand og vandig moderlud
 
07 04 03
Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud
 
07 04 04
Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud
 
07 04 07
Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester
 
07 04 08
Andre destillationsremanenser og reaktionsrester
 
07 04 09
Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler
 
07 04 10
Andre filterkager og brugte absorptionsmidler
 
07 04 11
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer
 
07 04 12
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 04 11
 
07 04 13
Fast affald indeholdende farlige stoffer
 
07 04 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
07 05
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af lægemidler
 
07 05 01
Vaskevand og vandig moderlud
 
07 05 03
Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud
 
07 05 04
Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud
 
07 05 07
Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester
 
07 05 08
Andre destillationsremanenser og reaktionsrester
 
07 05 09
Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler
 
07 05 10
Andre filterkager og brugte absorptionsmidler
 
07 05 11
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer
 
07 05 12
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 05 11
 
07 05 13
Fast affald indeholdende farlige stoffer
 
07 05 14
Fast affald, bortset fra affald henhørende under 07 05 13
 
07 05 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
07 06
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af fedt, smørelse, sæbe, detergenter, desinfektionsmidler og kosmetiske midler
 
07 06 01
Vaskevand og vandig moderlud
 
07 06 03
Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud
 
07 06 04
Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud
 
07 06 07
Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester
 
07 06 08
Andre destillationsremanenser og reaktionsrester
 
07 06 09
Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler
 
07 06 10
Andre filterkager og brugte absorptionsmidler
 
07 06 11
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer
 
07 06 12
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 06 11
 
07 06 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
07 07
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af finkemikalier og kemiske produkter, uspecificerede
 
07 07 01
Vaskevand og vandig moderlud
 
07 07 03
Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud
 
07 07 04
Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud
 
07 07 07
Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester
 
07 07 08
Andre destillationsremanenser og reaktionsrester
 
07 07 09
Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler
 
07 07 10
Andre filterkager og brugte absorptionsmidler
 
07 07 11
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer
 
07 07 12
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 07 11
 
07 07 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
08
AFFALD FRA FREMSTILLING, FORMULERING, DISTRIBUTION OG BRUG AF MALING, LAK OG KERAMISK EMALJE SAMT KLÆBESTOFFER, FUGEMASSER OG TRYKFARVER
     
08 01
Affald fra fremstilling, formulering, distribution, brug og fjernelse af maling og lak
 
08 01 11
Maling- og lakaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer
 
08 01 12
Maling- og lakaffald, bortset fra affald henhørende under 08 01 11
 
08 01 13
Slam fra maling eller lak indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer
 
08 01 14
Slam fra maling eller lak, bortset fra affald henhørende under 08 01 13
 
08 01 15
Vandigt slam indeholdende maling eller lak, som indeholder organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer
 
08 01 16
Vandigt slam indeholdende maling eller lak, bortset fra affald henhørende under 08 01 15
 
08 01 17
Affald fra fjernelse af maling eller lak indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer
 
08 01 18
Affald fra fjernelse af maling eller lak, bortset fra affald henhørende under 08 01 17
 
08 01 19
Vandige opslæmninger indeholdende maling eller lak, som indeholder organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer
 
08 01 20
Vandige opslæmninger indeholdende maling eller lak, bortset fra affald henhørende under 08 01 19
 
08 01 21
Affald fra fjernelse af maling eller lak
 
08 01 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
08 02
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af andre belægningsmaterialer (herunder keramiske materialer)
 
08 02 01
Affald fra pulverbelægningsmaterialer
 
08 02 02
Vandigt slam indeholdende keramiske materialer
 
08 02 03
Vandige opslæmninger indeholdende keramiske materialer
 
08 02 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
08 03
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af trykfarver
 
08 03 07
Vandigt slam indeholdende trykfarver
 
08 03 08
Vandigt flydende affald indeholdende trykfarver
 
08 03 12
Affald fra trykfarver indeholdende farlige stoffer
 
08 03 13
Affald fra trykfarver, bortset fra affald henhørende under 08 03 12
 
08 03 14
Slam fra trykfarver indeholdende farlige stoffer
 
08 03 15
Slam fra trykfarver, bortset fra affald henhørende under 08 03 14
 
08 03 16
Kasserede ætsevæsker
 
08 03 17
Kasseret toner indeholdende farlige stoffer
 
08 03 18
Kasseret toner, bortset fra affald henhørende under 08 03 17
 
08 03 19
Dispergeringsolie
 
08 03 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
08 04
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af klæbestoffer og fugemasser (herunder tætningsmidler)
 
08 04 09
Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer
 
08 04 10
Klæbestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald henhørende under 08 04 09
 
08 04 11
Klæbestof- og fugemasseslam indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer
 
08 04 12
Klæbestof- og fugemasseslam, bortset fra affald henhørende under 08 04 11
 
08 04 13
Vandigt slam indeholdende klæbestoffer eller fugemasser og som indeholder organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer
 
08 04 14
Vandigt slam indeholdende klæbestoffer eller fugemasser, bortset fra affald henhørende under 08 04 13
 
08 04 15
Vandigt flydende affald indeholdende klæbestoffer eller fugemasser indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer
 
08 04 16
Vandigt flydende affald indeholdende klæbestoffer eller fugemasser, bortset fra affald henhørende under 08 04 15
 
08 04 17
Harpiksolie
 
08 04 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
08 05
Andet affald, ikke specificeret andetsteds i 08
 
