Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Kontrol efter indrejse
Kapitel 3 Politiets adgang til passageroplysninger mv.
Kapitel 4 Straffebestemmelser
Kapitel 5 Ikrafttrædelsesbestemmelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kontrol af ulovligt ophold efter indrejse

I medfør af § 38, stk. 9, og § 60, stk. 2, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret ved lov nr. 271 af 25. marts 2015, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på politiets kontrol efter udlændingelovens § 38, stk. 6, i grænsenære områder.

Stk. 2. Ved Schengenland forstås i denne bekendtgørelse et land, der deltager i den fulde anvendelse af Schengen-reglerne.

Stk. 3. Ved kontrol i grænsenære områder forstås i denne bekendtgørelse kontrol:

1) i lufthavne ved flyankomster fra et andet Schengenland,

2) i havne ved færgeankomster fra et andet Schengenland,

3) i tog inden for 30 minutter efter indrejse fra et andet Schengenland eller indtil anden station efter indrejsen, såfremt denne station ikke er nået inden for 30 minutter, eller

4) på veje i et område på 20 kilometer fra grænsen til et andet Schengenland.

Kapitel 2

Kontrol efter indrejse

§ 2. Kontrol i en lufthavn, jf. § 1, stk. 3, nr. 1, kan højst udføres 7 gange om ugen ved flyankomster fra samme luftfartsselskab og ved højst en tredjedel af et luftfartsselskabs samlede månedlige flyankomster.

Stk. 2. Kontrol i en havn, jf. § 1, stk. 3, nr. 2, kan højst udføres 7 gange om ugen ved færgeankomster fra samme færgeselskab og ved højst en tredjedel af et færgeselskabs samlede månedlige færgeankomster.

Stk. 3. Kontrol i tog, jf. § 1, stk. 3, nr. 3, kan højst udføres i 20 tog om dagen og højst 3 tog pr. strækning.

Stk. 4. Kontrol på veje, jf. § 1, stk. 3, nr. 4, kan højst udføres 90 timer om måneden og højst 6 timer om dagen på samme vej.

Stk. 5. I forbindelse med kontrol kan kun en del af flyets, togets eller færgens passagerer eller de passerende transportmidler kontrolleres.

§ 3. Justitsministeren kan i særlige tilfælde, hvis der foreligger en væsentlig stigning i antallet af tilfælde af ulovligt ophold, eller hvor der inden for kort tid kan forventes en sådan stigning, beslutte at fravige de i § 2 fastsatte begrænsninger i en periode på op til 4 uger.

Kapitel 3

Politiets adgang til passageroplysninger mv.

§ 4. Luftfartsselskaber skal vedrørende luftfartøjer, der ankommer fra et Schengenland, på begæring af politiet forud for luftfartøjets ankomst levere oplysninger om de ombordværende passagerers og besætningsmedlemmers fulde navn, grænseovergangssted i Danmark, luftfartøjets transportkode og afgangs- og ankomsttidspunkt samt oplysninger om passagerernes oprindelige ombordstigningssted, rejserute og bookingkode, såfremt disse oplysninger er tilgængelige. Oplysningerne afgives elektronisk eller på anden af Rigspolitiet fastsat måde.

§ 5. Politiet sletter modtagne personhenførbare oplysninger senest 24 timer efter, at passagererne er indrejst, medmindre oplysningerne senere er nødvendige til varetagelsen af politiets øvrige opgaver.

Kapitel 4

Straffebestemmelser

§ 6. Den, der overtræder § 4, straffes med bøde.

§ 7. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 5

Ikrafttrædelsesbestemmelse

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. maj 2015.

Justitsministeriet, den 12. maj 2015

Mette Frederiksen

/ Rasmus Kieffer-Kristensen