Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet

§ 1

I bekendtgørelse nr. 375 af 20. marts 2015 om udlændinges adgang her til landet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 622 af 8. maj 2015, foretages følgende ændringer:

1. § 12, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Luftfartsselskaber skal forud for luftfartøjets ankomst til politiet levere oplysninger om de ombordværende passagerers og besætningsmedlemmers fulde navn, fødselsdato, køn, nationalitet, rejselegitimation (type, nummer, udstedende myndighed og udløbsdato), grænseovergangssted i Danmark, luftfartøjets transportkode og afgangs- og ankomsttidspunkt samt oplysninger om passagerers oprindelige ombordstigningssted, rejserute og bookingkode. Oplysningerne afgives elektronisk eller på anden af Rigspolitiet fastsat måde.«

2. § 46, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Den, der overtræder § 12, stk. 1-4, og § 13, stk. 1 og 4-8, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. maj 2015.

Justitsministeriet, den 12. maj 2015

Mette Frederiksen

/ Rasmus Kieffer-Kristensen