08 05 01
Isocyanataffald
     
09
AFFALD FRA DEN FOTOGRAFISKE INDUSTRI
     
09 01
Affald fra den fotografiske industri
 
09 01 01
Vandbaserede fremkalder- og aktivatorbade
 
09 01 02
Vandbaserede fremkalderbade til offsetplader
 
09 01 03
Opløsningsmiddelbaserede fremkalderbade
 
09 01 04
Fixerbade
 
09 01 05
Blegebade og blege-fixerbade
 
09 01 06
Sølvholdigt affald fra behandling af fotografisk affald på produktionsstedet
 
09 01 07
Fotografisk film og papir indeholdende sølv eller sølvforbindelser
 
09 01 08
Fotografisk film og papir uden sølv eller sølvforbindelser
 
09 01 10
Engangskameraer uden batterier
 
09 01 11
Engangskameraer indeholdende batterier, som henhører under 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03
 
09 01 12
Engangskameraer indeholdende batterier, bortset fra affald henhørende under 09 01 11
 
09 01 13
Vandigt flydende affald fra genvinding af sølv på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 09 01 06
 
09 01 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
10
AFFALD FRA TERMISKE PROCESSER
     
10 01
Affald fra kraftværker og andre forbrændingsanlæg (med undtagelse af 19)
 
10 01 01
Bundaske, slagge og kedelstøv (bortset fra kedelstøv henhørende under 10 01 04)
 
10 01 02
Flyveaske stammende fra kul
 
10 01 03
Flyveaske fra tørv og ubehandlet træ
 
10 01 04
Flyveaske og kedelstøv stammende fra olie
 
10 01 05
Calciumbaseret reaktionsaffald i fast form fra røggasafsvovling
 
10 01 07
Calciumbaseret reaktionsaffald i slamform fra røggasafsvovling
 
10 01 09
Svovlsyre
 
10 01 13
Flyveaske fra emulgerede kulbrinter anvendt som brændsel
 
10 01 14
Bundaske, slagge og kedelstøv fra kombineret forbrænding indeholdende farlige stoffer
 
10 01 15
Bundaske, slagge og kedelstøv fra kombineret forbrænding, bortset fra affald henhørende under 10 01 14
 
10 01 16
Flyveaske fra kombineret forbrænding indeholdende farlige stoffer
 
10 01 17
Flyveaske fra kombineret forbrænding, bortset fra affald henhørende under 10 01 16
 
10 01 18
Affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer
 
10 01 19
Affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 01 05, 10 01 07 og 10 01 18
 
10 01 20
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer
 
10 01 21
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 10 01 20
 
10 01 22
Vandigt slam fra kedelrensning indeholdende farlige stoffer
 
10 01 23
Vandigt slam fra kedelrensning, bortset fra affald henhørende under 10 01 22
 
10 01 24
Sand fra fluid bed-forbrænding
 
10 01 25
Affald fra brændselsoplagring og -behandling til kulfyrede kraftværker
 
10 01 26
Affald fra behandling af kølevand
 
10 01 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
10 02
Affald fra jern- og stålindustrien
 
10 02 01
Affald fra slaggebehandling
 
10 02 02
Ubehandlet slagge
 
10 02 07
Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer
 
10 02 08
Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 02 07
 
10 02 10
Glødeskal
 
10 02 11
Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie
 
10 02 12
Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 02 11
 
10 02 13
Slam og filterkager fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer
 
10 02 14
Slam og filterkager fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 02 13
 
10 02 15
Andet slam og filterkager
 
10 02 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
10 03
Affald fra termisk baserede aluminiumsværker
 
10 03 02
Anodeaffald
 
10 03 04
Slagger fra ikke-forædlende forarbejdning
 
10 03 05
Aluminiumoxidaffald
 
10 03 08
Saltslagge fra sekundær forarbejdning
 
10 03 09
Sort slagge fra sekundær forarbejdning
 
10 03 15
Afskummet materiale, som er brandfarligt eller som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser i farlige mængder
 
10 03 16
Afskummet materiale, bortset fra affald henhørende under 10 03 15
 
10 03 17
Tjæreholdigt affald fra anodefremstilling
 
10 03 18
Kulstofholdigt affald fra anodefremstilling, bortset fra affald henhørende under 10 03 17
 
10 03 19
Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer
 
10 03 20
Støv fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 03 19
 
10 03 21
Andet partikelformet materiale og støv (herunder fra kuglemøller) indeholdende farlige stoffer
 
10 03 22
Andet partikelformet materiale og støv (herunder fra kuglemøller), bortset fra affald henhørende under 10 03 21
 
10 03 23
Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer
 
10 03 24
Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 03 23
 
10 03 25
Slam og filterkager fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer
 
10 03 26
Slam og filterkager fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 03 25
 
10 03 27
Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie
 
10 03 28
Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 03 27
 
10 03 29
Affald fra behandling af saltslagge og sort slagge indeholdende farlige stoffer
 
10 03 30
Affald fra behandling af saltslagge og sort slagge, bortset fra affald henhørende under 10 03 29
 
10 03 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
10 04
Affald fra termisk baserede blyværker
 
10 04 01
Slagge fra primær og sekundær forarbejdning
 
10 04 02
Slagge og afskummet materiale fra primær og sekundær forarbejdning
 
10 04 03
Calciumarsenat
 
10 04 04
Støv fra røggasrensning
 
10 04 05
Andet partikelformet materiale og støv
 
10 04 06
Fast affald fra røggasrensning
 
10 04 07
Slam og filterkager fra røggasrensning
 
10 04 09
Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie
 
10 04 10
Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 04 09
 
10 04 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
10 05
Affald fra termisk baserede zinkværker
 
10 05 01
Slagge fra primær og sekundær forarbejdning
 
10 05 03
Støv fra røggasrensning
 
10 05 04
Andet partikelformet materiale og støv
 
10 05 05
Fast affald fra røggasrensning
 
10 05 06
Slam og filterkager fra røggasrensning
 
10 05 08
Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie
 
10 05 09
Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 05 08
 
10 05 10
Slagge og afskummet materiale, som er brandfarligt eller som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser i farlige mængder
 
10 05 11
Slagge og afskummet materiale, bortset fra affald henhørende under 10 05 10
 
10 05 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
10 06
Affald fra termisk baserede kobberværker
 
10 06 01
Slagge fra primær og sekundær forarbejdning
 
10 06 02
Slagge og afskummet materiale fra primær og sekundær forarbejdning
 
10 06 03
Støv fra røggasrensning
 
10 06 04
Andet partikelformet materiale og støv
 
10 06 06
Fast affald fra røggasrensning
 
10 06 07
Slam og filterkager fra røggasrensning
 
10 06 09
Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie
 
10 06 10
Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 06 09
 
10 06 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
10 07
Affald fra termisk baserede sølv-, guld- og platinværker
 
10 07 01
Slagge fra primær og sekundær forarbejdning
 
10 07 02
Slagge og afskummet materiale fra primær og sekundær forarbejdning
 
10 07 03
Fast affald fra røggasrensning
 
10 07 04
Andet partikelformet materiale og støv
 
10 07 05
Slam og filterkager fra røggasrensning
 
10 07 07
Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie
 
10 07 08
Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 07 07
 
10 07 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
10 08
Affald fra andre termisk baserede ikke-jernmetalværker
 
10 08 04
Partikelformet materiale og støv
 
10 08 08
Saltslagge fra primær og sekundær forarbejdning
 
10 08 09
Andre slagger
 
10 08 10
Slagge og afskummet materiale, som er brandfarligt eller som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser i farlige mængder
 
10 08 11
Slagge og afskummet materiale, bortset fra affald henhørende under 10 08 10
 
10 08 12
Tjæreholdigt affald fra anodefremstilling
 
10 08 13
Kulstofholdigt affald fra anodefremstilling, bortset fra affald henhørende under 10 08 12
 
10 08 14
Anodeaffald
 
10 08 15
Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer
 
10 08 16
Støv fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 08 15
 
10 08 17
Slam og filterkager fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer
 
10 08 18
Slam og filterkager fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 08 17
 
10 08 19
Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie
 
10 08 20
Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 10 08 19
 
10 08 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
10 09
Affald fra jernstøberier
 
10 09 03
Ovnslagge
 
10 09 05
Ubenyttede støbekerner og -forme indeholdende farlige stoffer
 
10 09 06
Ubenyttede støbekerner og -forme, bortset fra affald henhørende under 10 09 05
 
10 09 07
Brugte støbekerner og -forme indeholdende farlige stoffer
 
10 09 08
Brugte støbekerner og -forme, bortset fra affald henhørende under 10 09 07
 
10 09 09
Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer
 
10 09 10
Støv fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 09 09
 
10 09 11
Andet partikelformet materiale indeholdende farlige stoffer
 
10 09 12
Andet partikelformet materiale, bortset fra affald henhørende under 10 09 11
 
10 09 13
Affald fra bindemidler indeholdende farlige stoffer
 
10 09 14
Affald fra bindemidler, bortset fra affald henhørende under 10 09 13
 
10 09 15
Affald fra revneindikatorvæsker indeholdende farlige stoffer
 
10 09 16
Affald fra revneindikatorvæsker, bortset fra affald henhørende under 10 09 15
 
10 09 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
10 10
Affald fra metalstøberier
 
10 10 03
Ovnslagge
 
10 10 05
Ubenyttede støbekerner og -forme indeholdende farlige stoffer
 
10 10 06
Ubenyttede støbekerner og -forme, bortset fra affald henhørende under 10 10 05
 
10 10 07
Brugte støbekerner og -forme indeholdende farlige stoffer
 
10 10 08
Brugte støbekerner og -forme, bortset fra affald henhørende under 10 10 07
 
10 10 09
Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer
 
10 10 10
Støv fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 10 09
 
10 10 11
Andet partikelformet materiale indeholdende farlige stoffer
 
10 10 12
Andet partikelformet materiale, bortset fra affald henhørende under 10 10 11
 
10 10 13
Affald fra bindemidler indeholdende farlige stoffer
 
10 10 14
Affald fra bindemidler, bortset fra affald henhørende under 10 10 13
 
10 10 15
Affald fra revneindikatorvæsker indeholdende farlige stoffer
 
10 10 16
Affald fra revneindikatorvæsker, bortset fra affald henhørende under 10 10 15
 
10 10 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
10 11
Affald fra fremstilling af glas og glasprodukter
 
10 11 03
Affaldsglasbaserede fibermaterialer
 
10 11 05
Partikelformet materiale og støv
 
10 11 09
Affald af råvareblandinger før termisk behandling indeholdende farlige stoffer
 
10 11 10
Affald af råvareblandinger før termisk behandling, bortset fra affald henhørende under 10 11 09
 
10 11 11
Affaldsglas i form af småpartikler samt glaspulver indeholdende tungmetaller (f.eks. fra katodestrålerør)
 
10 11 12
Affaldsglas, bortset fra affald henhørende under 10 11 11
 
10 11 13
Slam fra polering og slibning af glas indeholdende farlige stoffer
 
10 11 14
Slam fra polering og slibning af glas, bortset fra affald henhørende under 10 11 13
 
10 11 15
Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer
 
10 11 16
Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 11 15
 
10 11 17
Slam og filterkager fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer
 
10 11 18
Slam og filterkager fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 11 17
 
10 11 19
Fast affald fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer
 
10 11 20
Fast affald fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 10 11 19
 
10 11 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
10 12
Affald fra fremstilling af keramikvarer, mursten, tegl og byggematerialer
 
10 12 01
Affald af råvareblandinger før termisk behandling
 
10 12 03
Partikelformet materiale og støv
 
10 12 05
Slam og filterkager fra røggasrensning
 
10 12 06
Kasserede forme
 
10 12 08
Affald fra keramikvarer, mursten, tegl og byggematerialer (efter termisk behandling)
 
10 12 09
Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer
 
10 12 10
Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 12 09
 
10 12 11
Glaseringsaffald indeholdende tungmetaller
 
10 12 12
Glaseringsaffald, bortset fra affald henhørende under 10 12 11
 
10 12 13
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet
 
10 12 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
10 13
Affald fra fremstilling af cement, kalk og mørtel og produkter baseret herpå
 
10 13 01
Affald af råvareblandinger før termisk behandling
 
10 13 04
Affald fra brænding og læskning af kalk
 
10 13 06
Partikelformet materiale og støv (med undtagelse af 10 13 12 og 10 13 13)
 
10 13 07
Slam og filterkager fra røggasrensning
 
10 13 09
Affald fra fremstilling af asbestcement indeholdende asbest
 
10 13 10
Affald fra fremstilling af asbestcement, bortset fra affald henhørende under 10 13 09
 
10 13 11
Affald fra cementbaserede kompositmaterialer, bortset fra affald henhørende under 10 13 09 og 10 13 10
 
10 13 12
Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer
 
10 13 13
Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 13 12
 
10 13 14
Betonaffald og betonslam
 
10 13 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
10 14
Affald fra krematorier
 
10 14 01
Affald fra røggasrensning indeholdende kviksølv
     
11
AFFALD FRA KEMISK OVERFLADEBEHANDLING OG BELÆGNING AF JERN, METAL OG ANDRE MATERIALER SAMT AFFALD FRA IKKE-JERNHOLDIGE HYDROMETALLURGISKE PROCESSER
     
11 01
Affald fra kemisk overfladebehandling og belægning af jern, metal og andre materialer (f.eks. galvaniske processer, forzinkning, bejdsning, ætsning, phosphatering, basisk affedtning og anodisering)
 
11 01 05
Bejdsesyrer
 
11 01 06
Syrer, ikke andetsteds specificeret
 
11 01 07
Bejdsebaser
 
11 01 08
Phosphateringsbade
 
11 01 09
Slam og filterkager indeholdende farlige stoffer
 
11 01 10
Slam og filterkager, bortset fra affald henhørende under 11 01 09
 
11 01 11
Vandige rensevæsker indeholdende farlige stoffer
 
11 01 12
Vandige rensevæsker, bortset fra affald henhørende under 11 01 11
 
11 01 13
Affald fra affedtning indeholdende farlige stoffer
 
11 01 14
Affald fra affedtning, bortset fra affald henhørende under 11 01 13
 
11 01 15
Eluat og slam fra membran- og ionbyttersystemer indeholdende farlige stoffer
 
11 01 16
Mættede eller brugte ionbytterharpikser
 
11 01 98
Andet affald indeholdende farlige stoffer
 
11 01 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
11 02
Affald fra ikke-jernholdige hydrometallurgiske processer
 
11 02 02
Slam fra zinkbaserede hydrometallurgiske processer (inkl. jarosit, goethit)
 
11 02 03
Affald fra fremstilling af anoder til vandige elektrolytiske processer
 
11 02 05
Affald fra kobberbaserede hydrometallurgiske processer indeholdende farlige stoffer
 
11 02 06
Affald fra kobberbaserede hydrometallurgiske processer, bortset fra affald henhørende under 11 02 05
 
11 02 07
Andet affald indeholdende farlige stoffer
 
11 02 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
11 03
Slam og faste produkter fra hærdning
 
11 03 01
Cyanidholdigt affald
 
11 03 02
Andet affald
     
11 05
Affald fra varmforzinkningsprocesser
 
11 05 01
Hårdzink
 
11 05 02
Zinkaske
 
11 05 03
Fast affald fra røggasrensning
 
11 05 04
Kasserede flusmidler
 
11 05 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
12
AFFALD FRA FORMNING, TILDANNELSE SAMT FYSISK OG MEKANISK OVERFLADEBEARBEJDNING AF METAL OG PLAST
     
12 01
Affald fra formning, tildannelse samt fysisk og mekanisk overfladebearbejdning af metal og plast
 
12 01 01
Filspåner og drejespåner af jern
 
12 01 02
Metalstøv og -partikler af jern
 
12 01 03
Filspåner og drejespåner af ikke-jernmetal
 
12 01 04
Metalstøv og -partikler af ikke-jernmetal
 
12 01 05
Plastspåner
 
12 01 06
Mineralske, halogenholdige skæreolier (ikke emulsioner og opløsninger)
 
12 01 07
Mineralske, halogenfrie skæreolier (ikke emulsioner og opløsninger)
 
12 01 08
Halogenholdige skæreolieemulsioner og -opløsninger
 
12 01 09
Halogenfrie skæreolieemulsioner og -opløsninger
 
12 01 10
Syntetiske skæreolier
 
12 01 12
Brugt voks og fedt
 
12 01 13
Affald fra svejsning
 
12 01 14
Slam fra spåntagende processer indeholdende farlige stoffer
 
12 01 15
Slam fra spåntagende processer, bortset fra affald henhørende under 12 01 14
 
12 01 16
Affald fra sandblæsning indeholdende farlige stoffer
 
12 01 17
Affald fra sandblæsning, bortset fra affald henhørende under 12 01 16
 
12 01 18
Olieholdigt metalslam (slam fra tilslibning, honing og slibning)
 
12 01 19
Let bionedbrydelige skæreolier
 
12 01 20
Brugte slibeemner og slibematerialer indeholdende farlige stoffer
 
12 01 21
Brugte slibeemner og slibematerialer, bortset fra affald henhørende under 12 01 20
 
12 01 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
12 03
Affald fra vand- og dampaffedtning (med undtagelse af 11)
 
12 03 01
Vandigt vaskevand
 
12 03 02
Affald fra dampaffedtning
     
13
OLIEAFFALD OG AFFALD FRA FLYDENDE BRÆNDSTOFFER (MED UNDTAGELSE AF SPISEOLIER SAMT KAPITEL 05, 12 OG 19)
     
13 01
Affald fra hydraulikolier
 
13 01 01
Hydraulikolier indeholdende PCB
 
13 01 04
Chlorerede emulsioner
 
13 01 05
Ikke-chlorerede emulsioner
 
13 01 09
Mineralske, chlorerede hydraulikolier
 
13 01 10
Mineralske, ikke-chlorerede hydraulikolier
 
13 01 11
Syntetiske hydraulikolier
 
13 01 12
Let bionedbrydelige hydraulikolier
 
13 01 13
Andre hydraulikolier
     
13 02
Motor-, gear- og smøreolieaffald
 
13 02 04
Mineralske, chlorerede motor-, gear- og smøreolier
 
13 02 05
Mineralske, ikke-chlorerede motor-, gear- og smøreolier
 
13 02 06
Syntetiske motor-, gear- og smøreolier
 
13 02 07
Let bionedbrydelige motor-, gear- og smøreolier
 
13 02 08
Andre motor-, gear- og smøreolier
     
13 03
Affald fra isolations- og varmetransmissionsolier
 
13 03 01
Isolations- og varmetransmissionsolier indeholdende PCB
 
13 03 06
Mineralske, chlorerede isolations- og varmetransmissionsolier, bortset fra affald henhørende under 13 03 01
 
13 03 07
Mineralske, ikke-chlorerede isolations- og varmetransmissionsolier
 
13 03 08
Syntetiske isolations- og varmetransmissionsolier
 
13 03 09
Let bionedbrydelige isolations- og varmetransmissionsolier
 
13 03 10
Andre isolations- og varmetransmissionsolier
     
13 04
Bundolie (fra skibe)
 
13 04 01
Bundolie fra sejlads på indre vandveje
 
13 04 02
Affald fra modtageanlæg for bundolie
 
13 04 03
Bundolie fra anden sejlads
     
13 05
Materiale fra olieseparatorer
 
13 05 01
Fast affald fra sandfang og olieseparatorer
 
13 05 02
Slam fra olieseparatorer
 
13 05 03
Slam fra olieudskillere
 
13 05 06
Olie fra olieseparatorer
 
13 05 07
Olieholdigt vand fra olieseparatorer
 
13 05 08
Blandet affald fra sandfang og olieseparatorer
     
13 07
Affald fra flydende brændstoffer
 
13 07 01
Brændselsolie og dieselolie
 
13 07 02
Benzin
 
13 07 03
Andre brændstoffer (herunder blandingsprodukter)
     
13 08
Andet olieaffald, ikke andetsteds specificeret
 
13 08 01
Afsaltningsslam eller -emulsioner
 
13 08 02
Andre emulsioner
 
13 08 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
14
KASSEREDE ORGANISKE OPLØSNINGSMIDLER, KØLEMIDLER OG DRIVMIDLER (UNDTAGEN 07 OG 08)
     
14 06
Kasserede organiske opløsningsmidler, kølemidler og skum/aerosoldrivmidler
 
14 06 01
Chlorfluorcarboner, HCFC og HFC
 
14 06 02
Andre halogenerede opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger
 
14 06 03
Andre opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger
 
14 06 04
Slam eller fast affald indeholdende halogenerede opløsningsmidler
 
14 06 05
Slam eller fast affald indeholdende andre opløsningsmidler
     
15
EMBALLAGEAFFALD, ABSORPTIONSMIDLER, AFTØRRINGSKLUDE, FILTERMATERIALER OG BESKYTTELSESDRAGTER, IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERET
     
15 01
Emballage (herunder separat indsamlet emballageaffald fra husholdninger)
 
15 01 01
Papir- og papemballage
 
15 01 02
Plastemballage
 
15 01 03
Træemballage
 
15 01 04
Metalemballage
 
15 01 05
Kompositemballage
 
15 01 06
Blandet emballage
 
15 01 07
Glasemballage
 
15 01 09
Tekstilemballage
 
15 01 10
Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer
 
15 01 11
Metalemballage indeholdende et farligt, fast, porøst stof (f.eks. asbest), herunder tomme trykbeholdere
     
15 02
Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter
 
15 02 02
Absorptionsmidler, filtermaterialer (herunder oliefiltre, ikke specificeret andetsteds), aftørringsklude og beskyttelsesdragter forurenet med farlige stoffer
 
15 02 03
Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter, bortset fra affald henhørende under 15 02 02
     
16
AFFALD IKKE SPECIFICERET ANDETSTEDS I LISTEN
     
16 01
Udtjente køretøjer fra forskellige transportformer (herunder materiel, der ikke er beregnet til vejkørsel) og affald fra ophugning af udtjente køretøjer og fra vedligeholdelse af køretøjer (med undtagelse af 13, 14, 16 06 og 16 08)
 
16 01 03
Udtjente dæk
 
16 01 04
Udtjente køretøjer.
 
16 01 06
Udtjente køretøjer, som hverken indeholder væsker eller andre farlige dele
 
16 01 07
Oliefiltre
 
16 01 08
Kviksølvholdige komponenter
 
16 01 09
Komponenter indeholdende PCB
 
16 01 10
Eksplosive komponenter (f.eks. airbags)
 
16 01 11
Bremseklodser indeholdende asbest
 
16 01 12
Bremseklodser, bortset fra affald henhørende under 16 01 11
 
16 01 13
Bremsevæsker
 
16 01 14
Frostvæsker indeholdende farlige stoffer
 
16 01 15
Frostvæsker, bortset fra affald henhørende under 16 01 14
 
16 01 16
Tanke til flydende gas
 
16 01 17
Jernholdigt metal
 
16 01 18
Ikke-jernmetal
 
16 01 19
Plast
 
16 01 20
Glas
 
16 01 21
Farlige komponenter, bortset fra affald henhørende under 16 01 07 - 16 01 11 og 16 01 13 og 16 01 14
 
16 01 22
Komponenter, ikke andetsteds specificeret
 
16 01 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
16 02
Affald fra elektrisk og elektronisk udstyr
 
16 02 09
Transformatorer og kondensatorer, som indeholder PCB
 
16 02 10
Kasseret udstyr, som indeholder eller er forurenet med PCB, bortset fra affald henhørende under 16 02 09
 
16 02 11
Kasseret udstyr indeholdende chlorfluorcarboner, HCFC eller HFC
 
16 02 12
Kasseret udstyr indeholdende fri asbest
 
16 02 13
Kasseret udstyr, som indeholder farlige dele 1) , bortset fra affald henhørende under 16 02 09 - 16 02 12
 
16 02 14
Kasseret udstyr, bortset fra affald henhørende under 16 02 09 - 16 02 13
 
16 02 15
Farlige dele fjernet fra kasseret udstyr
 
16 02 16
Dele fjernet fra kasseret udstyr, bortset fra affald henhørende under 16 02 15
     
16 03
Produktionsserier, som ikke overholder specifikationerne og ubenyttede varer
 
16 03 03
Uorganisk affald indeholdende farlige stoffer
 
16 03 04
Uorganisk affald, bortset fra affald henhørende under 16 03 03
 
16 03 05
Organisk affald indeholdende farlige stoffer
 
16 03 06
Organisk affald, bortset fra affald henhørende under 16 03 05
 
16 03 07
Metallisk kviksølv
     
16 04
Kasserede eksplosive stoffer
 
16 04 01
Kasseret ammunition
 
16 04 02
Kasseret fyrværkeri
 
16 04 03
Andre kasserede eksplosive stoffer
     
16 05
Gasarter i trykbeholdere og kasserede kemikalier
 
16 05 04
Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer
 
16 05 05
Gasarter i trykbeholdere, bortset fra affald henhørende under 16 05 04
 
16 05 06
Laboratoriekemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer, herunder blandinger af laboratoriekemikalier
 
16 05 07
Kasserede uorganiske kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer
 
16 05 08
Kasserede organiske kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer
 
16 05 09
Kasserede kemikalier, bortset fra affald henhørende under 16 05 06, 16 05 07 eller 16 05 08
     
16 06
Batterier og akkumulatorer
 
16 06 01
Blyakkumulatorer
 
16 06 02
Ni-Cd-batterier
 
16 06 03
Kviksølvholdige batterier
 
16 06 04
Alkaliske batterier (undtagen 16 06 03)
 
16 06 05
Andre batterier og akkumulatorer
 
16 06 06
Separat indsamlede elektrolytter fra batterier og akkumulatorer
     
16 07
Affald fra rengøring af transporttanke, lagertanke og tønder (undtagen 05 og 13)
 
16 07 08
Olieholdigt affald
 
16 07 09
Affald indeholdende andre farlige stoffer
 
16 07 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
16 08
Brugte katalysatorer
 
16 08 01
Brugte katalysatorer indeholdende guld, sølv, rhenium, rhodium eller palladium (undtagen 16 08 07)
 
16 08 02
Brugte katalysatorer indeholdende farlige overgangsmetaller eller farlige overgangsmetalforbindelser
 
16 08 03
Brugte katalysatorer indeholdende overgangsmetaller eller overgangsmetalforbindelser, ikke andetsteds specificeret
 
16 08 04
Brugte flydende katalysatorer fra katalytisk krakning (med undtagelse af 16 08 07)
 
16 08 05
Brugte katalysatorer indeholdende phosphorsyre
 
16 08 06
Brugte væsker, som har været anvendt som katalysatorer
 
16 08 07
Brugte katalysatorer forurenet med farlige stoffer
     
16 09
Oxiderende stoffer
 
16 09 01
Permanganater, f.eks. kaliumpermanganat
 
16 09 02
Kromater, f.eks. kaliumkromat, kalium- eller natriumdikromat
 
16 09 03
Peroxider, f.eks. hydrogenperoxid
 
16 09 04
Oxiderende stoffer, ikke andetsteds specificeret
     
16 10
Vandigt flydende affald bestemt til behandling uden for produktionsstedet
 
16 10 01
Vandigt flydende affald indeholdende farlige stoffer
 
16 10 02
Vandigt flydende affald, bortset fra affald henhørende under 16 10 01
 
16 10 03
Vandige koncentrater indeholdende farlige stoffer
 
16 10 04
Vandige koncentrater, bortset fra affald henhørende under 16 10 03
     
16 11
Affald fra foringer og ildfaste materialer
 
16 11 01
Kulstofbaserede foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer indeholdende farlige stoffer
 
16 11 02
Kulstofbaserede foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer, bortset fra affald henhørende under 16 11 01
 
16 11 03
Andre foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer indeholdende farlige stoffer
 
16 11 04
Andre foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer, bortset fra affald henhørende under 16 11 03
 
16 11 05
Foringer og ildfaste materialer fra ikke-metallurgiske processer indeholdende farlige stoffer
 
16 11 06
Foringer og ildfaste materialer fra ikke-metallurgiske processer, bortset fra affald henhørende under 16 11 05
     
17
BYGNINGS- OG NEDRIVNINGSAFFALD (HERUNDER OPGRAVET JORD FRA FORURENEDE GRUNDE)
     
17 01
Beton, mursten, tegl og keramik
 
17 01 01
Beton
 
17 01 02
Mursten
 
17 01 03
Tegl og keramik
 
17 01 06
Blandinger eller separerede fraktioner af beton, mursten, tegl og keramik indeholdende farlige stoffer
 
17 01 07
Blandinger af beton, mursten, tegl og keramik, bortset fra affald henhørende under 17 01 06
     
17 02
Træ, glas og plast
 
17 02 01
Træ
 
17 02 02
Glas
 
17 02 03
Plast
 
17 02 04
Glas, plast og træ, som indeholder eller er forurenet med farlige stoffer
     
17 03
Bitumenholdige blandinger, kultjære og tjærede produkter
 
17 03 01
Bitumenholdige blandinger indeholdende kultjære
 
17 03 02
Bitumenholdige blandinger, bortset fra affald henhørende under 17 03 01
 
17 03 03
Kultjære og tjærede produkter
     
17 04
Metaller (og legeringer heraf)
 
17 04 01
Kobber, bronze, messing
 
17 04 02
Aluminium
 
17 04 03
Bly
 
17 04 04
Zink
 
17 04 05
Jern og stål
 
17 04 06
Tin
 
17 04 07
Blandet metal
 
17 04 09
Metalaffald forurenet med farlige stoffer
 
17 04 10
Kabler indeholdende olie, kultjære eller andre farlige stoffer
 
17 04 11
Kabler, bortset fra affald henhørende under 17 04 10
     
17 05
Jord (herunder opgravet jord fra forurenede grunde), sten og klapmaterialer
 
17 05 03
Jord og sten indeholdende farlige stoffer
 
17 05 04
Jord og sten, bortset fra affald henhørende under 17 05 03
 
17 05 05
Klapmateriale indeholdende farlige stoffer
 
17 05 06
Klapmateriale, bortset fra affald henhørende under 17 05 05
 
17 05 07
Ballast fra banespor indeholdende farlige stoffer
 
17 05 08
Ballast fra banespor, bortset fra affald henhørende under 17 05 07
     
17 06
Isolationsmateriale og asbestholdige byggematerialer
 
17 06 01
Isolationsmateriale indeholdende asbest
 
17 06 03
Andet isolationsmateriale bestående af eller indeholdende farlige stoffer
 
17 06 04
Isolationsmateriale, bortset fra affald henhørende under 17 06 01 og 17 06 03
 
17 06 05
Asbestholdige byggematerialer
 
17 06 06
Asbestholdige byggematerialer, støvende
     
17 08
Gipsbaserede byggematerialer
 
17 08 01
Gipsbaserede byggematerialer forurenet med farlige stoffer
 
17 08 02
Gipsbaserede byggematerialer, bortset fra affald henhørende under 17 08 01
     
17 09
Andet bygnings- og nedrivningsaffald
 
17 09 01
Kviksølvholdigt bygnings- og nedrivningsaffald
 
17 09 02
Bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende PCB (f.eks. PCB-holdige fugemasser, PCB-holdige, harpiksbaserede gulvbelægninger, PCB-holdige termoruder og PCB-holdige kondensatorer)
 
17 09 03
Andet bygnings- og nedrivningsaffald (herunder blandet affald) indeholdende farlige stoffer
 
17 09 04
Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra affald henhørende under 17 09 01, 17 09 02 og 17 09 03
     
18
AFFALD FRA LÆGE- ELLER DYRLÆGEPRAKSIS OG/ELLER HERMED FORBUNDNE FORSKNINGSAKTIVITETER (UNDTAGEN STORKØKKEN- OG KANTINEAFFALD, SOM IKKE HAR DIREKTE TILKNYTNING TIL PATIENTBEHANDLING)
     
18 01
Affald fra fødeafdelinger samt fra diagnosticering, behandling eller forebyggelse af sygdomme hos mennesker
 
18 01 01
Skarpe og spidse genstande (undtagen 18 01 03)
 
18 01 02
Kropsdele og organer (herunder blodposer og stabiliseret blod) (undtagen 18 01 03)
 
18 01 03
Affald, hvis indsamling og bortskaffelse er underkastet særlige krav af hensyn til smittefare
 
18 01 04
Affald, hvis indsamling og bortskaffelse ikke er underkastet særlige krav af hensyn til smittefare (f.eks. forbindinger, gipsbandager, linned, engangsbeklædning, bleer)
 
18 01 06
Kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer
 
18 01 07
Kemikalier, bortset fra affald henhørende under 18 01 06
 
18 01 08
Cytotoksiske og cytostatiske lægemidler
 
18 01 09
Lægemidler, bortset fra affald henhørende under 18 01 08
 
18 01 10
Amalgamaffald fra tandpleje
     
18 02
Affald fra forskningsaktiviteter, diagnose, behandling eller forebyggelse af sygdomme i forbindelse med dyr
 
18 02 01
Skarpe og spidse genstande (med undtagelse af 18 02 02)
 
18 02 02
Affald, hvis indsamling og bortskaffelse er underkastet særlige krav af hensyn til smittefare
 
18 02 03
Affald, hvis indsamling og bortskaffelse ikke er underkastet særlige krav af hensyn til smittefare
 
18 02 05
Kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer
 
18 02 06
Kemikalier, bortset fra affald henhørende under 18 02 05
 
18 02 07
Cytotoksiske og cytostatiske lægemidler
 
18 02 08
Lægemidler, bortset fra affald henhørende under 18 02 07
     
19
AFFALD FRA AFFALDSBEHANDLINGSANLÆG, SPILDEVANDSRENSNINGSANLÆG UDEN FOR PRODUKTIONSSTEDET SAMT FRA FREMSTILLING AF DRIKKEVAND ELLER VAND TIL INDUSTRIELT BRUG
     
19 01
Affald fra forbrænding eller pyrolyse af affald
 
19 01 02
Jernholdigt materiale fjernet fra bundaske
 
19 01 05
Filterkage fra røggasrensning
 
19 01 06
Vandigt flydende affald fra røggasrensning samt andet vandigt flydende affald
 
19 01 07
Fast affald fra røggasrensning
 
19 01 10
Brugt aktivt kul fra røggasrensning
 
19 01 11
Bundaske og slagge indeholdende farlige stoffer
 
19 01 12
Bundaske og slagge, bortset fra affald henhørende under 19 01 11
 
19 01 13
Flyveaske indeholdende farlige stoffer
 
19 01 14
Flyveaske, bortset fra affald henhørende under 19 01 13
 
19 01 15
Kedelstøv indeholdende farlige stoffer
 
19 01 16
Kedelstøv, bortset fra affald henhørende under 19 01 15
 
19 01 17
Affald fra pyrolyse indeholdende farlige stoffer
 
19 01 18
Affald fra pyrolyse, bortset fra affald henhørende under 19 01 17
 
19 01 19
Sand fra fluid bed-forbrænding
 
19 01 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
19 02
Affald fra fysisk/kemisk behandling af affald (herunder fjernelse af krom eller cyanid samt neutralisering)
 
19 02 03
Forblandet affald, som udelukkende består af ikke-farligt affald
 
19 02 04
Forblandet affald bestående af mindst en type farligt affald
 
19 02 05
Slam fra fysisk/kemisk behandling indeholdende farlige stoffer
 
19 02 06
Slam fra fysisk/kemisk behandling, bortset fra affald henhørende under 19 02 05
 
19 02 07
Olie og koncentrater fra separering
 
19 02 08
Flydende brændbart affald indeholdende farlige stoffer
 
19 02 09
Fast brændbart affald indeholdende farlige stoffer
 
19 02 10
Brændbart affald, bortset fra affald henhørende under 19 02 08 og 19 02 09
 
19 02 11
Andet affald indeholdende farlige stoffer
 
19 02 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
19 03
Stabiliseret eller solidificeret affald
 
19 03 04
Affald, som er markeret som farligt affald og som er delvis stabiliseret, bortset fra 19 03 08
 
19 03 05
Stabiliseret affald, bortset fra affald henhørende under 19 03 04
 
19 03 06
Affald, som er markeret som farligt affald og som er solidificeret
 
19 03 07
19 03 08
Solidificeret affald, bortset fra affald henhørende under 19 03 06
Delvis stabiliseret kviksølv
     
19 04
Forglasset affald og affald fra forglasning
 
19 04 01
Forglasset affald
 
19 04 02
Flyveaske og andet affald fra røggasrensning
 
19 04 03
Ikke-forglasset fast fase
 
19 04 04
Vandigt flydende affald fra hærdning af forglasset affald
     
19 05
Affald fra aerob behandling af fast affald
 
19 05 01
Ikke-komposteret fraktion af husholdningsaffald og lignende affald
 
19 05 02
Ikke-komposteret fraktion af animalsk og vegetabilsk affald
 
19 05 03
Kompost, som ikke overholder specifikationerne
 
19 05 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
19 06
Affald fra anaerob behandling af affald
 
19 06 03
Væske fra anaerob behandling af husholdningsaffald og lignende handels-, industri- og institutionsaffald
 
19 06 04
Fermentat fra anaerob behandling af husholdningsaffald, og lignende handels-, industri- og institutionsaffald
 
19 06 05
Væske fra anaerob behandling af animalsk og vegetabilsk affald
 
19 06 06
Fermentat fra anaerob behandling af animalsk og vegetabilsk affald
 
19 06 99
Andet affald, ikke andetsteds specificeret
     
19 07
Perkolat fra lossepladser
 
19 07 02
Perkolat fra lossepladser indeholdende farlige stoffer